menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Porady » Jak �owi� - porady


 • Rybomania Pozna� 2024 .

  Rybomania Pozna� 2024 .

  Porady » Jak �owi� - porady

  Ju� 1-3 marca 2024 r. w Poznaniu odb�dzie si� najwi�ksze w�dkarskie �wi�to w Polsce – Targi W�dkarskie RYBOMANIA. Przygotowania nabieraj� rozp�du, a sw�j udzia� potwierdzi�y ju� znacz�ce firmy z


 • Rzeczne w�dkarstwo feederowe zim� .

  Rzeczne w�dkarstwo feederowe zim� .

  Porady » Jak �owi� - porady

  1. Wyb�r odpowiedniego sprz�tu: W�dka feederowa jest popularnym wyborem podczas �owienia na rzece zim�. Wa�ne jest, aby wybra� w�dk� o odpowiedniej d�ugo�ci i wadze, kt�ra pozwoli na precyzyjne rzuty


 • Sk�adki okr�gowe PZW 2024 - zn�w dro�ej?

  Sk�adki okr�gowe PZW 2024 - zn�w dro�ej?

  Porady » Jak �owi� - porady

  Wielkimi krokami zbli�a si� koniec roku. Tym samym dla wielu z nas nadchodzi trudny czas podj�cia decyzji - "czy op�aci� kart� w 2024?" Pomijaj�c sam fakt, �e karty w Polsce nikt de facto nie op�aca -


 • W�dkowanie w okresie zimowym. Po pierwsze bezpiecze�stwo

  W�dkowanie w okresie zimowym. Po pierwsze bezpiecze�stwo

  Porady » Jak �owi� - porady

  W�dkowanie w okresie zimowym mo�e by� fascynuj�cym do�wiadczeniem, jednak wymaga dodatkowych �rodk�w ostro�no�ci ze wzgl�du na ekstremalne warunki pogodowe i lodowe.Przed rozpocz�ciem w�dkowania na lo


 • Wyb�r sprz�tu w�dkarskiego. Na co warto zwr�ci� uwag�?

  Wyb�r sprz�tu w�dkarskiego. Na co warto zwr�ci� uwag�?

  Porady » Jak �owi� - porady

  W�dkarstwo to sztuka, kt�ra wymaga zar�wno precyzji, jak i zrozumienia sprz�tu. Wyb�r odpowiednich narz�dzi jest kluczowy dla osi�gni�cia sukcesu na �owisku. Na co warto zwr�ci� uwag� wybieraj�c dobre


 • Jesienna zasiadka i dwa karpie w osiem godzin.

  Jesienna zasiadka i dwa karpie w osiem godzin.

  Porady » Jak �owi� - porady

  Pada deszcz, wieje bardzo nieprzyjemny wiatr, a temperatura zbli�a si�, a czasem nawet przekracza zero. Ka�da listopadowa zasiadka okazuje si� prawdziw� pr�b� charakteru, ale najbardziej zatwardziali


 • Nowy magazyn w�dkarski ca�kowicie za darmo.

  Nowy magazyn w�dkarski ca�kowicie za darmo.

  Porady » Jak �owi� - porady

  Przed Wami co� zupe�nie nowego - interaktywny magazyn ONLINE. Wystarczy telefon i dost�p do internetu!W magazynie zobaczycie porady jak z�owi� olbrzymie szczupaki na nieznanych wodach, przepisy kulina


 • Jak prawid�owo kisi� ziarno.

  Jak prawid�owo kisi� ziarno.

  Porady » Jak �owi� - porady

  Zaczn� od bana�u - ka�de kiszenie jest fermentacj�, ale nie ka�da fermentacja jest kiszeniem. Filmy czy artyku�y gdzie do ziarna dodaje si� cukier, albo zalewa si� je coca-col� pokazuj� jak fermentowa


 • Kto zap�aci� za imprez� PZW na Zamku Ryn?

  Kto zap�aci� za imprez� PZW na Zamku Ryn?

  Porady » Jak �owi� - porady

  Dwa tygodnie temu informowali�my na naszym profilu facebookowym o hucznie organizowanej przez ZG PZW konferencji na Zamku Ryn w dniach 4-6 pa�dziernika z okazji 145-lecia zorganizowanego w�dkarstwa w


 • Jak z�owi� okonia .

  Jak z�owi� okonia .

