menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Porady » Jak �owi� - porady


 • Mi�tus - listopadowa ryba

  Mi�tus - listopadowa ryba

  Porady » Jak �owi� - porady

  MI�TUS –LISTOPADOWA RYBA Koniec listopada to


 • Podwodne analizy- wst�p

  Podwodne analizy- wst�p

  Porady » Jak �owi� - porady

  Jak mogli�cie zauwa�y� mijaj�cy sezon by� dla mnie ca�kiem owocny, przede wszystkim je�li chodzi o karpiowanie to poczyni�em pewne kroki w kierunku rozwoju i realizacji planów aby wystartowa� i


 • Trolling - recepta na wybredne drapie�niki

  Trolling - recepta na wybredne drapie�niki

  Porady » Jak �owi� - porady

  Ka�dy, nawet najlepszy w�dkarz trafia na pechowy dzie�, w kt�rym drapie�niki ignoruj� wszystkie sprawdzone przyn�ty. Wi�kszo�� ryb szybko przyzwyczaja si� do wygl�du gumowych wabik�w z uporem


 • Jesienny sandacz z ma�ej rzeki

  Jesienny sandacz z ma�ej rzeki

  Porady » Jak �owi� - porady

  Godzina 5:00…ze snu wyrywa mnie d�wi�k budzika… Normalnie ka�dego dnia o tej porze przekr�cam si� na drugi bok, ale nie dzisiaj. ..Zaspane oczy szukaj� �r�d�a jazgotliwego „Ring, di


 • Chytre Bolenie?

  Chytre Bolenie?

  Porady » Jak �owi� - porady

  B�d�c m�odym szczylem cz�sto czyta�em o tym, jak trudn� do przechytrzenia ryb� jest BOLE�. Z tych artyku��w czy opis�w wy�ania� si� obraz ryby o nieprzeci�tnym IQ �miej�cej si� w twarz nawet najbardzi


 • Kle� z ma�ej rzeki

  Kle� z ma�ej rzeki

  Porady » Jak �owi� - porady

  Klenie fascynowa�y mnie od zawsze. Z�oto�uskie, szkar�atnop�etwe, pe�ne elegancji, przebieg�e i zwinne. W niewielkich, czystych rzeczkach klenie by�y i s� nadal najatrakcyjniejsz� w�dkarsk� zdobycz�.


 • �owienie na opasce

  �owienie na opasce

  Porady » Jak �owi� - porady

  W ka�dym niemal typie �owiska mo�na wyodr�bni� pewne �owieckie rewiry, miejsca "magiczne", kt�re skupiaj� na sobie w�dkarskie zainteresowania spiningowej braci. W jeziorach b�d� to podwodne g�rki, w


 • W�dkowanie na Odrze

  W�dkowanie na Odrze

  Porady » Jak �owi� - porady

  Odrza�skie karpiowanieRzeka Odra w okolicach K�dzierzyna-Ko�la w kierunku Raciborza jeszcze nie uregulowana, prawie dzika, jest ostoj� wielkich ryb takich jak sum, du�y karp, w�gorz czy te� brzana. Br


 • Zan�ta na jesienne p�ocie

  Zan�ta na jesienne p�ocie

  Porady » Jak �owi� - porady

  Pa�dziernikowe p�ocie i niespodziewane bonusyPa�dziernik jak i ca�a jesie� jest �wietn� por� do �owienia du�ych p�oci. Osobi�cie wybra�em si� kilka dni przed �wi�tem Zmar�ych nad pobliskie mojej miejs


 • Skuteczne n�cenie

  Skuteczne n�cenie

  Porady » Jak �owi� - porady

  Pewnie ka�dy w�dkarz na pocz�tku swojej przygody z w�dkarstwem zastanawia� si� jak  skutecznie n�ci� przy czym nie rujnuj�c naszego portfela, ale czy to mo�liwe ? Zaznaczam od razu, �e nie podam


 • Jesienne drapie�niki - sport dla twardzieli

  Jesienne drapie�niki - sport dla twardzieli

  Porady » Jak �owi� - porady

  Jesie�, najbardziej kolorowa pora roku. Niestety ko�czy sezon spinningowy. Po zej�ciu lod�w, tyle musia�em czeka� na powa�ne spi


