menu

Okr�g PZW Katowice

Porozumienia okr�g�w PZW 2024

replywr��

Porozumienie z Okr�giem PZW Opole na wody nizinne

Cz�onkowie Okr�gu PZW w Katowicach ch�tni do w�dkowania na wodach granicznych Okr�gu PZW z/s w Opolu – obw�d rzeki K�odnica 2 wraz z Kana�em Gliwickim oraz obwodem rzeki Psina nr 1 wnosz� sk�adk� okr�gow� w wysoko�ci 100,- z� - wy��cznie za po�rednictwem platformy elektronicznej e-zezwolenia, dost�pnej pod adresem internetowym: https://pzw.opole.pl/zezwolenia/ (ww. op�ata uwzgl�dnia prowizj� operatora).

Konieczno�� dokoniania dop�aty: TAK