menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Ochrona �rodowiska - k�usownictwo -> W�dkarz i przyroda


 • Terminy prac na rzecz Ko�a Kolejarz Krotoszyn .

  Terminy prac na rzecz Ko�a Kolejarz Krotoszyn .

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Informuj� wszystkich cz�onk�w o ustaleniu przez Gospodarza Ko�a termin�w prac na rzecz ko�a.Pierwszy termin to 16 marca a drugi to 20 kwietnia 2024r.Prace dotycz� porz�dkowania wok� akwenu Biadki II


 • Zalew Rzeszowski, czyli ryby i niezwyk�a flora

  Zalew Rzeszowski, czyli ryby i niezwyk�a flora

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Zbiornik Rzeszowski, znany r�wnie� jako Zalew Rzeszowski to fascynuj�cy sztuczny zbiornik wodny po�o�ony na malowniczym Wis�oku w sercu Rzeszowa. Jego imponuj�ce oblicze narodzi�o si� w 1973 roku, kie


 • Jak �owi� karpie latem - nocne brania - �owisko Samsieczno

  Jak �owi� karpie latem - nocne brania - �owisko Samsieczno

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  21-24.08.2023⚡️Trzy dobowy (21-24.08.2023) wypad na �owisko Samsieczno. Mimo nie sprzyjaj�cej pogodzie uda�o wypracowa� si�


 • Karpie z Lisiego Ogona - �owisko Karp Lisi Ogon .

  Karpie z Lisiego Ogona - �owisko Karp Lisi Ogon .

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Kolejny wypad na �owisko Karp Lisi Ogon ko�o Bydgoszczy. Tym razem nie by�o �atwo uda�o wyholowa� si� 5 karpi, kt�re skusi�y si� na kulki od firmy Profess-fishing, zestawy ko�cowe zosta�y wykonane na


 • Tar�o karpia 2023

  Tar�o karpia 2023

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Na kr�tkim materiale wideo uda�o mi si� zarejestrowa� tar�o karpia odbywaj�ce si� na jeziorze Czarnym w Niesio�owicach. Uwaga!!! Materia� zawiera �mia�e sceny erotyczne :)� 


 • �wi�teczne �owienie gruntowe 09-02-2023 - Jezioro Czorszty�skie

  �wi�teczne �owienie gruntowe 09-02-2023 - Jezioro Czorszty�skie

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Witam w pierwszym �wi�tecznym odcinku TOMCZYK w�dkuje! Razem z Rafa�em mimo ci�kich warunk�w pogodowych �owili�my w dniach 05.04 - 10.04 w miejscowo�ci Kluszkowce po�o�onej nad Zalewem Czorszty�skim.


 • Posprz�tajmy brzegi swojego Jeziora – relacja

  Posprz�tajmy brzegi swojego Jeziora – relacja

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Dnia 01 kwietnia 2023 roku odby�a si�  coroczna akcja pod nazw�: „Posprz�tajmy brzegi swojego jeziora".  Akcja zosta�azorganizowana przez Ko�o PZW nr 6 "Oko�" w Chociwlu, przy udziale


 • Poranny wypadzik.

  Poranny wypadzik.

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Patrz� rano a termometr wskazuje +10st.Siedziec w domu przed telewizorem przy takiej pogodzie to grzech.A wi�c na ryby. Dzisiaj postanowi�em po raz pierwszy pow�dkowa� na zbiorniku"Zgierska"/bloki/.Pi


 • Sprz�tanie stawu na zbiorniku �w.Anny. 03 12 2022r

  Sprz�tanie stawu na zbiorniku �w.Anny. 03 12 2022r

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Uwaga !W dniu 03.12.2022 o godz. 10.00 zapraszamy cz�onk�w ko�a (i nie tylko) na sprz�tanie grobli g�rnego stawu na zbiorniku �w.Anny.Istnieje potrzeba uprz�tni�cia i wycinki wszystkich krzak�w, w zwi


 • Sprz�tanie Boryszewa 24 09 2022

  Sprz�tanie Boryszewa 24 09 2022

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Zarz�d ko�a Sochaczew-Miasto zaprasza cz�onk�w ko�a na sprz�tanie terenu wok� Zalewu boryszewskiego dnia 24.09.2022r.Zbi�rka o godz.8,00 ko�o hydroforniihttps://www.facebook.com/pzwsochaczewmiasto/po


 • Dbajmy o nasz� przyrod�.

