menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Porady » Jak �owi� - porady


 • Wi�lany bole� - jak rozbroi� srebrn� torped�

  Wi�lany bole� - jak rozbroi� srebrn� torped�

  Porady » Jak �owi� - porady

  W�ciek�y, z�y, nabuzowany adrenalin� - prawdziwy wulkan zab�jczej energii. Taki jest nasz bole�. Oboj�tnie z jakiej rzeki czy te� zbiornika to urodzony morderca, �ywa maszyna do zabijania i perfekcyjn


 • Wi�lane leszcze

  Wi�lane leszcze

  Porady » Jak �owi� - porady

  Leszcz to ryba pe�na sprzeczno�ci. Z jednej strony sztuki do 40 cm poddaj� si� praktycznie bez walki co nie przynosi im miana sportowych ryb. Z drugiej strony sztuki powy�ej 50cm potrafi� ju� da� popa


 • Karpie, Jesiotry i sumy na method feeder

  Karpie, Jesiotry i sumy na method feeder

  Porady » Jak �owi� - porady

  SiemankoRozpocz�cie sezonu by�o bardzo udane wi�c poszli�my za ciosem i ju� kilka tygodni pó�niej znów trafili�my nad pi�kne Gospodarstwo Rybackie Stawy. Wyjazd zaowocowa� du�ymi, niezwy


 • Medalowe karasie, czyli debiut pe�n� par�

  Medalowe karasie, czyli debiut pe�n� par�

  Porady » Jak �owi� - porady

  Pocz�tkuj�cy feeder-owca mo�e mie� obawy, �e jego w�dkowanie nie znan� mu pr�dzej metod� spocznie na fiasku.Wiadomo strach natur� ludzk�. Jednak je�li chodzi o technik� drgaj�cej szczyt�wki ww. strach


 • W�dkarstwo dla pocz�tkuj�cych - drapie�nik

  W�dkarstwo dla pocz�tkuj�cych - drapie�nik

  Porady » Jak �owi� - porady

  MetodykaKto� z was napisa� kiedy� na naszym portalu, �e chc�c zosta� skutecznym spinningist�, nale�y przede wszystkim patrze� i poznawa� obyczaje ryb na danym �owisku. Ci�gn�� dalej, �e czasem le


 • Przekop Wis�y od �luzy w Przegalinie

  Przekop Wis�y od �luzy w Przegalinie

  Porady » Jak �owi� - porady

  WitamW tym jak�e kr�tkim artykule chcia�bym opisa� przekop Wis�y od �luzy w Przegalinie do uj�cia do morza Ba�tyckiego w Mikoszewie.�luza w Przegalinie- znajduje si� kawa�ek za Kiezmiarkiem. Od tego m


 • Zawodnicze ABC cz.1

  Zawodnicze ABC cz.1

  Porady » Jak �owi� - porady

  Witajcie, dzisiejszym artyku�em rozpoczynam seri� wpis�w  dotycz�cych podstaw zawodniczego w�dkarstwa sp�awikowego. Seria ta skierowana jest g��wnie do pocz�tkuj�cych zawodnik�w ale tak�e dla w�d


 • Dzie� W�dkarza - 19.03.2018

  Dzie� W�dkarza - 19.03.2018

  Porady » Jak �owi� - porady

  Z okazji Dnia W�dkarza �yczymy wszystkim zapale�com sp�dzaj�cym czas nad wod� oraz sobie odkrywania jak najpi�kniejszych miejsc do w�dkowania, jak najpi�kniejszych widok�w podczas �owienia no i oczywi


 • Lin z marszu

  Lin z marszu

  Porady » Jak �owi� - porady

  Lin z marszu Do od�wie�enia tematu wczesnowiosennego lina sk�oni� mnie fakt, �e nikt do ko�ca nie zna terminu kiedy si� budz�.  �ledz�c pogod� od pocz�tku marca, swoj� uwag� skupi�em uwag� n


