menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Ochrona �rodowiska - k�usownictwo -> Catch & Release


 • Szczupakowy finish

  Szczupakowy finish

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Szczupakowy finishSprawdzaj�c pogod� na kilka dni przed ostatnim wyjazdem,d�ugo my�la�em, czy jest sens jecha�. Silne wiatry i deszcz nie napawa�y optymizmem. Nie spotka�em jeszcze w swoim �yciu wi�ks


 • Rozmy�lanie na temat sezonu w�dkarskiego

  Rozmy�lanie na temat sezonu w�dkarskiego

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Kiedy zbli�a si� koniec roku to przychodzi czas na rozmy�lania nad ko�cz�cym si� sezonem w�dkarskim, zbli�aj�cych si� wyprawach z podlod�wk�, je�li nie b�dzie takiej s�abej zimy jak ostatnia oraz o zb


 • Kotwica

  Kotwica

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Pojecha�em wczoraj na ryby. Niby nic nadzwyczajnego,a jednak...nie!�owi�em na feederka,jak zwykle na tym zbiorniku. O Zalew pilchowicki chodzi. Troch� zimno,nieprzyjemny wietrzyk. Bra� �adnych. W�dkar


 • Up�r i nagroda

  Up�r i nagroda

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Kolejny dzie� urlopu a ja raptem 3 razy by�em na rybach.O co chodzi?? Przecie� jest jesie�, przecie� to m�j czas na drapie�nika. Czeka�em na to ca�y sezon! Jeszcze nie tak dawno ka�d� woln� chwil� mog


 • Szczupaki we wrze�niu

  Szczupaki we wrze�niu

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Min�o sporo czasu od mojego ostatniego wypadu na szczupaka. Wypad na okonia, letnie trociowanie i leszczowe nocki, wszystko to dostarczy�o mi nie ma�o emocji. Niestety wi�kszych ryb by�o jak na lekar


 • Okonie z ma�ego stawu - pierwszy test bojowy sprz�tu

  Okonie z ma�ego stawu - pierwszy test bojowy sprz�tu

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

         Tak jak obiecywa�am m�j sprz�t przeszed� pierwszy test bojowy, kt�ry z reszt� zaraz opisz� :)! W�dka Dragon Viper Sl Senso 1-7g, oraz �wietnie wsp�graj�cy z ni� ko�owrotek


 • Przypadkowy sandacz w upalny, bezrybny dzie�

  Przypadkowy sandacz w upalny, bezrybny dzie�

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Przed urlopem postanowi�em wybra� si� po pracy nad wod�. Nie b�d� si� rozpisywa� poniewa� te� nie bardzo jest o czym. W godzinach od 16:15 do 20:00 by�o tylko jedno branie zako�czone.. - sandaczem.&nb


 • Lipcowa drobnica z Zalewu Rybnickiego

  Lipcowa drobnica z Zalewu Rybnickiego

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Z samego rana wybra�em si� posiedzie� troch� i pofeederowa� nad Zalewem Rybnickim. Wybra�em brzeg od tzw. d�b�w poniewa� jest �atwy dojazd oraz przyjemnie siedzi si� z jednej strony otoczonym wod� a z


 • AMUROWA SESJA

  AMUROWA SESJA

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Nadszed� koniec egzaminów na uniwerku wi�c czas na d�u�sz� zasiadk�. Wybór pad� na mój ukochany stary kamienio�om. Szybka gadka na facebooku i ju� jestem umówiony na rybki.