  Porady » Jak �owi� - porady

  Postaram si� po kr�tce opisa� podstawowe rzeczy, kt�re maja wp�yw na po��w tej pi�knej ryby.Wpis ten nie b�dzie o rekordowych okazach, lecz o sukcesywnym �owieniu mniejszych i �rednich rozmiar�w  


 • W�dkowanie. Jak zacz�� i co przygotowa�, �eby si� nie zniech�ci�?

  W�dkowanie. Jak zacz�� i co przygotowa�, �eby si� nie zniech�ci�?

  Porady » Jak �owi� - porady

  Ka�dego roku przybywa os�b chc�cych nauczy� si� w�dkowa�, co mo�e �wiadczy� o tym, �e w�dkowanie nie traci na swojej popularno�ci. Hobby, jakim jest w�dkarstwo daje mo�liwo�� wypoczynku na �onie natur


 • Co dalej z Solin� i Myczkowcami?

  Co dalej z Solin� i Myczkowcami?

  Porady » Jak �owi� - porady

  Od kilku miesi�cy w�dkarze z Podkarpacia bacznie przygl�daj� si� sprawie prowadzonej na zbiornikach Solina i Myczkowce przez Okr�g PZW Krosno hodowli g��wnie pstr�g�w t�czowych. Wg. lokalnych w�dkarzy


 • W�dkarze niezadowoleni z gospodarowania wodami przez PZW

  W�dkarze niezadowoleni z gospodarowania wodami przez PZW

  Porady » Jak �owi� - porady

  Z okazji Dnia W�dkarza - 23 czerwca, publikujemy wyniki specjalnego sonda�u, kt�rzy przeprowadzi� renomowany instytut badawczy Kantar Public, znany m.in. z publikowanych cyklicznie sonda�y wyborczych.


 • Jak ubra� si� na ryby zim�?

  Jak ubra� si� na ryby zim�?

  Porady » Jak �owi� - porady

  Chocia� ujemne temperatury, �nieg, wilgo� i szybko zapadaj�cy zmrok nie nastrajaj� pozytywnie do wypraw nad wod�, to nawet w �rodku zimy nad brzegami jezior i rzek mo�na spotka� wielu w�dkarzy. Zimowe


 • Przysta� nad Pars�t� - idealne miejsce na w�dkarski weekend

  Przysta� nad Pars�t� - idealne miejsce na w�dkarski weekend

  Porady » Jak �owi� - porady

  Z prawdziw� przyjemno�ci� prezentujemy kolejne miejsce na w�dkarskiej mapie Polski dedykowane w�dkarzom. Przysta� nad Pars�t� to urokliwe miejsce nad Kr�low� polskich rzek triociowych - Pars�t� nieopo


 • Jak znale�� nowe w�dkarskie �owisko

  Jak znale�� nowe w�dkarskie �owisko

  Porady » Jak �owi� - porady

  Sprawd� jak znale�� nowe w�dkarskie �owisko ! W�dkarstwo to nie tylko �owienie ryb. W�dkarstwo to r�wnie� poszukiwanie i odkrywanie nowych �owisk takich jak na przyk�ad rzeki lub jeziora. Czasami poja


 • Jedna op�ata krajowa - nareszcie?

  Jedna op�ata krajowa - nareszcie?

  Porady » Jak �owi� - porady

  Nie milkn� echa niezbyt przemy�lanej wypowiedzi europos�anki Sylwii Spurek, kt�ra kilka dni temu zapowiedzia�a w�asn� Now� 5 dla zwierz�t, w kt�rej m.in. chcia�aby za kilka lat zakaza� w�dkarstwa a ty


 • Ryby czy zapory?

  Ryby czy zapory?

  Porady » Jak �owi� - porady

  Temat przegradzania rzek zaporami wywo�any planami nowej zapory na Wi�le w Siarzewie wywo�a� wiele internetowych dyskusji. W�dkarze interesuj� si� g�osem biolog�w, hydrolog�w, ichtiolog�w, kt�rzy podk


 • Dlaczego nale�y rozebra� zapor� we W�oc�awku?

  Dlaczego nale�y rozebra� zapor� we W�oc�awku?

  Porady » Jak �owi� - porady

  Plany budowy nowego Stopnia Wodnego Siarzewo na Wi�le nieopodal Ciechocinka wywo�a�y prawdziw� burz� w internecie. Wielu w�dkarzy wyra�a sw�j sprzeciw przeciw tej inwestycji podnosz�c r�ne argumenty.


