menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Porady » Jak �owi� - porady


 • Moje �owienie lin�w

  Moje �owienie lin�w

  Porady » Jak �owi� - porady

  Witam troch� napisze o moim po�owie lin�w .�owi� na jeziorze o powierzchni oko�o 100 ha,�rednia g��boko�� tego �owiska to oko�o 1.5-2 metry z du�� ilo�ci� ro�linno�ci wodnej czyli woda typowo linowa.N


 • Wild Fish Stories nad Czarn� Ha�cz�

  Wild Fish Stories nad Czarn� Ha�cz�

  Porady » Jak �owi� - porady

  Zima za oknem, wi�c mro�ne klimaty z marcowej wyprawy nad Czarn� Ha�cz� w�a�nie wlecia�y na YoutubeSprawdzajcie co spotka�o nas nad t� dzik� rzek�Wyprawa nad rzek� Czarna Ha�cza by�a zorganizowana na


 • Sandacze z rzeki - jak �owi�

  Sandacze z rzeki - jak �owi�

  Porady » Jak �owi� - porady

  Zastanawiali�cie si� kiedy� gdzie jest granica mi�dzy ch�ci� w�dkarskich wynik�w, a zachowaniem etyki ? Jesie� to doskona�y moment dla spinningist�w, i cho� pogoda jest mniej �askawa ni� latem czy wio


 • Metrowe szczupaki z Tyttbo Forsfiske

  Metrowe szczupaki z Tyttbo Forsfiske

  Porady » Jak �owi� - porady

  Na pocz�tku tego roku prezentowali�my Wam relacj� wideo z naszej ubieg�orocznej jesiennej wizyty w bazie Pa�stwa Bengtsgard w Tyttbo w parku narodowym Farnebofjarden. Tegoroczny wyjazd zaplanowali�my


 • Sandacze z dolnej Wis�y

  Sandacze z dolnej Wis�y

  Porady » Jak �owi� - porady

  Znowu nadesz�a jesie�,dla jednych oznacza rych�y koniec sezonu w�dkarskiego a dla innych wr�cz odwrotnie-przys�owiow� wisienk� na torcie,d�ugo wyczekiwany okres dobrych bra� drapie�nik�w.Szczupak i ok


 • Rybomania Warszawa 2019

  Rybomania Warszawa 2019

  Porady » Jak �owi� - porady

  Ju� za niespe�na miesi�c rozpoczyna si� nowa edycja serii imprez wystawienniczych pod nazw� Rybomania Tour. Podobnie jak w poprzedniej edycji Rybomania zawita do trzech lokalizacji: 7-8 grudnia 2019 d


 • Jak �owi� karpie zim� - poradnik karpiowania zim�

  Jak �owi� karpie zim� - poradnik karpiowania zim�

  Porady » Jak �owi� - porady

  Jak z�owi� karpia o zimowej porzeKarp-niby ryba intensywnie �eruj�ca w miesi�cach letnich,teoria m�wi o tym,�e ta ryba �eruje dopiero,gdy woda osi�ga temperatur� 8 stopni.Ile w tym prawdy?zaraz si� pr


 • Prowadzenie gumy na sandacza

  Prowadzenie gumy na sandacza

  Porady » Jak �owi� - porady

  Prowadzenie gumy na sandacza - Temat w�a�ciwie banalny, a zarazem niezwykle wa�ny, wie to ka�dy spinningista, kt�ry si� nad tym zastanawia� i zadawa� sobie pytanie jak poprowadzi� gum�, aby sandacz ch


 • Pokazy nowo�ci Daiwa 2020

  Pokazy nowo�ci Daiwa 2020

  Porady » Jak �owi� - porady

  W miniony weekend odby�y si� pokazy nowo�ci na rok 2020 Daiwa –Cormoran. Tradycyjnie przedstawiciele japo�skiego brandu zaprosili nas do podwarszawskiej miejscowo�ci – Jachranka, gdzie w h


 • T�usty szczupak 90+ca�e branie

  T�usty szczupak 90+ca�e branie

  Porady » Jak �owi� - porady

  Hej Witajcie.Oto kolejny odcinek, kt�ry doda�em na swoim kanale na YouTube.W tym filmie pokazuj� jak up�r i wytrwa�o�� w�dkarska pozwala na osi�gni�cie swoich w�dkarskich marze�.Kilka szczupak�w zosta


