menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska


 • Marzenie z m�odo�ci - chcia�em by� testerem.

  Marzenie z m�odo�ci - chcia�em by� testerem.

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  W minionym ustroju, kiedy wi�kszo�� dzieci (g��wnie ch�opak�w) marzy�a by by� stra�akiem, Brucem Lee czy komandosem moje marzenia by�y ca�kiem inne. Ja chcia�em by� testerem przyn�t spiningowych. By�


 • Samotno�� lipcowej nocy

  Samotno�� lipcowej nocy

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Smak ciszy i spokoju poczu� jeszcze przed wyjazdem nad rzek�. Nocne po�owy zaplanowa� znacznie wcze�niej, nim s�o�ce znalaz�o si� w zenicie. Mija�a godzina osiemnasta. Chcia� by� nad wod� oko�o dziewi


 • Dawne w�dkowanie slow.

  Dawne w�dkowanie slow.

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Dzisiejszy �wiat przy�pieszy� bardzo mocno. Nam urodzonym w g��bi wieku XX przypomina si� dawny slow. Niestety ma to r�wnie� wp�yw na nasze hobby. Kiedy� wyprawa zaczyna�a si� w g�owie . By� pomys� gd


 • Rybacy - czy to najwi�ksi wrogowie w�dkarzy?

  Rybacy - czy to najwi�ksi wrogowie w�dkarzy?

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Rybactwo co dalej……?Na temat rybactwa jego celowo�ci i miejsca w gospodarce napisano ju� du�o. Dzi� jako g�os w dyskusji niech przemówi opis rybactwa w Europie. Opisano to w rapor


 • Zachodniopomorskie w�dkowanie. �upawa dawniej i dzi�.

  Zachodniopomorskie w�dkowanie. �upawa dawniej i dzi�.

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Nad �upaw�-1990.                Pierwsze informacje o rzece mia�em ju� jako ma�y ch�opiec. Wówczas Ojciec wspomnia� o


 • Niczym Wyganowski czyli szacunek do w�dkarstwa

  Niczym Wyganowski czyli szacunek do w�dkarstwa

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Teoretycznie w�dkarstwo to �owienie ryb jego doskonalenie, przebywanie nad wod�, ustanawianie rekordów, poznawanie metod, technik i sprz�tu. Jednak jak to cz�sto bywa praktyka odbiega od teorii


 • Zakaz spinningowania :)

  Zakaz spinningowania :)

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  W zwi�zku z szerok� dyskusj� o zakazie po�owu na �ywca, dzisiejszy odcinek sponsoruje literka I jak ironia.Ironia - drwina, z�o�liwo�� lub szyderstwo ukryte w wypowiedzi pozornie aprobuj�cej.(�r&oacut


 • Zachodniopomorskie w�dkowanie. Zwiewaj�ce t�czaki.

  Zachodniopomorskie w�dkowanie. Zwiewaj�ce t�czaki.

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Ucieczki pstr�gów z hodowli, w�dkarze raczej popieraj�. Mo�na wtedy na�owi� si� do woli. Jednak s� pewne ale.... . Tak by�o w tym roku na Górnej Radwi. Swoj� drog� , kto zezwoli� na


 • P�etwonurkowie na Karolewie- 26.09.2018r.

  P�etwonurkowie na Karolewie- 26.09.2018r.

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Prze�o�one z dnia 26.08.2018.przedsi�wzi�cie dosz�o do skutku. Przejrzysto�� wody pozwala doprowadzenie sprawy do ko�ca. Zgodnie z decyzj� Zarz�du Ko�a w dniu 26.09.2018 (�roda) nasze �owisko b�dzie u


 • Spiningowe Mistrzostwa Ko�a TRO� 13.10.2018r.

  Spiningowe Mistrzostwa Ko�a TRO� 13.10.2018r.

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Zgodnie z kalendarzem imprez w�dkarskich na rok 2018 Zarz�d WKW „TRO�” organizuje w dniu 13 pa�dziernika 2018 roku     Â&#


 • P�etwonurkowie na Karolewie

  P�etwonurkowie na Karolewie

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Zgodnie z decyzj� Zarz�du Ko�a w dniu 26.08.2018 w godzinach 12-14 nasze �owisko b�dzie udost�pnione ekipie p�etwonurków - operatorów filmowych. Je�eli jest kto� zainteresowany tym, co d


 • I tak to si� zacz�o...

  I tak to si� zacz�o...

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

   Czasem z u�miechem wracam do szczeni�cych lat, kiedy to zacz�a si� moja przygoda z w�dkarstwem.. Wspominam swoje pierwsze wypady nad ma�� rzeczk� Pokrzywiank�, sw�j pierwszy "sprz�t" najcz�cie


 • Zawody o Puchar redaktora strony TRO� Pozna� 2018

  Zawody o Puchar redaktora strony TRO� Pozna� 2018

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Wzorem lat ubieg�ych oraz zgodnie z Kalendarzem Imprez naszego ko�a, dnia 02.06.2018 zapraszam naszych w�dkarzy na towarzyskie zawody o:     


 • Co z wymiarem leszcza?

