menu

Nowy RAPR na 2020 już jest

utworzono: 2019/09/26 10:21

more_vert

Jakub Woś
[2019/09/26 10:21]

Uchwała nr  172/IX/2019
Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego
z dnia 20 września 2019 roku
 
 
w sprawie: zatwierdzenia nowego Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb
 
 
Na podstawie § 30 pkt 10, 17 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 roku,
Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego
uchwala:
 
§ 1
 
Zatwierdza nowy Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb stanowiący załącznik do uchwały.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 roku.
 
 § 3
 
Wykonanie uchwały powierza się zarządom okręgów PZW.
 
 
            Wiceprezes ZG PZW                                                         Prezes ZG PZW
ds. Ochrony i Zagospodarowania Wód
 
 
              Wiesław Heliniak                                                               Teodor Rudnik
 
 
 
 
Załącznik do uchwały nr 172/IX/2019 ZG PZW
z dnia 20 września 2019 r.

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb
 
I. WSTĘP
Zbiór przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa ustala w swoim zezwoleniu uprawniony do rybactwa – Zarząd Okręgu PZW – określając w nim zasady: wędkowania, dozwolone metody połowu i ochrony ryb.
Uprawniony do rybactwa ma prawo zaostrzania lub łagodzenia wymiarów, okresów ochronnych, limitów ilościowych ryb oraz zasad i metod połowu. Łagodzenie tych wymogów nie może naruszać przepisów Ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie.
 
II. PRAWA WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW
1. Prawo do wędkowania w wodach użytkowanych przez Polski Związek Wędkarski mają członkowie PZW i osoby niezrzeszone w PZW, posiadające kartę wędkarską oraz cudzoziemcy, przestrzegający zasad ujętych w niniejszym Regulaminie
i zezwoleniu uzyskanym od uprawnionego do rybactwa.
2. Zasady wydawania kart wędkarskich regulują przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, z późniejszymi zmianami.
3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do 14 lat oraz cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce.
4. Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym że młodzież do 16 lat nie ma prawa do wędkowania w porze nocnej bez nadzoru osoby uprawnionej do opieki.
5. Członek PZW do 14 lat ma prawo wędkować w ramach własnego łowiska, zgodnie z obowiązującymi wymiarami ochronnymi ryb, limitem ilościowym i wagowym, z następującymi ograniczeniami:      
-   bez prawa do połowu na żywą i martwą rybkę;
- wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską, odpowiadającej za przestrzeganie przez niego postanowień RAPR, zasad określonych przez uprawnionego do rybactwa oraz zasad etyki wędkarskiej;
- wędkowanie odbywać się musi przy zachowaniu ciągłego i bezpośredniego nadzoru nad wędkami;
-   członkowi PZW do 7 lat ogranicza się prawo do wędkowania do jednej wędki, przy zachowaniu pozostałych ww. uregulowań.
6. Wędkarz niezrzeszony w PZW w wieku do 14 lat, ma prawo wędkować wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską oraz zezwolenie uprawnionego do rybactwa, w ramach jego uprawnień, stanowiska i dziennego limitu połowu ryb, bez prawa połowu ryb na żywą i martwą rybkę. Osoba sprawująca opiekę w trakcie łowienia odpowiada za przestrzeganie przez ww. niezrzeszonego wszelkich uregulowań obowiązujących na danym łowisku. Wędkującemu, niezrzeszonemu do lat 7 ogranicza się prawo do wędkowania do jednej wędki, przy zachowaniu pozostałych ww. uregulowań.
7. Pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską mają prawo wędkować jednocześnie dwie osoby do lat 14 wymienione w pkt. 5 i 6 na jedną wędkę każda, za wyjątkiem Wód Krainy Pstrąga i Lipienia. Udostępnienie stanowiska i limitu dwóm osobom, wymienionym w pkt., 6 wyklucza wędkowanie opiekuna, natomiast ich udostępnienie jednej osobie nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę.
8. Dopuszcza się wędkowanie zorganizowanych grup młodzieży w wieku do lat 14,
w tym także niezrzeszonych w PZW, w trakcie szkoleń i zawodów wędkarskich, pod nadzorem opiekuna posiadającego stosowne uprawnienia instruktorskie bądź inspektorskie PZW, na warunkach określonych przez uprawnionego do rybactwa. Każda osoba z grupy ma prawo łowić wyłącznie na jedną wędkę, z zachowaniem uprawnień do własnego stanowiska i dziennego limitu połowu przysługującego członkowi PZW.
9. Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich regulują odrębne przepisy zawarte
w „Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego”.
III. OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW
1. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać kartę wędkarską, zezwolenie wydane przez uprawnionego do rybactwa i inne dokumenty wymagane przez wydającego zezwolenie.
2. Inne obowiązki wędkującego określa zezwolenie uprawnionego do rybactwa.
3. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości brzeg w promieniu 5 m od zajmowanego stanowiska wędkarskiego, bez wzglądu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.
IV. KONTROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WĘDKUJĄCYCH NA WODACH PZW
1. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez:
a) funkcjonariuszy Policji,
b) strażników Państwowej Straży Rybackiej,
c) strażników Społecznej Straży Rybackiej,
d) strażników Straży Leśnej,
e) funkcjonariuszy Straży Granicznej,                                                              
f) uprawnionego do rybactwa, na użytkowanych przez niego wodach,
g) inne podmioty uprawnione do kontroli wymienione w zezwoleniu uprawnionego do rybactwa.
 