  Dbajmy o nasz� przyrod�.

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Dawno nie pisa�em na tym naszym w�dkarskim portalu, ale nasza ostatnia wyprawa na rybki  bardzo mnie zdenerwowa�a i zasmuci�a.Wiele razy spotka�em si� z podobn� sytuacj� , ale widocznie moja cier


 • Zg�o�Rur�.pl

  Zg�o�Rur�.pl

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Co to jest ZglosRure.pl?Serwis ZglosRure.pl to proste narz�dzie, kt�re pozwoli zg�osi� zaobserwowane przez Ciebie nieprawid�owo�ci do odpowiednich organ�w Pa�stwa. Jest to ca�kowicie niezale�na i pryw


 • Akcja Ko�a 109 na rzece Ochni

  Akcja Ko�a 109 na rzece Ochni

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W dniu 12.08.2022 r. o godz. 14.20 przedstawicielka Pa�stwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” Nadz�r Wodny w Kutnie powiadomi�a o �ni�tych rybach na rzece Ochni w okolicach ��k Ko�ci


 • Kamera podwodna Water Wolf 2.0 - sum.

  Kamera podwodna Water Wolf 2.0 - sum.

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Jestem szcz�liwym posiadaczem kamery podwodnej Water Wolf. Zaczyna�em od Water Wolf HD, potem przesiad�em si� na Water Wolf UW Camera 1.1 Kit, a teraz mam najnowsz� wersj� czyli Water Wolf 2.0 1


 • Z�ote rybki i srebrzysty bonus

  Z�ote rybki i srebrzysty bonus

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Czas na kolejne podej�cie do zalewu w SkierniewicachWst�pnym celem tego wypadu by� leszcz co najmniej 50 cm.By zrealizowa� m�j plan z pomoc� przysz�a mi zan�ta MVDE Turbo 1kg, Supercup 0,5 kg oraz atr


 • Pierwsze ryby na Method Feeder

  Pierwsze ryby na Method Feeder

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Siema dzi� wybrali�my si� nad wod� no-kill Rog�w podczas tego wypadu po raz pierwszy �owili�my na methode.Czy si� spisa�a czy te� nie zobaczycie w materiale- zapraszam do ogl�daniaPrzyn�ty i zan�ty do


 • Klenie na spinning i jak �owi� pstr�gi

  Klenie na spinning i jak �owi� pstr�gi

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Film w�dkarski, w kt�rym dowiecie si� jak �owi� pstr�gi na spinning a przy okazji tej wyprawy uda�o si� r�wnie� z�owi� klenie.� 


 • W�dkarstwo spinningowe na ma�ej rzece

  W�dkarstwo spinningowe na ma�ej rzece

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  W�dkarska wypraw pstr�gowa podczas, kt�rej pokazuj� stare obrot�wki, kt�re nie s� ju� dost�pne w sklepach w�dkarskich.� 


 • Dunajcowa Maj�wka 2022

  Dunajcowa Maj�wka 2022

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Ju� od 9 lat w�dkarstwo muchowe jest dominuj�c� sfer� mojej aktywno�ci rekreacyjnej. Podoba mi si� brodzenie po wodzie i tropienie , typowanie miejsc, w kt�rych mog� przebywa� �ososiowate. Mamy w Kole


 • W�dkarskiego Alleluja

  W�dkarskiego Alleluja

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Ryba skacze po rzece , �yczenia �wi�teczne w�dkarzowi niesie : Niech to b�d� dni radosne a po�owy wr�cz owocne ju� za chwil� �wi�ta !, �wi�ta wielkanocne . Radosnych �wi�t Wielkanocnychwype�niony


 • Podzi�kowanie za udzia� w sprz�taniu brzegu jeziora

  Podzi�kowanie za udzia� w sprz�taniu brzegu jeziora

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Zarz�d Ko�a PZW nr 6 Oko� w Chociwlu serdecznie dzi�kuje wszystkim uczestnikom za udzia� w dniu 02 kwietnia 2022 roku w corocznej akcji pod nazw�: „Posprz�tajmy Brzegi Swojego Jeziora".W sprz�ta


 • Akcja stawiania krze�lisk na zbiorniku Klimk�wka.

