menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Porady » �y�ki - Haczyki - testy


 • Prawid�owe nawiajnaie �y�ki na szpul�

  Prawid�owe nawiajnaie �y�ki na szpul�

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  O nawijaniu �y�ki na ko�owrotek jest bardzo du�o wpisu na blogu. Nie wielu jednak koleg�w w�dkarzy zwr�ci�o uwag� na prawid�owe nawijanie �y�ki na szpul� ko�owrotka . Nie mo�e by� co jest rzecz� o


 • Odt�uszczanie �y�ki domowym sposobem

  Odt�uszczanie �y�ki domowym sposobem

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Ka�dy z w�dkuj�cych metod� odleg�o�ciow� doskonale zdaje sobie spraw� z tego , jak wa�ne jest odt�uszczenie �y�ki. Dopiero bowiem wtedy , gdy po zarzuceniu zestawu zatopimy �y�k� , nasz waggler stani


 • Robienie ma�ych p�telek

  Robienie ma�ych p�telek

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Niewielu z w�dkarzy zdaje sobie spraw� z tego jak wa�ne jest robienie r�wnych i ma�ych p�telek przy po�owach sp�awikowych czy gruntowych. P�telka przy zako�czeniu przyponu wp�ywa na prezentacj� przyn�


 • Haczyki - haczyki na ryby

  Haczyki - haczyki na ryby

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  ZASTOSOWANIE HACZYK�W w zale�no�ci od wielko�ci i prze�naczeniaChcia�em sie podzieli� moimi spostrze�eniami na temat haczyk�w.. Cz�sto b�d�c nad wod�, widz� ja koledzy w�dkarze szczeg�lnie m�odsi stos


 • Tajemniczy w�ze� w�dkarski

  Tajemniczy w�ze� w�dkarski

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Poni�szy artyku� kieruj� do najm�odszej braci w�dkarskiej, kt�ra to stawiaj�c pierwsze kroki nad wod� -zaczyna zdobywa� do�wiadczenie i nabywa� praktyki w zakresie w�a�ciwych technik zbrojenia zestaw


 • Haczyki do ciasta

  Haczyki do ciasta

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Witam.Do napisania tego kr�tkiego artyku�u, sprowokowa�o, mnie zdarzenie jakiego by�em �wiadkiem w jednym ze sklep�w w�dkarskich. Z wiadomych przyczyn nie napisze w kt�rym. Ot� jeden z klient�w, wy


 • �y�ka czy plecionka - nie dostrzeg�em r�nicy

  �y�ka czy plecionka - nie dostrzeg�em r�nicy

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  od jakiego� czasu nurtowa� mnie dylemat �y�ka czy plecionka na te przebieg�e klocki. Targany w�tpliwo�ciami,pod wp�ywem wypowiedzi i rad koleg�w w�dkarzy zakupi�em �y�eczk� Team Dragon FLEX 0.20 .nawi


 • Przypony fluorocarbonowe do zestaw�w spinningowych

  Przypony fluorocarbonowe do zestaw�w spinningowych

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Przypony fluorocarbonowe s� drogie i przez to �e nawet ma�y 'z�bacz' mo�e je uszkodzi� niech�tnie stosowane. Ka�dy kto straci� ryb� przez tego typu przypon je�li drugi raz go za�o�y to raczej niech


 • Odt�uszczanie �y�ki sposobem domowym

  Odt�uszczanie �y�ki sposobem domowym

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Ka�dy z w�dkujacych metod� odleglo�ciowa doskonale zdaje sobie sprawe jak wa�ne jest odt�uszczanie �y�ki.Dopiero bowiem wtedy gdy po zarzuceniu zestawu zatpimy �y�k� nasz waggler stanie si� odporny na


 • �y�ka - odt�uszczanie

  �y�ka - odt�uszczanie

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  �y�ka - odt�uszczanie - dobrze wiemy jak wa�ne podczas po�owu z gruntu lub na sp�awik jest szybkie toni�cie �y�ki. Nawet nowe dopiero kupione maj� problem z toni�ciem a nas te� czasami denerwuje czek


 • Wi�zade�ko do haczyk�w

  Wi�zade�ko do haczyk�w

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Wi�zade�ko do haczyk�w - Nie ka�dy go dzisiaj potrzebuje , bo sposob�w na wi�zanie haczyk�w na ryby jest wiele. Pomimo tego je�eli kogo� to zainteresuje to ma mo�liwo�� zrobi� takie wi�zade�ko sam.


