menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Jak �owi� - porady -> Boczny trok


 • Boczny trok - jak �owi� - przyn�ty, sprz�t.

  Boczny trok - jak �owi� - przyn�ty, sprz�t.

  Porady » Jak �owi� - porady

  Boczny trok- Metoda ta jest bardzo popularna w�r�d zawodnik�w, bo pozwala skutecznie �owi� du�e ilo�ci okoni.W dzisiejszym wpisie szczeg�owo rozpisz� si� na temat tej metody,zdradz� swoje najskuteczn


 • Boczny Trok w oczach amatorki

  Boczny Trok w oczach amatorki

  Porady » Jak �owi� - porady

  Na pocz�tku swojej przygody z w�dkarstwem postanowi�am, �e skupi� si� na �owieniu na boczny trok, co zreszt� okaza�o si� bardzo dobrym pomys�em... T� metod� �owi�am ju� kilka razy i mog� stwierdzi�, �


 • Boczny trok dla pocz�tkuj�cych

  Boczny trok dla pocz�tkuj�cych

  Porady » Jak �owi� - porady

  Boczny trok jest chyba najlepszym wyborem dla w�dkarzy zaczynaj�cych swoj� przygod� ze spinningiem. Podane na delikatnym zestawie niewielkie silikonowe przyn�ty, zazwyczaj potrafi� zainteresowa� nawet


 • Wyprawa z bocznym trokiem

  Wyprawa z bocznym trokiem

  Porady » Jak �owi� - porady

  W towarzystwie mojego go�cia Kuby wybra�em si� na okoniowe �owy. Starorzecze Bugu nieopodal zamku w Kry�owie by�o celem naszej wyprawy,a nast�pnie sta�o si� �wiadkiem w�dkarskich zmaga�. Spektakl z ok


 • Na Wis�� z bocznym trokiem

  Na Wis�� z bocznym trokiem

  Porady » Jak �owi� - porady

  W tym miesi�cu bardzo cz�sto je�dzi�em moim rowerem nad pewn� wielk�,bardzo cz�sto niedocenian� przez w�dkarzy rzek� - Wis��. Sam tak�e nie �owi�em tam zbyt cz�sto, gdzy� uwarza�em to �owisko za bezry


 • Boczny trok bez tajemnic

  Boczny trok bez tajemnic

  Porady » Jak �owi� - porady

  Wielu w�dkarzy zapewne s�ysza�o o tej metodzie i wielu z nich pr�bowa�o ju� tak �owi�, ale tylko nie liczni wiedza o niej wszystko.Dzi� po krotce postaram si� opisa� najskuteczniejsza metod� na napraw


 • Boczny trok, m�j pierwszy raz

  Boczny trok, m�j pierwszy raz

  Porady » Jak �owi� - porady

  Podsumowuj�c tegoroczny sezon w�dkarski musze powiedzie�, �e nie byl on zbytnio obfity dla mnie.Ile wiosennych porank�w sp�dzi�em na polowaniu za boleniem, kt�ry czesto atakowa� ukleje pod moimi noga


 • Wi�zanie bocznego troka

  Wi�zanie bocznego troka

  Porady » Jak �owi� - porady

  Witam. Chcia�bym przedstawi� 3 sposoby na wi�zanie zestawu na boczny trok.Spos�b 1:Wi��emy du�� p�tle na ko�cu �y�ki (ok. 1m). P�tle rozcinamy w stosunku 1:3 lub 1:2. Na kr�tszym kawa�ku �y�ki wi��emy


 • Technka �owienia na boczny trok

  Technka �owienia na boczny trok

  Porady » Jak �owi� - porady

  Cze��, Chcia�bym przedstawi� wam dobr� ale ma�� znan� metod� spiningow� zwan� bocznym trokiem polega ona na tym �e gdy mamy �y�k� g��wn� ja stosowa� bym �y�k� 0.14,0.16 i przyczepiony o��w na �y


 • O bocznym troku

  O bocznym troku

  Porady » Jak �owi� - porady

  Boczny trokBoczny trok jest jedn� z technik spinningowych, jak si� okazuje bardzo skuteczna o czym �wiadczy rosn�ce zainteresowanie t� metod�. Skuteczne po�owy przy pomocy tej metody wymagaj� u�ycia o


 • M�j ulubiony Boczny Trok

  M�j ulubiony Boczny Trok

  Porady » Jak �owi� - porady

  Witam.Chcia�em wam przedstawi� moj� ulubion� i najskuteczniejsz� metod� po�owu spinningowego kt�ra nosi nazw� boczny trok.Metoda wykonania go jest banalnie prosta ot�:Na g��wn� �y�k� wk�adamy ci�are


