menu

W�dki w�glowe a ich trwa�o��.

utworzono: 2011/08/07 11:07

more_vert

arbeiten100
[2011/08/07 11:07]

Witam. Chcia�bym si� zapyta�, jak wytrzyma�e s� w�dki z w��kna w�glowego. S�ysza�em, �e przy lekkim uderzeniu takiego w�dziska mo�e, a nawet powinna si� skruszy�. Czy to prawda? Na co trzeba uwa�a� przy u�ywaniu takiego sprz�tu- o burzy wiem oraz o liniach wysokiego napi�cia.

Posiadam w�dk� Konger Carbomaxx Feeder cw. 150g.

Pozdrawiam.


Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vertbez przesady jak lekko uderzysz nic si� nie stanie. Ale serio lekko. S� to w�dki kruche ale odporne na odkszta�cenia. jak walniesz g��wk� jigow� te� mo�e co� si� sta� ale nie od lekkiego pukni�cia. No c� taki to materia�. Sa oczywi�cie wzmacniane i pow�oka grafitow� itp wi�c jest to lepsza propozycja od samego carbonu. 

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

spines21
[2011/08/07 11:45]

To,�e na wedce pisze "w�giel"albo "carbon" to jedno a ile i czy jest tam wegiel to inna sprawa.Sam w�giel jest kruchy i podatny na zniszczenie przez uderzenie lub zgniecenie,ale jest wytrzyma�y na zginanie i dlatego robi si� z niego  w�dziska.Wedi w�glowe s� bardziej spr�yste,mo�na nimi lepiej i dalej rzuca�,no i maj� moc w blanku co daje lepsz� prac� podczas holu.

W ta�szych patykach u�ywa si� kompozyt�w z domieszkami w�gla,poprawia to prac� a nie podnosi zbytnio ceny.

 Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

bigrybka95
[2011/08/07 12:41]

Jak o ka�dy sprz�t i o w�dziska te� dba� trzeba.
Wystarczy �e w�dka b�dzie przechowywana w pokrowcu a nic si� z ni� nie stanie.
Warto wspomnie� o drobinkach piasku i innych obiektach kt�re mog� znale�� si� pomi�dzy
segmentami w�dki , osobi�cie zawsze sprawdzam  poniewa� , nawet ma�y kamyczek mo�e spowodowa� z�amanie  lub uszkodzenie .


Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vertW�dki tego typu jak Kolega Spines pisa� s� bardzo odporne na zginanie ale ju� nie na uderzenia w szczeg�lno�ci o twarde rzeczy, np. kamienie. I tu trzeba uwa�a�. Ale jak si� o nie odpowiednio dba to odwdzi�cz� Ci si� swoimi w�a�ciwo�ciami, czyli mocn� i lekko�ci�. A tak na dobr� spraw� to NIE ma rynku w�dziska "w�golwego" tak og�lnie kt�re kiedy� si� nie z�amie. KA�DE bedzie musia�o zako�czy� sw�j �ywot. PS. Samych spin�w �ami� w roku ze dwie sztuki i za bardzo si� tym nie przejmuj�;) A nie mam tanich kijk�w.


Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

spines21
[2011/08/07 14:02]

Jest tak jak kolega pisze;ka�dy patyk mo�na:) Czasem trzeba si� tylko bardziej postara�:)

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

ayem
[2011/08/07 14:18]

w�glowa czy nie to o ka�d� w�dk� nale�y dba� tak samo a wszystko b�dzie ok i bez zb�dnej przesady .


Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

spines21
[2011/08/07 14:26]

100% racji

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vertw�glowa czy nie to o ka�d� w�dk� nale�y dba� tak samo a wszystko b�dzie ok i bez zb�dnej przesady .

Ty� popieram:)))


Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

sp1ap
[2022/11/13 23:51]

Ja od wielu lat jestem skoncentrowany na w�dziskach grafitowych, zw�aszcza batów d�u�szych od 5m, bo od 6m to jednak ju� ci�ar w�dziska si� bardzo liczy! Zarówno wytrzyma�o�� na zgi�cie przy holu ryby, jak i odporno�� na uderzenia s� zale�ne od wielu czynników, a w zasadzie od stosunku grafitu do pozosta�ych komponentów. Praktycznie oznacza to, �e w�dziska typowo grafitowe znane s� z lekko�ci, a kompozytowe z wytrzyma�op�ci na zgi�cie i odporno�ci na z�amanie. Takie, ktore spe�niaj� oba wymogi s� z regu�y bardzo drogie. Mia�em w r�ce bacik 7m firmy Mistrall wa��cy bagatela, zaledwie 200g, ale jego cena wynosi�a 1500USD, wi�c wydaje mi si�, �e u nas w kraju ma�o kto takie w�dzisko kupuje, chocia� ...... kto bogatemu zabroni, prawda?

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

kaziq
[2022/11/14 11:11]

Westin W4 kontra witka leszczynowa spotykaj�ce si� podczas wyrzutu (wcale nie jakiego� mocnego)- 1:0 dla leszczyny!

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

Sith
[2022/11/14 11:14]

(...) A tak na dobr� spraw� to NIE ma rynku w�dziska "w�golwego" tak ogólnie które kiedy� si� nie z�amie. KA�DE bedzie musia�o zako�czy� swój �ywot. PS. Samych spinów �ami� w roku ze dwie sztuki i za bardzo si� tym nie przejmuj� (...) To ciekawe co piszesz. U�ywam w�dek grafitowych co najmniej od 20-lat i jak dot�d z�ama�em 2 (s�ownie dwa) li tylko i wy��cznie z mojej winy, �adnych przypadkowych z�ama� nie do�wiadczy�em.
 

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

bluehornet
[2022/11/16 12:00]

Mam w�glówk�  pickerka Dragon Maxima Quiver i pomimo �owienia nawet w nocy nie chce si� z�ama� ;)

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

Tomasz J
[2022/11/17 08:31]

Powiedzmy sobie otwarcie, nie ma w�dki, której si� nie da z�ama�. Wszystko zale�y od obchodzenia si� ze sprz�tem. W�dziska w�glowe/grafitowe s� teoretycznie bardziej kruche od "szklanek" a przez to mniej odporne na uderzenia, z drugiej strony jednak moje kije ju� wiele razy spotka�y si� z odrza�skimi kamieniami i oprócz jednego wyj�tku (ale to by�o gruchni�cie z kijem i na kij) wszystkie maj� si� �wietnie.

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

ryukon1975
[2022/11/17 12:46]

:)

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

mwbz59
[2023/07/23 21:38]

Facet polecia� w kosmos, aby wynale�� materia�y, z którego buduje swoje zabawki: w�dki, ko�owrotki, �y�ki itp. I chwa�a mu za to. Niech �yje Facet ;)

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

We� udzia� w dyskusjiperson


replywr��