menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Porady » Jak �owi� - porady


 • Co� na karasie

  Co� na karasie

  Porady » Jak �owi� - porady

  Moja najcz�stsz� zdobycz� s� karasie. �owi� je w ma�ych oczkach w wodzie mi�dzy trzcinami. Na t� ryb� mam nast�puj�cy spos�b: najlepsza pora to �wit lub zmierzch, najlepsza przyn�ta to (wiosn�)- czerw


 • Boczny Trok

  Boczny Trok

  Porady » Jak �owi� - porady

  Boczny Trok - jest to jedna z kilku metod spinningu. W bocznym troku chodzi o to, �eby przyn�t�(np.ma�y twister) poda� daleko od brzegu co niemo�liwe jest zrobienie twisterkiem wyposa�onym w g��wk� ji


 • Szczupak na spinning - ryba miesi�ca

  Szczupak na spinning - ryba miesi�ca

  Porady » Jak �owi� - porady

  Rozpoczynamy cykl „Ryba miesi�ca”. Na pocz�tku ka�dego miesi�ca na stronie wedkuje.pl pojawia� si� b�d� artyku�y dotycz�ce ryby charakterystycznej dla kolejnych 30 dni w w�dkarskim kalenda


 • Na casting nie ma metody - w�dkarstwo castingowe

  Na casting nie ma metody - w�dkarstwo castingowe

  Porady » Jak �owi� - porady

  Casting (z angielskiego rzut – rzucanie) – sport wykorzystuj�cy najwa�niejsze techniki w�dkarskie - muchow� i spinningow�, dla wi�kszo�ci z nas wci�� pozostaje „egzotyczn�” dys


 • M�j spos�b na wi�lanego bolenia

  M�j spos�b na wi�lanego bolenia

  Porady » Jak �owi� - porady

  Witam, opisz� jak czasami powiesi� mi si� bolek na papudroku (strugany wobler wyko�czony bardzo niechlujnie).Bolki po�awia�em inaczej ni� ksi��kowe opisy. Miejsce po�owu to Wis�a a raczej kawa�ek wody


 • Przystawka ze sp�awikiem

  Przystawka ze sp�awikiem

  Porady » Jak �owi� - porady

  Wczesn� wiosn� oraz jesieni� czyli wtedy kiedy jestem przed sezonem sportowym jak i po nim wracam do w�dkarstwa jakie uprawia�em zanim po�wi�ci�em si� w�dkarstwu sportowemu – do przystawki ze sp


 • Gdzie i co �owi� w kwietniu?

  Gdzie i co �owi� w kwietniu?

  Porady » Jak �owi� - porady

  Pewnie wielu z Was zastanawia si�, gdzie najlepiej wybra� si� na ryby o tej porze. Okazuje si�, �e wyb�r odpowiedniego �owiska gwarantuj�cego nam udany po��w wcale nie jest �atwy. W zale�no�ci od tego


 • Lin na sp�awik, czy grunt

  Lin na sp�awik, czy grunt

  Porady » Jak �owi� - porady

  Lin jest ryb�, kt�ra upodoba�a sobie zbiorniki wodne z silnie zamulonym dnem i bogat� ro�linno�ci�, a wi�c je�li chcemy zapolowa� na lina, to powinni�my kierowa� w�a�nie na takie zbiorniki. Lina z pow


 • Sandaczowe okonie - Grzegorz Sici�ski

  Sandaczowe okonie - Grzegorz Sici�ski

  Porady » Jak �owi� - porady

  Wczoraj cz�ciowo opisa�em wam nietypow� metod� po�owu okonia, kt�r� niedawno odkry�em. Dzi� druga cz�� opowie�ci. Drug� istotn� spraw� by� fakt, i� ryby bra�y tylko na mocno przeci��on� przyn�t�. Po


 • Wielkie sandaczowe okonie

  Wielkie sandaczowe okonie

  Porady » Jak �owi� - porady

  Czy mo�na sobie wyobrazi� w�dkarstwo, a w szczeg�lno�ci w�dkarstwo spinningowe bez okonia? Oczywi�cie, �e nie, gdy� oko� jest jedn� z pierwszych ryb z�owionych przez w�dkarza wdra�aj�cego si� w specyf


 • Kwietniowy pstr�g

  Kwietniowy pstr�g

  Porady » Jak �owi� - porady

  Dosta�em przykr� wiadomo��, �e woblerki 5cm nie sprzedaj� si�, bardzo mnie to zdziwi�o bo to jest m�j naj�owniejszy wobler na pstr�gi. Nie pozosta�o nic innego jak wyprawa na pstr��ki by sprawdzi� czy


