menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Jak �owi� - porady -> W�dkarstwo wyczynowe


 • Wild Fish Stories za ko�em podbiegunowym - trailer filmu

  Wild Fish Stories za ko�em podbiegunowym - trailer filmu

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  W sierpniu 2019 roku za ko�em podbiegunowym sp�yn�li�my 250 kilometr�w rzek� Lainio w poszukiwaniu �ososia ba�tyckiego. Ca�� wypraw� udokumentowali�my na filmie, kt�ry ju� nied�ugo b�dzie b�dziecie mo


 • Hodowlane karpie

  Hodowlane karpie

  Porady » Jak �owi� - porady

  Stawy hodowlane, komercyjne czy po prostu prywatne bo o nich b�dzie mowa, s� bardzo popularnymi stawami dla ka�dego w�dkarza, kt�ry chce poczu� przyjemno�� holowania du�ej ryby. Owe stawy cz�sto rozbu


 • Sp�yw rzek� Lainio w poszukiwaniu �ososi. Wild Fish Stories na kole podbiegunowym

  Sp�yw rzek� Lainio w poszukiwaniu �ososi. Wild Fish Stories na kole podbiegunowym

  Porady » Jak �owi� - porady

  Dwa tygodnie! Tyle czasu zosta�o do naszej kolejnej wyprawy. Przygotowania trwaj� od bardzo dawna, poniewa� tym razem b�d� to prawie trzy tygodnie w ostatnim dzikim regionie Europy - Laponii.B�dzie to


 • Wild Fish Stories - Swedish Tragedy

  Wild Fish Stories - Swedish Tragedy

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Szwedzkie szkiery. Dzikie wyspy, ska�y, zero piaszczystych pla� i krystalicznie czysta woda. A� trudno uwierzy�, �e to Morze Ba�tyckie. A jednak! Druga strona Ba�tyku w �adnym stopniu nie przypomina n


 • Jednoosobowymi pontonami po dzikiej polskiej rzece

  Jednoosobowymi pontonami po dzikiej polskiej rzece

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Tym razem zamiast chodzi� - wios�owali�my. 4 dni na wios�ach jak si� okazuje to naprawd� DU�O! Ponad 50 km sp�ywu, 4 pontony, tony przyn�tek i mega du�o ryb. Ogie� w barkach, super atmosfera i dzika p


 • Wild Fish Stories - teaser filmu

  Wild Fish Stories - teaser filmu

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Hej wszystkim!Za nami d�uga droga, a przed Wami ma�y przedsmak naszego filmu z wyprawy!W skr�cie - ruszyli�my we dw�ch, szukali�my ukrytych w lasach jezior i wyst�puj�cych w nich drapie�nik�w. Przeszl


 • Zawodnicze ABC cz.1

  Zawodnicze ABC cz.1

  Porady » Jak �owi� - porady

  Witajcie, dzisiejszym artyku�em rozpoczynam seri� wpis�w  dotycz�cych podstaw zawodniczego w�dkarstwa sp�awikowego. Seria ta skierowana jest g��wnie do pocz�tkuj�cych zawodnik�w ale tak�e dla w�d


 • Wrze�niowe w�dkowanie z przygodami

  Wrze�niowe w�dkowanie z przygodami

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Wko�cu uda�o mi si� znale�� troch� wolnego czasu, �eby sp�dzi� chocia� kilka godzin nad wod�...Sobota mine�a na urodzinach mojego synka Huberta. Ma�y w�dkarz obchodzi� czwarte urodziny... Od mojego br


 • Dyscypliny w�dkarskie - Kocha�, ale nie zaprasza�!

  Dyscypliny w�dkarskie - Kocha�, ale nie zaprasza�!

