menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Ochrona �rodowiska - k�usownictwo -> STOP k�usownictwu


 • Obszary dzia�ania Pa�stwowej Stra�y Rybackiej - Wojew�dztwo Mazowieckie

  Obszary dzia�ania Pa�stwowej Stra�y Rybackiej - Wojew�dztwo Mazowieckie

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo


 • Nowoczesne w�dkarstwo: zasady, ograniczenia i ochrona ryb

  Nowoczesne w�dkarstwo: zasady, ograniczenia i ochrona ryb

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Kto nadzoruje ochron� w w�dkarstwie?Przez prawie ca�� histori� ludzkiej cywilizacji rybo��wstwo by�o wa�n� cz�ci� �ycia ludzi. I je�li przez wi�kszo�� tego okresu w�dkarstwo by�o konieczno�ci� i spos


 • Domoros�e k�usownictwo przekazywane z pokolenia na pokolenie.

  Domoros�e k�usownictwo przekazywane z pokolenia na pokolenie.

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W ubieg�� sobot� wczesnym popo�udniem wybra�em si� kolejny raz po przerwie (z racji wypraw nad inne rzeki) nad Red� na pstr�gi. By�o dosy� pochmurnie, ale spo�r�d tych chmur przebija�o od czasu do cza


 • Zakaz zabierania amura na zbiorniku Chociszew-Lesisko

  Zakaz zabierania amura na zbiorniku Chociszew-Lesisko

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  Na podstawie uchwa�y 8/17.01.2022/P Prezydium Zarz�du Okr�gu PZW w Skierniewicach z dnia 17.01.2022 roku na zbiorniku Chociszew-Lesisko zostaje wprowadzony ca�kowity zakaz zabierania amura.Zakaz obowi


 • Presja k�usownicza obywateli Ukrainy

  Presja k�usownicza obywateli Ukrainy

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W pi�tek bedac nad Wis�a napotka�emobywateli z ukrainy jak stawiali siatki,sobota ....na jez.Lubien zwijali siatki.Njbzrdziuej wkurzy�o mnie to jak wr�ci�em do domu z kilkma leszczami napotka�em s�sia


 • STOP K�USOWNICTWU

  STOP K�USOWNICTWU

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  AKCJA   STOP   K�USOWNICTWU      &nb


 • Koniec k�usownictwa ju� bliski ?

  Koniec k�usownictwa ju� bliski ?

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Ju� Orwell pisa� o ca�kowitej inwigilacji za pomoc� wysokiej techniki. Wobec najnowszych metod okazuje si� , �e koniec k�usownictwa jest ju� tylko kwesti� czasu. Oczywi�cie jak zwykle b�dzie to na poc


 • Protest- rzeka Kaczawa.

  Protest- rzeka Kaczawa.

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  Witam, oto pe�ny tekst protestu, mo�ecie go kopiowa�, podpisywa�, skan w formacie JPG (fotografia komórka) lub PDF, prosz� wys�a� na e-mail rzekakaczawa@interia.pl lub na e-mail ZO okr�gu Legni


 • Co na to nowa ustawa o RODO?

  Co na to nowa ustawa o RODO?

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  B�D�C NA RYBACH NA JEZIORZE TOPIELE SPOTKA�EM TAKIE OG�OSZENIE. NAWET CIEKAWY POMYS� ALE CZY TO LEGALNE? CO O TYM S�DZICIE? MY�L�, �E ZACHOWANIE TEGO TYPA NAGANNE , ALE CZY NIE S� PROBLEMEM PRAWDZIWI


 • Przyzwolenie na k�usownictwo.

  Przyzwolenie na k�usownictwo.

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W�ród wielu ludzi panuje swego rodzaju przyzwolenie na k�usownictwo .�wie�e ryby od k�usownika. Czy to na pewno nie grzech? Kupienie sieci rybacki,  �aden problem. Na bazarze w Bydgoskim F


 • 'Starzy' mi�siarze

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Wiosna dopiero wkracza na �owiska, ci�ko jeszcze o jak�� rybk� kt�r� mo�na by si� pochwali�, ale s� miejsca gdzie trwaj� rybne �niwa. Jak ka�dego przedwiosnia , zaraz po zej�ciu lod�w ruszam na


 • Z�odzieje ryb na Pojezierzu Brodnickim

  Z�odzieje ryb na Pojezierzu Brodnickim

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Na niebie gwiazdy, ciemna noc. Z�odziejski sezon -  zaczynaj� kwietniu -  maju, wtedy zaczyna si� tar�o wi�kszo�ci ryb s�odkowodnych, ko�cz� we wrze�niu p�niej  ju� zim�. Kil


 • Zakaz na Lubat�wce oraz akcja ochrony ryb na Podkarpaciu!

