menu

Okr�g PZW Przemy�l

Porozumienia okr�g�w PZW 2024

replywr��

Porozumienie z Okr�giem PZW Krosno na wody nizinne i g�rskie

Dotyczy wy��cznie uprawnienia do w�dkowania przez cz�onk�w Okr�gu Przemyskiego na wszystkich obwodach rybackich Okr�gu Krosno.

Konieczno�� dokoniania dop�aty: TAK
Porozumienie z Okr�giem PZW Zamo�� na wody nizinne i g�rskie

Porozumienie dotyczy tzw. „w�d granicznych” i mo�liwo�ci w�dkowania przez; w�dkarzy stowarzyszonych w Okr�gu przemyskim na cz�ci obwodu rybackiego Tanew nr 1 kt�ra p�ynie na terenie wojew�dztwa podkarpackiego tj. od �r�de� w okolicach miejscowo�ci Stara Huta i Z�omy Ruskie do granicy z Wojew�dztwem Lubelskim w punkcie N 5037’ 07,14”, E2326’71,19” – lasy w Su�cu, w�dkarzy stowarzyszonych w Okr�gu zamojskim na cz�ci obwodu rybackiego rzeki Wirowa nr 1, tj. od punktu N 5031’ 66,19” E 2306’ 12,83” tj. granicy wojew�dztw, do uj�cia rzeki Wirowej do Tanwi w punkcie N 5036’ 58,05” E 2298’ 78’12” Tanew nr 1 w granicach administracyjnych Wojew�dztwa Podkarpackiego jest „wod� g�rsk�” Okr�gu w Zamo�ciu i obowi�zuj� tam wymiary, limity, okresy ochronne, zasady w�dkowania, rejestracja po�ow�w wg. zasad obowi�zuj�cych na wodach Okr�gu Zamo��, Wirowa nr 1 w granicach administracyjnych Wojew�dztwa Lubelskiego jest wod� nizinn� Okr�gu w Przemy�lu i obowi�zuj� tam wymiary, limity, okresy ochronne, zasady w�dkowania, rejestracja po�ow�w wg. zasad obowi�zuj�cych na wodach Okr�gu Przemy�l. Porozumienie dotyczy wy��cznie Cz�onk�w umawiaj�cych si� Okr�g�w i nie obejmuje op�at okresowych ani innych porozumie�.

Konieczno�� dokoniania dop�aty: TAK