  Akcja stawiania krze�lisk na zbiorniku Klimk�wka.

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W sobot� 9 kwietnia zarz�d ko�a PZW Klimk�wka organizuje akcj� stawiania krze�lisk na zbiorniku Klimk�wka.


 • W�dkarskie dr�ki w nowym sezonie.

  W�dkarskie dr�ki w nowym sezonie.

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  W ko�cu si� doczeka�em w miar� normalnych pog�d , i tego �e wody w moim okr�gu zacz�y jako� schodzi� poma�u , na tyle by da�o si� rozpocz�� jako� nowy sezon 2022 jak co roku w marcu . Nie licz� tu wy


 • W�dkarskie endorfiny

  W�dkarskie endorfiny

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Kolejny wypad na pstr�gi czyli w�dkarstwo spinningowe nad ma�� rzek�. Ten w�a�nie spos�b w�dkowania podobnie jak nocne �owienie sandaczy wyzwala we mnie najwi�cej w�dkarskich endorfin. Mi�dzy innymi o


 • Pstr�gi 2022- w�dkarstwo na ma�ych, g�rskich rzeczkach.

  Pstr�gi 2022- w�dkarstwo na ma�ych, g�rskich rzeczkach.

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Pstr�gi 2022 czyli w�dkarstwo spinningowe na ma�ych, g�rskich rzeczkach. Takie �owienie ryb sta�o si� w tym sezonie w�dkarskim now� fascynacj�. kt�r� ju� teraz mog� por�wna� z nocnym �owieniem sandacz


 • Populacja Troci Jeziorowej Wdzydzkiej

  Populacja Troci Jeziorowej Wdzydzkiej

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Tematem kt�ry porusze jest wyst�powanie troci jeziorowej wdzydzkiej.Wiele ludzi m�wi, �e ta ryba jest nieosi�galna, wy�owiona i wyk�usowana.Postaram wam udowodni�, �e jej popoulacja wcale nie jest a�


 • Noworoczne okonie z ma�ej nizinnej rzeczki.

  Noworoczne okonie z ma�ej nizinnej rzeczki.

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Przed nami nowych 365 dni, a ka�dy z nich innyNiech nios� wi�c rado��, mi�o�� i nadziej�Niech b�d� s�oneczne a wiatr niech rzadko wieje�ycz� wam te� wok� �yczliwych ludzi wielu�ycia w zdrowiu, szcz�


 • Bo�onarodzeniowe �yczenia W�dkarskie

  Bo�onarodzeniowe �yczenia W�dkarskie

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Jest taki dzie�, bardzo ciep�y, cho� grudniowyDzie�, zwyk�y dzie�, w kt�rym gasn� wszelkie sporyJest taki dzie�, w kt�rym rado�� wita wszystkichDzie�, kt�ry ju� ka�dy z nas zna od ko�yskiNiebo ziemi,


 • Jesienne w�dkowanie na zbiorniku Rochna.

  Jesienne w�dkowanie na zbiorniku Rochna.

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Tego dnia nasze plany musia�y ulec zmianie i zamiast w�dkowa� na najbli�szej wodzie PZW w okolicy (Rog�w) wybrali�my troch� dalszy rejon a dok�adniej m�wi�c zbiornik RochnaZalew na rzece Mroga. Nale��


 • Kamera podwodna - g�odny jesiotr na �ywo.

  Kamera podwodna - g�odny jesiotr na �ywo.

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Poprzedni weekend sp�dzi�em wraz z kolegami na rybach. Pr�bowali�my �owi� karpie na �owisku Kr��no. By�a bardzo brzydka pogoda. Wia� wiatr, la� deszcz, a nawet w pewnym momencie pada� grad. Warunki by


 • Wzdr�gi kr�luj� a ma�y by� liny.

