menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Jak �owi� - porady -> Metoda odleg�o�ciowa


 • Jeziorowe leszcze i liny z brzegu - m�j spos�b na du�e ryby

  Jeziorowe leszcze i liny z brzegu - m�j spos�b na du�e ryby

  Porady » Jak �owi� - porady

  "Na PZW nie ma ryb", "K�usole wszystko siatami zastawiaj�", "Nie zarybiaj�, a kasy maj� pe�no" takie komentarze bardzo czesto mo�na przeczyta� pod zdj�ciami lub artyku�ami dotycz�cymi w�d dzier�awiony


 • Moje �owienie lin�w

  Moje �owienie lin�w

  Porady » Jak �owi� - porady

  Witam troch� napisze o moim po�owie lin�w .�owi� na jeziorze o powierzchni oko�o 100 ha,�rednia g��boko�� tego �owiska to oko�o 1.5-2 metry z du�� ilo�ci� ro�linno�ci wodnej czyli woda typowo linowa.N


 • Zan�ci� koszykiem pod sp�awik

  Zan�ci� koszykiem pod sp�awik

  Porady » Jak �owi� - porady

  Przyznam si� szczerze, cho� pr�bowa�em si� nauczy�, nie potrafi� precyzyjnie strzela� proc� na �rednie odleg�o�ci. Dlatego te�, gdy przysz�a potrzeba n�cenia pod sp�awik�wk�, nale�a�o co� wymy�li�.To


 • Haki MegaBAITS - Made in Japan

  Haki MegaBAITS - Made in Japan

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Zestaw w�dkarski czyli mówi�c prosto w�dka sk�ada si� z kilku podstawowych elementów. Podczas jego kompletowania wielu w�dkarzy zw�aszcza mniej do�wiadczonych zwraca uwag� g�ównie


 • Spos�b na karpia na sp�awik

  Spos�b na karpia na sp�awik

  Porady » Jak �owi� - porady

  Kiedy� w 2 wrze�nia 2017 pojecha�em na ryby �owisko pokaniewo wedka konger grafiti telepike która pos�o�y�a jako sp�awikówka i spinngówka 10-30gram która pos�ó�y�a j


 • Na tropie lina.

  Na tropie lina.

  Porady » Jak �owi� - porady

  Witam.Koledzy drodzy powiedzcie mi czy �owicie ju� liny i jak z braniami, zerowaniem i aktywno�ci� tej ryby. N�c� ju� 4 dni, zawsze wieczorem. P�czak, kukurydza, konopie, ziemniak,groch i troch� zan�t


 • W�dkowanie z �odzi przy brzegu

  W�dkowanie z �odzi przy brzegu

  Porady » Jak �owi� - porady

  Wczoraj znowu spotka�em si� z w�dkarzem kt�ry widz�c mnie stojacego na �odzi blisko brzegu najpierw mnie zwyzywa�.P�niej zacz�� wydzwania� do jakich� znajomych stra�nik�w �e zaj��em miejsce gdzie on


 • Wrze�niowy bia�oryb

  Wrze�niowy bia�oryb

  Porady » Jak �owi� - porady

  Ci, kt�rzy czytaj� moje teksty wiedz�, �e specjalizuj� si� raczej w �owieniu drapie�nik�w na spinning. Dzisiaj jednak pod lup� chc� wzi�� bia�oryb. Jako ch�opak wychowany w�dkarsko na pojezierzu brodn


 • Dragon Combat UL Match 3,6m 12g cw.

  Dragon Combat UL Match 3,6m 12g cw.

  Porady » W�dki - Zestawy - testy

  Lato....cierpki okres w �yciu ka�dego spinningisty,przegrzane wody ,zakwity wszelkiej ma�cizielska,himeryczne �erowania drapie�c�w tudzie� planowany d�ugo urlop z rodzin� nad jakim� ogo�oconymz drapie


 • Dragon Black Shadow Match.

  Dragon Black Shadow Match.

  Porady » W�dki - Zestawy - testy

     Maj, miesi�c nieod��cznie kojarz�cy si� wielu w�dkarzom ze spinningowymi drapie�nikami, dla mnie zawsze jest najlepszym czasem na linowe zasiadki z odleg�o�ci�wk� w roli g��wnej. A skoro


 • Komfort �owienia czyli: Dragon Express Specialist 3,90m 5-30g + Okuma Carbonite 2m Match. Moja opini

  Komfort �owienia czyli: Dragon Express Specialist 3,90m 5-30g + Okuma Carbonite 2m Match. Moja opini

  Porady » W�dki - Zestawy - testy

  D�ugo za mn� chodzi� zestaw matchowy. D�ugo. Zawsze szkoda by�o pieni�dzy, przecie� �owi�em z powodzeniem feederami na sp�awik i nie mia�em z tym �adnych problem�w. Ale zawsze chcia�em mie� w�dzisko t


 • P�o� na pszenic�

  P�o� na pszenic�

  Porady » Jak �owi� - porady

  Pi�kne p�ocie


 • Bagr�wki pe�n� wiosn�

  Bagr�wki pe�n� wiosn�

  Porady » Jak �owi� - porady

  Magiczny okres, w kt�rym wszystko wok� cieszy oczy soczyst� zieleni�. Okres w kt�rym wylatuj� z dotychczasowych kryj�wek r�ne owady, w tym pierwsze majowe chrab�szcze. To w ko�cu okres, w kt�rym poj


 • Karasie pospolite- sposoby na karasie.