 • Przekona�em si�? Boczny trok

  Przekona�em si�? Boczny trok

  Porady » Jak �owi� - porady

  Witam wszystkich.Wi�c jak to w w�dkarstwie bywa raz ryba bierze jak ""g�upia"" a raz przys�owiowa(studnia). Dzi� by�o raczej to drugie, nastawi�em si� z koleg� na szczupaka lecz ten wgl nie bra�. Pok


 • Boczny trok raz jeszcze - �owienie na troka

  Boczny trok raz jeszcze - �owienie na troka

  Porady » Jak �owi� - porady

  Spinning - tak popularna i uwielbiana w naszym kraju metoda po�owu ryb przez wielu w�dkarzy. Kt� z Nas nie zaczyna� swojej przygody ze spinningiem od po�owu okonia? Wed�ug mnie jest on najpi�kniejszy


 • Boczny trok skuteczna metoda spiningowa

  Boczny trok skuteczna metoda spiningowa

  Porady » Jak �owi� - porady

  Boczny trok – skuteczna metoda spinningowa. Zwolenników bocznego troku z roku na rok jest coraz wi�cej i nie ma si� temu co dziwi� poniewa� jest to bardzo skuteczna metoda spinningowa ,


 • Boczny trok jesieni�

  Boczny trok jesieni�

  Porady » Jak �owi� - porady

  Do bocznego troka jesieni� u�ywam �y�ek 0,16mm lub 0,18 zale�y od �owiska. Ale ja jestem tego za�o�enia, �e im zimniej tym delikatniej. Wi�c zaczynamy budowa� naszego troka. Na pocz�tek rozk�adamy w�


 • Boczny trok - vol.1

  Boczny trok - vol.1

  Porady » Jak �owi� - porady

  Boczny trok to bardzo skuteczna metoda, a niekiedy niezast�piona. Na boczny trok skusi si� oko�, a nawet szczupak (sam osobi�cie w tym roku mia�em zdarzenie, na ma�ego twistera montowanego na bocznym


 • Twister czy obrot�wka

  Twister czy obrot�wka

  Porady » Jak �owi� - porady

  Co na okonia twister obrot�wka czy mo�e metoda bocznego troku na paproszka?????To zale�y raz jest tak �e oko� bije na twistera a raz na obrot�wk� lecz w okresie w kt�rym nie ma bra� polecam ka�demu bo


 • Boczny trok – pogrom okoni

  Boczny trok – pogrom okoni

  Porady » W�dki - Zestawy - testy

  Co to jest boczny trok? Technika „bocznego troka” jest niezwykle skuteczna podczas po�owu okoni. Og�le ujmuj�c polega na „rozdwojeniu” �y�ki od kt�rej przywi�zujemy ci�ar


 • Film w�dkarski - Oko� na boczny trok

  Film w�dkarski - Oko� na boczny trok

  Porady » Jak �owi� - porady

  16.12.2008 roku poraz kolejny wybra�em sie na okonie do Nowego Miata nad Wart�.Przy pomocy aparatu samodzielnie uda�o mi si� nagra� filmik .Sprz�t to w�dka Firmy Robinsoa Xenon-Perch d�240 cm i ci�ar


 • Boczny trok- spinningowa technika po�owu

  Boczny trok- spinningowa technika po�owu

  Porady » Jak �owi� - porady

  Spinning to tak szerokie poj�cie, �e mo�na by opowiada� o nim ca�ymi dniami. Ja postanowi�em dzi� opisa� znan�, cho� budz�c� wci�� wiele w�tpliwo�ci, jedn� ze spinningowych technik – boczny t


 • Boczny Trok

  Boczny Trok

  Porady » Jak �owi� - porady

  Boczny Trok - jest to jedna z kilku metod spinningu. W bocznym troku chodzi o to, �eby przyn�t�(np.ma�y twister) poda� daleko od brzegu co niemo�liwe jest zrobienie twisterkiem wyposa�onym w g��wk� ji


 • Boczny trok - metoda na trok boczny

  Boczny trok - metoda na trok boczny

  Porady » Jak �owi� - porady

  Boczny trok rewelacyjna metoda na s�abo �eruj�ce okonie,sandacze. Metoda trok boczny sprawdza si� zar�wno w rzekach jak i wodach stoj�cych.Po wprowadzeniu tej metody podczas zawod�w spinningowych za