  Wzdr�gi kr�luj� a ma�y by� liny.

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Pierwszy wypad nad zbiornik „Wydra” w gminie Je��w woj. ��dzkie.Jest to ma�y zbiornik, do�� p�ytki, ze spor� ilo�ci� ro�lin na dnie wed�ug naszych do�wiadcze� dominuj�cymi gatunkami s� lin


 • Oko� na feeder i robaki - �owisko S�upia

  Oko� na feeder i robaki - �owisko S�upia

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Ostatni wypad na �owisko S�upia w 2021Ten wypad zacz�li�my od pooranej pobudki szybkie �niadanko i wyjazd.Na �owisku pojawili�my si� o 7:00 wszystkie trzy zbiorniki by�y ju� oblegane finalnie po konsu


 • Leszczowy wypad z pi�knym bonusem

  Leszczowy wypad z pi�knym bonusem

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Jaki� czas temu wybrali�my si� z Jankiem na zalew Rog�w w woj. ��dzkim, jest to nie wielka woda z bardzo fajnym klimatem w pobli�u lasu.Po przybyciu na �owisko, szybkie wymieszanie swoich przysmak�w.J


 • Kuter Port, Piotr i karpie.

  Kuter Port, Piotr i karpie.

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Piotrek bardzo nalega� na wsp�lny wyjazd na ryby. M�wi�, �e to mo�e by� ostatni raz w tym roku. Obieca�em, �e pojedziemy we wtorek, potem, �e w �rod�, a wysz�o, �e w czwartej 26.08.2021 r. To by� osta


 • Nareszcie na rybach.

  Nareszcie na rybach.

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Witam koleg�w w�dkarzy i wszystkich kt�rym jest mila przygoda z w�dk� i lubi� przyrod�. Dawno nic nie pisa�em na �amach naszego portalu. Bo praktycznie nie by�o za bardzo o czym.W�dkowanie w okresie p


 • Puchar Zarz�du ko�a-Bi�goraj 22.08.21.

  Puchar Zarz�du ko�a-Bi�goraj 22.08.21.

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Zawody w�dkarskie O Puchar Zarz�du.Zarz�d Ko�a Czarna �ada w Bi�goraju zaprasza cz�onk�w ko�a na zawody w�dkarskie o Puchar Zarz�du.Zawody b�d� organizowane na zbiorniku Bojary w Bi�goraju w dniu


 • Dunajec - badanie obecno�ci ryb

  Dunajec - badanie obecno�ci ryb

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  BADANIEPrze�amuje si� sezon urlopowy i dlatego odpowiedzialni za sport w PZW my�lami s� ju� we wrze�niu i w kalendarzu muchowym. W�a�nie od konesera dunajcowych klimat�w ja i Piotrek dostali�my zlecen


 • Wsp�lny wypad Feeder Team Rog�w oraz amur tv.

  Wsp�lny wypad Feeder Team Rog�w oraz amur tv.

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Kr�tka relacja z ostatniego wsp�lnego wypadu ekipy AMURTV oraz� Feeder Team Rog�wleci kr�tka relacja ch�opak�w a nasz film z ca�ego wypadu wkr�tce na kanale AMURTV NA YTPo d�u�szej nieobecno�ci w


 • Majowe �wi�to spinningisty szczupakowo - boleniowe.

  Majowe �wi�to spinningisty szczupakowo - boleniowe.

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Maj miesi�c spinningisty , miesi�c w kt�rym to wi�kszo�� z nas nastawia si� na szczupaki b�d� bolenie . Miesi�c w kt�rym wszystko o�ywa , natura budzi si� do �ycia a my w�dkarze jeste�my spragnieni po


 • Zaleg�e sprz�tanie brzeg�w zbiornika �eronice

  Zaleg�e sprz�tanie brzeg�w zbiornika �eronice

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  ************************************ Zaleg�e sprz�tanie brzeg�w zbiornika �eronice odb�dzie si� w dn