 • Spinning w zaro�lach

  Spinning w zaro�lach

  Porady » Jak �owi� - porady

  ZaczynamyPrzegapi�em niemal ca�y maj, du�o pracy ��cznie z weekendami spowodowa�o, �e sezon spinningowy zaczynam pod koniec miesi�ca. Co prawda nie przewiduj� du�o wypraw, ale przynajmniej raz w tygod


 • M�j spos�b na karasie - film

  M�j spos�b na karasie - film

  Porady » Jak �owi� - porady

  Jakie jest najbardziej wytrzyma�e zwierze na ziemi? Karaluch. Podobno jako jedyny prze�y�by katastrof� atomow� na skal� �wiata.A jaka jest najbardziej wytrzyma�a ryba? W naszych wodach, zdecydowanie k


 • Okonie z ma�ej rzeki

  Okonie z ma�ej rzeki

  Porady » Jak �owi� - porady

  Zapomniane, zagubione, wzgardzone i odstawione na boczny tor. Wij� si� niespiesznie w�r�d las�w, p�l czy ��k. Pomijane przez wszystkich paradoksalnie na swoje szcz�cie… Umykaj� atencji w�dkarzy


 • Jesienne okonie

  Jesienne okonie

  Porady » Jak �owi� - porady

  S� okresy kiedy �owienie okoni nie przychodzi mi �atwo i takim okresem jest zdecydowanie lato. Jako, �e �owienie kleni i boleni w tym okresie by�o dla mnie zdecydowanie �atwiejsze to w�a�nie ku rzekom


 • Wyniki konkursu dla autor�w porady w�dkarskiej !

  Wyniki konkursu dla autor�w porady w�dkarskiej !

  Porady » Jak �owi� - porady

  Konkurs dobieg� ko�ca wi�c pora na wynikiDzi�kujemy wszystkim,kt�rzy zamie�cili teksty z interesuj�cymi ,ciekawymi poradami w�dkarskimi.Postanowili�my,�e g��wn� nagrod� dostanie Patryk xxx.Dla pozosta


 • W�dkarstwo w Szwecji - Bengtsgard

  W�dkarstwo w Szwecji - Bengtsgard

  Porady » Jak �owi� - porady

  Za nami pierwszy sezon serii w�dkarskiej Mistrz i Ma�gorzata. Zapewne wiele os�b zastanawia si�, sk�d pochodz� te pi�kne plenery, uchwycone na filmach, gdzie mieszkaj� okonie, szczupaki i sandacze. To


 • Wrze�niowe gruntowe noce

  Wrze�niowe gruntowe noce

  Porady » Jak �owi� - porady

  Wrzesie� obok pa�dziernika jest moim ulubionym miesi�cem polowania na spasione ryby , kt�re teraz maj� bardzo dobry czas �erowania.Letnie �owy nie by�y zbyt dobre . Upa�y,zakwit glon�w masa w�dkarzy,


 • Wrze�niowe okonie - w poszukiwaniu garbus�w

  Wrze�niowe okonie - w poszukiwaniu garbus�w

  Porady » Jak �owi� - porady

  Wrzesie�, wrzesie� wrzesie� …Tak nadszed� wrzesie�, a w zasadzie ma�ymi krokami si� ko�czy. Dla mnie to miesi�c kojarz�cy si� z pierwszymi oznakami jesieni. Bo takowa w tym miesi�cu wita nas w k


 • Miejskie karpiowanie- domowe kulki na jesie�

  Miejskie karpiowanie- domowe kulki na jesie�

  Porady » Jak �owi� - porady

  O �owisku s��w kilkaW poprzednim artykule opisa�em pokr�tce dlaczego dopiero teraz zacz��em pr�by �owienia karpi na Szyd��wku tutaj chcia�bym przedstawi� kr�tk� charakterystyk� �owiska. Zalew Kielecki


 • Wi�lany leszcz - wrze�niowa

  Wi�lany leszcz - wrze�niowa '�opatologia'

  Porady » Jak �owi� - porady

  Pierwsze promienie s�o�ca przebija�y g�ste opary mlecznobia�ej, wczesnojesiennej mg�y. Wszechobecna wilgo� wciska�a si� wsz�dzie – osiada�a na d�oniach, twarzy, zdawa�a si� wr�cz przenika� pod u


 • Wrze�niowe leszcze - zmiana taktyki

  Wrze�niowe leszcze - zmiana taktyki

  Porady » Jak �owi� - porady

  Witam. Leszcz to ryba praktycznie ca�oroczna. S� w�dkarze, kt�rzy �wietne wyniki osi�gaj� na lodzie. Ja jednak nastawiam si� na leszcza latem i jesieni�. I w te dwie pory roku �owi� je nieco inaczej.


