menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Ochrona �rodowiska - k�usownictwo -> PSR-Pa�stwowa Stra� Rybacka


 • K�usownicy na tarliskach

  K�usownicy na tarliskach

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  10 kwietnia 2018 roku, ok. godz. 22:00, stra�nicy z Posterunku Terenowego Pa�stwowej Stra�y Rybackiej w Warszawie, przy wspó�pracy ze stra�nikami Spo�ecznej Stra�y Rybackiej, zatrzymali na gor�


 • K�usownik na Wi�le w ok.Rakowa

  K�usownik na Wi�le w ok.Rakowa

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Od kilku tygodni stra�nicy z p�ockiego posterunku Pa�stwowej Stra�y Rybackiej organizowali zasadzki na k�usownika, kt�ry przemieszcza� si� �odzi� z silnikiem zaburtowym po du�ym obszarze Wis�y, dokonu


 • K�usownictwo sieciowe w Narwi

  K�usownictwo sieciowe w Narwi

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  8 wrze�nia 2017 roku stra�nicy z Posterunku Terenowego Pa�stwowej Stra�y Rybackiej w Ostro��ce wspólnie z policjantami z Komendy Miejskiej Policji w Ostro��ce zatrzymali na gor�cym uczynku m�c


 • K�usownik zatrzymany nad Narwi�

  K�usownik zatrzymany nad Narwi�

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  8 lipca 2017 roku stra�nicy Pa�stwowej Stra�y Rybackiej z Posterunku Terenowego w Ostro��ce, wspólnie ze stra�nikami Spo�ecznej Stra�y Rybackiej z ko�a PZW Narew 38 z Ostro��ki, zatrzymali na g


 • K�usownicy z Bra�szczyka

  K�usownicy z Bra�szczyka

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  5 maja 2017 roku stra�nicy Pa�stwowej Stra�y Rybackiej z Posterunku Terenowego w Ma�kini G�rnej przy wsp�pracy ze Spo�eczn� Stra�� Ryback� zorganizowali zasadzk� na k�usownik�w, kt�rzy przy pomocy si


 • K�usownik z Kamie�czyka

  K�usownik z Kamie�czyka

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  13 kwietnia 2017 roku stra�nicy z Posterunku Terenowego Pa�stwowej Stra�y Rybackiej w Pu�tusku, przy wsp�pracy ze Stra�� Miejsk� z Wyszkowa, zatrzymali na gor�cym uczynku m�czyzn�, kt�ry dokonywa� n


 • K�usownicy zagra�aj� tarliskom

  K�usownicy zagra�aj� tarliskom

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  17 marca 2017 roku stra�nicy z Posterunku Terenowego Warszawa Pa�stwowej Stra�y Rybackiej, przy wsp�pracy z Policjantami z Komisariatu Rzecznego Policji (Ogniwo w Niepor�cie) i stra�nikami Spo�ecznej


 • Szarpakowiec z D�be

  Szarpakowiec z D�be

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  19 lutego 2017 roku, oko�o godziny 14:00, stra�nicy Pa�stwowej Stra�y Rybackiej z Posterunku Terenowego w Ciechanowie zatrzymali na gor�cym uczynku m�czyzn�, kt�ry dokonywa� po�owu ryb metod� kalecz�


 • Nadbu�a�ski k�usownik z siekier�

  Nadbu�a�ski k�usownik z siekier�

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  12 stycznia 2017 roku oko�o godz. 14:00 patrol Pa�stwowej Stra�y Rybackiej z posterunku terenowego w Ma�kini G�rnej zaobserwowa� m�czyzn�, kt�ry na starorzeczu Bugu w okolicy miejscowo�ci Kamie�czyk


 • K�usownicy uj�ci dzi�ki informacji od stra�nik�w Spo�ecznej Stra�y Rybackiej

  K�usownicy uj�ci dzi�ki informacji od stra�nik�w Spo�ecznej Stra�y Rybackiej

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  18 sierpnia 2016 roku patrol Pa�stwowej Stra�y Rybackiej z Posterunku Terenowego w Warszawie zatrzyma� na gor�cym uczynku dw�ch m�czyzn, kt�rzy dokonywali nielegalnego po�owu sieciowego ryb w Wi�le w


 • Stra�nicy udzielili pomocy �eglarzowi

  Stra�nicy udzielili pomocy �eglarzowi

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Podczas patrolowania Jeziora Zegrzy�skiego, stra�nicy z Posterunku Terenowego Pa�stwowej Stra�y Rybackiej w Warszawie zauwa�yli wywr�con� �agl�wk� i cz�owieka za burt�. Po wyci�gni�ciu �eglarza 


 • Wi�lani k�usownicy

  Wi�lani k�usownicy

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  13 czerwca 2016 roku stra�nicy z p�ockiego posterunku Pa�stwowej Stra�y Rybackiej zatrzymali na gor�cym uczynku dw�ch m�czyzn dokonuj�cych nielegalnego po�owu sieciowego ryb w rzece Wi�le w okolicy m


 • K�usownicy na Wi�le zagra�aj� tarliskom

  K�usownicy na Wi�le zagra�aj� tarliskom

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  19 marca 2016 roku, ok. godz. 17:00, patrol Pa�stwowej Stra�y Rybackiej z Posterunku Terenowego w Ciechanowie, przy wsp�pracy ze Spo�eczna Stra�� Ryback�, zatrzyma� na gor�cym uczynku dw�ch m�czyzn,


