menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Porady » Jak �owi� - porady


 • Pi�kne chwile na lodzie

  Pi�kne chwile na lodzie

  Porady » Jak �owi� - porady

  Pisz� ten post troszk� w euforii.. Mimo, �e jestem zm�czony, naskrobi� co� gdy moje emocj� jeszcze nie opad�y. W�dkarstwo jest pi�kne. Z jednej strony, rado��, �miech, a z drugiej frustracja i zazdro�


 • Sw�j sezon rozpocz��em na lodzie..

  Sw�j sezon rozpocz��em na lodzie..

  Porady » Jak �owi� - porady

  Ten sezon b�dzie ci�ki. Wiedzia�em ju� o tym i niestety moj� w�dkarska dusza wewn�trznie p�acze, bo przysz�e w�dkarskie eskapady w bie��cym roku b�d� mocno ograniczone z powodu braku czasu, czy te� f


 • Pierwsze kroki w spiningu

  Pierwsze kroki w spiningu

  Porady » Jak �owi� - porady

    Chcia� bym wam opowiedziec o swoich pierwszych krokach w spiningu.Zacze�o sie to pewnego dnia letniego kiedy to patrzenie na sp�awki nudzi�o coraz bardzie,wiec uzbroi�em swe wedzisko w przypon


 • Ankieta za odwo�aniem obecnego ZG PZW

  Ankieta za odwo�aniem obecnego ZG PZW

  Porady » Jak �owi� - porady

  Na forum PZW pow�ci�a Ankieta za odwo�aniem obecnego ZG PZW  http://www.pzw.org.pl/forum/index.php?topic=4422.0W zwi�zku z odebraniem w�dkarzom praw gwarantowanych w statucie PZW ( � 13 Cz�onek&n


 • Feeder - ko�owrotki

  Feeder - ko�owrotki

  Porady » Jak �owi� - porady

    Od w�dziska do ko�owrotkaDecyduj�c si� na �owienie feedrem niezale�nie od typu �owiska w pierwszej kolejno�ci wybieramy w�dzisko. Kolejnym krokiem w czasie kompletowania zestawu jest dob


 • Jak �owi� na wodach na kt�rych w�dkarz i ryba si� nie licz� - apel do w�dkarzy zrzeszonych w PZW

  Jak �owi� na wodach na kt�rych w�dkarz i ryba si� nie licz� - apel do w�dkarzy zrzeszonych w PZW

  Porady » Jak �owi� - porady

  Jak �owi� na wodach na których w�dkarz i ryba si� nie licz�?Wielu z Was Koledzy z pewno�ci� nie wie , �e Zarz�d G�ówny PZW w tym roku przygotowa� nam nie mi�� niespodziank� ograniczaj�c


 • Feederowe ostatki

  Feederowe ostatki

  Porady » Jak �owi� - porady

  Zima , znowu zima . Jeszcze nie dawno mo�na by�o cieszy� sie udanymi jesiennymi po�owami przy pi�knej s�onecznej pogodzie , a ju� l�d po raz trzeci sku� pobliskie zbiorniki.Dla w�dkarza jest to ci�ki


 • Jesie� z feederem

  Jesie� z feederem

  Porady » Jak �owi� - porady

  Jesienny bia�oryb na method feeder.  Kiedy wi�kszo�� w�dkarzy skupia si� na polowaniu ryby drapie�ne, ja w tym sezonie postanowi�em sobie przed�u�y� czas zasiadek z feederam i tak popularn� metod


 • Jesienny konkurs smsowy

  Jesienny konkurs smsowy

  Porady » Jak �owi� - porady

  Sezon powoli si� ko�czy, coraz wi�cej czasu sp�dzamy raczej czytaj�c relacje z wypraw, ni� w nich uczestnicz�c. Zdarzaj� si� twardziele, kt�rym aura nie przeszkadza i nadal pr�buj� swych si� nad wod�,


 • O jesiennych drapie�nikach i nie tylko.

  O jesiennych drapie�nikach i nie tylko.

