menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Porady » Jak �owi� - porady


 • Metody po�owu ryb jeziorowych.

  Metody po�owu ryb jeziorowych.

  Porady » Jak �owi� - porady

  Metody po�owu ryb jeziorowych.Okonie na �ywcaOko� jest ryb� pospolicie wyst�puj�c� w naszych wodach. Zamieszkuje jeziora oraz rzeki,w stawach jest bardzo rzadko wyst�puj�cym gatunkiem. Cech� odr�niaj


 • Badanie polskiego w�dkarstwa - Instytut Rybactwa �r�dl�dowego

  Badanie polskiego w�dkarstwa - Instytut Rybactwa �r�dl�dowego

  Porady » Jak �owi� - porady

  W�dkarzu - podziel si� swoj� opini� na temat stanu w�d w Polsce, sposobu ich zagospodarowania, metod i preferencji w�dkarskich. Udzia� w badaniu to unikalny spos�b wyra�enia anonimowo swoich opinii, k


 • Method Feeder Polska Masters 2023 - zapisy

  Method Feeder Polska Masters 2023 - zapisy

  Porady » Jak �owi� - porady

  Czterodniowa impreza pe�na w�dkarskiej rywalizacji, wspania�ej atmosfery i integracji!Trening po��czony z integracj� i pocz�stunkiem 29.06.2023r3 dniowe zawody 30.06-02.07.2023r�owisko Ma�lanka PsaryP


 • Porozumienia mi�dzyokr�gowe PZW 2023

  Porozumienia mi�dzyokr�gowe PZW 2023

  Porady » Jak �owi� - porady

  Sezon w zasadzie ju� za progiem. Wielu w�dkarzy rozwa�a kwesti� ponoszenia op�at za w�dkowanie. Dlatego nie czekamy ju� d�u�ej tylko publikujemy jako jedyni w Polsce map� porozumie� pomi�dzy okr�gami


 • Sk�adki okr�gowe PZW 2023

  Sk�adki okr�gowe PZW 2023

  Porady » Jak �owi� - porady

  Prezentujemy zestawienie sk�adek PZW w podziale na okr�gi, kt�re b�d� obowi�zywa�y w poszczeg�lnych okr�gach w sezonie 2023. Do tzw. sk�adki okr�gowej - "na ochron� i zagospodarowanie w�d" doliczamy o


 • Jak ubra� si� na ryby zim�?

  Jak ubra� si� na ryby zim�?

  Porady » Jak �owi� - porady

  Chocia� ujemne temperatury, �nieg, wilgo� i szybko zapadaj�cy zmrok nie nastrajaj� pozytywnie do wypraw nad wod�, to nawet w �rodku zimy nad brzegami jezior i rzek mo�na spotka� wielu w�dkarzy. Zimowe


 • Przysta� nad Pars�t� - idealne miejsce na w�dkarski weekend

  Przysta� nad Pars�t� - idealne miejsce na w�dkarski weekend

  Porady » Jak �owi� - porady

  Z prawdziw� przyjemno�ci� prezentujemy kolejne miejsce na w�dkarskiej mapie Polski dedykowane w�dkarzom. Przysta� nad Pars�t� to urokliwe miejsce nad Kr�low� polskich rzek triociowych - Pars�t� nieopo


 • Jak znale�� nowe w�dkarskie �owisko

  Jak znale�� nowe w�dkarskie �owisko

  Porady » Jak �owi� - porady

  Sprawd� jak znale�� nowe w�dkarskie �owisko ! W�dkarstwo to nie tylko �owienie ryb. W�dkarstwo to r�wnie� poszukiwanie i odkrywanie nowych �owisk takich jak na przyk�ad rzeki lub jeziora. Czasami poja


 • Jedna op�ata krajowa - nareszcie?

  Jedna op�ata krajowa - nareszcie?

  Porady » Jak �owi� - porady

  Nie milkn� echa niezbyt przemy�lanej wypowiedzi europos�anki Sylwii Spurek, kt�ra kilka dni temu zapowiedzia�a w�asn� Now� 5 dla zwierz�t, w kt�rej m.in. chcia�aby za kilka lat zakaza� w�dkarstwa a ty


 • Ryby czy zapory?

  Ryby czy zapory?

