menu

Pl�tanie si� zestawu ze skr�tk�

utworzono: 2023/03/26 12:17

more_vert

amator91
[2023/03/26 12:17]

Witam, mam ma�y problem z klasycznym zestawem gruntowym ze skr�tk�, mianowicie �rednio 40% zarzuce� ko�czy si� spl�taniem, a dok�adniej owini�ciem przyponu wokó� koszyka, skr�tki, �y�ki g�ównej. Wydaje mi si�, �e zestaw jest zrobiony poprawnie, chyba tu nie ma filozofii: ��cznik do koszyków, stoper, skr�tka, agrafka, przypon. Przypony stosuj� o d�ugo�ci 50-70 cm.

Pytanie: czy stosujecie �rucin� o�owian� na przyponie? Ja za�o�y�em, bo mam wra�enie �e to d�ugi przypon i chcia�em, aby przylega� dna i si� nie pl�ta�. Za�o�y�em �rucin� 0,2g ok. 15cm od haczyka. Teraz my�l� czy to nie b��d i ta �rucina powoduje pl�tanie tworz�c niejako d�wigni�. Co my�licie?

Dzi�ki ;)

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

Tomasz J
[2023/03/26 16:32]

Nigdy nie stosuj� �adnego dodatkowego obci��enia na przyponie, a na rzece u�ywam przypon�w o d�ugo�ci metra.
Dla poprawno�ci zestawu kluczowe jest wykonanie skr�tki. Im cie�sza �y�ka, tym trudniej uzyska� skr�tk� o odpowiedniej sztywno�ci, ponadto, wedle moich do�wiadcze�, skr�tka musi wystawa� co najmniej 2-3 cm poni�ej koszyka, Trzecia kwestia to technika rzutu. Nawet je�li nie �owisz na klipie, zestaw trzeba wyhamowa� przed uderzeniem w wod�, aby wpad� w postaci rozci�gni�tej i wyprostowanej, pl�tanie si� mo�e by� spowodowane w�a�nie tym, �e pozwalasz aby lu�ny zestaw uderzy� w tafl�. W takim przypadku przypon masz u�o�ony wzd�u� �y�ki g��wnej i przy opadaniu nawet skr�tka nie pomo�e, przypon w wi�kszo�ci wypadk�w owinie si� wok� koszyka i �y�ki.

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

amator91
[2023/03/26 20:44]

Dzi�ki. �owi�em z klipem. Po rzucie unosze w�dk� do góry, a momencie gdy �y�ka dojdzie do klipsa opuszczam w�dk� aby zamortyzowa� szarpni�cie. Skr�tk� robi�em wi�zark� do haczyków wi�c raczej by�a OK, �y�ka g�ówna to 0,22. Teraz my�l�, �e mo�e skr�tka by�a zbyt krótka. W ka�dym razie na nast�pnym wyje�dzie spróbuj� bez �ruciny na przyponie.

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

aldente
[2023/04/06 21:58]

No w�a�nie nie opuszczaj w�dki przed uderzeniem koszyka w wod�! Zestaw wyhamuje na klipie i si� przez to wyprostuje i wyprostowany wpadnie do wody. O to chodzi. Szarpni�cie na klipie niczemu nie zaszkodzi.  Kiedy w�dk� trzymasz  do góry, masz  przecie� szczytówk�, która amortyzuje to  szarpni�cie .

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

We� udzia� w dyskusjiperson


replywr��