 • Jak i gdzie na jesienne szczupaki

  Jak i gdzie na jesienne szczupaki

  Porady » Jak �owi� - porady

  Jesie� to czas gdzie upa�y ust�puj�, temperatury zaczynaj� zbli�a� si� do zera, coraz cz�ciej mocno wieje i pada deszcz. Wiem po takim wst�pie w�a�nie odechcia�o Ci si� i�� na ryby, a to jest w�a�nie


 • Ratowanie ryb - akcja Warszawa

  Ratowanie ryb - akcja Warszawa

  Porady » Jak �owi� - porady

  Witam,Chcia�abym udost�pni� film z akcji ratunkowej ryb, kt�r� zaplanowali�my wsp�lnie z tat�. W jeden z weekend�w na spacerze na pla�y Wilan�w Zwady zauwa�yli�my do�ek, w kt�rym pozosta�o ok 4 cm wod


 • Zan�ci� koszykiem pod sp�awik

  Zan�ci� koszykiem pod sp�awik

  Porady » Jak �owi� - porady

  Przyznam si� szczerze, cho� pr�bowa�em si� nauczy�, nie potrafi� precyzyjnie strzela� proc� na �rednie odleg�o�ci. Dlatego te�, gdy przysz�a potrzeba n�cenia pod sp�awik�wk�, nale�a�o co� wymy�li�.To


 • Metody n�cenia

  Metody n�cenia

  Porady » Jak �owi� - porady

  Znalezienie sposobu na n�cenie Postaram si� w tym artykule przedstawi� sposoby na n�cenie. N�cenie ma du�y wp�yw na �owienie ryb, g��wnie je�li �owimy z gruntu(tak jak ja/karpiowanie) Je�li jest czas


 • Feeder jesieni�

  Feeder jesieni�

  Porady » Jak �owi� - porady

  �  � �  Jesie� to obok wiosny m�j ulubiony czas na po��w bia�ej ryby . A dla tak zapalonego fana drgaj�cej szczyt�wki musi si� za pomoc� w�dzisk typu feeder. � �  Magia takieg


 • Fartowny dzie� na zbiorniku retencyjnym

  Fartowny dzie� na zbiorniku retencyjnym

  Porady » Jak �owi� - porady

  W Tr�jmie�cie przez dwa dni niemal non-stop pada� deszcz i jakiekolwiek dalsze wyprawy na ryby mija�y si� z celem, a i te bli�sze nie rokowa�y za dobrze. By�em t� sytuacj� coraz bardziej rozdra�niony,


 • Czerwiec z rodzicami.

  Czerwiec z rodzicami.

  Porady » Jak �owi� - porady

  Czerwiec z Rodzicami.  W czerwcu ca�a przyroda �yje pe�n� par�. Dla w�dkarzy, którzy lubi� �owi� wszystkie ryby to czas najlepszych �owów i wielu emocji. Dni s� bardzo d�ugie


 • Feederowy przypon strza�owy.

  Feederowy przypon strza�owy.

  Porady » Jak �owi� - porady

  Zadaj�c to banalne pytanie, kt�re lepiej sprawdzi si� podczas po�ow�w gruntowych: nylon czy pletka, oczywistym stwierdzeniem wi�kszo�ci b�dzie, �e plecionka. I taki wyb�r chyba zaskoczeniem nie b�dzie


 • Drapie�niki z jez. Wierzbicza�skiego - zakochanie od pierwszego �owienia.

  Drapie�niki z jez. Wierzbicza�skiego - zakochanie od pierwszego �owienia.

  Porady » Jak �owi� - porady

  Mi�o�� od pierwszego �owienia czyli J. Wierzbicza�skieSzybkie spontaniczne wyjazdy to domena spinningu i tego dnia nie by�o inaczej. Napisa�em do kolegi czy ma jakie� plany w�dkarskie, stwierdzi�, �e


 • Prze�om - �owienie na feeder wczesn� jesieni�.

  Prze�om - �owienie na feeder wczesn� jesieni�.

  Porady » Jak �owi� - porady

  W�dkarstwo gruntowe sk�ada si� z wielu element�w nieprzewidywalnych, zmiennych i potrafi�cych w ka�dej chwili zaskoczy� nieprzygotowanego na taki obr�t sprawy w�dkarza. Jednak obok nich istnieje wiele


 • Spinningowe BHP w nocy ...

  Spinningowe BHP w nocy ...