 • Spontan na kanale Jagielo�skim - Rybomaniak

  Spontan na kanale Jagielo�skim - Rybomaniak

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  W niedziel� w godzinach popo�udniowych wraz z kolegami: Miros�awem i Paw�em wybrali�my si� w okolice Elbl�ga w poszukiwaniu ciekawych miejsc do w�dkowania. Wyprawa zainicjowana przez koleg� Paw�a, kt


 • Zalew S�up, otwarcie �owiska - czerwiec 2015

  Zalew S�up, otwarcie �owiska - czerwiec 2015

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  1 Czerwca 2015 roku, dopuszczone zosta�y do �owienia z �odzi wody zbiornika zaporowego S�up. O tym wydarzeniu i o ogromnych drapie�nikach, kt�re w wi�kszo�ci nigdy nie widzia�y przyn�t spinningowych,


 • Akcja wypu�ci� karpia-opinie

  Akcja wypu�ci� karpia-opinie

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Wigilijna akcja wypu�ci� karpia.Dla mnie to akurat �wietna akcja,pozwala na uratowanie jednego na ile� tam tysi�cy karpi,niech przynajmniej jaki� odsetek procenta karpi odzyska wolno��.A co do r�nych


 • �wi�teczne wypuszczanie karpia 2014

  �wi�teczne wypuszczanie karpia 2014

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Pod koniec ubieg�ego roku, ju� po raz drugi w swoim �yciu wypuszcza�em �wi�tecznego karpika do jego naturalnego �rodowiska.Uwa�am, �e jest to wspania�a inicjatywa, kt�rej celem jest przywr�cenie rybno


 • Tragiczny los �wi�tecznego karpia

  Tragiczny los �wi�tecznego karpia

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Szybkimi krokami zbli�a si� czas �wi�t. Czas rado�ci i pokoju. Pozosta�y ju� tylko dwa dni. Zanim jednak zasi�dziemy w gronie najbli�szych do �wi�tecznej wieczerzy obok nieocenionych warto�ci wyp�ywaj


 • Trolling - czy mo�na zatrzyma� t� rze� ?

  Trolling - czy mo�na zatrzyma� t� rze� ?

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  My�l� ,�e nadszed� ostatni czas aby za�o�y� grup� dzia�aj�c� na rzecz ograniczenia trollingowania na naszych stosunkowo ma�ych rzekach? Nie m�wi� tu o wielkich mazurskich jeziorach, czy zbiornikach za


 • No kill - Catch

  No kill - Catch

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Angielska nazwa oraz etyczny spos�b zachowywania si� nad wod� tak jak i wiele dobrych w�dkarskich rzeczy przyw�drowa�a z Anglii. Czytaj�c portal w�dkuj�.pl odnosz� wra�enie �e coraz wi�ksza liczba w�d


 • �owienie bez �adnych zasad

  �owienie bez �adnych zasad

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  S�oneczne pi�kne chwile, w kt�rych by�o prze�y� tyle, sza� i rado�� nadziewane emocjami to nic innego tylko dawne ELDORADO jakie mo�na by�o odkry� niemal�e w ka�dym zak�tku naszego kraju jeszcze przed


 • Co czuj� ryby ?

  Co czuj� ryby ?

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Wypuszczanie z�owionych ryb jest jedn� z najlepszych , a zarazem najprostszych metod zmniejszenia oddzia�ywania w�dkarzy na populacje ryb . Nie by�aby ona jednak tak skuteczna , gdyby�my&nbs


 • Mail - w�dkarskie no kill

  Mail - w�dkarskie no kill

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Witam, otrzyma�em od kolegi ciekawy mail:Dzie� dobry panu odwiedzi�em pana blog ocen� zostawi�em, ale mam pytanie, co pan s�dzi o zasadzie no kill i jak by pan mnie do niej przekona�. ryniu79(pisownia


 • Jak obchodzi� si� z ryb�?

  Jak obchodzi� si� z ryb�?

