menu

Okr�g PZW Bydgoszcz

Porozumienia okr�g�w PZW 2024

replywr��

Porozumienie z Okr�giem PZW Gda�sk na wody nizinne i g�rskie

Dop�ata 50 z� - wnoszenie sk�adek nie dotyczy os�b wyr�nionych tytu�em Honorowego Cz�onka PZW oraz Cz�onk�w Uczestnik�w PZW z zastrze�eniem, �e musi posiada� zezwolenie na amatorski po��w ryb na wodach Okr�gu, kt�rego w�dkuj�.

Konieczno�� dokoniania dop�aty: TAK
Porozumienie z Okr�giem PZW Toru� na wody nizinne i g�rskie

Na zasadach wzajemno�ci dla okre�lonej grupy cz�onk�w Okr�gu PZW Bydgoszcz z PZW Toru� : wyr�nieni tytu�em : - HONOROWY CZ�ONEK PZW - HONOROWY PREZES KO�A PZW odznaczeni : - Z�OT� ODZNAK� PZW Z WIE�CAMI oraz : - kadry zawodnicze w w�dkarskich dyscyplinach sportowych obydwu Okr�g�w wg listy, - dzieci (cz�onek uczestnik) i m�odzie� (od 16-tego do 24-tego roku �ycia) - osoby posiadaj�ce sk�adki za szczeg�lne zas�ugi w rozwoju w�dkarstwa(wydane w macierzystym okr�gu, maj� prawo do w�dkowania na wodach og�lnie dost�pnych nizinnych( w tym „jedno �owisko” rzek� Wis�� - obwody rybackie rzeki Dolnej Wis�y nr 2,3 i 4), oraz g�rskich obu Okr�g�w, wszystkimi dopuszczonymi metodami w�dkowania, po wniesieniu sk�adek na ochron� i zagospodarowanie w�d w swoim macierzystym Okr�gu, bez wnoszenia dodatkowych sk�adek uzupe�niaj�cych pod warunkiem posiadania „zezwolenia na w�dkowanie” Okr�gu na wodach kt�rego w�dkuj�.

Konieczno�� dokoniania dop�aty: TAK