menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Porady » �y�ki - Haczyki - testy


 • Circle hooks - najbezpieczniejsze haki na karpia

  Circle hooks - najbezpieczniejsze haki na karpia

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Jednym z element�w decyduj�cych o powodzeniu po�ow�w typu „z�ap i wypu��” jest stosowanie odpowiedniego sprz�tu, kt�ry pozwala bezpiecznie wypuszcza� ryby. W przypadku ryb z rodziny karpio


 • Plecionka Robinson Titan Power X8

  Plecionka Robinson Titan Power X8

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Planuj�c kolejne wyprawy zda�em sobie spraw� z tego, �e mam ju� oddzielny zestaw prawie pod ka�dy gatunek, kt�ry najcz�ciej �owi�. Kije o r�nych d�ugo�ciach i ci�arze wyrzutu a przy nich ko�owrotki


 • Plecionki Hegemon 12 X i Kizuna 8 X

  Plecionki Hegemon 12 X i Kizuna 8 X

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Dwie plecionkiJeszcze wczoraj trwa�em przy pomy�le, aby wybrane 2 plecionki spinningowe, HEGEMON 12 splot�w (Jaxon) i KIZUNA 8 splot�w (Owner), cz�sto u�ywa� i niejako testowa� walory u�ytkowe do ko�c


 • Haki Robinson Titanium do czeburaszki i bocznego troka

  Haki Robinson Titanium do czeburaszki i bocznego troka

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Ostatnie dwa lata u mnie to fascynacja najl�ejsz� odmian� spinningu. Coraz cz�ciej i ch�tniej zabieram ze sob� nad wod� swojego River Master Ultra Light Jig 0,5-5g . Podczas opisywania moich pocz�tk�


 • Dragon Millennium Leszcz 0,16 mm/3,82 kg/200 m

  Dragon Millennium Leszcz 0,16 mm/3,82 kg/200 m

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Dobieranie komponent�w do nowego zestawu ma zawsze sw�j ma�y urok. Jednak w�dkarz obyty w temacie wie �e przed urokiem stoi praktyka. Podczas dobierania poszczeg�lnych element�w nale�y wykorzysta� wsz


 • �y�ka VDE-Robinson Team Professional

  �y�ka VDE-Robinson Team Professional

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  W poprzednich sezonach na wi�kszo�ci moich ko�owrotk�w nawini�te by�y plecionki. R�ne firmy i ca�a gama �rednic od najgrubszych sumowych do tych najcie�szych pod okonie.W zesz�ym sezonie zacz��em swo


 • Plecionka Silk Touch 8X Neon

  Plecionka Silk Touch 8X Neon

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Plecionka Silk Touch 8X NEONOferta plecionek spinningowych jest ogromna. Wyszukanie za� po�r�d nich linki kt�ra spe�ni ka�de lub przynajmniej wi�kszo�� oczekiwa� wcale do �atwych zada� nie nale�y. Na


 • Haki MegaBAITS - Made in Japan

  Haki MegaBAITS - Made in Japan

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Zestaw w�dkarski czyli mówi�c prosto w�dka sk�ada si� z kilku podstawowych elementów. Podczas jego kompletowania wielu w�dkarzy zw�aszcza mniej do�wiadczonych zwraca uwag� g�ównie


 • �y�ka czy pletka do gruntu?

  �y�ka czy pletka do gruntu?

