menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Porady » Jak �owi� - porady


 • Leszcz z gruntu wiosn�

  Leszcz z gruntu wiosn�

  Porady » Jak �owi� - porady

  Od zawsze majowymi rybami w moim przypadku by�y liny i karasie. W tym roku pragn��em zmian. Trzeba w ko�cu urozmaici� sobie w�dkowanie. Przygotowa�em si� do�� solidnie do polowania na te pi�kne ryby.


 • Wzdr�gi selektywnie

  Wzdr�gi selektywnie

  Porady » Jak �owi� - porady

  Cze��.Napisz� , kr�tko i zwi�le. Je�eli wiesz gdzie wzdr�gi wyst�puj�, wiesz �e s� du�e ryby, postaraj si� uwa�nie przeczyta� moj� podpowied� z mojego do�wiadczenia, dawniej te� lubi�e


 • Oczekiwania po zimie - pod has�em NOGAT.

  Oczekiwania po zimie - pod has�em NOGAT.

  Porady » Jak �owi� - porady

  Jak to cz�sto bywa kiedy jeden sezon si� ko�czy, a drugi zim� zaczyna.Wtedy w naszej g�owie zawiewa huragan rozmy�le�, czego nie zrobili�my w poprzednim sezonie, co zrobili�my niedok�adnie, a na co za


 • Gdzie s� te Liny?

  Gdzie s� te Liny?

  Porady » Jak �owi� - porady

  Chcia�bym si� z kolegami podzieli� niewielk�, a mo�e nawet ma�o wa�n� tajemnic� i moim spostrze�eniem. Opisz� kr�tko - tre�ciwie. Gdzie, kiedy i jak znale�� niby  (tak trudny okaz) jakim jest LIN


 • Zosta� testerem sprz�tu w�dkarskiego

  Zosta� testerem sprz�tu w�dkarskiego

  Porady » Jak �owi� - porady

  Marzysz o tym aby swoj� przygod� w�dkarsk� zamieni� na bardziej profesjonaln� aktywno��? Sp�dzasz sporo czasu nad wod�, interesujesz si� nowinkami technicznymi, technikami po�owu? Interesuje Ci� bran�


 • Majowe przyn�ty na szczupaka

  Majowe przyn�ty na szczupaka

  Porady » Jak �owi� - porady

  Majowe szczupakiTemat majowych szczupak�w wraca jak bumerang co roku, przed ka�d� maj�wk�. Nie ma si� co dziwi�, bo po d�ugim okresie oczekiwania, wreszcie b�dzie mo�na powalczy� z czym� wi�kszym ni�


 • Niewidzialne amury

  Niewidzialne amury

  Porady » Jak �owi� - porady

  Mam dzi� do opowiedzenia historie z nad wody z nawi�zk� rad o amurach. By�o �wientie, s�o�ce ogrzewa�o twarz. Siedzia�em z mym wiernym teleskopem na pomo�cie. Nagle zacz�o targa� mym sp�awikiem. Stwi


 • Maj�wka z bacikiem.

  Maj�wka z bacikiem.

  Porady » Jak �owi� - porady

  Zbli�a si� miesi�c maja wi�c wszyscy czujemy jego nadej�cie. Dla wielu w�dkarzy to d�ugo oczekiwana mo�liwo�� po�owu szczupak�w. Oj wielu czeka�o na t� chwil� z ut�sknieniem. Ja akurat jestem zwolenni


 • Z pickerem w Warszawie

  Z pickerem w Warszawie

  Porady » Jak �owi� - porady

  D�ugo, bardzo d�ugo nie mog�em przekona� si� do �owienia w Warszawie. Kilkana�cie lat mieszkania w Warszawie a ja pierwszy raz na rybach w stolicy by�em w zesz�ym roku. Tak si� z�o�y�o, �e mia�em op�a


 • �owienie boleni w trzech krokach

  �owienie boleni w trzech krokach

  Porady » Jak �owi� - porady

  W ostatnim czasie wiele uwagi po�wi�camy szczupakowi co jest w pe�ni zrozumia�e –wszak od niedawna mamy oficjalny pocz�tek sezonu. Czytaj�c i przygl�daj�c si� bacznie wpisom na blogach w ostatn


 • Jak z�owi� szczupaka w maju?