  Co z wymiarem leszcza?

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  W�dkarze naszej sekcji w�dkarskiej maj� czasami rozterk� co do niekt�rych przepis�w dotycz�cych po�owu ryb na naszych wodach.Dzi� om�wimy przepis dotycz�cy leszcza!Nad naszymi stawami znajduje si� tab


 • Rekonesans na Radwi - odcinek NO KILL.

  Rekonesans na Radwi - odcinek NO KILL.

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Rekonesans na odcinku Radwi „NO KILL"Maj�c chwil� czasu postanowi�em sprawdzi� nowy odcinek�  „NO KILL” na Radwi od elektrowni Hajka do elektrowni w Niedalinie.Odcinek ma oko�o


 • P�ocie z Rosnowskiego ju� bior�!!

  P�ocie z Rosnowskiego ju� bior�!!

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  P�ocie z Jeziora Rosnowskiego ju� ruszy�y. Jednak �pieszcie si� bo temperatura sprwi �e zaczn� bra�  i zaraz przestan� i odejd� od brzegu. Niestety k�opot jest z chru�cikami.


 • Kamie� Pomorski - dawniej i dzi�.

  Kamie� Pomorski - dawniej i dzi�.

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Kamie� Pomorski – dobre �owisko , ale bez uroku.Pierwszy raz na „Kmieniu” by�em chyba maj�c z 10 lat. Czyli oko�o roku 1977. Pami�tam ten pa�dziernikowy dzie� kiedy Ojciec wr�ci� z p


 • NO KILL- w okr�gu koszali�skim. Nowo��.

  NO KILL- w okr�gu koszali�skim. Nowo��.

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Wielokrotnie o tym mówiono, ale na gadaniu si� zazwyczaj ko�czy�o. Teraz sta�o si� faktem. Mamy �owiska "No kill" w naszym okr�gu. S� to wody " górskie". Chyba �e co�


 • Zarybienia PZW Koszalin. Plusy, plusy, plusy, plusy - minusiki. Zapraszam do dyskusji.

  Zarybienia PZW Koszalin. Plusy, plusy, plusy, plusy - minusiki. Zapraszam do dyskusji.

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Okr�g Koszali�ski PZW nie ma dobrej "prasy" od kilku dobrych lat. S� nawet doniesienia mówi�ce o po��czeniu "nas" z Poznaniem , Pi�� lub Szczecinem. Wed�ug sprawozdania Zarz


 • �yczenia dla w�dkarzy. Wielkanocne zaj�czki.

  �yczenia dla w�dkarzy. Wielkanocne zaj�czki.

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Od zaj�ca: - sprz�cicho jak marzenie na np. klenieGar�� powiedzonek w�dkarskich na rozweselenie, bo pogoda niewiosenna za oknem. - nawet jak bior� jazie nie �&oac


 • Co ma w�dkarstwo do my�listwa?

  Co ma w�dkarstwo do my�listwa?

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Nurtuje mnie ostatnio nast�puj�ce zagadnienie. Czy jeste�my? Powinni�my by� solidarni z my�liwymi? Bo prosz� szanownych czytaj�cych w ostatnich miesi�cach tego poparcia nikt z nas raczej my�liwym nie


 • Nowy dzier�awca jeziora Policzko Ma�e - Cieszyno-D�borogi.

  Nowy dzier�awca jeziora Policzko Ma�e - Cieszyno-D�borogi.

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Chcia�em zawiadomi� kolegów, �e jaki� czas temu nasz okr�g straci� jeziorko Policzko Ma�e. Wróble �wierkaj� , �e pe�ni�ca obowi�zki poprzedniczka szefa okr�gu pszeszar�owa�a z czynszem d


 • Poezja �owienia lin�w

  Poezja �owienia lin�w

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Poezja �owienia linówOtoczeni atmosfer� letniego powietrza przepe�nionego zapachami lasu i niepowtarzaln� woni� okalaj�cych stanowisko przybrze�nych szuwarów, z uwag� wpatrujemy si� w ma


 • Kiedy ust�pi l�d

  Kiedy ust�pi l�d

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Kiedy ust�pi lódZmienne warunki atmosferyczne, raz t�gi mróz, innym razem wiosenne ocieplenie, to ponowne spadki temperatury poni�ej zera powoduj�,�e powierzchnia jeziora Karolewskiego c


 • Jeste� lekiem na ca�e z�o...

  Jeste� lekiem na ca�e z�o...

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Czego szukacie nad wod�? Zadawali�cie sobie kiedy� to pytanie? Pozornie nic to nie znaczy bo przecie� jestem tu �eby �owi� ryby. No, tak… ale czy jest w tym co� wi�cej? Pod szczer� odpowiedzi� k


 • Bug -Rzeka matka

  Bug -Rzeka matka

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Postanowi�em napisa� o rzece, nad kt�r� si� urodzi�em, wychowa�em, �y�em ; bo studia i praca drastycznie odci�y p�powin�. Rzeka, za kt�r� t�skni�, darz� szacunkiem oraz zawdzi�czam wiele. Symbioza w


 • �owiska zachodniopomorskie cz. 32. Sid�owo (podlodowe reminescencje).