 • Karpie na �owisko PZW Wydra

  Karpie na �owisko PZW Wydra

  Porady » Jak �owi� - porady

  Siema dzi� zapraszamy was na film ze zbiornika wydra w Je�owie�� Tym razem naszym celem by�y liny ale woda postanowi�a da� nam ma�e karpiemimo to zabawa by�a przednia a zan�ta spisa�a si� idealni


 • Letnie przelewy

  Letnie przelewy

  Porady » Jak �owi� - porady

  Sierpie� i wrzesie� na Wi�le oznacza zazwyczaj bardzo niski stan wody. Zw�aszcza ostatnimi laty susza bardziej daje si� we znaki. Trzeba by�o si� dostosowa� do takich warunk�w i nauczy� si� w nich sku


 • Minister zlikwiduje Stra� Ryback�

  Minister zlikwiduje Stra� Ryback�

  Porady » Jak �owi� - porady

  Wczoraj by� bardzo wa�ny dzie� dla polskiego w�dkarstwa. Pod S�upskiem na specjalnej konferencji zwo�anej przez Ministerstwo Gospodarski Morskiej i �eglugi �r�dl�dowej, odpowiedzialnego za rybactwo i


 • Metoda kr�tkiej nimfy.

  Metoda kr�tkiej nimfy.

  Porady » Jak �owi� - porady

  Ju� pi�� dni up�yn�o od naszego wsp�lnego muchowania w jednym sektorze m�j drogi Januszu, a zadane przez Ciebie pytanie nadal brzmi w moich uszach. Pyta�e� mnie, dlaczego nie masz bra�, pomimo �e kij


 • Wi�lane leszcze na sp�awik

  Wi�lane leszcze na sp�awik

  Porady » Jak �owi� - porady

  Dotychczasowe moje do�wiadczenia w �owieniu leszczy wi�za�y si� z �owieniem grunt�wkami. Zw�aszcza je�li chodzi o �owienie w wielkich rzekach. Leszcze na sp�awik trafia�y mi si� ale tylko na starorzec


 • Karp z zatoki - spos�b na letniego karpia.

  Karp z zatoki - spos�b na letniego karpia.

  Porady » Jak �owi� - porady

  Dzie�, 29 lipiec 2020 na d�ugo pozostanie w mojej pami�ci. Nawet nie spodziewa�em si�, �e b�dzie to moja zasiadka �ycia. Par� dni wcze�niej poprzedzaj�cy wyjazd wykona�em kilka telefon�w do koleg�w z


 • Metoda bolo�ska, jak to trudno prosto �owi�

  Metoda bolo�ska, jak to trudno prosto �owi�

  Porady » Jak �owi� - porady

  W imi� zasadPrzep�ywanka. Metoda kt�r� zna wi�kszo�� w�dkarzy nie b�d�cych ju� nastolatkami a swoja przygod� z rybami zaczynali nad rzek� przy u�yciu w�dek ze sp�awikiem. W tamtym czasie takie metody


 • Uparty rzeczny sandacz

  Uparty rzeczny sandacz

  Porady » Jak �owi� - porady

  Woda troch� ust�pi�a wi�c postanowi�em wybra� si� na wi�lane leszcze. Miejsce to samo, kt�re ob�awiam od dw�ch lat. G��wka ,za kt�r� jest przykosa i du�y blat z niemal�e stoj�c� wod�. Na miejscu okaza


 • Magia grochu - jak �owi� na groch

  Magia grochu - jak �owi� na groch

  Porady » Jak �owi� - porady

  P�ki sklep�w w�dkarskich aktualnie uginaj� si� od wszelkiego rodzaju pellet�w, kulek proteinowych i innych podobnych przyn�t. Nawet nie b�d� pr�bowa� tworzy� tu pe�nej listy. Jednak czy to znaczy �e


 • Bo�e Cia�o na medal

  Bo�e Cia�o na medal

  Porady » Jak �owi� - porady

  �wi�ta fatalnie wypadaj� w tym roku i niewiele czasu wolnego od pracy. Dlatego postanowi�em maksymalnie wykorzysta� Bo�e Cia�o. Ju� w �rod� by�em nad Bugiem aby znale�� i zan�ci� miejsc�wk�. Wybra�em


 • Z w�dk� przez Gda�sk

  Z w�dk� przez Gda�sk

  Porady » Jak �owi� - porady

  Rzeka Mot�awa i pozwoleniaNa pocz�tek par� szybkich fakt�w na temat Mot�awy: jest to rzeka w wojew�dztwie pomorskim, kt�ra swoje �r�d�o ma w Jeziorze Rokickim a uj�cie w Martwej Wi�le. Przep�ywa przez