  Porady » Jak �owi� - porady

  6 zasad nocnego spinninguSpining to bardzo aktywna metoda uprawiania w�dkarstwa. Wymagaj�ca nie mniej finezji, wiedzy, do�wiadczenia i szcz�cia co np. karpiarstwo z kt�rego mo�na by powiedzie�, �e si


 • Okuma sprz�t w�dkarski w sklepie wedkuje.pl

  Okuma sprz�t w�dkarski w sklepie wedkuje.pl

  Porady » Jak �owi� - porady

  Nadchodz� zapowiadane zmiany w naszym sklepie. Od kilku dni dost�pne s� ju� produkty marki Okuma. Spo�r�d sprz�tu tej marki znajdziemy zar�wno �wietne ko�owrotki pocz�wszy od karpiowego hitu - Okuma 8


 • Wrze�niowe szczupaki na spinning.

  Wrze�niowe szczupaki na spinning.

  Porady » Jak �owi� - porady

  Szczupak to pi�kna rybka, kt�r� mo�emy po�awia� ca�y rok nawet i spod lodu. Nale�y pami�ta� o okresie ochronnym na zbiornikach PZW oraz innych zbiornikach gdzie takowe przepisy wyst�puj�, ale mog� by�


 • Karpie w upalne dni.

  Karpie w upalne dni.

  Porady » Jak �owi� - porady

  Jak �owi� karpie w upalne letnie dniW okresie wakacyjnym, gdy woda w wielu �owiskach osi�ga maskymalne temperatury o wypracowanie ryby trzeba naprawd� si� postara�. O brania trzeba si� postara�. Brani


 • Rozpoznanie, z feederem brzegiem rzeki

  Rozpoznanie, z feederem brzegiem rzeki

  Porady » Jak �owi� - porady

  Oryginalnie czyli odej�� od schematuNiekonwencjonalne podej�cie do �owienia wybranymi metodami mo�e wydawa� si� wielu w�dkarzom niepotrzebne i ryzykowne, nigdy si� na nie nie zdecyduj�. W�dkarz taki w


 • Wakacyjne karasie.

  Wakacyjne karasie.

  Porady » Jak �owi� - porady

  Na wst�pie pragn� poinformowa�,�e to m�j pierwszy artyku�,wi�c prosz� o wyrozumia�o��.Ten tekst ma na celu om�wienia po�owu karasia i podzielenie si� spostrze�eniami jakie nabra�em,przez par� lat �owi


 • Sp�yw rzek� Lainio w poszukiwaniu �ososi. Wild Fish Stories na kole podbiegunowym

  Sp�yw rzek� Lainio w poszukiwaniu �ososi. Wild Fish Stories na kole podbiegunowym

  Porady » Jak �owi� - porady

  Dwa tygodnie! Tyle czasu zosta�o do naszej kolejnej wyprawy. Przygotowania trwaj� od bardzo dawna, poniewa� tym razem b�d� to prawie trzy tygodnie w ostatnim dzikim regionie Europy - Laponii.B�dzie to


 • Spinningowy wypad nad rzek� nizinn�.

  Spinningowy wypad nad rzek� nizinn�.

  Porady » Jak �owi� - porady

  Ten rok jest w miar� dobry je�li chodzi o spinningowanie. Moje po�owy na drapie�niki zaczynam zwykle w maju. �owi� na rzece nizinnej (kraina leszcza), gdzie zdobycz� mog� by� okonie i szczupaki. Wcze�


 • Letnie szczupaki z powierzchni

  Letnie szczupaki z powierzchni

  Porady » Jak �owi� - porady

  �owienie z powierzchni to jeden z najbardziej, je�li nie najlepszy i najbardziej widowiskowy spos�b kt�rym  lubi� w�dkowa�. Ka�dego roku, od maja, do nawet ko�ca wrze�nia, uganiam si� g��wnie za


 • Spinningowy bia�oryb

  Spinningowy bia�oryb

  Porady » Jak �owi� - porady

  Wpis ten b�dzie dotyczy� �owienia na spinning. Ale nie jest to typowe ganianie za drapie�nikiem.Lecz finezyjne �owienie, a raczej polowanie na bia�� ryb� typu leszcz, p�o�, karp itp. G��wnie ryby taki


 • Sandacz, a zbiornik zaporowy - skuteczne przyn�ty na sandacze

  Sandacz, a zbiornik zaporowy - skuteczne przyn�ty na sandacze

  Porady » Jak �owi� - porady

  Te kilka dni poprzedzaj�cych rozpocz�cie sezonu na sandacze to ostatni moment do zrobienia porz�dk�w w pude�kach i do uzupe�nienia przyn�t. Gum, wobler�w i innych sandaczowych wynalazk�w na rynku jest


 • Sierpniowe karpie - pech i szcz�scie.