 • Metrowy szczupak - Mistrz i Ma�gorzata ostatni odcinek!

  Metrowy szczupak - Mistrz i Ma�gorzata ostatni odcinek!

  Porady » Jak �owi� - porady

  Dobiega ko�ca pierwsza seria w�dkarskiej przygody naszej pary. Przez tydzie� Klaudia pod okiem Grzegorza uczy�a si� w�dkarskiego rzemios�a. Dzielnie znosi�a przeciwno�ci pog


 • Szczupak z podwodnej ��ki

  Szczupak z podwodnej ��ki

  Porady » Jak �owi� - porady

  Dooko�a jeszcze szaro,g�ste opary wrze�niowej, porannej mg�y powoli w�druj� po spokojnej tafli wody,cisz� budz�cego si� �witu przerywaj� coraz cz�stsze pluski sp�awiaj�cego si� dooko�a bia�orybu...Pow


 • Wrze�niowy kara� z�ocisty - ostatni dzwonek

  Wrze�niowy kara� z�ocisty - ostatni dzwonek

  Porady » Jak �owi� - porady

  Witam. Wrzesie� kojarzy mi si� z pierwszymi oznakami jesieni. Jest to miesi�c gdzie zar�wno grzybiarze jak i w�dkarze znajd� co� dla siebie. Ja jestem fanem obu metod obcowania z przyrod�, a wi�c star


 • Spinningowy oko� w delcie Wis�y i okolicach.

  Spinningowy oko� w delcie Wis�y i okolicach.

  Porady » Jak �owi� - porady

  Witam Wszystkich w�dkarzy i nie tylko, w artykule tym chcia�bym napisa�, jak �owi� ja i moi znajomi wrze�niowe okonie w delcie Wis�y i na �u�awowych rzekach na spinning. Zaczn� wi�c od pory dnia.


 • Za szczupakiem w lilie.

  Za szczupakiem w lilie.

  Porady » Jak �owi� - porady

  Wrzesie� to dla mnie miesi�c mojej rybki nr 1, czyli szczupaczka, gdy� w�a�nie teraz on chc�c zwi�kszy� swoj� mas� przed zim� i powoli przygotowuj�c si� do tar�a, zaczyna gry��. W tym roku pogoda nie�


 • W pogoni za sandaczem - Mistrz i Ma�gorzata - odcinek 5

  W pogoni za sandaczem - Mistrz i Ma�gorzata - odcinek 5

  Porady » Jak �owi� - porady

  W poprzednim odcinku Klaudia zmaga�a si� z kapry�nym sandaczem. Jakie tym razem czeka j� zadanie? Umiej�tno�ci rosn�, zdania r�wnie� s� coraz trudniejsze. Czy nasza para pod przewodnictwem Grzegorza k


 • Wrze�niowe drapie�niki na twardo.

  Wrze�niowe drapie�niki na twardo.

  Porady » Jak �owi� - porady

  Wrzesie� jest dla wielu w�dkarzy okresem przej�ciowym, gdzie grono spinningist�w zostaje przebudzonych z letargu przez pierwsze ch�odniejsze dni, tak samo jak nasze ospa�e rodzime drapie�niki w pierws


 • O g��wce s��w kilka

  O g��wce s��w kilka

  Porady » Jak �owi� - porady

  Zaspa�em....zrywam si� jak dziki i po ciemku szukam spodni by nie budzi� �ony,napr�dce wal� dwie kawy chwytam stoj�ce w przedpokoju w�dki i na palcach,jak szpieg Carramba schodze po betonowych schodac