  Zakaz na Lubat�wce oraz akcja ochrony ryb na Podkarpaciu!

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W tym artykule pragn� poinformowa� o drobnych niuansach, które mog� spotka� osob� w�dkuj�c� na naszych górskich wodach. W ko�cu ochrona ma�ych Podkarpackich rzeczek b�dzie wygl�da� tak j


 • K�usownik chcia� wr�czy� �ap�wk� stra�nikom

  K�usownik chcia� wr�czy� �ap�wk� stra�nikom

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  1 wrze�nia 2015 roku, o godzinie 19:10 stra�nicy z warszawskiego posterunku Pa�stwowej Stra�y Rybackiej zatrzymali na gor�cym uczynku dw�ch m�czyzn, kt�rzy po�awiali ryby na rzece Narew w o


 • Wsp�praca PSR z policj�

  Wsp�praca PSR z policj�

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Wsp�praca stra�nik�w z pu�tuskiego posterunku Pa�stwowej Stra�y Rybackiej z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Pu�tusku uk�ada si� wzorowo. Policjanci uczestnicz� wsp�lnie ze stra�nikami w a


 • Wi�lany k�usownik z Troszyna Nowego

  Wi�lany k�usownik z Troszyna Nowego

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  7 lutego 2015 roku stra�nicy z Posterunku Terenowego P�ock Pa�stwowej Stra�y Rybackiej zatrzymali na gor�cym uczynku m�czyzn�, kt�ry dokonywa� nielegalnego od�owu sieciowego ryb w rzece Wi�le w okoli


 • K�usownik ze Starego Strachocina

  K�usownik ze Starego Strachocina

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  13 stycznia 2015 roku stra�nicy Pa�stwowej Stra�y Rybackiej z Posterunku Terenowego w Pu�tusku zatrzymali na gor�cym uczynku m�czyzn�, kt�ry dokonywa� nielegalnego po�owu ryb przy u�yciu sieci ryback


 • K�usownik z Micha�owa

  K�usownik z Micha�owa

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  1 wrze�nia 2014 roku stra�nicy z Posterunku Terenowego Pa�stwowej Stra�y Rybackiej w Pu�tusku zatrzymali na gor�cym uczynku m�czyzn�, kt�ry dokonywa� nielegalnego od�owu sieciowego ryb na starorzeczu


 • K�usownictwo sieciowe na Narwi

  K�usownictwo sieciowe na Narwi

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  12 sierpnia 2014 r., oko�o godziny 21:00, patrol Pa�stwowej Stra�y Rybackiej z Posterunku Terenowego w Pu�tusku zatrzyma� na gor�cym uczynku dw�ch m�czyzn dokonuj�cych nielegalnego od�owu sieciowego


 • K�usowali pr�dem w Bugu

  K�usowali pr�dem w Bugu

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  7 lipca 2014 roku, ok. godz. 1:40, stra�nicy z siedleckiego posterunku terenowego Pa�stwowej Stra�y Rybackiej zatrzymali na gor�cym uczynku dw�ch m�czyzn, kt�rzy dokonywali nielegalnego po�owu ryb pr


 • Nadbu�a�scy k�usownicy

  Nadbu�a�scy k�usownicy

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  8 czerwca 2014 roku, dzi�ki informacji otrzymanej od w�dkarza, patrol Pa�stwowej Stra�y Rybackiej z Posterunku Terenowego w Ma�kini G�rnej zatrzyma� na gor�cym uczynku trzech m�czyzn dokonuj�cych nie


 • Akcje na tarliskach

  Akcje na tarliskach

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Uaktywnili si� k�usownicy od�awiaj�cy ryby w czasie wiosennego tar�a. Na szcz�cie przybywa os�b, kt�re pomagaj� s�u�bom skutecznie chroni� naturalne tarliska i informuj� nas o potrzebie interwencji.


