menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Jak �owi� - porady -> Feeder


 • Rzeczne w�dkarstwo feederowe zim� .

  Rzeczne w�dkarstwo feederowe zim� .

  Porady » Jak �owi� - porady

  1. Wyb�r odpowiedniego sprz�tu: W�dka feederowa jest popularnym wyborem podczas �owienia na rzece zim�. Wa�ne jest, aby wybra� w�dk� o odpowiedniej d�ugo�ci i wadze, kt�ra pozwoli na precyzyjne rzuty


 • Zestaw do method feeder

  Zestaw do method feeder

  Porady » W�dki - Zestawy - testy

  Witam, �owie na jeziorach jaka w�dka jest najlepsza na method feeder tak do 200z� 90g i ko�owrotek do niej za 100 max?na oku mam-Jaxon Zaffira Feeder Rt 3.60m 50-120gRobinson W�dka Carbonic Feede


 • Zabawa z leszczami na MVDE

  Zabawa z leszczami na MVDE

  Porady » Zan�ty - testy

  Kolejny wypad na m�j ukochany Rog�w.Tego pi�knego dnia rybki ch�tnie wsp�pracowa�y na nasze mieszanki.� Ja u�ywa�em zan�ty MVDE feeder gold i MVDE feeder turbo black w proporcji 1:1 do tego dosz


 • Leszczowe Eldorado na MVDE

  Leszczowe Eldorado na MVDE

  Porady » Zan�ty - testy

  �roda dla wi�kszo�ci pracuj�ca jednak nam uda�o si� wyskoczy� na ryby. Pogoda nie zach�ca�a do w�dkowania, ci�kie duszne powietrze zwiastowa�o burz�, ale za to ca�y zbiornik nasz, bez problemu mo�na


 • Testuje nowo�ci MVDE na zawodach

  Testuje nowo�ci MVDE na zawodach

  Porady » Zan�ty - testy

  W dniach 05/06 czerwca 2021r na zbiorniku Rog�w odby�a si� 3 edycja maratonu w�dkarskiego 24h.W zawodach wzi�o udzia� prawie 30 dru�yn po 2 osoby .Ca�a impreza rozpocz�a si� w sobot� rano, a sko�czy


 • Robinson Diagonal Picker

  Robinson Diagonal Picker

  Porady » W�dki - Zestawy - testy

  Ka�dy w�dkarz zapewne ma swoje ulubione �owiska, takie do kt�rych ch�tnie wraca. Zazwyczaj s� to �owiska, na kt�rych zaczynamy swoj� przygod� z w�dkarstwem, tam �wi�tujemy pierwsze sukcesy i zara�amy


 • Dwa metry dna pe�ne ryb

  Dwa metry dna pe�ne ryb

  Porady » Jak �owi� - porady

  Miejsc�wkaWysoka na trzy metry burta. W niej lekkie za�amanie brzegu kt�re powoduje �e na dole zrobi�a si� pseudo zatoczka, ma nie wi�cej jak metr g��boko�ci i kilka metr�w kwadratowych powierzchni. N


 • Jaxon Silver Shadow Winklepicker

  Jaxon Silver Shadow Winklepicker

  Porady » W�dki - Zestawy - testy

  Z testem sprz�tu bywam czasem tak jak ze zwi�zkiem mi�dzy dwiema osobami, potrzeba czasu by zauwa�y� wszystkie zalety i wady. By m�c rzetetnie powiedzie� cokolwiek wola�em poczeka� troszk� czasu.Kijek


 • MegaBAITS Tactix XH.Feeder 3,9 m c.w. 130 g

  MegaBAITS Tactix XH.Feeder 3,9 m c.w. 130 g

  Porady » W�dki - Zestawy - testy

  Feeder na trudne warunki jesieni i wiosnyPrzysz�a prawdziwa jesie�. Jak zwykle wszyscy zaskoczeni spora cz�� w�dkarzy zapewne te�. Ostatnie opady podnios�y znacznie poziom wody w rzekach. Dzi� 07. 10


 • Feederowy przypon strza�owy.

  Feederowy przypon strza�owy.

  Porady » Jak �owi� - porady

  Zadaj�c to banalne pytanie, kt�re lepiej sprawdzi si� podczas po�ow�w gruntowych: nylon czy pletka, oczywistym stwierdzeniem wi�kszo�ci b�dzie, �e plecionka. I taki wyb�r chyba zaskoczeniem nie b�dzie


 • Prze�om - �owienie na feeder wczesn� jesieni�.