  Jak z�owi� szczupaka w maju?

  Porady » Jak �owi� - porady

  W poprzednich wpisach na moim blogu, opisa�em w grubsza gdzie lokalizowa� majowe szczupaki w jeziorach oraz rzekach. Wiemy ju�, kt�re miejsca s� w miar� atrakcyjne wi�c mo�emy zaj�� si� zagadnieniem j


 • Kwietniowe w�dkowanie.

  Kwietniowe w�dkowanie.

  Porady » Jak �owi� - porady

  Wielokrotnie mia�em w marcu kontakt z wod� a przy tym i z drobn� ryb�. By�y to wypady z bacikiem na okoliczne stawki oraz rz. Pilic� w ok. Tomaszowa Maz. Kilka ciep�ych kwietniowych dni pobudzi�y moj�


 • Koszyki dystansowe na odleg�o�� 18 metr�w.

  Koszyki dystansowe na odleg�o�� 18 metr�w.

  Porady » Jak �owi� - porady

  Panuj�ca wichura nie zach�ca�a do wyprawy a i ostatnie wyniki nie napawa�y optymizmem jednak nie by� bym sob� gdybym odpu�ci�. Nad wod� wybra�em si� ko�o 9 i po mini�ciu kolejnej godziny zacz��em wst�


 • Marcowe p�ocie na pickera

  Marcowe p�ocie na pickera

  Porady » Jak �owi� - porady

  Ca�� zim� czekali�my z bratem na ten moment. Na ocieplenie i pierwsze wypady w grunt�wkami. By�em tak g�odny w�dkarstwa, �e nad wod� lecia�em jak na skrzyd�ach. Kilometr przedzierania si� po je�ynach.


 • D�ugotrwa�e n�cenie stanowiska w�dkarskiego.

  D�ugotrwa�e n�cenie stanowiska w�dkarskiego.

  Porady » Jak �owi� - porady

  Witam mam zamiar pierwszy raz w �yciu wytypowa� dobr� miejsc�wk� i nastawi� si� na kilku-dniowe n�cenie, z racji tego, �e cz�sto wracam "o kiju" �owi� feederem gdzie widz� na lokalnej grupie tyczkarze


 • Prawa w�dkarza

  Prawa w�dkarza

  Porady » Jak �owi� - porady

  Witam. Mam pewien dylemat na temat wód u�ytkowania publicznego a nie mog� znale�� odpowiedzi w sieci. Mo�e kto� posiada t� wiedz� i pomo�e mi w tej kwesti. Wody skarbu Pa�stwa jak i wody nale��


 • M�j spos�b na wiosenne okonie

  M�j spos�b na wiosenne okonie

  Porady » Jak �owi� - porady

  Witam serdecznie. Chcia�bym dzi� podzieli� si� moim sposobem na wiosenne po�owy okonia (fot. 1). Ten ma�y drapie�nik, mimo swoich rozmiar�w, potrafi zaskoczy� niejednego w�dkarza swoim zachowaniem. By


 • Ryby gorszego sortu- kr�p

  Ryby gorszego sortu- kr�p

  Porady » Jak �owi� - porady

  Rzeka to z�o�ony i skomplikowany ekosystem. Bogaty w r�ne formy �ycia oraz bardzo ciekawe czasem zaskakuj�ce powi�zania i zale�no�ci pomi�dzy nimi. Potrzeba bardzo du�o czasu by je pozna� przynajmnie


 • Prowadzenie koguta - Jak prowadzi� koguta?

  Prowadzenie koguta - Jak prowadzi� koguta?

  Porady » Jak �owi� - porady

  Prowadzenie koguta - Kontynuuj�c zapowiedziany cykl artyku��w na temat kogut�w postanowi�em opisa� i w miar� zobrazowa� jak prowadzi� koguta. Wszystkie ilustracje, kt�re wykorzystam w tym wpisie s� mo


 • Wiosenne jazie, rzeka i feeder

  Wiosenne jazie, rzeka i feeder

  Porady » Jak �owi� - porady

  Rzeka to r�norodno��. Zmienna z up�ywaj�cymi porami roku, zmienna wraz z kilometrami przebytego brzegu. Pi�kna i bogata poprzez przer�ne formy �ycia w wodzie jak i na brzegach oraz sama b�d�ca w nie


 • Specjalizacja w w�dkarstwie

  Specjalizacja w w�dkarstwie

  Porady » Jak �owi� - porady

  W�dkarstwo to bardzo szerokie poj�cie. Sk�ada si� z bardzo wielu elementów. Poczynaj�c tych czysto w�dkarskich jak na przyk�ad poznanie i rozumienie wody, znajomo�� gatunków ryb i ich sp


 • Wodne klejnoty - niekonwencjonalnie!