  Karasie pospolite- sposoby na karasie.

  Porady » Jak �owi� - porady

  Pocz�tek mojej fascynacji t� ryb�, ma swoje miejsce w m�odzie�czych latach, kiedy to w parne letnie poranki i dopo�udnia, ugania�em si� za ni� podczas wakacji. Z racji po�o�enia miejscowo�ci do kt�re


 • Czas na lina

  Czas na lina

  Porady » Jak �owi� - porady

  Magiczna ryba - LIN – u kt�rej pocz�tek tar�a zazwyczaj przypada na pocz�tek fenologicznego „Wczesnego lata”. W�wczas w pe�ni kwitnie bez czarny, ja�min wonny, a z ro�lin zielnych kw


 • Niedoceniane leszcze wiosn� z jeziora

  Niedoceniane leszcze wiosn� z jeziora

  Porady » Jak �owi� - porady

  Mamy niewiele gatunk�w ryb, zw�aszcza rodzimych, bez okre�lonego wymiaru i limitu ochronnego, dlatego te� ci�gle zastanawia mnie fakt, dlaczego do tej grupy zosta� zaliczony leszcz. Jeszcze przecie� n


 • Sp�awik�wka na przedwio�niu

  Sp�awik�wka na przedwio�niu

  Porady » Jak �owi� - porady

  „Opis dobranych w�dzisk, ko�owrotk�w, jak i zestaw�w, a tak�e zan�t i przyn�t, wraz z bogatym materia�em zdj�ciowym, umieszcz� w nast�pnym artykule”. Dwa karpie w pi�� minut


 • Metoda odleg�o�ciowa wiosn� - Inauguracja sezonu 2014.

  Metoda odleg�o�ciowa wiosn� - Inauguracja sezonu 2014.

  Porady » Jak �owi� - porady

  W ubieg�� niedziel�, 9 marca wybra�em si� na wypraw� w�dkarsk� w poszukiwaniu pierwszych, wiosennych p�oci. �owiskiem, na kt�re si� wybra�em by� staw Nowakowskiego. Metoda odleg�o�ciowa wiosn� -


 • Odleg�o�ci�wka Daiwa Tournament Pro Match

  Odleg�o�ci�wka Daiwa Tournament Pro Match

  Porady » W�dki - Zestawy - testy

  Opisze wam w�dzisko, moim zdaniem, najlepsze jakie zosta�o skonstruowane do metody odleg�o�ciowej. Doskona�o�ci� t� jest DAIWA TOURNAMENT PRO MATCH 13/15W. Kijaszek jest wyprodukowany w Anglii przy ud


 • Nowy sezon , nowa �y�ka.(odleg�o�ci�wka)

  Nowy sezon , nowa �y�ka.(odleg�o�ci�wka)

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Kilka nowo�ci kt�re na pewno zas�uguj� na nasz� uwag�.FIUME -SUPER TOURNAMENT MATCH STRONG-14pln MIVARDI -DISTANCE MATCH-12pln MIVARDI -EVOLUTION MATCH-23pln CRALUSSO -MATCH SINKING-brak danych


 • Wedkarska metoda odleg�o�ciowa

  Wedkarska metoda odleg�o�ciowa

  Porady » Jak �owi� - porady

  Z racji tego,�e ja nie w�dkuje za cz�sto opisz� wspomnienia Artura na co On oczywi�cie wyrazi� zgod�. Moje pocz�tki z metod� odleg�o�ciow�. Na rybki je�dzi�em o


 • Odleg�o�ci�wka . Od A do Z cz.1

  Odleg�o�ci�wka . Od A do Z cz.1

  Porady » Jak �owi� - porady

  Siedz�c w ten grudniowy wiecz�r , sam w domu , czytaj�c o sprz�cie , planuj�c przysz�y "odleg�o�ciowy" sezon co� mnie natchn�o , �eby przybli�y� kolegom metod� odleg�o�ciow�. �owienie odleg�o�ci�wk�


 • Metoda odleg�o�ciowa zwana angielsk�

  Metoda odleg�o�ciowa zwana angielsk�

  Porady » Jak �owi� - porady

  Opisa�em Wam kiedys „drgaj�c� szczyt�wk�”, pickera, moj� ulubion� metod�. Tym razem dla pocz�tkuj�cych adept�w sztuki w�dkarskiej, zaprezentuje ciekaw� metod� po�owu, na kt�r� to z�apa�em


 • Metoda odleg�o�ciowa

  Metoda odleg�o�ciowa

  Porady » Jak �owi� - porady

  Metod� odleg�o�ciow� inaczej angielsk� nazywamy og�lnie ,�owienie w�dk� z ko�owrotkiem ryb spokojnego �eru .Jest to obok pi�ki no�nej jeden z genialnych wynalazk�w Anglik�w. W sk�ad wchodzi mi�dzy i


 • Metoda odleg�o�ciowa - sp�awik odleg�o�ciow

  Metoda odleg�o�ciowa - sp�awik odleg�o�ciow

  Porady » Jak �owi� - porady

  Metoda odleg�o�ciowa Po technice skr�conego zestawu czas na drug� ze sp�awikowych metod po�owu – technik� odleg�o�ciow�. I tu oldbrzymi� rol� odgrywa dobrze dobrany sprz�t, cho� z