  Prze�om - �owienie na feeder wczesn� jesieni�.

  Porady » Jak �owi� - porady

  W�dkarstwo gruntowe sk�ada si� z wielu element�w nieprzewidywalnych, zmiennych i potrafi�cych w ka�dej chwili zaskoczy� nieprzygotowanego na taki obr�t sprawy w�dkarza. Jednak obok nich istnieje wiele


 • Rozpoznanie, z feederem brzegiem rzeki

  Rozpoznanie, z feederem brzegiem rzeki

  Porady » Jak �owi� - porady

  Oryginalnie czyli odej�� od schematuNiekonwencjonalne podej�cie do �owienia wybranymi metodami mo�e wydawa� si� wielu w�dkarzom niepotrzebne i ryzykowne, nigdy si� na nie nie zdecyduj�. W�dkarz taki w


 • MegaBAITS Tactix H.Feeder 3,6 m c.w. 100 g

  MegaBAITS Tactix H.Feeder 3,6 m c.w. 100 g

  Porady » W�dki - Zestawy - testy

  MegaBAITS Tactix 2019Pocz�tkiem bie��cego roku firma Dragon wprowadzi�a na rynek now� seri� w�dzisk do po�ow�w gruntowych pod nazw� MegaBAITS Tactix. W sk�ad nowej serii wchodz� w�dziska Match, Method


 • Gdzie s� te Liny?

  Gdzie s� te Liny?

  Porady » Jak �owi� - porady

  Chcia�bym si� z kolegami podzieli� niewielk�, a mo�e nawet ma�o wa�n� tajemnic� i moim spostrze�eniem. Opisz� kr�tko - tre�ciwie. Gdzie, kiedy i jak znale�� niby  (tak trudny okaz) jakim jest LIN


 • Koszyki dystansowe na odleg�o�� 18 metr�w.

  Koszyki dystansowe na odleg�o�� 18 metr�w.

  Porady » Jak �owi� - porady

  Panuj�ca wichura nie zach�ca�a do wyprawy a i ostatnie wyniki nie napawa�y optymizmem jednak nie by� bym sob� gdybym odpu�ci�. Nad wod� wybra�em si� ko�o 9 i po mini�ciu kolejnej godziny zacz��em wst�


 • Feeder - w�dziska

  Feeder - w�dziska

  Porady » W�dki - Zestawy - testy

  Feeder jest aktualnie najcz�ciej stosowan� metod� podczas po�ow�w ryb spokojnego �eru w rzekach. R�wnie� na wodach stoj�cych liczna grupa w�dkarzy �owi u�ywaj�c w�dzisk z drgaj�cymi szczyt�wkami, du�


 • D�ugotrwa�e n�cenie stanowiska w�dkarskiego.

  D�ugotrwa�e n�cenie stanowiska w�dkarskiego.

  Porady » Jak �owi� - porady

  Witam mam zamiar pierwszy raz w �yciu wytypowa� dobr� miejsc�wk� i nastawi� si� na kilku-dniowe n�cenie, z racji tego, �e cz�sto wracam "o kiju" �owi� feederem gdzie widz� na lokalnej grupie tyczkarze


 • Moje zan�ty leszczowe

  Moje zan�ty leszczowe

  Porady » Zan�ty - testy

  Z ka�dej wyprawy w�dkarskiej, nawet tej nieudanej w�dkarze wyci�gaj� jakie� wnioski. Niekt�rzy ucz� si� szybciej inni wolniej ale co wyprawa to nowe do�wiadczenie. By� mo�e zaliczam si� do tych drugic


 • Kij Nano Core Method Feeder TX2

  Kij Nano Core Method Feeder TX2

  Porady » W�dki - Zestawy - testy

  W zesz�ym roku z bratem znale�li�my �wietn� miejsc�wk� leszczow� na Wi�le. Nie by�o wyjazdu, �eby nie trafi� leszcza powy�ej 50cm. �owienie tam by�o proste je�li chodzi o sprz�t. Nic nie wisia�o nad g


