menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Jak �owi� - porady -> W�dkarstwo dla pocz�tkuj�cych


 • W�dkowanie w okresie zimowym. Po pierwsze bezpiecze�stwo

  W�dkowanie w okresie zimowym. Po pierwsze bezpiecze�stwo

  Porady » Jak �owi� - porady

  W�dkowanie w okresie zimowym mo�e by� fascynuj�cym do�wiadczeniem, jednak wymaga dodatkowych �rodk�w ostro�no�ci ze wzgl�du na ekstremalne warunki pogodowe i lodowe.Przed rozpocz�ciem w�dkowania na lo


 • Jak prawid�owo kisi� ziarno.

  Jak prawid�owo kisi� ziarno.

  Porady » Jak �owi� - porady

  Zaczn� od bana�u - ka�de kiszenie jest fermentacj�, ale nie ka�da fermentacja jest kiszeniem. Filmy czy artyku�y gdzie do ziarna dodaje si� cukier, albo zalewa si� je coca-col� pokazuj� jak fermentowa


 • Jak z�owi� okonia .

  Jak z�owi� okonia .

  Porady » Jak �owi� - porady

  Postaram si� po kr�tce opisa� podstawowe rzeczy, kt�re maja wp�yw na po��w tej pi�knej ryby.Wpis ten nie b�dzie o rekordowych okazach, lecz o sukcesywnym �owieniu mniejszych i �rednich rozmiar�w  


 • Jak znale�� nowe w�dkarskie �owisko

  Jak znale�� nowe w�dkarskie �owisko

  Porady » Jak �owi� - porady

  Sprawd� jak znale�� nowe w�dkarskie �owisko ! W�dkarstwo to nie tylko �owienie ryb. W�dkarstwo to r�wnie� poszukiwanie i odkrywanie nowych �owisk takich jak na przyk�ad rzeki lub jeziora. Czasami poja


 • Metoda bolo�ska, jak to trudno prosto �owi�

  Metoda bolo�ska, jak to trudno prosto �owi�

  Porady » Jak �owi� - porady

  W imi� zasadPrzep�ywanka. Metoda kt�r� zna wi�kszo�� w�dkarzy nie b�d�cych ju� nastolatkami a swoja przygod� z rybami zaczynali nad rzek� przy u�yciu w�dek ze sp�awikiem. W tamtym czasie takie metody


 • Sandacze z rzeki - jak �owi�

  Sandacze z rzeki - jak �owi�

  Porady » Jak �owi� - porady

  Zastanawiali�cie si� kiedy� gdzie jest granica mi�dzy ch�ci� w�dkarskich wynik�w, a zachowaniem etyki ? Jesie� to doskona�y moment dla spinningist�w, i cho� pogoda jest mniej �askawa ni� latem czy wio


 • Czerwiec z rodzicami.

  Czerwiec z rodzicami.

  Porady » Jak �owi� - porady

  Czerwiec z Rodzicami.  W czerwcu ca�a przyroda �yje pe�n� par�. Dla w�dkarzy, którzy lubi� �owi� wszystkie ryby to czas najlepszych �owów i wielu emocji. Dni s� bardzo d�ugie


 • �y�ka czy pletka do gruntu?

  �y�ka czy pletka do gruntu?

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Zadaj�c to banalne pytanie, które lepiej sprawdzi si� podczas po�owów gruntowych: nylon czy pletka, oczywistym stwierdzeniem wi�kszo�ci b�dzie, �e plecionka. I taki wybór chyba za


 • Karpie w upalne dni.

  Karpie w upalne dni.

  Porady » Jak �owi� - porady

  Jak �owi� karpie w upalne letnie dniW okresie wakacyjnym, gdy woda w wielu �owiskach osi�ga maskymalne temperatury o wypracowanie ryby trzeba naprawd� si� postara�. O brania trzeba si� postara�. Brani


 • Wakacyjne karasie.

  Wakacyjne karasie.