2. Na żądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek: okazać dokumenty, sprzęt wędkarski, złowione ryby i przynęty.
3. Naruszenie przez wędkarza niniejszego Regulaminu oraz zasad zawartych
w zezwoleniu wydanym przez uprawnionego do rybactwa, pociąga za sobą konsekwencje wynikające z Ustawy o rybactwie śródlądowym i Statutu PZW.
 
V. INFORMACJE KOŃCOWE
Do spraw regulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego, zezwolenia uprawnionego do rybactwa,
a także obowiązującego powszechnie prawa, w tym: 

- Ustawy Prawo wodne,
- Ustawy prawo o ochronie środowiska,
- Ustawy o rybactwie śródlądowym,
- Ustawy prawo o stowarzyszeniach,
- Ustawy o lasach,
- Ustawy o ochronie przyrody,
- Ustawy o ochronie zwierząt,
 oraz rozporządzeń dotyczących tych ustaw.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., na mocy Uchwały
nr 172/IX/2019 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 20 września 2019 r.
 
 

Co chcesz zrobić?close

odpowiedz border_color
Wrzuć na fb

more_vert

raa-f
[2019/09/26 22:00]

Dobrze zrobili,jeżeli pójdzie to dalej na wzór angielski tylko przyklasnąć.Co do Prezesa w zagrodzie, sami ich wybieramy ,jakich wybierzemy takich mamy.

Co chcesz zrobić?close

odpowiedz border_color
Wrzuć na fb

more_vert

Sith
[2019/09/27 07:31]

Najgłupszy punkt cyt.:
"3. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości brzeg w promieniu 5 m od zajmowanego
stanowiska wędkarskiego, bez wzglądu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu."
Spinningując na małej rzeczce szerokości 2-3m, brodząc środkiem, powinienem ciągnąć za sobą dwa odkurzacze uliczne po obydwu brzegach o szerokości pasa oczyszczania 3,5-4m.
Łowiąc z brzegu na tej samej rzeczce powinienem za każdą zmianą stanowiska (czyli co około 15-30minut) przedostawać się na drugi brzeg i posprzątać , bo tam jeszcze na 2-3m sięga promień 5m, a jeśli przejdę na drugi brzeg w celu posprzątania to nawet kolejne 5m, bo nie udowodnię, że "ja tu tylko sprzątam".
Na studiach, moja Pani Profesor od filozofii mówiła o takich przepisach "debilitas ad mentalis". Ale cóż począć, przykład idzie z góry, a ryba psuje się od głowy... ;((

Co chcesz zrobić?close

odpowiedz border_color
Wrzuć na fb

more_vert

ryukon1975
[2019/09/27 07:54]

Skoro władza schodzi "na dół" to do czego teraz będzie służyć góra? Nadal do niczego więc czas z nią skończyć a nie utrzymywać zbędny, martwy "członek". :)
Napisałem to tak lekko jednak taka jest prawda. Z naszych składek nadal będą utrzymywani ludzie i i inne przedsięwzięcia w ramach ogólnokrajowego PZW które przeciętnego wędkarza wcale nie interesują. Te pieniądze powinny zostać w Kołach.