 • Ryby gorszego sortu- kr�p

  Ryby gorszego sortu- kr�p

  Porady » Jak �owi� - porady

  Rzeka to z�o�ony i skomplikowany ekosystem. Bogaty w r�ne formy �ycia oraz bardzo ciekawe czasem zaskakuj�ce powi�zania i zale�no�ci pomi�dzy nimi. Potrzeba bardzo du�o czasu by je pozna� przynajmnie


 • Wiosenne jazie, rzeka i feeder

  Wiosenne jazie, rzeka i feeder

  Porady » Jak �owi� - porady

  Rzeka to r�norodno��. Zmienna z up�ywaj�cymi porami roku, zmienna wraz z kilometrami przebytego brzegu. Pi�kna i bogata poprzez przer�ne formy �ycia w wodzie jak i na brzegach oraz sama b�d�ca w nie


 • Specjalizacja w w�dkarstwie

  Specjalizacja w w�dkarstwie

  Porady » Jak �owi� - porady

  W�dkarstwo to bardzo szerokie poj�cie. Sk�ada si� z bardzo wielu elementów. Poczynaj�c tych czysto w�dkarskich jak na przyk�ad poznanie i rozumienie wody, znajomo�� gatunków ryb i ich sp


 • Jak zbudowa� feeder na �redniej wielko�ci rzek�

  Jak zbudowa� feeder na �redniej wielko�ci rzek�

  Porady » W�dki - Zestawy - testy

  Podczas przygotowa� do �owienia metod� feeder ju� na samym pocz�tku zadamy sobie wiele pyta�. Na cz�� z nich mo�na odpowiedzie� raczej bez wi�kszych problemów na inne troch� trudniej znale�� o


 • Jesienny kle� po zmroku

  Jesienny kle� po zmroku

  Porady » Jak �owi� - porady

  Kle� to ryba która bardzo dobrze trzyma si� w naszych �owiskach. Wyst�puje w znacznej wi�kszo�ci wód bie��cych, poczynaj�c od ma�ych strumyków czy rzeczek a� po uj�cia do Ba�tyku


 • Feederowa inicjacja

  Feederowa inicjacja

  Porady » Jak �owi� - porady

  Nie jestem feederowcem. Od kilku lat nie rozstaj� si� ze spinningiem. �owi�, wi�c dynamicznie, z niezliczon� ilo�ci� rzut�w, z ci�g�� zmian� miejsc�wek. Powiem wi�cej – statyczne siedzenie przy


 • Rzeczny kle� na feeder - podstawy

  Rzeczny kle� na feeder - podstawy

  Porady » Jak �owi� - porady

  Wielu pocz�tkuj�cych w�dkarzy bardzo cz�sto zadaje pytania na temat maj�cej coraz wi�cej zwolennik�w metody feeder czyli ci�kiej grunt�wki z drgaj�c� szczyt�wk� i �owienia ni� w rzekach. Rzeki w nasz


 • Sp�awik vs Feeder

  Sp�awik vs Feeder

  Porady » Jak �owi� - porady

  Witam w tym artykule chcia�bym por�wna� dwie popularne metody �owienia chodzi mi mianowicie o sp�awik i feeder.  Sp�awik sprawdza si� bardzo dobrze w przypadku po�owu takich ryb jak karasie, p�oc


 • Ilo�ciowe ob�awianie drobnej ryby z u�yciem zan�t Niwa

  Ilo�ciowe ob�awianie drobnej ryby z u�yciem zan�t Niwa

  Porady » Zan�ty - testy

  ""Ilo�ciowe ob�awianie drobnej ryby z u�yciem zan�t Niwa""Osoby które nie mia�y do czynienia wcze�niej z zan�tami od firmy Niwa znajd� w poni�szym wpisie jeden z kilku "


 • Mega Baits Ultra Soft Carp

  Mega Baits Ultra Soft Carp

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Sezon gruntowy powoli nabiera w�a�ciwej pr�dko�ci. Kolejne gatunki ryb zaczynaj� �erowa�. Cz�� ryb odby�a ju� tar�o, mo�na je �owi� bez �adnych ogranicze�. Pogoda co prawda jeszcze z ca�� pewno�ci� z


 • Wi�lane leszcze

  Wi�lane leszcze

  Porady » Jak �owi� - porady

  Leszcz to ryba pe�na sprzeczno�ci. Z jednej strony sztuki do 40 cm poddaj� si� praktycznie bez walki co nie przynosi im miana sportowych ryb. Z drugiej strony sztuki powy�ej 50cm potrafi� ju� da� popa


