menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska


 • Na szczupaki nad Pogori�

  Na szczupaki nad Pogori�

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

   Niema to jak fajna niespodzianka a ta przytrafi�a mi si� w �rodowe popo�udnie naprawd� niespodziewanie . Od samego rana czu�em si� jako� dziwnie nieswojo (mo�e to sprawa dnia poprzedniego ,


 • Potop nad Przetokiem- wyprawa w�dkarska Ry�ka

  Potop nad Przetokiem- wyprawa w�dkarska Ry�ka

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

   No nareszcie troszk� luzu , dzi� ostatnia frakcja radioterapii odhaczona a nast�pna wizyta u lekarzy niepr�dko wi�c jest szansa na par� ciekawych wyjazd�w , tym bardziej �e pogoda ma by� z dnia


 • R�bta co chceta...

  R�bta co chceta...

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Ka�dy z nas musi przestrzega� regulaminu po�owu ryb. Musimy respektowa� okresy i wymiary ochronne, limity ilo�ciowe. Dla wi�kszo�ci w�dkarzy - za wi�kszo�� uznam tych, kt�rzy regulaminu przestrzegaj�


 • Do trzech razy sztuka i ??? D..A

  Do trzech razy sztuka i ??? D..A

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

   Po niedzielnym debiucie ze spinem na Morawie (niezbyt owocnym  ) postanowi�em nie odpuszcza� i wykorzysta� te dni na maxa, tymbardziej �e zn�w mnie czeka tygodniowy maraton medyczny kt�rego


 • Czarno bia�e �arty

  Czarno bia�e �arty

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

   Jest wtorkowy wiecz�r a ja nieczuj� n�g,plec�w i og�lnie jestem padni�ty ale szczesliwy bo ten "spacerek"by� dla mnie niez�ym sprawdzianem ale i wyciszeniem ale po kolei: W poniedzia�ek zgo


 • Karp na Wielkanoc - rozpocz�cie sezonu

  Karp na Wielkanoc - rozpocz�cie sezonu

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

   Nooo I nareszcie na powaznie zacz�� si� dla mnie sezon A.D.2017 i to nie do�� �e efektownie to jeszcze na "legalu" cho� nic tego na najbli�sze dni nie zapowiada�o bo tyle co dopiero w �rod� opu�


 • Dzia�o si� 01 04 17

  Dzia�o si� 01 04 17

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Troch� w tajemnicy, bowiem bez kamer i flesz�w, ale tak�e z hukiem, spinningi�ci odnotowali wielki sukces. Dzi�ki wsp�pracy i dobrej woli Zarz�du Okr�gu PZW Krak�w oraz J�zefa Jele�skiego – w�a


 • Najwy�szy czas na do�adowanie baterii !

  Najwy�szy czas na do�adowanie baterii !

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

    Od wyj�cia ze szpitala ci�gle mnie nosi�o z k�ta w k�t jak przys�owiowego wilkado lasu ale jak tydzie� temu dowiedzia�em si� �e czeka mnie "powt�rka zrozrywki"czytaj szpitala to klamka zapad�a


 • Podzi�kowania czyli niezapomniany dzie�

  Podzi�kowania czyli niezapomniany dzie�

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

     Od czego by tu zacz�� ? bo jak ma�o kiedy dzis dok�adnie odj�o mi mow� i dos�ownie i w przeno�ni i jak ma�o kiedy nie mam kompletnie pomys�u jak opisa� to co w�a�nie czuj� - Jedno wiem n


 • 'Starzy' mi�siarze

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Wiosna dopiero wkracza na �owiska, ci�ko jeszcze o jak�� rybk� kt�r� mo�na by si� pochwali�, ale s� miejsca gdzie trwaj� rybne �niwa. Jak ka�dego przedwiosnia , zaraz po zej�ciu lod�w ruszam na


 • DZIE� W�DKARZA 2017

  DZIE� W�DKARZA 2017

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Z OKAZJI DNIA W�DKARZA – wszystkim W�dkarkom, W�dkarzom, m�odzie�y w�dkuj�cej oraz sympatykom obcowania z natur� nad wod�, sk�adam najlepsze �yczenia: zdrowia, pomy�lno�ci, szcz�cia w �yciu oso


 • Jednak �yj�

  Jednak �yj�

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Witam Was serdecznie po bardzo d�ugiej jak na mnie nieobecno�ci - co� jakby powr�t z za�wiat�w. Chor�bsko dzia�a�o powoli lecz niezwykle skutecznie i praktycznie nadziei nie mia�em �adnej,jedyn�s


 • Internetowy fanatyzm w�dkarza - sezon podlodowy 2017

  Internetowy fanatyzm w�dkarza - sezon podlodowy 2017

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Sezon podlodowy si� dla mnie niestety sko�czy�. Od kilku dni panuje na pomorzu spora odwil�, a ja nie posiadaj�c zbytnio sprz�tu asekuracyjnego, postanowi�em pomy�le� o swoim zdrowiu i da� sobie spok�


 • Dyscypliny w�dkarskie - Kocha�, ale nie zaprasza�!