Co chcesz zrobić?close

odpowiedz border_color
Wrzuć na fb

more_vert

Julian
[2019/09/27 18:03]

Q.....wa ( o przepraszam ) dlatego chodzę na ryby aby odpocząć a nie słuchać tego politycznego jazgotu - Kochani dajcie żyć. Czasami portal zwłaszcza jak byłem chory dawał mi przynajmniej Namiastkę !!!!!  wędkowania.. Poglądy polityczne - zostawiajmy w ,,domu " a nie chodźmy z tym nad wodę. Ja chcę na temat Regulaminu powiedzieć tylko jedno w JEDNYM puncie . Co ja Q....wa MPO jestem. Nie rozumiem dlaczego ja schorowany,,stary 63 letni dziad "po zawale ,operacjach i ze stendami  mam sprzątać po np. 18 -nastoletnich zdrowych jak byk  sq......synach i nie ZAWSZE !!!!! wędkarzach jako że nie tylko ONI  przebywają nad wodą.
Z wędkarskim pozdrowieniem .
Połamania kija .

Co chcesz zrobić?close

odpowiedz border_color
Wrzuć na fb

more_vert

ryukon1975
[2019/09/27 19:11]

W ramach "polityki" byłem właśnie dokarmić "sąsiada". On nie grymasi, nie wybiera je głównie to co z miski psa zostaje.

Co chcesz zrobić?close

odpowiedz border_color
Wrzuć na fb

more_vert

ryukon1975
[2019/10/09 04:47]

Skoro mamy nowe przepisy to teraz trzeba zrzucić się na nowe ryby. z:) A mówili że tu nie ma ryb. Dopiero teraz nie ma jak widać na zdjęciach.
http://www.tygodnikzamojski.pl/artykul/102021/natura-tony-snietych-ryb-martwe-dwa-bobry-i-borsuk.html?fbclid=IwAR3e16Lj7Eb86vjZmGKjeADP28x30edhPV8Gs1i8gsqFY4aKFAg55kE_p8c

Co chcesz zrobić?close

odpowiedz border_color
Wrzuć na fb

more_vert

Sith
[2019/10/09 07:03]

Krzysiu, to już chyba czwart albo piąty armagedon w ostatnim 4-leciu, ale nic się na to nie poradzi, znowu zamiotą sprawę pod dywan, niestety gdyby chodziło o masowe mordowanie kotów, reakcja byłaby natychmiastowa, a stosowna ustawa uchwalona w ciągu jednej nocy... ;>

Co chcesz zrobić?close

odpowiedz border_color
Wrzuć na fb

more_vert

skito48
[2019/10/24 20:55]

Krótko mówiąc "góra" powiedziała ; dajcie po stówie i rubta co chceta .

Co chcesz zrobić?close

odpowiedz border_color
Wrzuć na fb

more_vert

Kochanke
[2019/11/05 13:33]

Witam Kolegów i Koleżanki. Widzę tu pewien zmieniony zapis, który mi osobiście przeszkadza i w pewnych sytuacjach uniemożliwi łowienie z dziećmi.

"7. Pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską mają prawo wędkować jednocześnie dwie osoby do lat 14 wymienione w pkt. 5 i 6 na jedną wędkę każda, za wyjątkiem Wód Krainy Pstrąga i Lipienia. Udostępnienie stanowiska i limitu dwóm osobom, wymienionym w pkt., 6 wyklucza wędkowanie opiekuna, natomiast ich udostępnienie jednej osobie nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę."

Do tej pory, jeżeli były ze mną dzieciaki (2 osoby) to łowili np. na baty a ja również mogłem przy nich wędkować na jedną wędkę. W myśl nowych przepisów będzie to już dla mnie niemożliwe. Szkoda, że ogranicza się taką możliwość.

Co chcesz zrobić?close

odpowiedz border_color
Wrzuć na fb

Weź udział w dyskusjiperson


replywróć