 • W poszukiwaniu kleni - pierwsza wyprawa na Rz�dz�

  W poszukiwaniu kleni - pierwsza wyprawa na Rz�dz�

  Porady » Jak �owi� - porady

  Zbli�a� si� jeden dzie� nieplanowanego wolnego. Oczywistym by�o, �e sp�dz� go nad wod� w�dkuj�c. Tylko gdzie i jak� metod�? Dzie� wcze�niej d�ugo przegl�da�em map� i fora internetowe w poszukiwaniu od


 • Majowe �owy sp�awikowe

  Majowe �owy sp�awikowe

  Porady » Jak �owi� - porady

  W poprzednich sezonach miesi�c maj to dla mnie by� g��wnie spinning i uganianie si� za szczupakiem, boleniem i okoniem. Czasem grunt�wka w poszukiwaniu leszczy. Ten sezon z powodu wirusa zacz�� si� in


 • Jeziorowe leszcze i liny z brzegu - m�j spos�b na du�e ryby

  Jeziorowe leszcze i liny z brzegu - m�j spos�b na du�e ryby

  Porady » Jak �owi� - porady

  "Na PZW nie ma ryb", "K�usole wszystko siatami zastawiaj�", "Nie zarybiaj�, a kasy maj� pe�no" takie komentarze bardzo czesto mo�na przeczyta� pod zdj�ciami lub artyku�ami dotycz�cymi w�d dzier�awiony


 • Klenie na nimfy - prze�amanie

  Klenie na nimfy - prze�amanie

  Porady » Jak �owi� - porady

  PRZE�AMANIEKoledzy wiele razy g�osili prawd�, �e klenie i lipienie p�ywaj� stadami. Mnie nie udawa�o si� z�owi� kilku ryb z jednego miejsca i dlatego mia�em w�tpliwo�ci. Ale wszystko jest do pewnego c


 • Kleniowymi �cie�kami.

  Kleniowymi �cie�kami.

  Porady » Jak �owi� - porady

  W tym roku wiosna zapuka�a do nas do�� wcze�nie , lub mo�na powiedzie� �e zimy nie by�o w og�le , dla tego wielu z nas sezonu podlodowego si� nie doczeka�o , a sezon spinningowy rozpocz�� si� wcze�nie


 • Rzecznik popiera w�dkarzy?

  Rzecznik popiera w�dkarzy?

  Porady » Jak �owi� - porady

  Pandemia koronawirusa zatacza co raz wi�ksze kr�gi. Polskie w�adze og�aszaj� z tego powodu kolejne restrykcje. St�d wci�� aktualne jest pytanie czy mo�na chodzi� na ryby bez nara�enia si� na sankcje.


 • Wiosenne liny

  Wiosenne liny

  Porady » Jak �owi� - porady

  Zanim zacz��em zapuszcza� si� z moimi w�dkarskimi wyprawami nad rzeki pierwszymi �owionymi przeze mnie rybami by�y liny i karasie. To od tych gatunk�w zaczyna�em ka�dy sezon. Odpowiednio zan�cone poja


 • Czy mo�na i�� na ryby?

  Czy mo�na i�� na ryby?

  Porady » Jak �owi� - porady

  Obecna sytuacja pandemii koronawirusa oraz kolejne obostrzenia zwi�zane z ograniczeniem swobody poruszania si�, zgromadze� oraz wychodzenia na �wie�e powietrze powoduj�, �e wielu w�dkarzy zadaje sobie


 • Protest w�dkarzy 21.03 czasowo zawieszony

  Protest w�dkarzy 21.03 czasowo zawieszony

  Porady » Jak �owi� - porady

  Wielu z nas w�dkarzy szykowa�o si� do udzia�u w planowanym na 21 marca protestem pod Sejmem RP. Niestety ze wzgl�du na pandemi� korona wirusa organizatorzy protestu podj�li decyzj� o prze�o�eniu akcji


 • Czy szczupak atakuje w powietrzu?

  Czy szczupak atakuje w powietrzu?

  Porady » Jak �owi� - porady

  Do naskrobania tego kr�tkiego, jak na mnie wpisu zainspirowa�o mnie wydarzenie, kt�re o tyle mnie zaskoczy�o co i rozbawi�o.Kt�rego� pi�knego dnia postanowi�em wypr�bowa� nowo zakupion� kamer� gopro.Treplywr��