menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Ochrona �rodowiska - k�usownictwo -> Catch & Release


 • �owisko W�drynia.

  �owisko W�drynia.

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  �OWISKO W�DRYNIAZa siedmioma g�rami, za siedmioma lasami, ale 10 kilometr�w za Olesnem, w W�dryni, znajduje si� nale��cy do Ko�a PZW Olesno „Rzemie�lnik”, urokliwy staw typu „z��w i


 • Drop shot - z�oty �rodek na zimowe okonie

  Drop shot - z�oty �rodek na zimowe okonie

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Drop shot... S�ysza�em o tej metodzie co� nieco� jak i o wielu innych metodach, ale jako� nie przywi�zywa�em nigdy uwagi do zg��biania wiedzy na ten temat. A� do pewnego czasu. Zimny listopadowy dzie�


 • Nareszcie oko�

  Nareszcie oko�

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Siedzia�em sobie wczoraj ze znajomymi przy plansz�wkach wieczorem, ale ju� mi w tyle g�owy kie�kowa� pomys�, �eby zerwa� si� z rana i skoczy� nad wod�. No dobra, idea ta wpad�a nieco wcze�niej, bo ju�


 • Ultra Light Street Fishing-m�j zestaw.

  Ultra Light Street Fishing-m�j zestaw.

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Ultralight street fishing - taka sobie angloj�zyczna komplikacja w�dkarskich poj��. To tak w skr�cie to czym si� dzisiaj zajmowa�em. Tak naprawd� gdy tylko do wody wpad�a tanta 1" w wodzie wyra�n


 • Czy nie jest Ci �al?

  Czy nie jest Ci �al?

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Gdy sk�ada�em swój sprz�t na zim� us�ysza�em pytanie "Czy nie jest Ci �al sk�ada� w�dek?"Po krótkim przey�leniu odpowiedzia�em , �e nie .Dlaczego?Wiem �e ten sezon to tylko poc


 • Test w boju-jesiotry i �yciowy amur.

  Test w boju-jesiotry i �yciowy amur.

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Dzi� opiszemy d�u�sz� wypraw� z Amand�.Na miejsce dojechali�my oko�o godziny 19 .Trzeba by�o przenie�� sprz�t ,roz�o�y� namiot i w�dki a na dodatek zan�ci� przed zmierzchem. Na naszym miejscu  by


 • Pierwsza d�u�sza zasiadka.

  Pierwsza d�u�sza zasiadka.

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Witam!Jak w tytule opiszemy dzisiaj nasz� pierwsz� d�u�sz� zasiadk� karpiow�.Wyprawa na �owisko komercyjne. W sk�adzie oczywi�cie ja , moja ukochana i Pan kt�ry wprowadzi� mnie w w�dkarstwo nie tylko


 • Moje pocz�tki w�dkowania.

  Moje pocz�tki w�dkowania.

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Witam wszytskich .Mowa b�dzie tu o w�dkarstwie . Bed� pisane przygody karpiowe te z nad wody jak i sklep�w . Bedziemy opisywa� sprz�t jak i technik�.Mo�e zacznijmy od tego jak spotka�em w�dkarstwo i k


 • Jak prezentowa� okonia-jaki chwyt ?

  Jak prezentowa� okonia-jaki chwyt ?

  Wiadomo�ci » Ichtiologia

  W ci�gu ostatnich miesi�cy,nasta�a pewna moda  w internecie i szkalowanie os�b kt�re "�le" prezentuj� okonie do obiektywu aparatu.Jak to z tym jestem?W dzisiejszym artykule przetoczymy kilka argu


 • Wspomnienie w�dkarskiego lata- video

  Wspomnienie w�dkarskiego lata- video

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

       Dla wi�kszo�ci w�dkarzy sezon w�dkarski trwa w najlepsze, dla mnie jednak zako�czy� si� wraz z rozpocz�ciem roku akademickiego. Postanowi�em wykorzysta� nieliczne wolne wieczory na


 • Karpiowe ostatki 2017

  Karpiowe ostatki 2017

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

         Jak to zwykle bywa w naszym hobby koniec w�dkowania zawsze nast�pi "po tej nast�pnej rybce". Tak mia�o by� z moimi karpiowymi zasiadkami, poprzednia zapowiadana by�a jako os


 • Karpie, deeper i rzut oka pod wod�.

  Karpie, deeper i rzut oka pod wod�.

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Film jest kr�tk� relacj� z w�dkarskiej wyprawy jak� wraz Tomkiem i Szpiegiem mia�em przyjemno�� niedawno prze�y�. Ze Szpiegiem w�dkowali�my od czwartku do soboty. Tomek dojecha� do nas w pi�tek rano.


 • Na nieznanych wodach-Wyprawa na ryby

  Na nieznanych wodach-Wyprawa na ryby

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Na nieznanych wodach Rozpoznanie Pewnie nie b�d� oryginalny jak powiem, �e w ostatnich tygodniach ci�ko by�o wygospodarowa� czas na ryby. Po kilku wypadach na jezioro bukowo wiedzia�em, �e


 • W zdrowym ciele - zdrowy Bug!