 • P�ocie na zaraniu wiosny

  P�ocie na zaraniu wiosny

  Porady » Jak �owi� - porady

  P�ocie na zaraniu wiosnyW swoich artyku�ach od kilku lat staram si� pos�ugiwa� fachowymi poj�ciami dotycz�cymi m.in. fenologicznych okres�w roku. Pisanie bez zaczerpni�cia wiedzy z fachowej literatury


 • Ryby w marcu

  Ryby w marcu

  Porady » Jak �owi� - porady

  Witam.�ledz�c komunikaty pogodowe fal� mroz�w mamy za sob� teraz powolutku temperatura powietrza bedzie wzrasatc w nocy minimalne przymrozki .Planuj�c sw�j wypad na ryby w po�owie marca (maj�c dane po


 • Wiosenne karaski

  Wiosenne karaski

  Porady » Jak �owi� - porady

  Pami�tam, jak jako ma�y ch�opiec �owi�em z�ociste karaski w wiejskim stawie. Od tamtych czas�w min�o sporo lat. Doros�em, a wraz ze mn� „doros�y” �owione przeze mnie karasie. Podziel� si


 • Zawody spinningowe Manyfik na jeziorze Lubniewice

  Zawody spinningowe Manyfik na jeziorze Lubniewice

  Porady » Jak �owi� - porady

  ZAWODY SPINNINGOWE O PUCHAR FIRMY MANYFIK LUBNIEWICE 2018 JEZIORO LUBI��


 • Metoda i pellety - spos�b na ostro�ne karpie

  Metoda i pellety - spos�b na ostro�ne karpie

  Porady » Jak �owi� - porady

  Metoda i pellety – sposób na ostro�ne karpieMija chyba drugi rok, jak rozpocz��em przygod� w�dkarsk� z „The method” lub po naszemu form� w�dkowania tzw. „Metod�”.


 • Nowe linowe smaki

  Nowe linowe smaki

  Porady » Jak �owi� - porady

  Nowe linowe smakiWst�pDynamiczny rozwój przemys�u w�dkarskiego jaki mo�na zaobserwowa� w ostatnich latach, daje wr�cz nieograniczony dost�p do wszelkich nowinek zan�towo - przyn�towych. Co najw


 • Jak z�owi� medalowego lina?

  Jak z�owi� medalowego lina?

  Porady » Jak �owi� - porady

  Jak z�owi� medalowego lina?Tematyka zawarta w tym opowiadaniu ma udokumentowany pocz�tek 01.05.2013 roku (pierwsze artyku�y), aczkolwiek samo opowiadanie si�ga pami�ci� znacznie dalej.Ide�, jaka mi pr


 • Leszcze ze starorzecza

  Leszcze ze starorzecza

  Porady » Jak �owi� - porady

  Zapalony w�dkarz �owi ca�y czas. Nie przestaje �owi� nawet w drodze do pracy czy w drodze do domu z ko�cz�cej si� wyprawy. Nawet je�li nie mo�e by� na rybach to planuje ju� kolejne wyprawy, w g�owie u


 • Ryby w du�ych rzekach.

  Ryby w du�ych rzekach.

  Porady » Jak �owi� - porady

  Wielka rzeka- gdzie �owi�.Postanowi�em napisa� tekst dla m�odych w�dkarzy. Oczywi�cie przyda si� on te� i starszym w�dkarzom. Pami�tam jak jecha�em pierwszy raz na Wis��. M�tlik w g�owie od ostr�g, pr


 • Feeder i rzeka wczesn� wiosn�

  Feeder i rzeka wczesn� wiosn�

  Porady » Jak �owi� - porady

    Wczesna wiosnaW�dkarstwo fascynuje i nie ulega monotonii dzi�ki wielu czynnikom. Jednym z nich s� zmiany jakim podlega �rodowisko wodne w zwi�zku z porami roku. Wiosna, lato czy zima powoduj� �


 • Rybomania 2018 Pozna� z wedkuje.pl

  Rybomania 2018 Pozna� z wedkuje.pl

  Porady » Jak �owi� - porady

  Sztandarowa impreza wystawiennicza po��czona z kiermaszem sprz�tu bran�y w�dkarskiej tradycyjnie w okolicach tzw. walentynek wita do Poznania. Tradycyjnie jak co roku nie zabraknie stoiska wedkuje.pl.