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Chcia�em podzieli� si� z kolegami w�dkarzami podstawowymi wskaz�wkami 'Jak obchodzi� si� z ryb�' kt�rej po z�owieniu chcemy zwr�ci� wolno��.Zawsze podbieraj z�owiona rybe niezale�nie od wielko�ci podb


 • Idea Catch and Release - Z��w i Wypu��

  Idea Catch and Release - Z��w i Wypu��

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Witam Serdecznie.Zastanawiam si� nad tym stwierdzeniem ju� d�ugi okres...Bardzo bol�cy jest fakt os�b, kt�re chodz� Po Ryby a nie Na Ryby, a dok�adniej ka�d� z�apan� ryb� (w tym niewymiarow�) umieszcz


 • Wigilijne karpie odzyska�y wolno��

  Wigilijne karpie odzyska�y wolno��

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Bardzo przykro ogl�da� w mediach dialogi na temat naszej tradycji, tj. rze� karpi w Wigili�, dlatego ja i moi koledzy spo�ecznicy z Ko�a Miejskiego Nr 1 w P�ocku postanowili�my co roku kupowa� po ka


 • Rybka na �wi�ta, a zasady

  Rybka na �wi�ta, a zasady

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Witam ! Moje osobiste przemy�lenia na temat etyki, humanitaryzmu i rozs�dku. Co zrobi� ze z�owion� ryb�, by nie popada� w skrajno�ci. Cz�owiek jako istota mi�so�erna ma instynkt my�liwego i to jest mo


 • U�askawienie karpia

  U�askawienie karpia

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Zbli�aj� si� �wi�ta. Znowu karpie maj� „przechlapane”. Jak co roku rzesze Polak�w poch�on� ca�e tony tej kr�lewskiej ryby, ale chyba taki ju� jej los. Amerykanie maj� swojego indyka, my sw


 • Precz z no kill

  Precz z no kill

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Gdzie wybra� sie na ryby? Nic dzi� nie pi�em. Ani browarka, ani whiskacza z col�, czy cho�by ma�ego drineczka…Przepraszam, pi�em. Kaw� i to kolejn�, ca�kiem niedawno. Przez to nie mog� teraz spa


 • P�o� - puszcza� czy nie?

  P�o� - puszcza� czy nie?

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Chcia�bym poruszy� temat - czy wypuszcza� ryby czy nie? My�le, �e na pewno trzeba wypuszcza� ryby, ale jak si� z�apie du�� ryb�, to dlaczego nie powino si� jej wzi�� do domu? Po to niekt�rzy chodz� n


 • Catch and Release / Z��w , Zr�b fotk� i Wypu��

  Catch and Release / Z��w , Zr�b fotk� i Wypu��

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Witam koleg�w po kiju i pytam co koledzy s�dzicie na temat zasady z�apa� ryb�, zrobi� zdj�cie i wypu�ci� ja do wody. Ciekawe ilu jest zwolennik�w tej zasady, ilu innej. Ja sam jestem tego zdania �e od


 • Barwa ryb - czy s� niebieskie ryby?

  Barwa ryb - czy s� niebieskie ryby?

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Ubarwienie jest wsp�lnie z kszta�tem najbardziej rzucaj�c� si� zewn�trzn� cech� ryby. Najcz�ciej pozwala odr�ni� poszczeg�lne gatunki mi�dzy sob�, a tak�e zawiera w pewien spos�b morfologi� i map� �


 • Czym skorupka za m�odu ... czyli na karpie z juniorami.

  Czym skorupka za m�odu ... czyli na karpie z juniorami.

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Mam ponad 40 lat na karku, a do dzisiaj pami�tam jak b�d�c u babci na wsi chodzi�em z wujkiem na ryby. Mia�em jakie� 10 lat. Wstawali�my skoro �wit i szli�my siedem kilometr�w nad jezioro. W�dkowa�em


 • Brzany z Sanu-ka�dy ma swoje w�sy.

  Brzany z Sanu-ka�dy ma swoje w�sy.

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Dla w�dkarzy z nizin 1 lipca kojarzy si� z jednym – koniec okresu ochronnego dla suma. Setki w�dkarzy wyp�ywaj� zwykle na polsk� kr�low� w�r�d rzek w poszukiwaniu kr�la polskich rzek. Ja z