  Porady » Jak �owi� - porady

  Temat przegradzania rzek zaporami wywo�any planami nowej zapory na Wi�le w Siarzewie wywo�a� wiele internetowych dyskusji. W�dkarze interesuj� si� g�osem biolog�w, hydrolog�w, ichtiolog�w, kt�rzy podk


 • Dlaczego nale�y rozebra� zapor� we W�oc�awku?

  Dlaczego nale�y rozebra� zapor� we W�oc�awku?

  Porady » Jak �owi� - porady

  Plany budowy nowego Stopnia Wodnego Siarzewo na Wi�le nieopodal Ciechocinka wywo�a�y prawdziw� burz� w internecie. Wielu w�dkarzy wyra�a sw�j sprzeciw przeciw tej inwestycji podnosz�c r�ne argumenty.


 • Karpie na �owisko PZW Wydra

  Karpie na �owisko PZW Wydra

  Porady » Jak �owi� - porady

  Siema dzi� zapraszamy was na film ze zbiornika wydra w Je�owie�� Tym razem naszym celem by�y liny ale woda postanowi�a da� nam ma�e karpiemimo to zabawa by�a przednia a zan�ta spisa�a si� idealni


 • Letnie przelewy

  Letnie przelewy

  Porady » Jak �owi� - porady

  Sierpie� i wrzesie� na Wi�le oznacza zazwyczaj bardzo niski stan wody. Zw�aszcza ostatnimi laty susza bardziej daje si� we znaki. Trzeba by�o si� dostosowa� do takich warunk�w i nauczy� si� w nich sku


 • Minister zlikwiduje Stra� Ryback�

  Minister zlikwiduje Stra� Ryback�

  Porady » Jak �owi� - porady

  Wczoraj by� bardzo wa�ny dzie� dla polskiego w�dkarstwa. Pod S�upskiem na specjalnej konferencji zwo�anej przez Ministerstwo Gospodarski Morskiej i �eglugi �r�dl�dowej, odpowiedzialnego za rybactwo i


 • Metoda kr�tkiej nimfy.

  Metoda kr�tkiej nimfy.

  Porady » Jak �owi� - porady

  Ju� pi�� dni up�yn�o od naszego wsp�lnego muchowania w jednym sektorze m�j drogi Januszu, a zadane przez Ciebie pytanie nadal brzmi w moich uszach. Pyta�e� mnie, dlaczego nie masz bra�, pomimo �e kij


 • Wi�lane leszcze na sp�awik

  Wi�lane leszcze na sp�awik

  Porady » Jak �owi� - porady

  Dotychczasowe moje do�wiadczenia w �owieniu leszczy wi�za�y si� z �owieniem grunt�wkami. Zw�aszcza je�li chodzi o �owienie w wielkich rzekach. Leszcze na sp�awik trafia�y mi si� ale tylko na starorzec


 • Karp z zatoki - spos�b na letniego karpia.

  Karp z zatoki - spos�b na letniego karpia.

  Porady » Jak �owi� - porady

  Dzie�, 29 lipiec 2020 na d�ugo pozostanie w mojej pami�ci. Nawet nie spodziewa�em si�, �e b�dzie to moja zasiadka �ycia. Par� dni wcze�niej poprzedzaj�cy wyjazd wykona�em kilka telefon�w do koleg�w z


 • Metoda bolo�ska, jak to trudno prosto �owi�

  Metoda bolo�ska, jak to trudno prosto �owi�

  Porady » Jak �owi� - porady

  W imi� zasadPrzep�ywanka. Metoda kt�r� zna wi�kszo�� w�dkarzy nie b�d�cych ju� nastolatkami a swoja przygod� z rybami zaczynali nad rzek� przy u�yciu w�dek ze sp�awikiem. W tamtym czasie takie metody


 • Uparty rzeczny sandacz

  Uparty rzeczny sandacz

  Porady » Jak �owi� - porady

  Woda troch� ust�pi�a wi�c postanowi�em wybra� si� na wi�lane leszcze. Miejsce to samo, kt�re ob�awiam od dw�ch lat. G��wka ,za kt�r� jest przykosa i du�y blat z niemal�e stoj�c� wod�. Na miejscu okaza


 • Magia grochu - jak �owi� na groch

  Magia grochu - jak �owi� na groch

  Porady » Jak �owi� - porady

  P�ki sklep�w w�dkarskich aktualnie uginaj� si� od wszelkiego rodzaju pellet�w, kulek proteinowych i innych podobnych przyn�t. Nawet nie b�d� pr�bowa� tworzy� tu pe�nej listy. Jednak czy to znaczy �e


