menu

Bia�a karta w�dkarska

utworzono: 2014/01/07 10:07

more_vert

Luisiano
[2014/01/07 10:07]

Witam,   
w zesz�ym roku zrobi�em kart� w�dkarsk�- gdzie mo�na �owi� na bia�� kart�?
 Interesuj� mnie tereny Bytomia Piekar �l�skich i okolic. 

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

bonek18
[2014/01/07 10:17]

Masz kolego 2 wyj�cia. Albo op�aci� sk�adk� PZW (chyba �e ju� to zrobi�e� na okr�g Katowicki) lub jezdzi� na jakie� �owiska komercyjne.


Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

berthold
[2014/01/07 11:17]

Masz kolego 2 wyj�cia. Albo op�aci� sk�adk� PZW (chyba �e ju� to zrobi�e� na okr�g Katowicki) lub jezdzi� na jakie� �owiska komercyjne.mo�e �owi� na stawach nie obj�tych przez PZW tak zwanych gminnych sporo jest takich ma�ych sadzawek nie wiem jak pod bytomiem ale w rudzie �l�skiej jest sporo takich stawik�w i co ciekawe ryb tam na og� jest wi�cej ni� obj�tych tak zwan� opiek� przez PZW


Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

Roxola
[2014/01/07 11:54]

W Bytomiu takich staw�w jest od groma. Takie najbardziej znane, to znajduj�ce si� w Rezerwacie ptactwa wodnego, czyli ...�abie do�y.  
Zaczekaj jak w�tek przeczyta Darek @perwer - to b�dziesz mia� bardzo szczeg�owe dane o �owiskach na "Bia�� kart�" w Bytomiu  :) Ja znam siedem takich miejsc, a jest wi�cej.

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

Artur z Ketrzyna
[2014/01/07 12:45]

Na wszystkich wodach pa�stwowych na kt�rych nie ma op�at za w�dkowanie. 
To znaczy takich na kt�rych nie ma uprawnionego do rybactwa.

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

Luisiano
[2014/01/07 19:08]

czy mo�esz uchyli� mi r�bek tajemnicy i powiedzie� gdzie s� te miejsca? 

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

yakuza KRA
[2022/12/27 20:34]

Witam :D przejmuj� ten w�tek w przysz�ym roku ;) pozdrawiam jako pierwsza ofiara podwy�ek.

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

jurasek15
[2022/12/28 15:45]

Witam :D przejmuj� ten w�tek w przysz�ym roku ;) pozdrawiam jako pierwsza ofiara podwy�ek.
Pewnie nie tylko ty. PZW ju� w pa�dzierniku b�bni�o, �e w preliminarzu bud�etowym na 2023 rok liczb� cz�onków nale�y pomniejszy� o 14%. Przykre to. Z drugiej strony, wypady w�dkarskie dla kogo�, kto nie mieszka bezpo�rednio nad wod� to taka kasa, �e te ca�e sk�adki nawet po podwy�kach, to przy tym piku�. Ja póki moje dzikie rzeki s� pod PZW nie zrezygnuj� z op�at, ale z ch�ci� cz�onkostwa w tej organizacji ma to niewiele wspólnego.

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

Basia Kier
[2022/12/28 19:17]

Szkoda, �e w mojej okolicy nie ma sensownych wód No-PZW, tylka jakie� zapyzia�e komercje. Có�, za na�og przyjdzie zap�aci�.

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

yakuza KRA
[2022/12/28 19:33]

Cze�� o podwy�kach wiem od pa�dziernika po publikacji oficjalnych podwy�ek na W�grzech dziwne nie.  Lepiej nie szukaj rozwi�za� na W�grzech bo si� zdziwicie co si� u Nas z w�dkarstwem stanie(Ja to nazywam w�dkarstwo na �liwk� w�gierk� (po owocach ich poznacie kol.Julianie zapo�yczam). Tu masz zaskakuj�ca zbie�no��, z podwy�kami ,cz�ciowo wyci�t� tre��.
/OPUBLIKOWANA w�a�nie tabela pokazuje, �e ceny biletów w�dkarskich wzrosn� w zadziwiaj�cym tempie w przysz�ym roku. Roczny bilet obszarowy zmienia si� z 31 500 HUF na 45 500 HUF, co stanowi wzrost ceny o 44,4 procent. Musimy jednak si�gn�� jeszcze g��biej do kieszeni po bilet dzienny: o ile w tym roku mogliby�my go dosta� za 3500 forintów, o tyle w 2023 roku b�dziemy musieli zap�aci� za to 5200 forintów. To wzrost o 48,5 procent./ Ciekawi mnie jeszcze jedno czy po zapoznaniu si� z systemem w�dkarstwa na W�grzech odniesiecie takie same spostrze�enia co Ja.

