menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Porady » Jak �owi� - porady


 • Polowanie na szczupaki - odcinek 3 - Mistrz i Ma�gorzata serial w�dkarski

  Polowanie na szczupaki - odcinek 3 - Mistrz i Ma�gorzata serial w�dkarski

  Porady » Jak �owi� - porady

  Prezentujemy trzeci� cz�� naszej w�dkarskiej serii. W poprzednim odcinku Klaudii nie uda�o si� wykona� zadania, nie z�owi�a �adnej ryby. Za kar� sprz�ta�a domek ca�ej ekipy. Czy w tej cz�ci uda jej


 • Pierwszy szczupak - odcinek 2 - Mistrz i Ma�gorzata serial w�dkarski

  Pierwszy szczupak - odcinek 2 - Mistrz i Ma�gorzata serial w�dkarski

  Porady » Jak �owi� - porady

  Przed nami drugi odcinek naszej serii Mistrz i Ma�gorzata. Przypomnijmy, �e w pierwszej edycji Klaudii - tytu�owej Ma�gorzacie - uda�o si� wykona� zadanie. Z�owi�a samodzielnie ryb� ju� po kilkudziesi


 • Surfcasting z pla�y nad Ba�tykiem

  Surfcasting z pla�y nad Ba�tykiem

  Porady » Jak �owi� - porady

  Gdzie �owi�? Du�e wzi�cie maj� portowe falochrony. S� popularne, ale najlepsze robi� si� dopiero wtedy, kiedy pod brzeg podchodz� �awice �ledzi. Wtedy s� oblegane. �ledzie �owi si� na zestaw nazywan


 • Spos�b na trudne karpie - na co �owi� karpia?

  Spos�b na trudne karpie - na co �owi� karpia?

  Porady » Jak �owi� - porady

  Niedawno po dw�ch "chudych" latach bez karpia na wodzie pzw w ko�cu prze�amali�my z�� pass� �owi�c kilka ryb w ci�gu czterodniowej zasiadki. Jak jednak powszechnie wiadomo apetyt ro�nie w miar� jedzen


 • Jak z�owi� ryb� - odcinek 1 - Mistrz i Ma�gorzata serial w�dkarski

  Jak z�owi� ryb� - odcinek 1 - Mistrz i Ma�gorzata serial w�dkarski

  Porady » Jak �owi� - porady

  Przedstawiamy pierwsz� cz�� filmowej serii pt. Mistrz i Ma�gorzata. Nasza para w�dkarska - Grzegorz Sici�ski i Klaudia Siwiec przez tydzie� b�dzie wykonywa� w�dkarskie zadania. Dla Klaudii to pierwsz


 • Tro� we wrze�niu

  Tro� we wrze�niu

  Porady » Jak �owi� - porady

  Czas p�ynie r�wnie szybko co woda, na bystrzynach Pars�ty, a zbli�aj�ca si� jesie� zwiastuje koniec sezonu. Po ostatkach pstr�gowych, przyszed� czas na tro� i �ososia. Z ka�dym kolejnym dniem liczba r


 • Jak z�owi� w�gorza – kilka rad dla nocnych mark�w

  Jak z�owi� w�gorza – kilka rad dla nocnych mark�w

  Porady » Jak �owi� - porady

  Moja fascynacja t� ryb� trwa ju� ponad dwadzie�cia lat. Pami�tam jak m�j tata �owi� je podczas naszych d�ugich wakacyjnych biwak�w na Pojezierzu Pomorskim.To by�y czasy – czyste jeziora pe�ne ry


 • Ryba sierpnia – sum

  Ryba sierpnia – sum

  Porady » Jak �owi� - porady

  Nadchodzi sierpie�, czas wi�c na zaprezentowanie kolejnej ryby z naszego cyklu “Ryba miesi�ca”. Tym razem postanowili�my przybli�y� Wam nieco nietypowego, w�satego drapie�c�, czyli suma.