 • Bo�e Cia�o na medal

  Bo�e Cia�o na medal

  Porady » Jak �owi� - porady

  �wi�ta fatalnie wypadaj� w tym roku i niewiele czasu wolnego od pracy. Dlatego postanowi�em maksymalnie wykorzysta� Bo�e Cia�o. Ju� w �rod� by�em nad Bugiem aby znale�� i zan�ci� miejsc�wk�. Wybra�em


 • Z w�dk� przez Gda�sk

  Z w�dk� przez Gda�sk

  Porady » Jak �owi� - porady

  Rzeka Mot�awa i pozwoleniaNa pocz�tek par� szybkich fakt�w na temat Mot�awy: jest to rzeka w wojew�dztwie pomorskim, kt�ra swoje �r�d�o ma w Jeziorze Rokickim a uj�cie w Martwej Wi�le. Przep�ywa przez


 • W poszukiwaniu kleni - pierwsza wyprawa na Rz�dz�

  W poszukiwaniu kleni - pierwsza wyprawa na Rz�dz�

  Porady » Jak �owi� - porady

  Zbli�a� si� jeden dzie� nieplanowanego wolnego. Oczywistym by�o, �e sp�dz� go nad wod� w�dkuj�c. Tylko gdzie i jak� metod�? Dzie� wcze�niej d�ugo przegl�da�em map� i fora internetowe w poszukiwaniu od


 • Majowe �owy sp�awikowe

  Majowe �owy sp�awikowe

  Porady » Jak �owi� - porady

  W poprzednich sezonach miesi�c maj to dla mnie by� g��wnie spinning i uganianie si� za szczupakiem, boleniem i okoniem. Czasem grunt�wka w poszukiwaniu leszczy. Ten sezon z powodu wirusa zacz�� si� in


 • Jeziorowe leszcze i liny z brzegu - m�j spos�b na du�e ryby

  Jeziorowe leszcze i liny z brzegu - m�j spos�b na du�e ryby

  Porady » Jak �owi� - porady

  "Na PZW nie ma ryb", "K�usole wszystko siatami zastawiaj�", "Nie zarybiaj�, a kasy maj� pe�no" takie komentarze bardzo czesto mo�na przeczyta� pod zdj�ciami lub artyku�ami dotycz�cymi w�d dzier�awiony


 • Klenie na nimfy - prze�amanie

  Klenie na nimfy - prze�amanie

  Porady » Jak �owi� - porady

  PRZE�AMANIEKoledzy wiele razy g�osili prawd�, �e klenie i lipienie p�ywaj� stadami. Mnie nie udawa�o si� z�owi� kilku ryb z jednego miejsca i dlatego mia�em w�tpliwo�ci. Ale wszystko jest do pewnego c


 • Kleniowymi �cie�kami.

  Kleniowymi �cie�kami.

  Porady » Jak �owi� - porady

  W tym roku wiosna zapuka�a do nas do�� wcze�nie , lub mo�na powiedzie� �e zimy nie by�o w og�le , dla tego wielu z nas sezonu podlodowego si� nie doczeka�o , a sezon spinningowy rozpocz�� si� wcze�nie


 • Rzecznik popiera w�dkarzy?

  Rzecznik popiera w�dkarzy?

  Porady » Jak �owi� - porady

  Pandemia koronawirusa zatacza co raz wi�ksze kr�gi. Polskie w�adze og�aszaj� z tego powodu kolejne restrykcje. St�d wci�� aktualne jest pytanie czy mo�na chodzi� na ryby bez nara�enia si� na sankcje.


 • Wiosenne liny

  Wiosenne liny

  Porady » Jak �owi� - porady

  Zanim zacz��em zapuszcza� si� z moimi w�dkarskimi wyprawami nad rzeki pierwszymi �owionymi przeze mnie rybami by�y liny i karasie. To od tych gatunk�w zaczyna�em ka�dy sezon. Odpowiednio zan�cone poja


 • Czy mo�na i�� na ryby?

  Czy mo�na i�� na ryby?