  Porady » Jak �owi� - porady

  Na wst�pie pragn� poinformowa�,�e to m�j pierwszy artyku�,wi�c prosz� o wyrozumia�o��.Ten tekst ma na celu om�wienia po�owu karasia i podzielenie si� spostrze�eniami jakie nabra�em,przez par� lat �owi


 • Bia�e robaki-zapomniana przyn�ta

  Bia�e robaki-zapomniana przyn�ta

  Porady » Jak �owi� - porady

  Witajcie ponownie, dzi�kuje �e m�j pierwszy artyku� znalaz� si� na stronie g��wnej, co zmotywowa�o mnie do poruszenia kolejnego tematu, oczywi�cie opr� go o w�dkarstwo karpiowe ale b�dzie to powr�t do


 • Jak z�owi� wielkiego lina.

  Jak z�owi� wielkiego lina.

  Porady » Jak �owi� - porady

  Jak przechytrzy� zielonego potwora?Moje sprawdzone sposoby znajdziecie w tym wpisie.Wielki medalowy zielony LIN to marzenie nie jednego w�dkarza.Chyba ka�dy lubi t� ryb�,a bynajmniej ja nie znam osoby


 • Czerwcowe szczupaki - drapie�niki z wodnej d�ungli

  Czerwcowe szczupaki - drapie�niki z wodnej d�ungli

  Porady » Jak �owi� - porady

  Koniec wiosny to jeden z pi�kniejszych okres�w w kalendarzu w�dkarza. Przyroda w pe�nym rozkwicie , bujna i soczysta ziele� o jakiej �nili�my podczas beznadziejnie d�ugich i pos�pnych zimowych miesi�c


 • Wi�lany bole� - jak rozbroi� srebrn� torped�

  Wi�lany bole� - jak rozbroi� srebrn� torped�

  Porady » Jak �owi� - porady

  W�ciek�y, z�y, nabuzowany adrenalin� - prawdziwy wulkan zab�jczej energii. Taki jest nasz bole�. Oboj�tnie z jakiej rzeki czy te� zbiornika to urodzony morderca, �ywa maszyna do zabijania i perfekcyjn


 • Medalowe karasie, czyli debiut pe�n� par�

  Medalowe karasie, czyli debiut pe�n� par�

  Porady » Jak �owi� - porady

  Pocz�tkuj�cy feeder-owca mo�e mie� obawy, �e jego w�dkowanie nie znan� mu pr�dzej metod� spocznie na fiasku.Wiadomo strach natur� ludzk�. Jednak je�li chodzi o technik� drgaj�cej szczyt�wki ww. strach


 • W�dkarstwo dla pocz�tkuj�cych - drapie�nik

  W�dkarstwo dla pocz�tkuj�cych - drapie�nik

  Porady » Jak �owi� - porady

  MetodykaKto� z was napisa� kiedy� na naszym portalu, �e chc�c zosta� skutecznym spinningist�, nale�y przede wszystkim patrze� i poznawa� obyczaje ryb na danym �owisku. Ci�gn�� dalej, �e czasem le


 • Lin z marszu

  Lin z marszu

  Porady » Jak �owi� - porady

  Lin z marszu Do od�wie�enia tematu wczesnowiosennego lina sk�oni� mnie fakt, �e nikt do ko�ca nie zna terminu kiedy si� budz�.  �ledz�c pogod� od pocz�tku marca, swoj� uwag� skupi�em uwag� n


 • Ryby w du�ych rzekach.

  Ryby w du�ych rzekach.

  Porady » Jak �owi� - porady

  Wielka rzeka- gdzie �owi�.Postanowi�em napisa� tekst dla m�odych w�dkarzy. Oczywi�cie przyda si� on te� i starszym w�dkarzom. Pami�tam jak jecha�em pierwszy raz na Wis��. M�tlik w g�owie od ostr�g, pr


 • W�dkarstwo muchowe - okiem pocz�tkuj�cego

  W�dkarstwo muchowe - okiem pocz�tkuj�cego

  Porady » Jak �owi� - porady

  Witam.W tym wpisie chcia�bym troch� opowiedzie� jak to si� sta�o, �e zacz��em si� interesowa� w�dkarstwem muchowym, jakie by�y moje pierwsze do�wiadczenia i jak, oraz czy warto zacz�� swoj� przygod� z


 • Chytre Bolenie?

  Chytre Bolenie?