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Zadaj�c to banalne pytanie, które lepiej sprawdzi si� podczas po�owów gruntowych: nylon czy pletka, oczywistym stwierdzeniem wi�kszo�ci b�dzie, �e plecionka. I taki wybór chyba za


 • Phantom Green Spin oraz Phantom Spin - plecionki od Robinsona

  Phantom Green Spin oraz Phantom Spin - plecionki od Robinsona

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  �owienie na plecionki w du�ej mierze zdominowa�o w�dkarstwo spinningowe. Nowatorskim rozwi�zaniem jest zastosowanie technologii NPST (New Pre-Stretch Technology), dzi�ki kt�rej �rednica plecionki uleg


 • Fluorocarbon Robinson

  Fluorocarbon Robinson

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Ju� kilka lat temu do w�dkarskiego asortymentu przebojem wdar� si� fluorocarbon. Nowa linka o niesamowitych w�a�ciwo�ciach. Linka fluorocarbonowa stworzona z polimeryzowanego zwi�zku w�gla z fluorem j


 • �y�ka Trabucco Rapture Spin Cast.

  �y�ka Trabucco Rapture Spin Cast.

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Chcia� bym si� podzieli� z Wami opini� na temat �y�ki „Rapture Spin CAST”. Zakupi�em j� przy okazji zaopatrywania si� w �wietny kijek na okonie. Sprzedawca powiedzia� i� jest lepsza od HM


 • Mega Baits Ultra Soft Carp

  Mega Baits Ultra Soft Carp

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Sezon gruntowy powoli nabiera w�a�ciwej pr�dko�ci. Kolejne gatunki ryb zaczynaj� �erowa�. Cz�� ryb odby�a ju� tar�o, mo�na je �owi� bez �adnych ogranicze�. Pogoda co prawda jeszcze z ca�� pewno�ci� z


 • G��wki jigowe Robinson Titanium

  G��wki jigowe Robinson Titanium

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Od kilku lat rynek przyn�t spinningowych zdominowany jest przez tzw gumy. Gumami potocznie nazywa si� mi�kkie przyn�ty sztuczne. Maj� one wiele zalet. Jedn� z nich zapewne jest to i� jedn� gum� mo�na


 • Haki Robinson Carpex

  Haki Robinson Carpex

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  .�owi� karpie ju� sporo czasu i u�ywa�em sprz�t�w r�nych  firmy.Przygl�dam si� te� nowym propozycjom na rynku.Zwr�ci�em uwag� na Carpexa- wydaje mi si� ciekaw� ,sensown� ofert� sprz�tu karpioweg


 • Team Dragon Braid - lekki spinning

  Team Dragon Braid - lekki spinning

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

     Mo�liwo�ci i wyboryR�norodno�� sprz�tu dost�pnego obecnie na rynku sprawia �e w�dkarz mo�e wybiera� spo�r�d wielu rozwi�za� jednego tematu. Z jednej strony jest to bardzo korzystne dlate


 • �y�ka Robinosn MVDE Pro Carp

  �y�ka Robinosn MVDE Pro Carp

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Od kilku sezon�w na szpulach moich gruntowych ko�owrotk�w dominowa�y plecionki. Wi�za�o si� to g��wnie z tym, �e metody gruntowej u�ywa�em wy��cznie na rzekach. Na rzekach na dnie cz�sto zalegaj� kami


 • Plecionka Carpex PST X4

  Plecionka Carpex PST X4

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Coraz wi�cej moich zestaw�w po��czonych jest plecionka a nie �y�k�. �y�k� stosuj� ju� praktycznie tylko do lekkiego spinningu czy sp�awika dodatkowo podczas spinningu w przymrozki. Do ci�szego spinni


 • �y�ki Magnum na szczupaka i okonia

  �y�ki Magnum na szczupaka i okonia

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Od kilku lat spinning kojarzy si� z plecionkami, a ju� tym bardziej w okresie jesieni, podczas kt�rej wi�kszo�� w�dkarzy ugania si� za szczupakami i sandaczami. To ju� ostatni miesi�c sezonu na te gat


 • �y�ka Dragon Specialist Pro Match & Feeder.

  �y�ka Dragon Specialist Pro Match & Feeder.

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

    Jak ka�dej wiosny tak i w tym roku gdy s�o�ce zacz�o dawa� znak o zbli�aj�cym si� ociepleniu stan��em przed rozterkami w temacie uzupe�nienia podstawowego sprz�tu do �owienia w rzekach fe


 • Plecionka Tri-Poseidon. Tanio nie znaczy dobrze.