  Wodne klejnoty - niekonwencjonalnie!

  Porady » Jak �owi� - porady

  Jak �owi� wi�cej? Co zrobi� �eby w moim podbieraku, na brzegu i przed obiektywem go�ci�y coraz wi�ksze sztuki?  Gdybym tylko zna� odpowiedzi na powy�sze pytania…Nie jestem „nadcz�owie


 • Drop shot & boczny trok

  Drop shot & boczny trok

  Porady » Jak �owi� - porady

  Witam chcia�em podzieli� si� z wami moimi przemy�leniami po dzisiejszym w�dkowaniu dotycz�cym po�owu metod� boczny trok ale tak nie do ko�ca bo metoda z kopiowana jest od drop shota.


 • Drapie�niki z g��bin

  Drapie�niki z g��bin

  Porady » Jak �owi� - porady

  Nie powinno by� dla �adnego w�dkarza tajemnic�, �e drapie�niki s� zazwyczaj tam gdzie jest ich pokarm a wi�c drobne ryby. Od wiosny przez lato do po�owy, a czasem nawet ko�ca jesieni, drobnica rozpros


 • Jesienny kle� po zmroku

  Jesienny kle� po zmroku

  Porady » Jak �owi� - porady

  Kle� to ryba która bardzo dobrze trzyma si� w naszych �owiskach. Wyst�puje w znacznej wi�kszo�ci wód bie��cych, poczynaj�c od ma�ych strumyków czy rzeczek a� po uj�cia do Ba�tyku


 • W�dkowanie na ni��wce

  W�dkowanie na ni��wce

  Porady » Jak �owi� - porady

  W tym roku w ca�ym kraju panowa�a susza. Prawie przez ca�e lato opad�w by�o jak na lekarstwo. Ma�a ilo�� opad�w to ma�a ilo�� wody zw�aszcza w rzekach. P�ytkie, piaszczyste rzeki nie wygl�daj� niekt�r


 • Jak �owi� rekordowe okonie - kod dost�pu

  Jak �owi� rekordowe okonie - kod dost�pu

  Porady » Jak �owi� - porady

  M�j wpis o �owieniu rekordowych okoni jest zbiorem do�wiadcze� i spostrze�e� zdobywanych na przestrzeni kilkudziesi�ciu lat. Mowa w nim o �wiadomym i powtarzalnym �owieniu medalowych okoni, kt�re, jak


 • Feederowa inicjacja

  Feederowa inicjacja

  Porady » Jak �owi� - porady

  Nie jestem feederowcem. Od kilku lat nie rozstaj� si� ze spinningiem. �owi�, wi�c dynamicznie, z niezliczon� ilo�ci� rzut�w, z ci�g�� zmian� miejsc�wek. Powiem wi�cej – statyczne siedzenie przy


 • Rzeczny kle� na feeder - podstawy

  Rzeczny kle� na feeder - podstawy

  Porady » Jak �owi� - porady

  Wielu pocz�tkuj�cych w�dkarzy bardzo cz�sto zadaje pytania na temat maj�cej coraz wi�cej zwolennik�w metody feeder czyli ci�kiej grunt�wki z drgaj�c� szczyt�wk� i �owienia ni� w rzekach. Rzeki w nasz


 • Skuteczny spos�b na lina

  Skuteczny spos�b na lina

  Porady » Jak �owi� - porady

  Spos�b na LinaWielu w�dkarzy lubi zastawia� si� w ciszy i spokoju na lina zwanego potocznie "prosiaczkem", lecz nie jest to ryba �atwa do z�owienia, szczeg�lnie dla m�odszych w�dkarzy.1.Wyb�r AkwenuLi