  W zdrowym ciele - zdrowy Bug!

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

     M�j Tata zawsze powtarza� - nie pokonasz w�a w�ykiem. Mo�liwe �e mia� racj�, jednak zwyk� dzieli� si� ze mn� r�wnie� innymi sentencjami, nie koniecznie po polsku.Znaczenie jednej z


 • �owisko Karasiowo

  �owisko Karasiowo

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Karasiowo�owisko „No Kill” po�o�one w woj. pomorskim w  okolicy wsi Kaliska Ko�cierskie. Aby dojecha� do �owiska wystarczy wklika� tras� w mapy google do �owisko Karasiowo a doprowadz


 • Nie ka�da brzana jest ze z�ota

  Nie ka�da brzana jest ze z�ota

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Wprawdzie sezon brzanowy zacz��em w �rod� (w ko�cu si� woda na Sanie do tego nadawa�a, ale tylko przez chwil�), sza�u jednak nie by�o, przez 9 godzin 3 brzany, z czego najwi�ksza ledwo dobi�a do sze��


 • Nimfa i 10 st�p AFTM 4.

  Nimfa i 10 st�p AFTM 4.

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Nimfa i 11 st�p AFTM 4. M�j i Paw�a wsp�lny wyjazd na g�rskie pstr�gi by� bardzo udany. Pawe� m�wi�, �e jeszcze nigdy tak si� nie na�owi�, jak w czasie tej wyprawy. A w og�le, to wypad mia� dwie


 • .Kwietniowe okonie.

  .Kwietniowe okonie.

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Lubi� pisa�. Serio, sprawia mi to przyjemno��, szczeg�lnie jak p�niej czytam to jeszcze raz i pojawiaj� si� wspomnienia, kt�re wywo�uj� banana na twarzy..I dlatego wracam do pisania o rybach. O takic


 • Czerwcowy spinning z pontonu i niespodzianka

  Czerwcowy spinning z pontonu i niespodzianka

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Pierwsze dni czerwca kojarz� si� z wielkim sandaczowym BUM!Ka�dy ma nadziej� na przynajmniej jedno �upni�cie w �okciu. Tego dnia my r�wnie� postanowili�my wybra� si� nad sandaczow� wod�. W tym celu na


 • W�dkarskie wyprawy ucz�ce pokory

  W�dkarskie wyprawy ucz�ce pokory

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  W tym wpisie chcia�bym wam przedstawi� RAPORT z mojej wyprawy oraz przemy�lenia z ni� zwi�zane. Ka�dy z nas mia� kiedy� „przyjemno��” zaliczy� zasiadk� bez ryby, nie mów


 • Go�cinnie w Belgii, czyli kultura na wysokim poziomie.

  Go�cinnie w Belgii, czyli kultura na wysokim poziomie.

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Witajcie po d�ugiej przerwie! Zbli�a si� wiosna wielkimi krokami, sprz�t odkurzomny, karta op�acona, wielkie nadzieje i oczekiwania nadci�gaj�! Jak zwykle moja aktywno�� zim� jest mizerna ze wzgl�du n


 • Bolenie...

  Bolenie...

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Bez namys�u.Sierpie� 2015Dzwoni telefon:-Halo?-Cze�� Bartek, tu Sebastian, jad� dzi� z kumplem na biwak nad Bug, ale on nie w�dkuje, mo�e by� mi pokaza� jak�� hehe miejsc�wk� na suma?Bez chwili namys�


 • Internetowy fanatyzm w�dkarza - sezon podlodowy 2017

  Internetowy fanatyzm w�dkarza - sezon podlodowy 2017

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Sezon podlodowy si� dla mnie niestety sko�czy�. Od kilku dni panuje na pomorzu spora odwil�, a ja nie posiadaj�c zbytnio sprz�tu asekuracyjnego, postanowi�em pomy�le� o swoim zdrowiu i da� sobie spok�


 • MIKO�AJKOWE W�DKOWANIE feeder team opole

  MIKO�AJKOWE W�DKOWANIE feeder team opole

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  CZYLI HISTORIA PEWNEGO WYPADU Z BU�K� W ROLI G��WNEJKilka dni temu postanowi�em sie wybrac nad odre i spr�bowa� z�owi� cos ciekawego, a oto film z tego wypadu i kilka zdj��, tego dnia �owi�em g��wnie


 • Wiosenne karpie

  Wiosenne karpie

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  24 godziny z wiosennymi karpiami – Krzysztof Do�owiec Wiosna – powró�my w�a�nie do tej pi�knej i jak�e obfitej pory roku. W�a�nie teraz chce Wam opowi


 • M�j pierwszy szczupaczek

  M�j pierwszy szczupaczek

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Witam. Ot� tydzie� temu w pochmurn� sobot�, postanowili�my wybra� si� z moim m�odzszym koleg� na spinning. �owili�my przez 1,5 godziny bez skutku, postanowi�em zapi�� na agrafce Wiruj�cy Ogonek firmy