 • K�usownicy z Bra�szczyka uj�ci przez wsp�lny patrol PSR i Policji

  K�usownicy z Bra�szczyka uj�ci przez wsp�lny patrol PSR i Policji

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  13 kwietnia 2014 roku, dzi�ki informacji od w�dkarza, zatrzymano cztery osoby, kt�re dokonywa�y nielegalnego od�owu sieciowego ryb na starorzeczu rzeki Bug w miejscowo�ci Bra�szczyk, powiat wyszkowski


 • Szarpakowcy na zimowiskach ryb

  Szarpakowcy na zimowiskach ryb

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  P�n� jesieni� ryby zaczynaj� gromadzi� si� w miejscach ich zimowego bytowania, w tzw. „zimowiskach”. Sytuacj� t� wykorzystuj� amatorzy rybiego mi�sa, kt�rzy przy zastosowaniu jednej z naj


 • K�usowa� sieciami w rzece Wi�le

  K�usowa� sieciami w rzece Wi�le

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  14 czerwca 2013 roku, ok. godz. 22:00 stra�nicy Pa�stwowej Stra�y Rybackiej z posterunku terenowego w P�ocku wsp�lnie ze stra�nikami Spo�ecznej Stra�y Rybackiej z Wyszogrodu zatrzymali na gor�cym uczy


 • K�usownicy uj�ci nad Wkr�

  K�usownicy uj�ci nad Wkr�

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  18 kwietnia 2013 r. ok. godziny 20:30 w miejscowo�ci Dziektarzewo (powiat p�o�ski) patrol Pa�stwowej Stra�y Rybackiej z posterunku w Ciechanowie zatrzyma� na gor�cym uczynku trzech m�czyzn, kt�rzy do


 • K�usownicy nie �pi�

  K�usownicy nie �pi�

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Pozornie "bezpieczne" zbiorniki.          Wydawa�oby si�, �e nasze stawy "Spa�ek" i "Dewizowiec" s� bezpieczne i nie ma dla nich zagro�enia od k�usownik�w. Niestety ostatnie d


 • K�usownicza noc

  K�usownicza noc

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W nocy 30.06.2012/ 01.07.2012 roku Spo�eczna Stra� Rybacka PZW Kamienna G�ra przeprowadzi�a kontrol� zbiornik�w wodnych na terenie powiatu Kamiennog�rskiego. Skontrolowano zbiorniki Buk�wka i S�dzis�a


 • Sieci na jeziorze Wielki Staw M�y�ski - k�usownicy stracili 2,5 km sieci

  Sieci na jeziorze Wielki Staw M�y�ski - k�usownicy stracili 2,5 km sieci

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Sieci na jeziorze Wielki Staw M�y�ski W dniu 27 czerwca 2010r w�dkarze �owi�cy ryby na jeziorze WIELKI STAW M�Y�SKI (M�y�skie) dostrzegli wstawione sieci rybackie. O tym fakcie zosta�y powiadomione w�


 • Petycja o zaostrzenie kary za k�usownictwo wodne

  Petycja o zaostrzenie kary za k�usownictwo wodne

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Zapraszam do zapoznania si� z tytu�owa petycj� i oddanie g�osu.Poni�ej cytuj� tre�� petycji.Link do strony: http://www.petycje.pl/petycja/4961/petycja_o_zaostrzenie_kary_za_klusownictwo_wodne.htmlProb


 • Paradoksy PZW 1 - k�usownictwo mit i kit

  Paradoksy PZW 1 - k�usownictwo mit i kit

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  Po przeczytaniu tego artyku�u jak i innych z tego cyklu, kt�re postaram si� sukcesywnie zamieszcza�, zach�cam wszystkich do dyskusji nad problematyk� k�usownictwa oraz paradoks�w z tym zwi�zanych w na


 • W�dkarz, a rybak - stereotyp w�dkarski

  W�dkarz, a rybak - stereotyp w�dkarski

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Dlaczego w w�dkarstwie utar�o ju� si� to, �e po ka�dym wypadzie w�dkarz powinien do domu wraca� z pe�nym wiadrem ryb? Czy nie mo�na po prostu pojecha� dla samej rekreacji, sportu, odpoczynku? Czy mi�s


 • niezrozumia�a polityka PZW

  niezrozumia�a polityka PZW

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  Przemierzaj�c wody b�d�ce w dyspozycji do PZW, bardzo cz�sto zadaj� sobie pytania : czy aby naprawd� ja, w�dkarz, jestem na nich podmiotem ? czy to ja, w�dkarz, mam wp�yw na to, co si� na nich i w ni