 • Haczyk najwa�niejszy element zestawu

  Haczyk najwa�niejszy element zestawu

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  W moim pude�ku ze sprz�tem haczyki zajmuj� bardzo ma�o miejsca, ale s� dla mnie najwa�niejsze. Przy ich wyborze uwzgl�dniam zawsze kilka czynnik�w. Wielko�� haczyka dobieram do pyska ryby, na kt�r� c


 • Przypony na drapie�niki - co wybra�em

  Przypony na drapie�niki - co wybra�em

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Przegl�daj�c sprz�t i przygotowuj�c si� do sezonu 2009, m�j zwrok pow�drowa� w kierunku przypon�w. Montuj�c nasz zestaw powinni�my zwr�ci� uwage na odpowiedni dob�r przyponu. Wiadomo �e wi�kszo�� nasz


 • �y�ki w�dkarskie

  �y�ki w�dkarskie

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Witam, to m�j pierwszy wpis wi�c prosz� o wyrozumia�o�� ..:-) Odwiedzaj�c r�ne blogi docieram do wa�nych informacji praktycznych, kt�re na pewno mi si� przydadz�, chcia�bym tak�e podzieli� si� z inny


 • Wi�zanie haczyk�w, jak zawi�za� haczyk na ryby

  Wi�zanie haczyk�w, jak zawi�za� haczyk na ryby

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Wi�zanie haczyk�w jest jak z pacierz, powinno go si� umie�, nawet, gdy kto� nas obudzi o drugiej w nocy. Niestety jest to tylko teoria nt. zawi�zania haczyka. Z wi�zaniem


 • �y�ka czy plecionka? - porady Grzegorza Sici�skiego

  �y�ka czy plecionka? - porady Grzegorza Sici�skiego

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Witam. Mam ma�e pytanie. Co jest lepsze - zwyk�a �y�ka czy plecionka, wobler, blacha mors czy mo�e guma, je�li �owi� szczupaki do 4 kg? W�dkarz Marcin Banasiak.Nadaje si� zar�wno �y�ka, jak i pleci


 • Haczyki w�dkarskie - najwa�niejsza cz�� zestawu

  Haczyki w�dkarskie - najwa�niejsza cz�� zestawu

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  W�dkarze powinni wiedzie�, �e najwa�niejsz� cz�ci� w�dkarskiego zestawu jest haczyk, poniewa� ma on bezpo�redni kontakt z ryb�. Dlatego trzeba przyk�ada� wiele uwagi tej cz�ci zastawu. Wi���c przypo


 • �y�ka w�dkarska Mikado

  �y�ka w�dkarska Mikado

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Przedstawiamy Pa�stwu pierwszy z cyklu artyku��w zwi�zanych z wakacyjn� ofert� wiod�cych producent�w sprz�tu w�dkarskiego.�y�ka w�dakrksie:Plecionka Mikado Trython Megaline:Najwy�szej jako�ci, profesj


 • �y�ka Mikado Dino Ultra

  �y�ka Mikado Dino Ultra

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Chcia�bym przybli�y� Wam troche �y�ki na kt�re w�dkuje od d�u�szego czasu. S� to stosunkowo tanie �y�ki firmy Mikado Dino Ultra. Pisma w�dkarskie prze�cigaj� si� w reklamowaniu �y�ek wszelkiego gatunk


 • Jakie �y�ki i plecionki?

  Jakie �y�ki i plecionki?

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Wyb�r odpowiednich �y�ek i plecionek generalnie nie jest prost� spraw�. W sytuacji, kiedy na rynku a� roi si� od r�nych modeli promowanych przez danych producent�w, trafny zakup, zw�aszcza dla pocz�replywr��