 • Relacja z wyprawy - Cicha woda brzegi rwie

  Relacja z wyprawy - Cicha woda brzegi rwie

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Pod koniec sierpnia postanowi�em wybra� si� z kijem na pobliskie jeziorko kt�re nigdy nie przynios�o "kosmicznych" efekt�w. Zaczynaj�c od pocz�tku. Upalny popo�udniowy dzie�, ja siedz�cy z pilotem w r


 • Powr�t na Blog

  Powr�t na Blog

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Witam po dwu letniej przerwie w blogowaniu.Okres ten by� bardzo bogaty w w�dkarskie wyjazdy. Te w  naszym kraju, jak i zagraniczne.Przez ten czas pozna�em du�o ciekawych osób, wiele nowych


 • LIPIENIADA

  LIPIENIADA

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Lipieniada.Czego� takiego jeszcze nigdy nie do�wiadczy�em. Ca�y dzie�, bo od �witu do zmierzchu rzuca�em nimf� na wod� i nie urwa�em �adnej, ani nimfy ani r�ki. Owszem, mia�em zaczepy, cztery razy wch


 • Jezioro Pitsford UK Szczupak Oko� Pstr�g

  Jezioro Pitsford UK Szczupak Oko� Pstr�g

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  WitamChcialbym podzieli� si� jednym z wypad�w na predatory w UK. Mo�e zaczn� od kr�tkiego opisu �owiska.Pitsford Water jest zbiornikiem  znajdujacym sie w Northamptonshire w  Anglii. Zbiorni


 • Szale�stwo wdowca

  Szale�stwo wdowca

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Szale�stwo wdowca.                Budzik dzwoni o godz. 4.10. Nie pozwalam mu ha�asowa�. Podnosz� si� na nogi, bo dbam o spok


 • Pierwsze szczupaki FILM

  Pierwsze szczupaki FILM

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Majowe szczupaki Tak s�abego otwarcia sezonu szczupakowego chyba nikt si� nie spodziewa�. Pogoda by�a pi�kna, s�onecznie, bezchmurnie i zero wiatru. Nic tylko wypoczywa�. Niestety, ryby tak�e wzi


 • Trudna maj�wka 2016

  Trudna maj�wka 2016

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

        Maj�wka jak pewnie ka�demu z was kojarzy si� jednoznacznie z d�ugim weekendem, grillem,imprezami ale przede wszystkim z pierwsz� powa�n�, cieplejsz� (cho� nie zawsze) zasiadk�.W t


 • Majowe p�ocie i magiczne bia�e robaki

  Majowe p�ocie i magiczne bia�e robaki

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Tegoroczn�, przed�u�on� maj�wk� sp�dza�em jak co roku w �winouj�ciu. Mimo, �e sezon na drapie�niki w�a�nie si� zacz��, to i tak nie mia�em mo�liwo�ci ich �owi� na spinning, poniewa� jeszcze rehab


 • Kwietniowe krasnopi�rki

  Kwietniowe krasnopi�rki

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  W ostatni weekend by�o bardzo ciep�o i s�onecznie co zach�ci�o mnie na kolejny wypad na ryby. Spakowa�em w�dki i pojecha�em na wod� 627Roszków,który znajduje si� w mojej okolicy. Wybra�e


 • W pogoni za okoniem na wiosn�

  W pogoni za okoniem na wiosn�

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Wiosenny spinning w pogodni za okoniem w sobot� z gRonkim z 


 • Jazie i p�ocie w ciep�e marcowe popo�udnie

  Jazie i p�ocie w ciep�e marcowe popo�udnie

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Sp�awikowy bat w ciep�e marcowe popo�udnie? Do dnia wczorajszego wydawa�o si� to ogromn� abstrakcj�! Kiedy powiedzia�em, �e chce wzi�� nowy bat i jecha� nad wod� to wszyscy pukali si� po g�owie m


 • Wyprawa w�dkarska... wi�kszy apetyt ni� uczta

  Wyprawa w�dkarska... wi�kszy apetyt ni� uczta

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Wczesnowiosenne Paprocany. Wybrali�my si� po dw�ch tygodniach od pierwszej zasiadki zn�w na Paprocany w Tychach. M�wi�c szczerze, tylko pogoda w drugiej cz�ci dnia nie zawiod�a ale od pocz�tku.Um�wil


 • Rozstrzygni�cie konkursu �owca Okaz�w Zofi�wka 2015

  Rozstrzygni�cie konkursu �owca Okaz�w Zofi�wka 2015

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W raz z ko�cem roku ,nadchodzi czas na analizy i podsumowania .Chcia� bym w kilku s�owach om�wi� konkurs "�owca Okaz�w �owiska Zofi�wka".Pierwsza edycja ruszy�a w 2014 ,g��wnie chcieli�my w ten spos�b


 • Grudniowy sandaczyk

  Grudniowy sandaczyk

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  02.12.2015 wybrali�my si� ze znajomymi(ROBSON I BOGU�)na nasze ulubione lowisko m�tnookich.Wyjazd o 4 rano po drodze szybka kawusia na cpn-ie 5.30 jeste�my nad wod�.postanowilem wyprobowac prezent od