menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Ochrona �rodowiska - k�usownictwo -> SSR-Spo�eczna Stra� Rybacka


 • Wapnowanie wody w zalewie Zad�bie

  Wapnowanie wody w zalewie Zad�bie

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Szanowne Kole�anki, Szanowni Koledzy.� Wapnowanie wody w zalewie Zad�bie zosta�o wykonane zgodnie z planem. Koleg� kt�rzy uczestniczyli w tej pracy serdecznie dzi�kuje. Niestety nie by�o to pospo


 • Sobotnie sprz�tanie zbiornika Sig�y.

  Sobotnie sprz�tanie zbiornika Sig�y.

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Witamy Koleg�w w�dkarzy. Ko�o Czarna �ada a dok�adniejSpo�eczna Stra� Rybacka dnia 17.10.2020r. sobota  organizuje sprz�tanie zbiornika Sig�y wmiejscowo�ci D�browa, Jest to trzecie w tym roku spr


 • K�usownicy z�apani na gor�cym uczynku

  K�usownicy z�apani na gor�cym uczynku

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  K�usownicy z P�czna w gm. Studzienice w powiecie ko�cierskim nie mieli szcz�cia. Pomimo tego, �e sieci postawili na teoretycznie "bezpa�skim" rozlewisku zarz�dzanym przez Lasy Pa�stwowe to i tak nie


 • �owisko Z�ap i Wypu�� kontra k�usownicy

  �owisko Z�ap i Wypu�� kontra k�usownicy

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Obrazek z Miejsca K�odnickiegoS�oneczna niedziela. Interwencja po zg�oszeniu od w�dkarzy - OGROMNE PODZI�KOWANIA ZA W�A�CIW� POSTAW�.Po przybyciu na �owisko okaza� si� oczom stra�nik�w taki oto sielsk


 • Spo�eczna Stra� Rybacka - Okr�gu PZW w Opolu - Ko�o K�dzierzyn Ko�le

  Spo�eczna Stra� Rybacka - Okr�gu PZW w Opolu - Ko�o K�dzierzyn Ko�le

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  K�DZIERZY�SKO-KOZIELSKIE WYNIKIDwudniowy patrol cz�onk�w SSR z powiatu K�dzierzyn -Ko�le ujawni� 5 wykrocze�, kt�re zako�czy�y si� interwencj� policji i mandatami:- 3 razy brak uprawnie� do po�owu,- u


 • Reaktywacja grupy SSR w Kole METALURG Kutno

  Reaktywacja grupy SSR w Kole METALURG Kutno

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W trakcie ostatniego wspólnego pobytu nad jeziorem Przytomne grupa Kolegów wyst�pi�a z wnioskiem o reaktywacj� Spo�ecznej Stra�y Rybackiej przy naszym Kole. Wskazywano na brak dzia�a� w


 • Kontrola wody, ku przestrodze- Karolewo Czarne.

  Kontrola wody, ku przestrodze- Karolewo Czarne.

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Ku przestrodze. Nie tak dawno zarybiali�my nasz� wod� bia�� ryb� oraz drapie�nikiem. Chc�c da�  czas na zaaklimatyzowanie si� tych�e zosta� wprowadzony ca�kowity zakaz po�owów ryb, odno�ni


 • Kontrola w�dkarska SSR.

  Kontrola w�dkarska SSR.

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W sobot� 15 pa�dziernika 3 osobowy patrol stra�nik�w SSR dzia�aj�cej przy naszym kole zg�osi� Komendantowi Powiatowemu SSR wyjazd na kontrol�. Jesie� wida� i czu� w powietrzu wi�c jest to okres, gdy


 • Stra� W�dkarska w Krotoszynie

  Stra� W�dkarska w Krotoszynie

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  w naszej spo�eczno�ci w stra�y w�dkarkiej ukryli si� byli wojkowi policjanci ormowcy,i oszo�omy.bez kultury osobistej i rozumu ani przeszkolenia w kontroli w�dkarzy.w moim powieci stra�nikiem jest psy


 • Spo�eczna Stra� Rybacka Powiatu �ni�skiego

  Spo�eczna Stra� Rybacka Powiatu �ni�skiego

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  We wtorek 17 listopada 2015 roku w Starostwie Powiatowym w �ninie odby�o si� spotkanie po�wi�cone wyja�nieniu regulacji prawnych i om�wieniu spraw organizacyjnych funkcjonowania Spo�ecznej Stra�y Ryba


 • SSRyb -Grupa Terenowa Kalisz-Miasto - trzeci kwarta� 2015 r.

  SSRyb -Grupa Terenowa Kalisz-Miasto - trzeci kwarta� 2015 r.

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W trzecim kwartale 2015 r. nasza grupa licz�ca 13-cz�onk�w przeprowadzi�a 20 kontroli w�d oraz w�dkarzy - w tym 8-nocnych. Powierzchnia w�d obj�tych kontrol� to 370 ha. Z Pa�stwow� Stra�� Ryback� prze


 • Grupa Terenowa SSRyb. Kalisz-Miasto II kw. 2015 r.

  Grupa Terenowa SSRyb. Kalisz-Miasto II kw. 2015 r.