 • Karpie na method feeder

  Karpie na method feeder

  Porady » Jak �owi� - porady

  Ostatnie kilka tygodni by�y dla mnie jakim� mentalnym szpagatem. Chcia�am by� w kilku miejscach jednocze�nie. Jedn� nog� na Mazurach, drug� w rodzinnym mie�cie a �okciem na studiach bo przecie� praca


 • Pierwszy sandacz - Mistrz i Ma�gorzata - odcinek 4

  Pierwszy sandacz - Mistrz i Ma�gorzata - odcinek 4

  Porady » Jak �owi� - porady

  Poprzedni dzie� by� bardzo udany dla Klaudii. Uda�o jej si� z�owi� szczupaka a dodatkowo okonia. Dzi�ki temu zaliczy�a zadanie i zdoby�a nagrod�. Tym razem poprzeczka zn�w idzie w g�r� i przed nasz� p


 • Kle� o poranku.

  Kle� o poranku.

  Porady » Jak �owi� - porady

  4:30 kiedy pobudka zagra�a…Po otworzeniu jednego kaprawgo oka chcia�em zamordowa� ten dzwoni�cy telefon. Wprawdzie wczoraj na grillu nie napi�em si� tak jak ca�a reszta ekipy z wiadomych wzgl�d�


 • Wrze�niowy konkurs dla autor�w porady w�dkarskiej!

  Wrze�niowy konkurs dla autor�w porady w�dkarskiej!

  Porady » Jak �owi� - porady

  Zapraszamy do wzi�cia udzia�u we wrze�niowym konkursie blogerskim na porad� w�dkarsk�. Aby wzi�� udzia� w konkursie nale�y napisa� tekst - porad�, jak z�owi� wybran� ryb�, wybran� metod� a nast�pnie u


 • Spos�b na amura - amur z powierzchni

  Spos�b na amura - amur z powierzchni

  Porady » Jak �owi� - porady

  Witam. Dzi� chcia�bym podzieli� si� ciekawym sposobem dla w�dkarzy nastawiaj�cych si� na po�ów amurów. Dla w�dkarzy zaprawionych w boju to pewnie �adna nowo��, ale pocz�tkuj�cy mog� �mia


 • Oko� we wrze�niu czyli wrze�niowe garbusy

  Oko� we wrze�niu czyli wrze�niowe garbusy

  Porady » Jak �owi� - porady

  Wrzesie� sam w sobie jest dziwnym miesi�cem. Pisz� ten post siedz�c w kr�tkich spodenkach, a zaraz powinna pojawi� si� nasza polska z�ota jesie�. Zawsze o tej porze nachodzi�a mnie ta refleksja. Pami�


 • Stawy- sprz�t i taktyka

  Stawy- sprz�t i taktyka

  Porady » Jak �owi� - porady

       Jad�c nad "dzik�" wod� zwykle przyk�adamy niezwyk�� uwag� do za�o�e� taktycznych przed w�dkowaniem, wyboru stanowiska, zestawu, zan�t i przyn�t, których u�ywamy. W


 • Kamienna opaska - �owisko boleni.

  Kamienna opaska - �owisko boleni.

  Porady » Jak �owi� - porady

  Pi�kne i gor�ce lato praktycznie mamy ju� za sob�. Niby to dopiero pocz�tek wrze�nia ale wystarczy wyjrze� za okno by uzmys�owi� sobie �e na upragnione chyba przez wszystkich „babie lato”


 • Wyb�r miejsc�wki na ma�ym akwenie.

  Wyb�r miejsc�wki na ma�ym akwenie.

  Porady » Jak �owi� - porady

         Na tak ma�ym �owisku jakim s� Stawy wydawa� by si� mog�o, �e ryby tak samo b�dziemy �owi� bez znaczenia na to jakie stanowisko wybieramy, kierujemy si� wtedy wygod� i miejsc


 • Polowanie na lina - metody,sprz�t i przyn�ty

  Polowanie na lina - metody,sprz�t i przyn�ty

  Porady » Jak �owi� - porady

  W moim  wpisie chcia�bym om�wi� sposoby po�owu, moim zdaniem jednej z najpi�kniejszych ryb jeziorowych, jak� niew�tpliwie jest lin. Lin jest ryb� spokojnego �eru. �eruje najcz�ciej na dnie, upodreplywr��