menu

Spining lith vs ultralight

utworzono: 2023/04/29 16:12

more_vert

amator91
[2023/04/29 16:12]

Witam,
chcia�bym poprosi� Was o porad� w wyborze spiningu pod okonia. W kr�g rozwa�a� wchodz� tylko dwie w�dki:
1. SG4 ultra light 221cm 3-10 g
2. SG4 light 251cm 3-14 g

Ci�ar wyrzutu prawie ten sam, czy r�nica w pracy i frajdy z �owienia b�dzie wed�ug was istotna? Wiem, odczucia to rzecz indywidualna, ale nie mia�em nigdy delikatnego spiningu oraz mo��iwo�ci zapoznania si� z tymi w�dkami gdy� zakupuj� w internecie. Nie wiem jaka jest r�nica mi�dzy light a ultra light skoro wyrzut jest taki sam. �owi� b�d� tylko z brzegu, wi�c chyba d�u�sza w�dka by�aby bardziej praktyczna. Co radzicie? 
Dzi�ki ;)

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

Sith
[2023/05/10 07:36]

Osobi�cie wybra�bym t� pierwsz�, te� w�dkuj� wy��cznie z brzegu i za wyj�tkiem w�dki boleniowej, �aden z moich kijków nie przekracza 200cm. Ta pierwsza wydaje si� nieco delikatniejsza, wi�c mo�e pos�u�y� równie� do �owienia bia�orybu. Moja w�dka okoniowo-pstr�gowa ma 4-10g i 165cm d�ugo�ci.

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

amator91
[2023/05/12 20:43]

Dzi�ki, co do d�ugo�ci to my�l�, �e ja akurat wol� d�u�sze w�dki. Bardziej mnie intryguje czy �owienie okoni na 5g przyn�t� b�dzie dawa�o o wiele wi�cej frajdy ultra lightem, czy mo�e lepiej z tego zrezygnowa� na korzy�� wi�kszego zakresu wyrzutu light'a...

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

iraspl
[2023/09/24 15:56]

Cze��,

Co do samego wyboru w�dziska - my�le �e decydowa� powinny preferencje wyj�tkowo indywidualne. W moim przypadku chocia� lubi� d�u�sze w�dziska - zmuszony jestem do korzystania z krótszych, z uwagi na to �e "domowe" akweny i miejscówki wymagaj� jednak przedzierania si� g�stwiny. A �owie niestety tylko z brzegu.

Ja do�� regularnie �owi� okonie na Abu z CW - 2-15g / 213 i powiem szczerze �e w�dka pracuje na tyle mi�kko �e nie trac�c na wyrzucie przenosi mi delikatne brania. Czy te 5 gram wi�cej, wnosi co� kwesti frajdy - tego nie wiem. Ale wiem �e tak mo�na i jest ca�kiem git.

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

amator91
[2023/10/12 19:36]

Dzi�ki za Twoj� opini� :) Do tej pory w�dki nie kupi�em, ale wraz z nowym sezonem musi ju� by� w pokrowcu i decyzja prawie zapad�a. Zawa�y�a d�ugo�� kija. Fakt, z krótszym lepiej si� "spaceruje". Wybra�em jednak kij d�u�szy, bo znalaz�em wi�cej jego zalet ni� wad. Poza lepszymi w�a�ciwo�ciami rzutowymi, mam równie� mo�liwo�� poprowadzenia przyn�ty wzd�u� trzcin, brzegu itp. W sytuacji gdzie w�dkuj� tylko z brzegu, a stanowiska cz�sto s�  zaro�ni�te uwa�am �e d�u�szy kij to rozs�dny wybór.

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

We� udzia� w dyskusjiperson


replywr��