 • Purpurowe uderzenie

  Purpurowe uderzenie

  Porady » Jak �owi� - porady

  Dziesi�tki , setki gum... R�ne wielko�ci , charkterystyki pracy , kolory i odcienie. Od przybytku g�owa nie boli jak m�wi porzekad�o ale czasem mo�na zwariowa� w ca�ej tej mena�erii barw. Nie �ebym t


 • Pasiate zb�je w �rodku stycznia.

  Pasiate zb�je w �rodku stycznia.

  Porady » Jak �owi� - porady

  Cze�� !!   �rodek stycznia jest cz�sto kapry�ny, pogoda nie mo�e zdecydowa� si� czy ma by� mróz czy par� stopni na plusie. Najgorsza pogoda jest wtedy gdy jest wsz�dzie po 3 cm lodu i


 • Spos�b na du�� p�o� na method feeder

  Spos�b na du�� p�o� na method feeder

  Porady » Jak �owi� - porady

  Drodzy czytelnicy chcia�bym przedstawi� jak z�apa�em du�� i �adn� p�o�.Dnia 7 stycznia pojecha�em na ryby nad rzek� Nurzec w�dka konger graffiti tele pike 390/120,przypon 0,16 mm 50 cm z haczykiem kam


 • Glina na rzek�

  Glina na rzek�

  Porady » Jak �owi� - porady

  Witam jako,�e jestem pocz�tkuj�cym w�dkarzem �owi�cym na feedera chcia�em wykorzystac zimowy czas na ogarni�cie tematu glin.W ubieg�ym roku zrobi�em kilka wypadów z koszyczkami na Wi�le ,na ka�


 • Spos�b na karpia na sp�awik

  Spos�b na karpia na sp�awik

  Porady » Jak �owi� - porady

  Kiedy� w 2 wrze�nia 2017 pojecha�em na ryby �owisko pokaniewo wedka konger grafiti telepike która pos�o�y�a jako sp�awikówka i spinngówka 10-30gram która pos�ó�y�a j


 • Weso�ych �wi�t i szcz�liwego Nowego Roku

  Weso�ych �wi�t i szcz�liwego Nowego Roku

  Porady » Jak �owi� - porady

  Wszystkiego najlepszego z okazji �wi�t Bo�ego Narodzenia i Nowego Roku. Niech nowy sezon przyniesie wiele wspania�ych �yci�wek. Niech czas sp�dzony nad wod� b�dzie tym wyj�tkowym. Niech w domach panuj


 • Karpiowe pocz�tki cz.1

  Karpiowe pocz�tki cz.1

  Porady » Jak �owi� - porady

         Wygodne ��ko, karpiowy namiot, du�e, karpiowe ko�owrotki zapi�te do odpowiednich w�dek ustawione na tripodzie... to tylko wierzcho�ek g�ry sprz�tu jaki obecnie towarzyszy m


 • Mi�so�ercy na sto��wce

  Mi�so�ercy na sto��wce

  Porady » Jak �owi� - porady

  To jest jaki� rodzaj gor�czki… Nie jestem w stanie do ko�ca racjonalnie wyja�ni� stanu w jaki notorycznie popadam wraz ze schy�kiem jesieni. My�li wci�� zbiegaj� si� ku jednemu – dorwa� ch


 • W�dkarstwo muchowe - okiem pocz�tkuj�cego

  W�dkarstwo muchowe - okiem pocz�tkuj�cego

  Porady » Jak �owi� - porady

  Witam.W tym wpisie chcia�bym troch� opowiedzie� jak to si� sta�o, �e zacz��em si� interesowa� w�dkarstwem muchowym, jakie by�y moje pierwsze do�wiadczenia i jak, oraz czy warto zacz�� swoj� przygod� z


 • Metody po�owu ryb �ososiowatych

  Metody po�owu ryb �ososiowatych

  Porady » Jak �owi� - porady

  Pstr�g na obrot�wk�.Pstr�gi �owimy od ko�ca lipca do ko�ca sierpnia.Zamieszkuja one rzeki o silnym nurcie i niedu�ej g��boko�ci.Najlepsz� por� �erowania gatunku tej ryby jest wiecz�r.Pstr�g od�ywia si