  Porady » Jak �owi� - porady

  Ostatnio zauwa�y�em, �e sporo jest tu os�b, kt�re pisz� jaki� wpis w momencie jak z�owi� jakie� ciekawe ryby. To ca�kiem normalne - tekst du�o lepiej wygl�da jak poparty jest dobrym materia�em zdj�cio


 • Przyn�ty szczupakowe

  Przyn�ty szczupakowe

  Porady » Jak �owi� - porady

  W�dkarze �owi�cy szczupaki na wodach PZW stosuj� przyn�ty do maks oko�o 10 cm.Mo�e �owi� te szczupaki po 70-80cm.Ale obok p�ywa metrowa "mamu�ka".Metr�wki �adko kiedy kusz� si� na 5-10 cm przyn�ty.S�


 • Surfcasting jak spr�bowa�?

  Surfcasting jak spr�bowa�?

  Porady » Jak �owi� - porady

  Chcia�bym Wam, kr�tko opisa� jak zacz�� swoj� przygod� z surfcastingiem ma�ym kosztem, aby sprawdzi� czy to dla Nas. Poni�szy opis przeznaczony jest dla os�b, kt�re pierwszy raz b�d� mierzy�y si� z w�


 • Magia obrot�wki

  Magia obrot�wki

  Porady » Jak �owi� - porady

  Dzisiejszy nowoczesny spinningista w wi�kszo�ci przypadk�w u�ywa przyn�t gumowych. Ostatnio zastanawia�em si� dlaczego. Pisa�em niedawno, �e nie ma moim zdaniem najlepszej przyn�ty bior�c pod uwag� np


 • Moje sposoby na koszyczek.

  Moje sposoby na koszyczek.

  Porady » Jak �owi� - porady

  Mo�e komu� wyda si� to banalne b�d� zb�dne, jednak�e mi si� sprawdza, a mianowicie: Po zarzuceniu zestawu z koszyczkiem zan�towym, b�d� spr�yn� i naci�gni�ciu �y�ki, Czekamy kilku minut, a� zan�ta &#


 • Garmin Fishing Series 2016 - Relacja Video

  Garmin Fishing Series 2016 - Relacja Video

  Porady » Jak �owi� - porady

  Garmin Fishing Series to najwi�ksza impreza komercyjna w naszym kraju. Zawody odby�y si� w dniach 27-29 maja 2016 roku na jeziorze Dadaj w wojew�dztwie warmi�sko-mazurskim niedaleko Biskupca. Akwen za


 • W�dkarstwo morskie - kuter czy to dobra zabawa?

  W�dkarstwo morskie - kuter czy to dobra zabawa?

  Porady » Jak �owi� - porady

  W poni�szym wpisie chcia�bym odpowiedzie� na obawy niekt�rych ludzi i odpowiedzie� na pytanie czy warto jecha� na kuter, a tak�e opisa� o czym warto pami�ta�, co zabra� itp. Na pytanie czy warto


 • Drapie�nik, wybra�em spinning.

  Drapie�nik, wybra�em spinning.

  Porady » Jak �owi� - porady

     Pocz�tkiRyby drapie�ne stanowi� specyficzn� cz�� rybostanu naszych w�d. Zgodnie z tym w�dkarze r�wnie� podchodz� do nich jak i ich po�owu w szczeg�lny spos�b. Zaczyna si� to zazwyczaj ba


 • Metoda na metod�

  Metoda na metod�

  Porady » Jak �owi� - porady

  Metoda czyli z ang. Method Feeder to jedna z najskuteczniejszych technik po�ow�w gruntowych. Oczywi�cie tak jak wi�kszo�� technik w�dkarskich zapocz�tkowana zosta�a w Anglii w latach 80-tych wraz ze w


 • �y�ka nie tonie, czyli sposoby na toni�cie �y�ki

  �y�ka nie tonie, czyli sposoby na toni�cie �y�ki

  Porady » Jak �owi� - porady

  �ci�ganie zestawu sp�awikowego to bardzo irytuj�ca sprawa, w szczeg�lno�ci gdy chcemy �owi� na dalszych odleg�o�ciach. Gdy �y�ka nie tonie i �aden ze sprawdzonych sposob�w zatapiania �y�ki nie przynos


 • Zaro�ni�te �owiska i spinning

  Zaro�ni�te �owiska i spinning

  Porady » Jak �owi� - porady

  Zaro�ni�te �owiska Gdy zaczyna�em przygod� ze spinningiem by� pewien k�opot kt�ry bola� mnie na wszystkich wodach w okolicy... co rzut wyci�ga�em zestaw ogrodnika czyli wodn� ro�linno��. Gdy z�ow