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Kocha� ale nie zaprasza�.Mamy w w�dkarstwie utrwalony podzia� na dyscypliny w�dkarskie. S� to tradycyjny sp�awik, �owienie na grunt, spinningowanie, muszkarstwo i �owienie podlodowe.  Ka�da z dys


 • Pierwsze kroki w spiningu

  Pierwsze kroki w spiningu

  Porady » Jak �owi� - porady

    Chcia� bym wam opowiedziec o swoich pierwszych krokach w spiningu.Zacze�o sie to pewnego dnia letniego kiedy to patrzenie na sp�awki nudzi�o coraz bardzie,wiec uzbroi�em swe wedzisko w przypon


 • Monta� amortyzatora – plastikowy ��cznik oraz dacron

  Monta� amortyzatora – plastikowy ��cznik oraz dacron

  Porady » Jak �owi� - porady

  Monta� amortyzatora – plastikowy ��cznik oraz dacronW pierwszej kolejno�ci przed monta�em wybranego amorty


 • Dlaczego w polskich rzekach i jeziorach nie ma ryb?

  Dlaczego w polskich rzekach i jeziorach nie ma ryb?

  Porady » Jak �owi� - porady

  M�wi si�, �e jesie� to czas drapie�nik�w, kt�re bezrozumnie rzucaj� si� na wszystko co im si� podsunie pod nos. Czy aby na pewno? Pewnie wi�kszo�� powie, �e tak, oczywi�cie. Jednak, czy traktowanie te


 • Zawody Spinningowe dla wszystkich-Wkra 2015

  Zawody Spinningowe dla wszystkich-Wkra 2015

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Dwa miesi�ce przed dat� zawod�w nic nie wskazywa�o na to, �e b�dzie to najwi�ksza impreza w�dkarska na Mazowszu, a mo�e i w kraju, organizowana przez portal w�dkarski Wkra-Fishing.pl i Ko�o PZW Nowe M


 • Inauguracja sezonu dla Rejonu VIII Okr�gu PZW Pozna�

  Inauguracja sezonu dla Rejonu VIII Okr�gu PZW Pozna�

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Dnia 26 kwietnia 2015r. na zawodach dla Spo�ecznych Stra�y Rybackich sw�j sezon zainaugurowali w�dkarze zrzeszeni w Rejonie VIII Okr�gu PZW z Poznania. Wszystkie tegoroczne zawody na jeziorze Strykows


 • Wedkuje.tv - W�dkarstwo sport czy hobby?

  Wedkuje.tv - W�dkarstwo sport czy hobby?

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  "W�dkarstwo - sport czy hobby?" to pytanie nie zadaj� sobie tylko w�dkarze. Spraw� wyra�nie zainteresowa�o si� Ministerstwo Sportu i w zwi�zku z tym planuje powa�ne zmiany. Dyskusja na ten temat wzbud


 • W�dkarstwo to sport czy hobby

  W�dkarstwo to sport czy hobby

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Bardzo cz�sto s�yszymy stwierdzenie, i� w�dkarstwo to sport. Jednak dla osoby, kt�ra nigdy nie po�awia�a ryb, nie trzyma�a w�dki, nie nabija�a robaczka na haczyk, stwierdzenie to nie jest wcale o


 • Mieszanki zan�towe i przygotowanie tzw. mi�ska

  Mieszanki zan�towe i przygotowanie tzw. mi�ska

  Porady » Zan�ty - testy

  Mieszanki zan�towe i przygotowanie tzw. mi�ska przed zawodami.Startujemy z Koleg� po raz pierwszy od d�u�szego czasu w zawodach na nieznanej wodzie Dolina Cybiny. Warto wi�c si� dobrze przygotowa� m.i


 • Mistrz sp�awika zaczyna od uklei

  Mistrz sp�awika zaczyna od uklei

  Porady » Jak �owi� - porady

  Ka�dy sp�awikowiec wie �e �owi� dobrze ukleje nie jest �atwo. Jednak jak opanuje si� technik� ich �owienia dobrze, to mo�na wygra� wiele zawod�w, a przynajmniej by� bardzo wysoko. Ukleja to ryba �yj