  Plecionka Tri-Poseidon. Tanio nie znaczy dobrze.

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Maj�c za sob� ju� jeden udany zakup z pa�stwa �rodka, czyli Chiny postanowi�em sprawi� sobie plecionk� firmy SeaKnight o nazwie Tri-Poseidon. 300M szpula plecionki kosztowa�a zaledwie 24,72 z�.Paramet


 • Plecionka Dragon Jiggin Braid 0,14 mm 12,70 kg

  Plecionka Dragon Jiggin Braid 0,14 mm 12,70 kg

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

    Szybki wyb�r, ryba nie �pi i nie czekaSezon na szczupaka zbli�a� si� nieuchronnie a ja nie mia�em odpowiedniej plecionki na ten gatunek. Trzeba by�o podj�� decyzj� i kupi� co� bez straty czasu


 • Plecionka DRAGON Magnum 4X - Test

  Plecionka DRAGON Magnum 4X - Test

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

              Skuszony ciekawymi parametrami plecionki DRAGON Magnum 4X, wprowadzonej do dystrybucji jako tegoroczna nowo��, zakupi�em szpul� 150m/


 • Mustad - tradycja jako�ci

  Mustad - tradycja jako�ci

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

     Haki w�dkarskie MustadHaki w�dkarskie pomimo �e s� bardzo wa�nym tematem oraz stanowi� niezwykle istotn� rol� w zestawach gin� pomi�dzy najcz�stszymi opisami kt�re dotycz� zazwyczaj nowo�


 • Linka w�dkarska do zada� specjalnych - York Carisma

  Linka w�dkarska do zada� specjalnych - York Carisma

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  �y�k� York Carisma Karp mo�emy kupi� w nawojach 150 lub 600 metr�w. Przedzia� ten sprosta praktycznie ka�dej polskiej wodzie. Od tych najmniejszych, gdzie 150 metr�w �y�ki na szpuli wystarczy, do najw


 • Plecionka Dragon Fishmaker 0,10 mm 8,10 kg

  Plecionka Dragon Fishmaker 0,10 mm 8,10 kg

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Wyboru w�dziska do lekkiego spinningu podczas letniej ni��wki dokona�em znacznie wcze�niej. Dragon SPECIALIST PRO CHUB o d�ugo�ci 2,75 m oraz ci�arze wyrzutowym 3-18 g spe�ni� wszystkie moje oczekiwa


 • �y�ka Nash NXT D-CAM MONO

  �y�ka Nash NXT D-CAM MONO

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  �y�ka nash NXT D-CAM MONOOcena 9/10Od pocz�tku mojej przygody z karpiami szuka�em �y�ki kt�ra spe�ni moje oczekiwania i wymagania, wi�c zmienia�em j� praktycznie co sezon lub nawet cz�ciej.Kilka lat


 • Na spining plecionka czy �y�ka?

  Na spining plecionka czy �y�ka?

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Dopiero co po�egnali�my si� z zim� i przed nami nowy sezon w�dkarski wi�c czas najwy�szy zacz�� si� przygotowywa� i uzupe�ni� braki w sprz�cie, a plecionka to wa�na rzecz w arsenale ka�dego spiningist


 • �y�ka Dragon NanoPower Oko�

  �y�ka Dragon NanoPower Oko�

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  W roku bie��cym firma Dragon wprowadzi�a na rynek kilka nowych propozycji sprz�towych w temacie �y�ki. Od kilku tygodni u�ywam przy lekkim spinningu �y�ek z serii NanoPower oraz Magnum. �y�k� Magnum z


 • Test �y�ki DRAGON Guide Select.

  Test �y�ki DRAGON Guide Select.