  Porady » Jak �owi� - porady

  Obecna sytuacja pandemii koronawirusa oraz kolejne obostrzenia zwi�zane z ograniczeniem swobody poruszania si�, zgromadze� oraz wychodzenia na �wie�e powietrze powoduj�, �e wielu w�dkarzy zadaje sobie


 • Protest w�dkarzy 21.03 czasowo zawieszony

  Protest w�dkarzy 21.03 czasowo zawieszony

  Porady » Jak �owi� - porady

  Wielu z nas w�dkarzy szykowa�o si� do udzia�u w planowanym na 21 marca protestem pod Sejmem RP. Niestety ze wzgl�du na pandemi� korona wirusa organizatorzy protestu podj�li decyzj� o prze�o�eniu akcji


 • Czy szczupak atakuje w powietrzu?

  Czy szczupak atakuje w powietrzu?

  Porady » Jak �owi� - porady

  Do naskrobania tego kr�tkiego, jak na mnie wpisu zainspirowa�o mnie wydarzenie, kt�re o tyle mnie zaskoczy�o co i rozbawi�o.Kt�rego� pi�knego dnia postanowi�em wypr�bowa� nowo zakupion� kamer� gopro.T


 • Spinningowy �wi�ty Gral.

  Spinningowy �wi�ty Gral.

  Porady » Jak �owi� - porady

  SPINIGOWY �WI�TY GRALKiedy�, dawno temu ludzie szukali �wi�tego Grala. Do dzi� nikomu si� nie uda�o, co nie oznacza, �e poszukiwania zako�czono.Podobnie rzecz si� ma z w�dkarstwem. Odk�d pami�tam, a w


 • Mi�tus na feeder - troch� opowiastek o mi�tusach.

  Mi�tus na feeder - troch� opowiastek o mi�tusach.

  Porady » Jak �owi� - porady

  Ka�dy z nas ma  swoje ulubione ryby na kt�re chce si� nastawia� i �owi� , tak� ryb� mam i ja . T� ryb� jest mi�tus , mi�tus obok lina to moja ulubiona ryba ,  �e tak powiem spokojnego �eru n


 • Dziwna Zima

  Dziwna Zima

  Porady » Jak �owi� - porady

  Zima czy mo�e wiosna?Od kilku lat mo�na zaobserwowa� w Polsce pewne zjawisko. Z roku na rok zimy �agodniej�. Tegoroczna najzimniejsza pora roku jest niebywale ciep�a! W tym tek�cie nie b�d� opowiada�


 • Rybomania Pozna� 2020 - targi r�kodzie�a w�dkarskiego

  Rybomania Pozna� 2020 - targi r�kodzie�a w�dkarskiego

  Porady » Jak �owi� - porady

  Wiod�ca impreza wystawiennicza w Polsce - Rybomania w Poznaniu zbli�a si� wielkimi krokami. W dniach 6-8 marca na terenie Mi�dzynarodowych Targ�w Pozna�skich kolejny raz spotka si� w�dkarska bra� z ca


 • Pierwsze klenie sezonu 2020

  Pierwsze klenie sezonu 2020

  Porady » Jak �owi� - porady

  Plan na pierwsze wyj�cie by� na 15-tego we �rod� ale z przyczyn ode mnie niezale�nych nie wypali�. Nast�pnego dnia we czwartek melduj� si� nad rzek� w sprawdzonych miejsc�wkach jak niby na t� por� rok


 • Dwa metry dna pe�ne ryb

  Dwa metry dna pe�ne ryb

  Porady » Jak �owi� - porady

  Miejsc�wkaWysoka na trzy metry burta. W niej lekkie za�amanie brzegu kt�re powoduje �e na dole zrobi�a si� pseudo zatoczka, ma nie wi�cej jak metr g��boko�ci i kilka metr�w kwadratowych powierzchni. N


 • Gdzie szuka� du�ych p�oci w zimie

  Gdzie szuka� du�ych p�oci w zimie

  Porady » Jak �owi� - porady

  Najwa�niejsz� i chyba podstawow� spraw� jest znalezienie odpowiedniego �owiska, gdzie du�e egzemplarze p�oci wyst�puj�. Je�eli b�dziemy �owi� na jeziorze, w kt�rym nie ma du�ych ryb, to �adn


 • Hodowlane karpie

  Hodowlane karpie

  Porady » Jak �owi� - porady

  Stawy hodowlane, komercyjne czy po prostu prywatne bo o nich b�dzie mowa, s� bardzo popularnymi stawami dla ka�dego w�dkarza, kt�ry chce poczu� przyjemno�� holowania du�ej ryby. Owe stawy cz�sto rozbureplywr��