 • Wi�lany sandacz

  Wi�lany sandacz

  Porady » Jak �owi� - porady

  Napisz� kilka s��w o po�owie sandacza w ukochanej Wise�ce. Oczywi�cie s� to tylko moje spostrze�enia. S� dwa okresy w roku kiedy �owie sandacze, pierwszy to czerwiec do po�owy lipca, drugi od po�owy s


 • Kr�p – fakty i mity

  Kr�p – fakty i mity

  Porady » Jak �owi� - porady

  Dzisiaj kilka s��w o kr�piu, popularnej i dla wi�kszo�ci wci�� zagadkowej rybie spotykanej najcz�ciej w rzekach. Wiem z w�asnego do�wiadczenia, �e w przypadku tej ryby nie warto przypisywa� du�ej rol


 • Boczny trok - metoda na trok boczny

  Boczny trok - metoda na trok boczny

  Porady » Jak �owi� - porady

  Boczny trok rewelacyjna metoda na s�abo �eruj�ce okonie,sandacze. Metoda trok boczny sprawdza si� zar�wno w rzekach jak i wodach stoj�cych.Po wprowadzeniu tej metody podczas zawod�w spinningowych za


 • Metoda na okonie z Warty

  Metoda na okonie z Warty

  Porady » Jak �owi� - porady

  Chcia�bym si� z Wami podzieli� moimi spostrze�eniami co do po�owu okoni z Warty. Mam tu na my�li bliski mi sercu odcinek od Komarza przez Pogorzelice, Czeszewo, Orzechowo, D�bno, Nowe Miasto, Solec. W


 • Kle� z Bzury

  Kle� z Bzury

  Porady » Jak �owi� - porady

  Witam - po przeczytaniu informacji pt. 'Bzura Witkowice', chcia�bym podzieli� si� moimi spostrze�eniami na temat wyst�powania kleni w 'naszej rzece'.Zaczn� od tego �e ryby �owi� od ponad dwudziestu la


 • Ja� na wiosn�

  Ja� na wiosn�

  Porady » Jak �owi� - porady

  Wielokrotnie wybiera�em si� na jazia wczesn� wiosn�, podobnie jak teraz bardziej przypominaj�c� zim�, i prawie zawsze okazywa�o si� to strza�em w dziesi�tk�. Uwalniaj�ce si� miejscami spod lodu rzeki


 • Zestaw skr�cony

  Zestaw skr�cony

  Porady » Jak �owi� - porady

  Technika �owienia na zestaw skr�cony staje si� coraz popularniejsza zar�wno w�r�d w�dkarzy wyczynowych jak i amator�w. Postaram si� przybli�y� og�lnie zestaw skr�cony w mym dzisiejszym opisie oraz odp


 • W�dkarstwo muchowe – kilka porad dla pocz�tkuj�cych

  W�dkarstwo muchowe – kilka porad dla pocz�tkuj�cych

  Porady » Jak �owi� - porady

  O tym, �e muszkarstwo jest dosy� elitarn� i ma�o znan� metod� po�owu nie trzeba chyba nikogo specjalnie przekonywa�. �owienie na fantazyjn� sztuczn� muszk� i zwi�zana z tym niezwyk�a zjawiskowo�� spra


 • Wiosenny pstr�g potokowy

  Wiosenny pstr�g potokowy

  Porady » Jak �owi� - porady

  Marzec i kwiecie�, to idealny czas na kropkowanego drapie�c�, jakim jest pstr�g potokowy. Idealne �owisko – rzeka B�br jest niedaleko, wi�c nic nie stoi na przeszkodzie, by spr�bowa� szcz�cia i


 • Mistrz sp�awika zaczyna od uklei

  Mistrz sp�awika zaczyna od uklei

  Porady » Jak �owi� - porady

  Ka�dy sp�awikowiec wie �e �owi� dobrze ukleje nie jest �atwo. Jednak jak opanuje si� technik� ich �owienia dobrze, to mo�na wygra� wiele zawod�w, a przynajmniej by� bardzo wysoko. Ukleja to ryba �yj�


 • Domowe sposoby na jazia i p�o�

  Domowe sposoby na jazia i p�o�

  Porady » Jak �owi� - porady

  Mimo �e, ze wzgl�du na okres ochronny wielu ryb, nasze mo�liwo�ci w�dkarskie s� obecnie jeszcze do�� ograniczone, warto zapolowa� cho�by na jazia, czy