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

Basia Kier
[2022/12/30 16:28]

@yakuza KRA: te� zacytuj�: "socjalizm bohatersko walczy z problemami nieznanymi w innych ustrojach". Polak, W�gier, dwa bratanki, i do op�at i do szklanki (to ju� moje).

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

yakuza KRA
[2023/01/05 13:19]

Z cyklu w�dkarstwa które ryje banie;)
W�dkarski ci�ar zwi�zany ze zmianami.
- I cho� by� my zjedli tysi�c kotletów nie uniesiemy taki to ci�ar :D

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

kaziq
[2023/01/05 17:36]

Teleskop który mo�na zwin�� do plecaczka i spierdziela� w las.
Takie b�dzie moje w�dkarstwo anno domini 2023

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

yakuza KRA
[2023/01/05 20:22]

Wszystko ju� maj� zaplanowane niestety. To �e lasy rzedn� czas si� zmienia i coraz trudniej o jelenia te� wiedz�, zap�ac� za nich ci lojalni. To �e ci co op�acili i nad wod� spotkaj� w�dkarzy na przypale to ju� wszyscy wiemy. Ja wiem jedno w�� który nas dusi zawsze skór� zmieni� mo�e ale serca nie zmieni. Dlatego zamiast siedzie� po uszy w bagnie za w�asne z�otówki wol� po pas w bagienku:) jak na grzybach za darmo.

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

jurasek15
[2023/01/05 20:41]

Teleskop który mo�na zwin�� do plecaczka i spierdziela� w las.
Takie b�dzie moje w�dkarstwo anno domini 2023
Troch� jak wsiadanie po piwie za kierownic�, niejeden tak robi, niby nic si� nie dzieje, ale czy jest to powód do chwalenenia si�?

Dla przyk�adu, poni�ej - stawy na bia�� kart�, z rybami o których si� na PZW nie �ni�o. :) 

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

yakuza KRA
[2023/01/06 13:36]

W�dkarstwo wiadomo jakiej tre�i.
W�dkarz w sklepie-Anno Domini 2023.
Witam potrzebuje zakupi� tani� dobr� w�dk� w zasadzie taki tani komplet w�dkarski.
Jak� metode b�dzie Pan preferowa� w tym roku -mo�e co� dobior� do Pana wymaga�.
Moje wyprawy b�d� si� charakteryzowa� cz�stym porzuceniem mienia -odpowiada klient :D

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

yakuza KRA
[2023/01/07 15:44]

W�dkarz na rybach .Anno Domini-2023

Na przypale albo w cale-pierwsza wyprawa.

Dziadek skitrany w g�szczu zaro�li gdy� nie op�aci� sk�adki na 2023 bo ci�ka r�ta.
Nagle spostrzega nadchodz�c� stra� w�dkarsk�, przera�ony mówi- Panowie ja nie mam op�aconej .
Stra�nik na to : My jeste�my Spo�eczn� Stra�� Przypalonych(przez PZW) W�dkarzy nie widzi Pan okularów które nosimy.

Jak odró�ni� stra�ników SSR/PSR od stra�ników SSPrzypalonych W�dkarzy?
Pierwsi strasz� tych co nieop�acili zezwole� karami.
Ci drudzy strasz� ryby tym co op�acili zezwolenia.

Co �piewaj� podczas ucieczki ze swoich zakrzaczonych miejscówek przypaleni w�dkarze?
Nas nie dogoniat,nas nie dogoniat:)

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

zenfr
[2023/02/17 22:18]

caly problem w�dkarstwa le�y w tym,�e nikt nie przestrzega przepisów, ktore reguluj� zasady w�dkowania.1 konstytucja 2 Ustawa o rybactwie �rodl�dowym 3 prawo wodne, ktore okre�la czyje s� wody granice obwodow rybackich i zasady korzystania z wod.(Rybanaga blogspot com)w tym blogu jest omówione.Mi�ej lektury.tak na szybko.Karta wedkarska no ostatniej stronie zawiera istotne prawdziwe informacje.
 

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

yakuza KRA
[2023/08/18 12:06]

Ciekawostki z innych kraj�w .Austria wprowadzi�a zakaz spinningu na Dunaju od 01-01 do 01-06 dotyczy w�d nizinnych .Zakaz ma na celu utrzymanie kurcz�cej si� populacji ryb drapie�nych. Dodatkowo zostaje na tej rzece wprowadzony okres ochronny dla karpia dunajskiego. Bawaria kraj zwi�zkowy przyklepa� odstrza� wydry w celu ochrony gospodarstw rybackich. Czechy limitowane po�owy na niekt�rych rzekach pstr�gowych w celu ograniczenia presji w�dkarskiej. Dania strajki w�dkarzy przeciw rybakom chc�cym dostawi� wi�cej farm do hodowli pstr�ga t�czowego na Ba�tyku - no tam jest grubo je�li w niemieckich gazetach o tym pisz�.

� 

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

We� udzia� w dyskusjiperson


replywr��