  Porady » Jak �owi� - porady

  B�d�c m�odym szczylem cz�sto czyta�em o tym, jak trudn� do przechytrzenia ryb� jest BOLE�. Z tych artyku��w czy opis�w wy�ania� si� obraz ryby o nieprzeci�tnym IQ �miej�cej si� w twarz nawet najbardzi


 • Skuteczne n�cenie

  Skuteczne n�cenie

  Porady » Jak �owi� - porady

  Pewnie ka�dy w�dkarz na pocz�tku swojej przygody z w�dkarstwem zastanawia� si� jak  skutecznie n�ci� przy czym nie rujnuj�c naszego portfela, ale czy to mo�liwe ? Zaznaczam od razu, �e nie podam


 • Wi�lany leszcz - wrze�niowa

  Wi�lany leszcz - wrze�niowa '�opatologia'

  Porady » Jak �owi� - porady

  Pierwsze promienie s�o�ca przebija�y g�ste opary mlecznobia�ej, wczesnojesiennej mg�y. Wszechobecna wilgo� wciska�a si� wsz�dzie – osiada�a na d�oniach, twarzy, zdawa�a si� wr�cz przenika� pod u


 • Za szczupakiem w lilie.

  Za szczupakiem w lilie.

  Porady » Jak �owi� - porady

  Wrzesie� to dla mnie miesi�c mojej rybki nr 1, czyli szczupaczka, gdy� w�a�nie teraz on chc�c zwi�kszy� swoj� mas� przed zim� i powoli przygotowuj�c si� do tar�a, zaczyna gry��. W tym roku pogoda nie�


 • Tro� we wrze�niu

  Tro� we wrze�niu

  Porady » Jak �owi� - porady

  Czas p�ynie r�wnie szybko co woda, na bystrzynach Pars�ty, a zbli�aj�ca si� jesie� zwiastuje koniec sezonu. Po ostatkach pstr�gowych, przyszed� czas na tro� i �ososia. Z ka�dym kolejnym dniem liczba r


 • Szk�ka w�dkarska - �owimy karpie z juniorami

  Szk�ka w�dkarska - �owimy karpie z juniorami

  Porady » Jak �owi� - porady

  Mam ponad 40 lat na karku, a do dzisiaj pami�tam jak b�d�c u babci na wsi chodzi�em z wujkiem na ryby. Mia�em jakie� 10 lat. Wstawali�my skoro �wit i szli�my siedem kilometr�w nad jezioro. W�dkowa�em


 • Mistrz i Ma�gorzata

  Mistrz i Ma�gorzata

  Porady » Jak �owi� - porady

  Ju� niebawem na wedkuje.pl nowa seria w�dkarska pt. Mistrz i Ma�gorzata. Uznany spinningista - Grzegorz Sici�ski "Sicina" podejmuje si� nie lada wyzwania. W ci�gu kilku dni postara si� nauczy� tytu�ow


 • :Chlebowe kulki z piekarnika..

  :Chlebowe kulki z piekarnika..

  Porady » Jak �owi� - porady

  To jest drugi sezon jak u�ywam chlebowych kulek jako przyn�ty. To znakomita przyn�ta na wszelkiego rodzaju ryby spokojnego �eru. S� proste w przygotowaniu. Tak naprawd� potrzebne s� tylko dwa sk�adnik


 • Powierzchniowa salsa czyli gdzie diabe� nie mo�e

  Powierzchniowa salsa czyli gdzie diabe� nie mo�e

  Porady » Jak �owi� - porady

  Po majowych szale�stwach szczupakowo – boleniowych , mniej lub bardziej udanych ale na pewno intensywnych dla wszystkich fanatyk�w spinningu nasta� czas „dojrza�ej wiosny”. Wy�ej wym


 • Elementy wsp�czesnego w�dkarstwa

  Elementy wsp�czesnego w�dkarstwa

  Porady » Jak �owi� - porady

    Najwa�niejsi s� ludziePomimo �e na przestrzeni tysi�cleci zmieni�o si� wiele nigdy nie nale�y zapomina� o tym sk�d pochodzimy. My w�dkarze. �adn� tajemnic� nie jest dzi� �e cz�owiek zacz�� �owi


 • Jak nie z�owi� sumika ameryka�skiego

  Jak nie z�owi� sumika ameryka�skiego

  Porady » Jak �owi� - porady

  Kilka lat temu w trakcie od�awiania zalewu w Stradomii , do mojego ulubionego �owiska przeniesiono tak�e sumika ameryka�skiego. W kr�tkim czasei opanowa� �owisko do tego stopnia �e dzi� trzeba naprawd


 • �y�ki Magnum na szczupaka i okonia

  �y�ki Magnum na szczupaka i okonia

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Od kilku lat spinning kojarzy si� z plecionkami, a ju� tym bardziej w okresie jesieni, podczas kt�rej wi�kszo�� w�dkarzy ugania si� za szczupakami i sandaczami. To ju� ostatni miesi�c sezonu na te gat


 • Moje sposoby na koszyczek.