 • Spinning w marcu

  Spinning w marcu

  Porady » Jak �owi� - porady

  Witam! Z tego co widzia�em w Pa�skim blogu, jest Pan profesjonalist� w dziedzinie spinningowania, w zwi�zku z czym mam do Pana kilka pyta�. Czy o tej porze roku warto spinningowa� np. na Narwi ewentua


 • Kapry�ne klenie

  Kapry�ne klenie

  Porady » Jak �owi� - porady

  Klenie s�, jak zd��y�em ju� wiele razy zauwa�y�, dosy� kapry�nymi rybami, kt�re nie pozwalaj� w�dkarzowi na lenistwo i pozostawanie ca�y czas w jednym miejscu. Ulubione miejsca tych ryb, czyli p�ytkie


 • Pokaz w�dkarstwa rzutowego Natalii Pecyny i Pauliny Krzy�anowskiej

  Pokaz w�dkarstwa rzutowego Natalii Pecyny i Pauliny Krzy�anowskiej

  Porady » Jak �owi� - porady

  Drugiego dnia Targ�w W�dkarskich „Na Ryby” swoje umiej�tno�ci w w�dkarstwie rzutowym zaprezentowa�y zawodniczki OPZW Bydgoszcz Natalia Pecyna i Paulina Krzy�anowska


 • Strategia na leszcza

  Strategia na leszcza

  Porady » Jak �owi� - porady

  Leszcz – s�odkowodna ryba charakteryzuj�ca si� wygrzbieconym i �cie�nionym po bokach cia�em. Jej grzbiet ma kolor od grafitowo-szarego do czarnego, zwykle z zielonym po�yskiem. Boki ryby s� ja�n


 • Metoda na suma

  Metoda na suma

  Porady » Jak �owi� - porady

  Zan�ta i przyn�ta na suma, wobler na suma - metoda na ... Sum – drapie�na i najwi�ksza ryba s�odkowodna Europy, osi�gaj�ca d�ugo�� ponad 2 m i wag� ponad 100 kg, cho� zdarzaj� si� tak�e okazy m


 • Jak z�apa� sandacza - Skuteczna metoda na sandacza

  Jak z�apa� sandacza - Skuteczna metoda na sandacza

  Porady » Jak �owi� - porady

  Sandacz – s�odkowodny drapie�nik z rodziny okoniowatych. Charakteryzuje si� kr�pym, wyd�u�onym cia�em, szarobr�zowym lub szarozielonym grzbietem i srebrzysto-zielonymi bokami z ciemnymi, po


 • Jak z�owi� szczupaka...

  Jak z�owi� szczupaka...

  Porady » Jak �owi� - porady

  Szczupak – �ar�oczny drapie�nik, jedna z najpopularniejszych i najcz�ciej po�awianych ryb polskich jezior. Jak z�apa� szczupaka. Samice s� wi�ksze i osi�gaj� wag� nawet 30 kg, podczas gdy samce


 • Najcz�ciej pope�niane b��dy pogromc�w suma

  Najcz�ciej pope�niane b��dy pogromc�w suma

  Porady » Jak �owi� - porady

  Pisz�c ten artyku� chcia�bym przedstawi� wam drodzy czytelnicy najcz�ciej pope�niane b��dy poluj�cych na suma. Musicie mie� jednak na uwadze, �e to s� moje prywatne spostrze�enia. Ja za sumem uganiam


 • Jak czyta� rzek�? - ostrogi, opaski, burty i zakr�ty.

  Jak czyta� rzek�? - ostrogi, opaski, burty i zakr�ty.

  Porady » Jak �owi� - porady

  [p]Witam Szanowne grono kole�anek i koleg�w…:) do wpisu sk�oni�o mnie du�o zadawanych pyta� ze strony m�odszych\mniej do�wiadczonych koleg�w jak w najprostszy spos�b rozpozna� rzeczne miejsc�wki


 • Srebro dojrza�ego lata

  Srebro dojrza�ego lata

  Porady » Jak �owi� - porady

  Gor�ce, afryka�skie powietrze... Temperatury oscyluj�ce w g�rnych granicach zdrowego rozs�dku jak na warunki centralnej cz�ci starego kontynentu. Tak� aur� przywita�o nas lato i uraczy� lipiec. Z pun


 • POP

  POP'n'ROVER-Woblery powierzchniowe

  Porady » Jak �owi� - porady

  Czarny scenariuszW ko�cu wyczekiwany urlop – d�ugo planowana wyprawa w�dkarska nad dawno nie odwiedzane zaciszne jeziorko. Po kilku godzinach drogi wreszcie docieracie nad wod�, a tam niemi�a nireplywr��