 • Pstr�g potokowy - g�rski spinning - jak �owi� pstr�ga

  Pstr�g potokowy - g�rski spinning - jak �owi� pstr�ga

  Porady » Jak �owi� - porady

  Moj� najwi�ksz� pasj� jest spinningowanie na g�rskich rzekach w polowaniu na klenie lub pstr�gi . Po�wi��my czas Pstr�gu potokowemu zwanemu przez w�dkarzy - potokiem , kropkiem lub potokowcem . Jak sa


 • Sumki i klenie na w�tr�bk� - Wis�a

  Sumki i klenie na w�tr�bk� - Wis�a

  Porady » Jak �owi� - porady

  �ownie na w�tr�bk� jest bardzo fajne - du�o bra� , waleczne ryby i czasami na naszej w�dce mo�e zago�ci� 1 m kijanka kt�ra sprawdzi nasz sprz�t i nas samych . �owienie na w�tr�bk� wol� od �owienia na


 • Metoda na wzdr�gi

  Metoda na wzdr�gi

  Porady » Jak �owi� - porady

  Pewnego pracowitego dnia dosta�em informacj� i� na zapomnianym zbiorniku z dna idzie piana. Dla mnie to oznacza�o tylko jedno, �eruj�cy lin. Nie mog�em si� doczeka� chwili wolnego aby w ko�cu nad tym


 • Szk�ka w�dkarska - �owimy karpie z juniorami

  Szk�ka w�dkarska - �owimy karpie z juniorami

  Porady » Jak �owi� - porady

  Mam ponad 40 lat na karku, a do dzisiaj pami�tam jak b�d�c u babci na wsi chodzi�em z wujkiem na ryby. Mia�em jakie� 10 lat. Wstawali�my skoro �wit i szli�my siedem kilometr�w nad jezioro. W�dkowa�em


 • Mistrz i Ma�gorzata

  Mistrz i Ma�gorzata

  Porady » Jak �owi� - porady

  Ju� niebawem na wedkuje.pl nowa seria w�dkarska pt. Mistrz i Ma�gorzata. Uznany spinningista - Grzegorz Sici�ski "Sicina" podejmuje si� nie lada wyzwania. W ci�gu kilku dni postara si� nauczy� tytu�ow


 • HD Czech Fishing: Grass Carp with Common Reed (�owienie amur z trzcin�)

  HD Czech Fishing: Grass Carp with Common Reed (�owienie amur z trzcin�)

  Porady » Jak �owi� - porady

  If you can see how to catch a Grass Carp with Common Reed watch the video! You�ll see cool images feeding Grass Carp and something about fishing licence. I was waiting for these images a few hours. Fi


 • Zakochaj si� w Rapali

  Zakochaj si� w Rapali

  Porady » Jak �owi� - porady

  Pami�tacie jak w pierwszej cz�ci Mateusz pozna� Monik�? Z pocz�tkiem sezonu spiningowego nasza w�dkarska para Rapala wybra�a si� na majowe szczupaki. Monika stosuj�c pomocne rady Mateusza zmierzy si�


 • Na tropie lina.

  Na tropie lina.

  Porady » Jak �owi� - porady

  Witam.Koledzy drodzy powiedzcie mi czy �owicie ju� liny i jak z braniami, zerowaniem i aktywno�ci� tej ryby. N�c� ju� 4 dni, zawsze wieczorem. P�czak, kukurydza, konopie, ziemniak,groch i troch� zan�t


 • Method feeder dla opornych

  Method feeder dla opornych

  Porady » Jak �owi� - porady

  Na zako�czenie maj�wki zosta�em zabrany na �owisko, z kt�rym ju� w tym roku mia�em okazj� w�dkowa� a mianowicie nad Chorzew�. Jako, �e w samochodzie jecha�o trzech w�dkarzy a nad wod� sprz�t trzeba no


 • Przelewowe klenie

  Przelewowe klenie

  Porady » Jak �owi� - porady

  Moj� pierwsz� ryb� rzeczn� z�owion� na spinning by� kle�. Nie powinno to nikogo dziwi� bo klenie to chyba jeden z popularniejszych i najcz�ciej �owionych gatunk�w przez spinningist�w rzecznych. Od ta


 • Hajda na wzdr�g�

  Hajda na wzdr�g�

  Porady » Jak �owi� - porady

  Niestety rok ten jest dla mnie po prostu paskudny i na prawd� nie mia�em mo�liwo�ci cho� przez chwil� odda� si� w praktyce memu hobby. Mam jednak nadziej�, �e uda mi si� wygospodarowa� we wrze�niu lub


 • Przep�ywanka - aktywne w�dkowanie ze sp�awikiem.

  Przep�ywanka - aktywne w�dkowanie ze sp�awikiem.