 • K�usownicy uj�ci na Wi�le

  K�usownicy uj�ci na Wi�le

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  24 lutego 2016 roku, oko�o godziny 19:30, stra�nicyPa�stwowej Stra�y Rybackiej z posterunku terenowego w P�ocku zatrzymali nagor�cym uczynku dw�ch m�czyzn, kt�rzy dokonywali nielegalnego od�owusiecio


 • Szarpakowcy w porcie stoczni rzecznej w P�ocku

  Szarpakowcy w porcie stoczni rzecznej w P�ocku

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Ze wzgl�du na zimowisko ryb zlokalizowane w porcie stoczni rzecznej w P�ocku, kontrola tego rejonu w okresie zimowym jest na sta�e wpisana w zadania patrolu Pa�stwowej Stra�y Rybackiej z Pos


 • Szarpakowiec - recydywista

  Szarpakowiec - recydywista

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  14 listopada 2015 roku patrol Pa�stwowej Stra�y Rybackiej z Posterunku Terenowego Warszawa, realizowany wsp�lnie ze stra�nikami ochrony w�d Okr�gu Mazowieckiego Polskiego Zwi�zku W�dkarskiego, zatrzym


 • Nowa strona internetowa Pa�stwowej Stra�y Rybackiej we Wroc�awiu

  Nowa strona internetowa Pa�stwowej Stra�y Rybackiej we Wroc�awiu

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Witam serdecznie, od kilku lat zajmuje si� prowadzeniem stron internetowych. Prowadz�c strony dla w�dkarzy i nie tylko, wiem czego oczekuj� czytelnicy. Dlatego zawsze staram si� pisa� na tematy aktual


 • Strona internetowa SSR

  Strona internetowa SSR

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Witam serdecznie na nowej stronie internetowej utworzonej dla stra�nik�w SSR i w�dkarzy chc�cych zapoznawa� si� aktualizowanymi przepisami Ustawy o Rybactwie �r�dl�dowym, Rozporz�dzeniami Ministra Rol


 • Stra�nicy udaremnili pr�b� samob�jcz�

  Stra�nicy udaremnili pr�b� samob�jcz�

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  11 kwietnia 2015 roku stra�nicy Pa�stwowej Stra�y Rybackiej z Posterunku Terenowego Warszawa kontrolowali �odzi� patrolow� rejon Kana�u �era�skiego. Ok. godziny 10:10 stra�nicy zaobserwowali na mo�cie


 • Ochrona wiosennych tarlisk

  Ochrona wiosennych tarlisk

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  8 kwietnia 2015 roku ok. godz. 20:00 wsp�lny patrol Pa�stwowej Stra�y Rybackiej z Posterunku Terenowego P�ock oraz Spo�ecznej Stra�y Rybackiej powiatu gostyni�skiego w okolicy miejscowo�ci Budy Lucie�


 • Wsp�lna akcja na tarle

  Wsp�lna akcja na tarle

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Zatrzymaniem trzech k�usownik�w zako�czy�a si� akcja przeprowadzona przez stra�nik�w Pa�stwowej Stra�y Rybackiej z Posterunku Terenowego P�ock we wsp�pracy ze stra�nikami z Posterunku Pa�stwowej Stra


 • Pa�stwowa Stra� Rybacka na Warmii i Mazurach

  Pa�stwowa Stra� Rybacka na Warmii i Mazurach

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W tym artykule, chc� Wam w skucie u�ywaj�c mo�na powiedzie� regu�ek. Przedstawi� wam co to jest PSR i zakres jej dzia�ania. Jak te� podaje kontakty do poszczeg�lnych plac�wek rejonowych PSR w regionie


 • Pa�stwowa Stra� Rybacka w �odzi.

  Pa�stwowa Stra� Rybacka w �odzi.

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Pa�stwowa Stra� Rybacka w �odzi.W celu �atwiejszego i szybszego kontaktu z posterunkami PSR w przypadkach stwierdzenia k�usownictwa nad wod� przedstawiam adresy i telefony kontaktowe.Komenda Wojew�dzk


 • Patrol - Pa�stwowa Stra� Rybacka

  Patrol - Pa�stwowa Stra� Rybacka

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  S� uzbrojeni i maj� prawo u�ycia przymusu bezpo�redniego. Nad wod� mog� zrewidowa� Ciebie i Tw�j samoch�d. Osiem posterunk�w na Mazowszu i trzydziestu sze�ciu stra�nik�w czynnie patroluj�cych ponad 64


 • PA�STWOWA STRA� RYBACKA

  PA�STWOWA STRA� RYBACKA

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Pa�stwowa Stra� Rybacka nie jest instytucj� wy��cznie od �cigania sprawc�w wykrocze� i przest�pstw. Ich podstawow� rol� jest prewencja (interwencja, zapobieganie).Do zakresu dzia�ania Pa�stwowej Stra�


 • Dramat Bogatyni okiem stra�nika

  Dramat Bogatyni okiem stra�nika

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  7.08.2010 nie wyr�nia� si� niczym szczeg�lnym , dzie� jak co dzie�, tyle �e la�o jak z cebra od godzin porannych. Mieli�my przeprowadzi� zawody dla dzieciak�w , jednak du�e opady spowodowa�y odwo�ani


 • Pa�stwowa Stra� Rybacka kontakt adresy telefony

  Pa�stwowa Stra� Rybacka kontakt adresy telefony

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Witam .Przedstawiam materia�y jakie uda�o si� zgromadzi� dzi�ki BIP. PA�STWOWA STRA� RYBACKA w Polsce �r�d�o BIPMazowszeKomenda Wojew�dzka Warszawa ul. ��kiewskiego 17 05-075 Warszawa-Weso�aKomendan