  Sierpniowe karpie - pech i szcz�scie.

  Porady » Jak �owi� - porady

  Urlop min��, wi�c czas powr�ci� r�wnie� do w�dkarstwa. 9-11 sierpie� to zaplanowany ju� na pocz�tku lipca czas po�wi�cony dla karpi. Po stosunkowo s�abym, upalnym si�dmym miesi�cu roku przyszed� czas


 • Wyprawa na graniczny Bug

  Wyprawa na graniczny Bug

  Porady » Jak �owi� - porady

  Od d�u�szego ju� czasu czaili�my si� �eby zrobi� wypraw� na graniczny Bug. Jednak za ka�dym razem kiedy sprawdzali�my ile obowi�zk�w i zakaz�w wi��e si� z �owieniem na granicznym Bugu odpuszczali�my i


 • Jak �owi� na lipcowej ni��wce - warcia�skie betony

  Jak �owi� na lipcowej ni��wce - warcia�skie betony

  Porady » Jak �owi� - porady

  Z racji na bardzo bardzo suchy okres w Wielkopolsce na rzece Warta mamy ogromn� ni��wk�. Sporo w�dkarzy spinningist�w z tego w�a�nie powodu odpuszcza w�dkowanie na odcinkach "beton�w" . Postaram si� w


 • Rzeka - przykosa i wyp�ycenie

  Rzeka - przykosa i wyp�ycenie

  Porady » Jak �owi� - porady

  SPINNING - przykosa i wyp�ycanie.Czytaj�c posty,oraz komentarze na Naszym Portalu-zwr�ci�em uwag� na pojawiaj�ce si� pytanie odnosz�ce si� do terminologii rzeki,w celu identyfikacji �owiska.Niejednokr


 • Jak zbroi� du�e gumy - radzi Radek Wit�lski

  Jak zbroi� du�e gumy - radzi Radek Wit�lski

  Porady » Jak �owi� - porady

  Zbrojenie du�ych przyn�t gumowych wcale nie nale�y do najprostszych czynno�ci. Z jednej strony samo umieszczenie hak�w w du�ej gumie wymaga pewnej wprawy z drugiej istotne jest jak uzbroimy gum�. Ma t


 • Pocz�tki spinningu z ultra lekkim zestawem

  Pocz�tki spinningu z ultra lekkim zestawem

  Porady » Jak �owi� - porady

  Przygod� ze spinningiem zaczyna�em od kija o ci�arze wyrzutu do 40g. Poleci� mi go sprzedawca w bazarowym sklepiku. Mia� s�u�y� do �owienia boleni i szczupak�w. Pocz�tki spinningowe by�y dla mnie zby


 • Bia�e robaki-zapomniana przyn�ta

  Bia�e robaki-zapomniana przyn�ta

  Porady » Jak �owi� - porady

  Witajcie ponownie, dzi�kuje �e m�j pierwszy artyku� znalaz� si� na stronie g��wnej, co zmotywowa�o mnie do poruszenia kolejnego tematu, oczywi�cie opr� go o w�dkarstwo karpiowe ale b�dzie to powr�t do


 • Spinningowe przyn�ty na czerwcowe drapie�niki - dzie� dziecka nad Bugiem

  Spinningowe przyn�ty na czerwcowe drapie�niki - dzie� dziecka nad Bugiem

  Porady » Jak �owi� - porady

  Jak dzie� dziecka to wiadomo – na ryby. Wis�a nad, kt�r� zazwyczaj sp�dzam wolne weekendy nadal wysoka. Trzeba by�o zmieni� plany i znale�� nowe miejsce. W takich sytuacjach zawsze zostaje Bug.


 • Zbrojenie jask�ek

  Zbrojenie jask�ek

  Porady » Jak �owi� - porady

  Witam, w tym roku chcia�bym spróbowa� �owienia sandaczy z opadu na wi�ksze jaskó�ki. Moje do�wiadczenie w spinningowaniu nie jest zbyt du�e i do tej pory ogranicza�o si� do �owienia szczreplywr��