  Porady » Jak �owi� - porady

  Przep�ywanka jest najbardziej rozpowszechniona w�r�d w�dkarzy lubi�cych �owi� na w�dk� ze sp�awikiem na rzece. Patrz�c na w�dkarza mo�na odnie�� wra�enie, �e to nic trudnego. Rzut, zestaw przep�ywa ki


 • :Chlebowe kulki z piekarnika..

  :Chlebowe kulki z piekarnika..

  Porady » Jak �owi� - porady

  To jest drugi sezon jak u�ywam chlebowych kulek jako przyn�ty. To znakomita przyn�ta na wszelkiego rodzaju ryby spokojnego �eru. S� proste w przygotowaniu. Tak naprawd� potrzebne s� tylko dwa sk�adnik


 • Feeder po wysokiej wodzie

  Feeder po wysokiej wodzie

  Porady » Jak �owi� - porady

    RozpoznanieRzeka zmienna jest niczym kobieta. W�dkarz chc�cy na niej �owi� skutecznie nie zazna spokoju czy stabilizacji. Je�li nawet si� ta stabilizacja zdarzy to b�dzie ona kr�tka i z�udna. W


 • W�dkowanie gruntowe-moje sposoby

  W�dkowanie gruntowe-moje sposoby

  Porady » Jak �owi� - porady

  Korzystaj�c z okazji i� nie mam nowych wiadomo�ci znad wody chcia�bym napisa� kilka s��w o moich technikach �owienia. Jako stosunkowo m�ody w�dkarz nie mam uprzedze� do �adnej z technik po�owu (wyj�tk


 • Powierzchniowa salsa czyli gdzie diabe� nie mo�e

  Powierzchniowa salsa czyli gdzie diabe� nie mo�e

  Porady » Jak �owi� - porady

  Po majowych szale�stwach szczupakowo – boleniowych , mniej lub bardziej udanych ale na pewno intensywnych dla wszystkich fanatyk�w spinningu nasta� czas „dojrza�ej wiosny”. Wy�ej wym


 • Bole� na lekko

  Bole� na lekko

  Porady » Jak �owi� - porady

  Pierwsze bolenie z�owi�em wiele lat temu. Od pierwszych ryb na w�dce min�o ponad dwa dziesi�ciolecia i przez ten czas u�ywa�em r�nego sprz�tu pod bolenie.Jak to w �yciu, by�y lepsze i gorsze w�dzisk


 • Echosonda Helix 5 SI GPS G2 - prezentacja

  Echosonda Helix 5 SI GPS G2 - prezentacja

  Porady » Jak �owi� - porady

  Zapraszamy do obejrzenia kr�tkiego filmu prezentuj�cego echosond� 


 • Spinning w p�ytkich wodach.

  Spinning w p�ytkich wodach.

  Porady » Jak �owi� - porady

  Cze��.Je�eli mieli�cie kiedy� problem gdy chcieli�cie sobie po�owi� na spinning na jakim� jeziorku czy stawie a okaza�o si� ,�e maksymalna g�eboko�� to 1,5m z czego 50 cm to same glony? Je�li tak to z


 • �owienie woblerami przy trzcinach

  �owienie woblerami przy trzcinach

  Porady » Jak �owi� - porady

  Drapie�niki cz�sto wykorzystuj� trzcinowiska do maskowania si� w nich aby z takiego ukrycia �atwo atakowa� zdobycz. Wiadomo ,�e trzcinowiska s� schronieniem wszelkiego rodzaju drobnicy, kt�ra w takich


 • Przygoda z muchowaniem-niedrogie pocz�tki

  Przygoda z muchowaniem-niedrogie pocz�tki

  Porady » Jak �owi� - porady

  W�dkuj� praktycznie odk�d nauczy�em si� chodzi�. Spinning, grunt, sp�awik, po�owy w morzu nie s� mi obce. Nawet tak wysublimowana dziedzina, jak karpiarstwo przewin�a, si� przez moje w�dkarskie �yci


 • Elementy wsp�czesnego w�dkarstwa

  Elementy wsp�czesnego w�dkarstwa

  Porady » Jak �owi� - porady

    Najwa�niejsi s� ludziePomimo �e na przestrzeni tysi�cleci zmieni�o si� wiele nigdy nie nale�y zapomina� o tym sk�d pochodzimy. My w�dkarze. �adn� tajemnic� nie jest dzi� �e cz�owiek zacz�� �owi


