menu

Okr�g PZW Tarnobrzeg

Porozumienia okr�g�w PZW 2024

replywr��

Porozumienie z Okr�giem PZW Lublin na wody nizinne

Okr�g PZW w Lublinie udost�pnia wody obwodu rybackiego rzeki Wis�a Nr 1 - sk�adka 45 z�

Konieczno�� dokoniania dop�aty: TAK
Porozumienie z Okr�giem PZW Tarn�w na wody nizinne i g�rskie

Sk�adka dla dla cz�onk�w Okr�gu PZW w Tarnobrzegu 130,00 z�otych

Konieczno�� dokoniania dop�aty: TAK
Porozumienie z Okr�giem PZW Zamo�� na wody nizinne

Okr�g PZW w Zamo�ciu udost�pnia odcinek nizinny obwodu rybackiego Nr 2 rzeki Tanew od uj�cia rzeki Z�ota Nitka do uj�cia rzeki San w Ulanowie wraz z pozosta�ymi dop�ywami stanowi�cymi wody nizinne bez rzeki Bia�a �ada od �r�de� do mostu drogowego przy ul. Lubelska w Bi�goraju i rzeki Osa b�d�cymi wodami g�rskimi. Okr�g PZW w Tarnobrzegu udost�pnia obw�d rybacki Nr 10 rzeki San, kt�ry obejmuje wody rzeki San od uj�cia rzeki Tanew do rzeki San, do jej uj�cia do rzeki Wis�y wraz z dop�ywami: Barc�wka, �ukawica, Jod��wka, Str�anka, Chod�ca, Stary San, Pyszanka.

Konieczno�� dokoniania dop�aty: TAK