 • Sandacz na sp�awik w rzece

  Sandacz na sp�awik w rzece

  Porady » Jak �owi� - porady

  �owienie sandaczy na spinningowe przyn�ty mi�kkie, dostarcza niesamowitych emocji. S� jednak metody, kt�re nie odbiegaj� skuteczno�ci� i s� r�wnie� bardzo ciekawe. Sandacz na sp�awik w rzece. W czasac


 • Jesienne w�dkowanie i zbrojenie martwej rybki - FILM

  Jesienne w�dkowanie i zbrojenie martwej rybki - FILM

  Porady » Jak �owi� - porady

  Przedstawiam filmik, który prezentuje efekty kilku moich jesiennych wyjazdów na ryby. Efekty by�y bardzo ciekawe ze wzgl�du na ró�norodno�� ryb.Pokazuj� te� jak uzbroi� mart� rybk


 • Listopadowe noce - Mi�tus

  Listopadowe noce - Mi�tus

  Porady » Jak �owi� - porady

  Na wst�pie chcia�bym zaznaczy� , �e s� to moje prywatne spostrzerzenia , na temat �owienia tej ryby w mniejszych i �rednich rzekach.W �owieniu na du�ej rzece typu Wis�a,Odra czy San nie mam poj�cia.Mi


 • Mi�tus - listopadowa ryba

  Mi�tus - listopadowa ryba

  Porady » Jak �owi� - porady

  MI�TUS –LISTOPADOWA RYBA Koniec listopada to


 • Podwodne analizy- wst�p

  Podwodne analizy- wst�p

  Porady » Jak �owi� - porady

  Jak mogli�cie zauwa�y� mijaj�cy sezon by� dla mnie ca�kiem owocny, przede wszystkim je�li chodzi o karpiowanie to poczyni�em pewne kroki w kierunku rozwoju i realizacji planów aby wystartowa� i


 • Trolling - recepta na wybredne drapie�niki

  Trolling - recepta na wybredne drapie�niki

  Porady » Jak �owi� - porady

  Ka�dy, nawet najlepszy w�dkarz trafia na pechowy dzie�, w kt�rym drapie�niki ignoruj� wszystkie sprawdzone przyn�ty. Wi�kszo�� ryb szybko przyzwyczaja si� do wygl�du gumowych wabik�w z uporem


 • Jesienny sandacz z ma�ej rzeki

  Jesienny sandacz z ma�ej rzeki

  Porady » Jak �owi� - porady

  Godzina 5:00…ze snu wyrywa mnie d�wi�k budzika… Normalnie ka�dego dnia o tej porze przekr�cam si� na drugi bok, ale nie dzisiaj. ..Zaspane oczy szukaj� �r�d�a jazgotliwego „Ring, di


 • Chytre Bolenie?

  Chytre Bolenie?

  Porady » Jak �owi� - porady

  B�d�c m�odym szczylem cz�sto czyta�em o tym, jak trudn� do przechytrzenia ryb� jest BOLE�. Z tych artyku��w czy opis�w wy�ania� si� obraz ryby o nieprzeci�tnym IQ �miej�cej si� w twarz nawet najbardzi


 • Kle� z ma�ej rzeki

  Kle� z ma�ej rzeki

  Porady » Jak �owi� - porady

  Klenie fascynowa�y mnie od zawsze. Z�oto�uskie, szkar�atnop�etwe, pe�ne elegancji, przebieg�e i zwinne. W niewielkich, czystych rzeczkach klenie by�y i s� nadal najatrakcyjniejsz� w�dkarsk� zdobycz�.


 • �owienie na opasce

  �owienie na opasce

  Porady » Jak �owi� - porady

  W ka�dym niemal typie �owiska mo�na wyodr�bni� pewne �owieckie rewiry, miejsca "magiczne", kt�re skupiaj� na sobie w�dkarskie zainteresowania spiningowej braci. W jeziorach b�d� to podwodne g�rki, wreplywr��