 • Jak nie z�owi� sumika ameryka�skiego

  Jak nie z�owi� sumika ameryka�skiego

  Porady » Jak �owi� - porady

  Kilka lat temu w trakcie od�awiania zalewu w Stradomii , do mojego ulubionego �owiska przeniesiono tak�e sumika ameryka�skiego. W kr�tkim czasei opanowa� �owisko do tego stopnia �e dzi� trzeba naprawd


 • W�dkowanie z �odzi przy brzegu

  W�dkowanie z �odzi przy brzegu

  Porady » Jak �owi� - porady

  Wczoraj znowu spotka�em si� z w�dkarzem kt�ry widz�c mnie stojacego na �odzi blisko brzegu najpierw mnie zwyzywa�.P�niej zacz�� wydzwania� do jakich� znajomych stra�nik�w �e zaj��em miejsce gdzie on


 • Quiver do �owienia z opadu

  Quiver do �owienia z opadu

  Porady » Jak �owi� - porady

  Drgaj�ca szczytówka do �owienia z opadu-odpowed� na zmienne warunki pogodoweTegoroczna wiosna nie rozpieszcza. Ch�odna, wietrzna aura poprzeplatana pojedynczymi cieplejszymi dniami to wszystko


 • Wiosenne okonie

  Wiosenne okonie

  Porady » Jak �owi� - porady

  Pomimo, �e to ju� po�owa kwietnia i za oknem kwitnie czere�nia, to raczej owocu nie b�dzie, bo kwiaty przykrywa spora warstwa �niegu. Przyszed� arktyczny front i miesza w pogodzie. No, c� niby wszyst


 • Spinningowy bia�oryb - moje pocz�tki

  Spinningowy bia�oryb - moje pocz�tki

  Porady » Jak �owi� - porady

  Ostatnio sam ze sob� nie wiedzia�em co zrobi�. Okoniom odpu�ci�em; pomy�la�em sobie, �e niech ch�opaki spokojnie si� wytr�, a ja po�owi� je p�niej, tym bardziej �e w tym roku ju� troch� za nimi lata�


 • Wiosenny feeder - Film

  Wiosenny feeder - Film

  Porady » Jak �owi� - porady

  Sezon w�dkarski je�eli tylko pogoda na to pozwala rozpoczynam na lodzie. Potem na prze�omie zimy i wiosny staram si� wybra� gdzie� z batem na kana�, a kolejnym �elaznym punktem w moim w�dkarskim termi


 • Gruntowe oczekiwanie

  Gruntowe oczekiwanie

  Porady » Jak �owi� - porady

   ZimaZimowe miesi�ce to niestety dla wi�kszo�ci w�dkarzy preferuj�cych grunt�wk� kt�rzy korzystaj� z �owisk naturalnych kilkumiesi�czne rozstanie z t� metod�. Tegoroczna do�� mro�na jak na ostatn


 • P�ocie na przedwio�niu

  P�ocie na przedwio�niu

  Porady » Jak �owi� - porady

  Ostatnio chodz� bardzo zm�czony i nie mam na nic czasu. Zacz��em drug� r�wnoleg�� prac� w w�dkarskim, co skutkuj� tym, �e na ryby mam czasu bardzo ma�o, a pi�kne, pierwsze wiosenne dni sp�dzam na nakl


 • Ubezpieczamysie.pl na Rybomanii 2017 w Poznaniu

  Ubezpieczamysie.pl na Rybomanii 2017 w Poznaniu

  Porady » Jak �owi� - porady

  Rybomania 2017, by�a dla Nas podobnie jak dla innych wystawc�w doskona�� okazj� do spotkania i rozm�w z Wami. Ka�dy kto powa�nie my�li o poznaniu potrzeb �rodowiska w�dkarzy, musi w kalendarzu odznacz


 • Lekki spining - odchudzanie zestawu spinningowego wiosn� - lekkie przyn�ty

  Lekki spining - odchudzanie zestawu spinningowego wiosn� - lekkie przyn�ty

  Porady » Jak �owi� - porady

  M�j ostatni wpis o wyprawie w�dkarskiej wywo�a� niema�e oburzenie spo�eczno�ci, to bardzo dobrze! Postanowi�em tym razem napisa� co� od siebie, ale w innym temacie. Sezon 2016 po�wi�ci�em lekkiemreplywr��