 • Lekki spinning - odrodzenie

  Lekki spinning - odrodzenie

  Porady » Jak �owi� - porady

    DecyzjeW�dkarstwo, temat szeroki i rozleg�y. Wiele typ�w w�d, mn�stwo gatunk�w ryb, niezliczone ilo�ci sprz�tu do tego wszystkiego. Chc�c wi�c czy nie chc�c w�dkarz od samego pocz�tku musi doko


 • Liny na method feeder

  Liny na method feeder

  Porady » Jak �owi� - porady

  Wst�pOdk�d zacz��em �owi� na method feeder chcia�em dopracowa� zestawy tak by m�c regularnie �owi� liny a nie mie� tylko jako przy��w. By przechytrzy� �adnego prosiaka przy pomocy metody nale�y z


 • Leszcz w�r�d kamieni

  Leszcz w�r�d kamieni

  Porady » Jak �owi� - porady

       Prze�om lata i jesieniDni staj� si� coraz kr�tsze, mrok w�ada ju� znaczn� cz�ci� doby. Jednak temperatury ci�gle korzystne by pr�bowa� mierzy� swe si�y z rybami. Powiedzia�bym �e


 • Konkurs SMS

  Konkurs SMS'owy na koniec lata

  Porady » Jak �owi� - porady

  Zapraszamy do udzia�u w nowym konkursie SMS z okazji zbli�aj�cego si� ko�ca lata. Na uczestnik�w konkursu, jak zwykle czekaj� atrakcyjne nagrody.Aby mie� szans� na wygran� wystarczy wys�a� sms pod num


 • Wrze�niowy bia�oryb

  Wrze�niowy bia�oryb

  Porady » Jak �owi� - porady

  Ci, kt�rzy czytaj� moje teksty wiedz�, �e specjalizuj� si� raczej w �owieniu drapie�nik�w na spinning. Dzisiaj jednak pod lup� chc� wzi�� bia�oryb. Jako ch�opak wychowany w�dkarsko na pojezierzu brodn


 • Konkurs autor�w - tydzie� V

  Konkurs autor�w - tydzie� V

  Porady » Jak �owi� - porady

  Wczorajszy dzie� by� ostatnim w kt�rym mo�na by�o zg�asza� swoje wpisy do konkursu autor�w. Finalny pi�ty tydzie� zaowocowa� tylko dwoma wpisami - Kolegi Jakuba na temat po�owu okoni na wysokiej wodzi


 • Podwy�szony stan okoniowy.

  Podwy�szony stan okoniowy.

  Porady » Jak �owi� - porady

  Dwa, trzy razy do roku poziom w�d w rzekach nizinnych znacznie si� podnosi. Wielu w�dkarzy w tym czasie nie umie znale�� ryb i przerzuca si� na wody stoj�ce. Cz�� bardziej do�wiadczonych w�dkarzy z u


 • �owienie na kulk� - wielka moc ma�ej kulki

  �owienie na kulk� - wielka moc ma�ej kulki

  Porady » Jak �owi� - porady

  Konkurs ogloszony a wi�c do dzie�a tylko co i o czym bo temat wyprawa jak i porady maj� wspolny mianownik.  Moim zdaniem jedno z drugim jest �ci�le powi�zane bo jak poradzi� nie b�d�c na wyprawie


 • Rurki antyspl�taniowe-rodzaje,zastosowanie

  Rurki antyspl�taniowe-rodzaje,zastosowanie

  Porady » Jak �owi� - porady

  Na pocz�tku chcia�bym serdecznie podzi�kowa� wszystkim Kolegom, kt�rzy znale�li chwil� czasu, aby przeczyta� poprzednie moje „wypociny” i zabra� g�os w komentarzach oraz pozytywnie je ocen


 • Spos�b na z�owienie karpia - metoda gruntowa.

  Spos�b na z�owienie karpia - metoda gruntowa.