 • Sp�awik vs Feeder

  Sp�awik vs Feeder

  Porady » Jak �owi� - porady

  Witam w tym artykule chcia�bym por�wna� dwie popularne metody �owienia chodzi mi mianowicie o sp�awik i feeder.  Sp�awik sprawdza si� bardzo dobrze w przypadku po�owu takich ryb jak karasie, p�oc


 • W�dkowanie na Odrze - Z�e dobrego pocz�tki

  W�dkowanie na Odrze - Z�e dobrego pocz�tki

  Porady » Jak �owi� - porady

  Jakby zacz��Odr� mam dos�ownie pod nosem, ale przez d�ugi okres czasu nie mog�em przekona� si� do tej wspania�ej rzeki. Jej wielko��, ostrogi, nap�ywy, przelewy, warkocze, przykosy, �achy... To by�o z


 • Na karpie z juniorami.

  Na karpie z juniorami.

  Porady » Jak �owi� - porady

  Dwie i p� doby nad jeziorem PZW. Zdecydowanie dzika woda, z ma�� populacj� karpia, ale z rybami w doskona�ej kondycji i bardzo silnych. Na ten wyjazd pojecha�em z 10-letnim synem - to by� fantastyczn


 • Relacja z XXXVI Mistrzostw Polski w w�dkarstwie morskim

  Relacja z XXXVI Mistrzostw Polski w w�dkarstwie morskim

  Porady » Jak �owi� - porady

  W dniach 10-13 maja 2018 odby�y si� XXXVI Mi�dzynarodowe Mistrzostwa Polski w w�dkarstwie morskim na przyn�ty sztuczne. Dru�yna Okr�gu Mazowieckiego rozpocz�a je od treningu na pok�adzie naszej ulubi


 • Sierpniowe pstr�gi

  Sierpniowe pstr�gi

  Porady » Jak �owi� - porady

  Sierpie�...ostatni miesi�c pstr�gowego sezonu,zapowied� rych�ego rozstania si� na kilka miesi�cy z tym kropkowanym drapie�c�,raptem kilkana�cie dni nam zosta�o aby m�c si� jeszcze w tym roku zmierzy�


 • Jak z�owi� wielkiego lina.

  Jak z�owi� wielkiego lina.

  Porady » Jak �owi� - porady

  Jak przechytrzy� zielonego potwora?Moje sprawdzone sposoby znajdziecie w tym wpisie.Wielki medalowy zielony LIN to marzenie nie jednego w�dkarza.Chyba ka�dy lubi t� ryb�,a bynajmniej ja nie znam osoby


 • Wisienka na torcie - letnie klenie na owoce

  Wisienka na torcie - letnie klenie na owoce

  Porady » Jak �owi� - porady

  Lato to czas kiedy mo�emy wybra� si� na ryby a na hak za�o�y� to co oferuje nam natura. Czere�nie, wi�nie lub mirabelki s� doskona�� przyn�t� na rzeczne klenie, kt�re w ciep�ych miesi�cach bardzo ch�t


 • Boczny trok - jak �owi� - przyn�ty, sprz�t.

  Boczny trok - jak �owi� - przyn�ty, sprz�t.

  Porady » Jak �owi� - porady

  Boczny trok- Metoda ta jest bardzo popularna w�r�d zawodnik�w, bo pozwala skutecznie �owi� du�e ilo�ci okoni.W dzisiejszym wpisie szczeg�owo rozpisz� si� na temat tej metody,zdradz� swoje najskuteczn


 • Lin- jak podej�� p�ochliwego w�sacza

  Lin- jak podej�� p�ochliwego w�sacza

  Porady » Jak �owi� - porady

  Lin (Tinca tinca L.)Rodzina: karpiowateBudowa: cia�o wyd�u�one, lekko sp�aszczone bocznie, kr�pe, pokryte bardzo drobnymi �uskami i tu ciekawostka �uski zag��bione s� w ciele ryby w ¾ swej d�ugo�


 • Czerwcowe szczupaki - drapie�niki z wodnej d�ungli

  Czerwcowe szczupaki - drapie�niki z wodnej d�ungli

  Porady » Jak �owi� - porady

  Koniec wiosny to jeden z pi�kniejszych okres�w w kalendarzu w�dkarza. Przyroda w pe�nym rozkwicie , bujna i soczysta ziele� o jakiej �nili�my podczas beznadziejnie d�ugich i pos�pnych zimowych miesi�creplywr��