  �owiska zachodniopomorskie cz. 32. Sid�owo (podlodowe reminescencje).

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Sid�owo (podlodowe reminescencje).Na �owisko to trafi�em z 15 lat temu. G��wnie m�wiono o du�ym karpiu. Ja pojecha�em tam jednak na rekonesans w lipcu. Zaopatrzony w spinning i sp�awik�wk� postanowi�e


 • Retrospekcja

  Retrospekcja

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

     Nie ma ju� dzi� takiej wsi… Znikn�y stare, skrzypi�ce, drewniane wozy ci�gnione przez niezbyt zgrabne lecz silne konie. Znikn�li te� wo�nice w drelichowych spodniach, beretach i &#


 • Zarybia�, czy nie zarybia�?

  Zarybia�, czy nie zarybia�?

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Zarybienia -konieczno�� czy „owczy p�d”?Od kiedy �owi� zastanawiam si� czy zarybienia naprawd� maj� sens. Niestety z biegam lat przekonuj� si�, �e raczej rzadko przynosz� oczekiwane korzy�


 • W�dkarskie Zmiany...

  W�dkarskie Zmiany...

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Na przestrzeni ostatnich lat w�dkarstwo w Polsce zmienia si� nie do poznania. Coraz mniej ludzi nie zwi�zanych z nasz� pasj�, kojarzy nas z kaloszami i starym polarem w barwach moro. Wszystko co zwi�z


 • Na spinningowym g�odzie

  Na spinningowym g�odzie

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Na spinningowym g�odzie...Zima jest dla wi�kszo�ci spinningist�w najgorszym okresem i ci�ko si� z tym nie zgodzi�. Gdzie nie spojrze� l�d. Jeziora zamarzni�te, a koryta rzek pokryte s� p�yn�c� kr�. D


 • Mama.

  Mama.

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Mama.            Zdecydowana wi�kszo�� w�dkarzy zarazi�a si� w�dkarstwem od ojców, wujków, braci itd. Ja te�. Jednak postanowi�em d


 • Leszcze na „tracony o��w”.

  Leszcze na „tracony o��w”.

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Leszcze na „tracony o��w”.            Leszcz to ryba powszechna i rzadka zarazem. Powszechna bo leszcze, czy jak m�wi� tubylcy z pod


 • �owiska zachodniopomorskie cz. 30. Ze streamerem na tro�.

  �owiska zachodniopomorskie cz. 30. Ze streamerem na tro�.

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Tro� na streamera w ma�ych rzekach.            Jest do�� du�o artyku��w o po�owach troci na much�. Jednak dotycz� one rzek typu: Reda, Radew, �eb


 • Polski Klub Okoniowy - Perca Club

  Polski Klub Okoniowy - Perca Club

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

    Wzorem  klub�w  zrzeszaj�cych  karpiarzy  , postanowi�em  za�o�y�  klub  �owc�w  okoni  .  My�l�  �e  ta  pi�kna  ryba 


 • �owiska zachodniopomorskie cz.28. W�dkarskie zdziwienia.

  �owiska zachodniopomorskie cz.28. W�dkarskie zdziwienia.

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Zdziwienia  w�dkarskie  .           Kto  z  nas  nie  mia�  takich  zdarze�  w  swoim  w�dkarsk


 • �owiska zachodniopomorskie cz 27. Nadzieja umiera ostatnia.

  �owiska zachodniopomorskie cz 27. Nadzieja umiera ostatnia.

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Zawsze jest nadzieja.             Chcia�em dzisiaj opisa� kilka zdarze� z mojego w�dkarskiego notatnika, kt�re potwierdzaj� zasad�, �e nigdy


 • 45 lat- szafirowa TRO�

  45 lat- szafirowa TRO�

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

       Jak ten czas leci. Szafirowe Gody- niejedno ma��e�stwo tyle nie wytrzymuje... A na powa�nie w paru s�owach o genezie naszego ko�a.  Ko�em, które zrzesza�o w l


 • Karpiowe pocz�tki cz.3- podsumowanie

  Karpiowe pocz�tki cz.3- podsumowanie

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  "Zmiany, zmiany, zmiany"Nadszed� rok w kt�rym w ko�cu pochwali� si� mog�em zestawem karpiowym. W�dki, ko�owrotki, zestaw ko�cowy. Wszystko tak jak teraz okre�la si� jako standard. Tym razem miejsce wy


 • M�j pocz�tek w�dkarstwa

  M�j pocz�tek w�dkarstwa

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Jest wiele innych sport�w, mniej lub bardziej ekstremalnych, mniej lub bardziej widowiskowych. Wszystkie ��czy jedno- s� wci�gaj�ce dla swoich zwolennik�w. W�dkarstwo, podobnie jak i �owiectwo nale��replywr��