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Pomijaj�c kr�tki okres u�ywania �y�ek polskiej produkcji, kt�rych sensowna wytrzyma�o�� zaczyna�a si� od �rednicy 0,40mm, wi�c niemal od pocz�tku mojej przygody ze spinningiem,


 • Primera Pro Spin

  Primera Pro Spin

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Jak ju� kiedy� wspomnia�em w�dkarstwo to ci�g�e poszukiwania. Poszukiwania ryb, bra�, nowych �owisk, nowych zestaw�w, nowych technik i sposob�w. W lecie szuka�em sposobu na okonie. Tegoroczna ni��wka


 • Niewidzialne przypony karpiowe IQ D-RIG

  Niewidzialne przypony karpiowe IQ D-RIG

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Niewidzialne przypony karpiowe IQ D-RIGPrzed nami kalendarzowa jesie�. Jedni z nas ju� my�l� o po�owach drapie�nik�w, drudz


 • �y�ka VDE Robinson Pro Feeder

  �y�ka VDE Robinson Pro Feeder

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Ju� kiedy� pisa�em, �e dzisiejsze czasy zdominowa�y plecionki. Ju� nie tylko na suma ze wzgl�du na wytrzyma�o��. Ale tak�e na sandacza ze wzgl�du na ma�� rozci�gliwo�� czy na okonia z powodu ma�ej �re


 • Dob�r w�a�ciwego haczyka

  Dob�r w�a�ciwego haczyka

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Witam! Postanowi�em napisa� ten artyku�, poniewa� mimo wielu poradnik�w, tekst�w o tym i wpis�w na forum wiele pocz�tkuj�cych w�dkarzy ma problem z dobraniem w�a�ciwego haczyka - by� mo�e gubi� si� w


 • �y�ka Robinson Tanaka

  �y�ka Robinson Tanaka

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Wi�kszo�� swoich zestaw�w mam sparowane. To znaczy w�dka plus ko�owrotek. Mam te� jeden ko�owrotek z nawini�t� �y�k�, kt�ry zawsze wo�� na wyprawy. Taki ko�owrotek, jak to mawiaj� „w razie czego


 • Przypon karpiowy uniwersalny

  Przypon karpiowy uniwersalny

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Bardzo skuteczny, wykonany ze sztywnej plecionki w otulinie, przypon karpiowy uniwersalny, pozwala na u�ywanie kulek proteinowych o r�nej �rednicy. Do przyponu mo�na przymocowa� r�wnie� w�os z innymi


 • Plecionka Mikado Nihonto Octa Braid

  Plecionka Mikado Nihonto Octa Braid

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Plecionka Mikado Nihonto Octa Braid Zdaje si� to by� lipiec, kiedy zosta�em wybra�cem Mikado, aby przetestowa� jeden z produkt�w. Plecionk� Nihonto 0,18 - a wi�c mocn� link�... Przez 4 mies


 • Sztywny �amany przypon karpiowy

  Sztywny �amany przypon karpiowy

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Sztywny �amany przypon karpiowy wspomaga prac� kulki proteinowej typu pop up, oraz zapobiega splataniu si� zestawu. Wykonanie tego nie�atwego do zawi�zania przyponu prezentuje tester firmy Dragon Karo


 • Przypon karpiowy sztywny

  Przypon karpiowy sztywny

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  W kolejnym odcinku serii o przyponach karpiowych, tester firmy Dragon Karol Olejnik pokazuje jak wykona� przypon karpiowy sztywny, kt�ry mo�e by� u�ywany samodzielnie lub by� po ma�ej modyfikacji cz�


 • Plecionka czy �y�ka na zim� ?

  Plecionka czy �y�ka na zim� ?

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Co na ko�owrotek w zimie?Poprzedniej jesieni, p�nej jesieni id�c na ryby spotykam znajomego. Kr�tka rozmowa i ju� wiem gdzie bior� szczupaki tak wielkie, �e rw� zestawy. Na wyprawie nic nie z�owi�em,replywr��