 • Karasie z wody Pzw / Cz�� 1 (FILM)

  Karasie z wody Pzw / Cz�� 1 (FILM)

  Porady » Zan�ty - testy

  Jedne z naszych wiosennych zasiadek odby�a si� na rozleg�ym jeziorze Pzw w okr�gu Toru�skim. Woda cechuje si� do�� ma�� g��boko�ci� oraz sporym zamuleniem. Jezioro znane jest z dobrych wyników


 • Karpie, Jesiotry i sumy na method feeder

  Karpie, Jesiotry i sumy na method feeder

  Porady » Jak �owi� - porady

  SiemankoRozpocz�cie sezonu by�o bardzo udane wi�c poszli�my za ciosem i ju� kilka tygodni pó�niej znów trafili�my nad pi�kne Gospodarstwo Rybackie Stawy. Wyjazd zaowocowa� du�ymi, niezwy


 • Wiosenne mixy zan�towe

  Wiosenne mixy zan�towe

  Porady » Zan�ty - testy

  Wiosenne mixy zan�towe.W poprzednim artykule zapewnia�em , �e pojawi si� dalszy ci�g test�w z w�asn� kompozycj� mix�w zan�towych.Jednak za du�o ich nie uda�o si� sprawdzi� nad wod� . Pocz�tek maja jak


 • Feeder i rzeka wczesn� wiosn�

  Feeder i rzeka wczesn� wiosn�

  Porady » Jak �owi� - porady

    Wczesna wiosnaW�dkarstwo fascynuje i nie ulega monotonii dzi�ki wielu czynnikom. Jednym z nich s� zmiany jakim podlega �rodowisko wodne w zwi�zku z porami roku. Wiosna, lato czy zima powoduj� �


 • Tanie, dobre w�dki feederowe.

  Tanie, dobre w�dki feederowe.

  Porady » W�dki - Zestawy - testy

  Witajcie w moim pierwszym takim artykule/blogu gdzie opisz� swoje dwie wedki feederowe.Aktualnie uzywam 2 w�dek firmy "Konger" spirado feeder 360/120g.Pierwszego feedera zakupi�em w Czerwcu wie� ma ju


 • Spos�b na du�� p�o� na method feeder

  Spos�b na du�� p�o� na method feeder

  Porady » Jak �owi� - porady

  Drodzy czytelnicy chcia�bym przedstawi� jak z�apa�em du�� i �adn� p�o�.Dnia 7 stycznia pojecha�em na ryby nad rzek� Nurzec w�dka konger graffiti tele pike 390/120,przypon 0,16 mm 50 cm z haczykiem kam


 • Karpie na method feeder

  Karpie na method feeder

  Porady » Jak �owi� - porady

  Ostatnie kilka tygodni by�y dla mnie jakim� mentalnym szpagatem. Chcia�am by� w kilku miejscach jednocze�nie. Jedn� nog� na Mazurach, drug� w rodzinnym mie�cie a �okciem na studiach bo przecie� praca


 • Stawy- sprz�t i taktyka

  Stawy- sprz�t i taktyka

  Porady » Jak �owi� - porady

       Jad�c nad "dzik�" wod� zwykle przyk�adamy niezwyk�� uwag� do za�o�e� taktycznych przed w�dkowaniem, wyboru stanowiska, zestawu, zan�t i przyn�t, których u�ywamy. W


 • Wyb�r miejsc�wki na ma�ym akwenie.

  Wyb�r miejsc�wki na ma�ym akwenie.

  Porady » Jak �owi� - porady

         Na tak ma�ym �owisku jakim s� Stawy wydawa� by si� mog�o, �e ryby tak samo b�dziemy �owi� bez znaczenia na to jakie stanowisko wybieramy, kierujemy si� wtedy wygod� i miejsc


 • Recenzja - Mikado Trython Feeder - najlepsza opcja do 100 z�

  Recenzja - Mikado Trython Feeder - najlepsza opcja do 100 z�

  Porady » W�dki - Zestawy - testy

  Jako �e prowadz� kana� w�dkarski w serwisie YouTube licz�cy ponad 25 000 subskrybent�w i stron�(fanpage) na facebooku licz�c� ponad 8000 polubie�, to co chwila dostaj� pytania na temat tego jaki