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Przedstawiam kr�tkie sprawozdanie z dzia�alno�ci tej Grupy. Liczba cz�onk�w - 13 . Przeprowadzono 10 kontroli w tym 5-nocnych. Z PSRyb. przeprowadzono 5 kontroli. W jednym przypadku by�a konieczna int


 • Spo�eczna Stra� Rybacka w Powiecie �ni�skim

  Spo�eczna Stra� Rybacka w Powiecie �ni�skim

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Starosta �ni�ski, Rada Powiatu i Okr�g Polskiego Zwi�zku W�dkarskiego w Bydgoszczy planuj� utworzy� Spo�eczn� Stra� Ryback�. Biuro okr�gu prosi Ko�o nr 71 PZW w Barcinie, Ko�o nr 104 PZW w �abiszynie


 • Dwie spokojne kontrole naszych powiatowych w�d

  Dwie spokojne kontrole naszych powiatowych w�d

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Witam serdecznie, w niedziele i poniedzia�ek (tj. 26 i 27.04.2015r) odby�y si� kontrole SSR na wodach naszego powiatu. Skontrolowali�my przez dwa dni ponad 50 w�dkuj�cych, co do kt�rych nie mieli�my �


 • Wsp�lna kontrola z Pa�stwow� Stra�� Ryback�

  Wsp�lna kontrola z Pa�stwow� Stra�� Ryback�

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo


 • SSRyb-Grupa Terenowa Kalisz-Miasto I kwarta� 2015 r.

  SSRyb-Grupa Terenowa Kalisz-Miasto I kwarta� 2015 r.

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Poniewa� nast�pi�y pewne zmiany organizacyjne podaj� wyniki dzia�alno�ci tylko jednej grupy. Grupa Terenowa Kalisz-Miasto w I kwartale 2015 liczy�a 13-cz�onk�w . Powierzchnia chronionych w�d to 370


 • Szkolenie Stra�nik�w Spo�ecznej Stra�y Rybackiej Powiatu Dzier�oniowskiego 2015

  Szkolenie Stra�nik�w Spo�ecznej Stra�y Rybackiej Powiatu Dzier�oniowskiego 2015

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Nasze Stowarzyszenie w dniu 29 marca 2015 r. go�ci�o stra�nik�w Spo�ecznej Stra�y Rybackiej Powiatu Dzier�oniowskiego. Celem dorocznego szkolenia by�o om�wienie przepis�w Ustawy o Rybactwie �r�dl�dow


 • SSR sprz�ta

  SSR sprz�ta

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo


 • Nowy sprz�t dla SSR w Okr�gu Szczecin

  Nowy sprz�t dla SSR w Okr�gu Szczecin

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W dniu 16.05.2013 odby�o si� przekazanie w u�ytkowanie sprz�tu zakupionego z unijnych �rodk�w pozyskanych przez Lokaln� Grup� Ryback� „LGR Sieja” do walki z k�usownictwem dla Spo�ecznej St


 • Jaki wp�yw ma Spo�eczna Stra� Rybacka na k�usownictwo?

  Jaki wp�yw ma Spo�eczna Stra� Rybacka na k�usownictwo?

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Uprawnienia widmoJak powszechnie wiadomo z Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. O rybactwie �r�dl�dowym. do uprawnie� SSR nale��W czasie wykonywania czynno�ci s�u�bowych stra�nik Spo�ecznej Stra�y Rybac


 • Spo�eczna Stra� Rybacka-relikt minionej epoki?

  Spo�eczna Stra� Rybacka-relikt minionej epoki?

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Witam, dzi� chcia�bym poruszy� temat Spo�ecznej Stra�y Rybackiej, czy jest potrzebna, a mo�e to ju� jest relikt minionej epoki?�eby odpowiedzie� sobie na to pytanie, trzeba si� zastanowi�, jakie zadan


 • SPO�ECZNA STRA� RYBACKA, A K�USOWNICTWO

  SPO�ECZNA STRA� RYBACKA, A K�USOWNICTWO

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Z DANYCH WYNIKAJ�CYCH Z RAPORT�W STRA�Y RYBACKIEJ WYNIKA I� W TYM SEZONIE W�DKARSKIM BY�O 101 KONTROLI STRA�ACY PRZEPRACOWALI 266 GODZIN W TYM 238 W�DKARZY ZOSTA�O SKONTROLOWANYCH,39KONTROLI Z POLICJ�


 • Spo�eczna Stra� Rybacka Powiatu Tomaszewskiego

  Spo�eczna Stra� Rybacka Powiatu Tomaszewskiego

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Czytaj�c szereg artyku��w, opinii i uwag na temat Spo�ecznej Stra�y Rybackiej( SSR ) postaram si� przedstawi� jak to formalnie wygl�da np. w moim powiecie.Spo�eczna Stra� Rybacka jest to instytucja zr


 • Wodni Supermanowie

  Wodni Supermanowie

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Jak to bywa w wielu filmach gdy sytuacja jest ju� tragiczna pojawia si� cz�owiek, kt�ry ratuje ca�� sytuacj�. Tak samo na naszych wodach zacz�li pojawia� si� Spo�eczni Stra�nicy, kt�rzy skutecznie wal


 • Spo�eczna Stra� Rybacka w Kole nr 16 Sobienie Jeziory

  Spo�eczna Stra� Rybacka w Kole nr 16 Sobienie Jeziory

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Dnia 27 listopada zosta�a powo�ana Spo�eczna Stra� Rybacka w Kole nr 16 Sobienie Jeziory. Do SSR do��czyli Piotr Karpisz i Tomasz Hirze vel Jagielski. W najbli�szym czasie liczba cz�onk�w SSR Sobienie