  Moje sposoby na koszyczek.

  Porady » Jak �owi� - porady

  Mo�e komu� wyda si� to banalne b�d� zb�dne, jednak�e mi si� sprawdza, a mianowicie: Po zarzuceniu zestawu z koszyczkiem zan�towym, b�d� spr�yn� i naci�gni�ciu �y�ki, Czekamy kilku minut, a� zan�ta &#


 • W�dkarstwo morskie - kuter czy to dobra zabawa?

  W�dkarstwo morskie - kuter czy to dobra zabawa?

  Porady » Jak �owi� - porady

  W poni�szym wpisie chcia�bym odpowiedzie� na obawy niekt�rych ludzi i odpowiedzie� na pytanie czy warto jecha� na kuter, a tak�e opisa� o czym warto pami�ta�, co zabra� itp. Na pytanie czy warto


 • Drapie�nik, wybra�em spinning.

  Drapie�nik, wybra�em spinning.

  Porady » Jak �owi� - porady

     Pocz�tkiRyby drapie�ne stanowi� specyficzn� cz�� rybostanu naszych w�d. Zgodnie z tym w�dkarze r�wnie� podchodz� do nich jak i ich po�owu w szczeg�lny spos�b. Zaczyna si� to zazwyczaj ba


 • Zaro�ni�te �owiska i spinning

  Zaro�ni�te �owiska i spinning

  Porady » Jak �owi� - porady

  Zaro�ni�te �owiska Gdy zaczyna�em przygod� ze spinningiem by� pewien k�opot kt�ry bola� mnie na wszystkich wodach w okolicy... co rzut wyci�ga�em zestaw ogrodnika czyli wodn� ro�linno��. Gdy z�ow


 • Podwy�szony stan okoniowy.

  Podwy�szony stan okoniowy.

  Porady » Jak �owi� - porady

  Dwa, trzy razy do roku poziom w�d w rzekach nizinnych znacznie si� podnosi. Wielu w�dkarzy w tym czasie nie umie znale�� ryb i przerzuca si� na wody stoj�ce. Cz�� bardziej do�wiadczonych w�dkarzy z u


 • Spos�b na szczupaka

  Spos�b na szczupaka

  Porady » Jak �owi� - porady

  Jad�c do Szwecji po raz pierwszy my�la�em, �e na�owi� szczupak�w od groma. Wszyscy tak m�wili. Wszyscy dooko�a. Znajomi, rodzina, telewizja, w�dkarskie gazety, a nawet Internet. Gdyby drzewa nad Pilic


 • Bole� z Wis�y, kotwica w palcu.

  Bole� z Wis�y, kotwica w palcu.

  Porady » Jak �owi� - porady

  Witam :)B�dzie to m�j pierwszy wpis na tej witrynie.  Mam nadziej�, �e si� spodoba! Ciekawa historia.Wr�ci�em z Gda�ska w sobot�,  gdzie studiuj� i pracuje.  D�ugo nie musia�em rozmawia


 • Prawid�owe zrobienie p�tli-porada

  Prawid�owe zrobienie p�tli-porada

  Porady » Jak �owi� - porady

  WitamTemat mo�� si� wyda� do�� �mieszny, ale przez lata nie u�ywa�em podstawowego w�z�a p�tli.I tu moje pytanie czy robi si� j�  :1.obwijaj�c �y�k� dwa razy do oko�a (dw�ch) palc�w i przek�adaj�c


 • W poszukiwaniu listopadowych szczupak�w

  W poszukiwaniu listopadowych szczupak�w

  Porady » Jak �owi� - porady

  Listopad mo�e kojarzy� si� r�nie, jednym lepiej, innym gorzej. Niekt�rzy z powodu kiepskiej pogody oraz p�nego wschodu i szybkiego zachodu s�o�ca odpuszczaj� sobie w�dkowanie. Jednak czy warto wybra