  Porady » Jak �owi� - porady

  "M�j spos�b na z�owienie karpia - metoda gruntowa"Cze��, jestem Krzysztof, mam 18 lat i mieszkam w Bydgoszczy. W�dkarstwem interesuj� si� ju� oko�o 10 lat, moj� ulubion� metod� po�owu jest metoda grun


 • N�cenie dywanowe - Taktyka n�cenia cz. 3

  N�cenie dywanowe - Taktyka n�cenia cz. 3

  Porady » Jak �owi� - porady

  N�cenie dywanowe lub tak zwany potocznie przez karpiarzy "dywan" to doskona�a metoda zwabienia karpia w nieznanym przez nas �owisku, jak i w takich, w kt�rych ryby nie maj� swoich okre�lonych "sto��we


 • Kolejna nagroda w�druje do...

  Kolejna nagroda w�druje do...

  Porady » Jak �owi� - porady

  Szanowni bloggerzy ju� doskonale wiedz� co dzia�a na redakcj�. I tak... w tym tygodniu mogli�my poczyta� cztery doskonale spe�niaj�ce kryteria konkursu teksty. Konkretne porady na po��w karasia, kleni


 • Jak z�owi� klenia i jazia -wiosenny spinning.

  Jak z�owi� klenia i jazia -wiosenny spinning.

  Porady » Jak �owi� - porady

  Chod� wiosna ju� za pasem postanowi�em powr�ci� do tematu wiosennych kleni i jazi. Pewnie wielu z Was pr�bowa�o �owi� te mo�e niezbyt du�e ale za to waleczne ryby i nie przynosi�o to efekt�w lub efekt


 • Jak z�owi� karasia pospolitego

  Jak z�owi� karasia pospolitego

  Porady » Jak �owi� - porady

  To w�a�nie �owi�c karasia pospolitego, jedn� z najpi�kniejszych ryb polskich w�d, odkry�em w sobie w�dkarsk� pasj�.  Ka�dego wakacyjnego wieczora biega�em nad pobliskie starorzecze i na zestaw w�


 • Oko� w sierpniu - przyn�ty spininngowe latem

  Oko� w sierpniu - przyn�ty spininngowe latem

  Porady » Jak �owi� - porady

  Oko� to bardzo pi�kna i waleczna ryba. Jest uwielbiana przez wielu w�dkarzy zar�wno amator�w jak i zawodowc�w.Oko� jest do�� pospolit� ryb� kt�ra wyst�puje w naszym kraju w prawie ka�dym zbiorniku wod


 • Konkurs autor�w - wyniki

  Konkurs autor�w - wyniki

  Porady » Jak �owi� - porady

  Mi�o nam poinformowa� �e zwyci�zc� pierwszego tygodnia na najlepszy artyku� w dziale porady zosta� kolega Bartek za tekst o po�owie okoni na poppery. Otrzymali�my jeszcze kilka tekst�w na bardzo wysok


 • Spos�b na szczupaka

  Spos�b na szczupaka

  Porady » Jak �owi� - porady

  Jad�c do Szwecji po raz pierwszy my�la�em, �e na�owi� szczupak�w od groma. Wszyscy tak m�wili. Wszyscy dooko�a. Znajomi, rodzina, telewizja, w�dkarskie gazety, a nawet Internet. Gdyby drzewa nad Pilic


 • Letnie pstr�gi z Podkarpacia.

  Letnie pstr�gi z Podkarpacia.

  Porady » Jak �owi� - porady

  Lipiec tego roku przyni�s� wi�cej opad�w (i dobrze) co wp�yn�o na zdecydowanie mniejsz� klarowno�� i poziom wody w rzece w kt�rej g��wnie �owi�. Przerzuci�em si� wi�c cz�ciej ni� zwykle na ma�e dop�


 • Wakacyjny spinning - powr�t do korzeni.

  Wakacyjny spinning - powr�t do korzeni.

  Porady » Jak �owi� - porady

  Dopiero by�y pierwsze okonie, klenie, potem pr�by przechytrzenia majowych szczupak�w oraz boleni  i nawet nie spostrzeg�em gdy ciep�a wiosna przemieni�a si� w lato w pe�nej krasie. Ale� ten czas


 • �owienie okoni na poppery

  �owienie okoni na poppery

  Porady » Jak �owi� - porady

  Pocz�tek przygodyMoja przygoda z popperami na dobre zacz�a si� tego lata nieco z przypadku. Siedz�c sobie na ��dce w czerwcowym s�o�cu bez efekt�w przeczesywa�em wod� spinningiem. Nic si� nie dzia�o,replywr��