  Dyscypliny w�dkarskie - Kocha�, ale nie zaprasza�!

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Kocha� ale nie zaprasza�.Mamy w w�dkarstwie utrwalony podzia� na dyscypliny w�dkarskie. S� to tradycyjny sp�awik, �owienie na grunt, spinningowanie, muszkarstwo i �owienie podlodowe.  Ka�da z dys


 • Atraktory spinningowe Trapera, moje obserwacje.

  Atraktory spinningowe Trapera, moje obserwacje.

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

        Na wst�pie tego wpisu chcia�bym zaznaczy�, �e �adna powtarzam �adna firma nie zleci�a mi napisania tego tekstu. Robi� go z w�asnej inicjatywy i jest on oparty na obserwacjach


 • W�dkarstwo podlodowe - M�j sp�niony w�dkarski

  W�dkarstwo podlodowe - M�j sp�niony w�dkarski

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Trzynastego w pi�tek wieczorem (CO� W TYM JEST) Plany na jutro czyli czternastego by�y ambitne , niestety co� musia�o nawali�,mia�a by� szybka dni�wka i wypad na lodzik w po�udnie , ot ci taki plan na


 • Nowy rok, nowe nadzieje, jedna pasja!

  Nowy rok, nowe nadzieje, jedna pasja!

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

           Mamy Nowy Rok 2017! �wietnie! Oby by� w�dkarsko lepszy od 2016... Dla mnie w�dkarsko, poprzedni rok by� s�aby w por�wnaniu do lat poprzednich. O ile po�owy bia�ej ryb


 • Sylwestrowo-po�egnalny,wypad ekstremalny

  Sylwestrowo-po�egnalny,wypad ekstremalny

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

   Tegoroczny sezon (a mo�e i ca�a moj� w�dkarska przygode) postanowi�em zako�czy� z tzw. przytupem czyli w mo�liwie ostatni dzie� ,a co jak co ale w�a�nie Sylwester nadaje sie do tego doskonale i


 • Ca�kiem przyjemna niedziela

  Ca�kiem przyjemna niedziela

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Od czego by tu zacz�� ? wypada�o by od poczatku czyli sobotniego wieczora kiedy ni z t�d ni z ow�d co� mi podpowiedzia�o �e jutro chyba zebranie w kole ale co i jak za chiny nie wiedzia�em wi�c szybki


 • Zaczarowany obraz

  Zaczarowany obraz

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  --- d�ugo my�la�em czy podzieli� si� z Wami pewn� smutna dla mnie wiadomo�cia i w ko�cu po paru dniach zdecydowa�em si� na to po dzisiejszym wypadzie. jakby nie patrze� to jestem tu �adnych par�


 • Przemy�lenia w�dkarza

  Przemy�lenia w�dkarza

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

          S� w �yciu cz�owieka takie dni, w kt�rych ma do�� wszystkiego. Cz�owiekowi wydaje si�, �e ca�y otaczaj�cy go �wiat jest przeciwko niemu… �e wszystkie sprawy si� nie u


 • Nie �atwo przechytrzy� Kr�low� :-)

  Nie �atwo przechytrzy� Kr�low� :-)

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

    Mo�e powiecie �e jestem nienormalny ale wko�cu si� uda�o ,od trzech dni  mnie telepie i pierwszy raz od niewiem ilu lat nie by�o mnie w robocie i latam po lekarzach (kazdy ma inn� teori�)


 • Polowanie na gamonie

  Polowanie na gamonie

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  ile razy przytrafi�o wam si� z�owi� przys�owiowego gamonia ? - ja mam chyba rekord ale dwa razy dzi�ki nim wr�ci�em ze zgrzewka piwka ,no a teraz po koleji...Czasem �owi�c w nietypowych miejscach typu


 • Szczupak jesieni�...

  Szczupak jesieni�...

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

              Hmm... od czego tu zacz��. A, ju� wiem! Na pocz�tku chcia�em wyt�umaczy� brak relacji z wypraw na moim blogu w miesi�cu pa�dziernik.


 • Swi�teczno w�dkarska zaduma

  Swi�teczno w�dkarska zaduma

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Jest ostatni dzie� pa�dziernika,niby jutro �wi�to i wolne ale nie do ko�ca bo to dzie� odwiedzin Tych których ju� niestety z nami nie ma a s� nadal bardzo bliscy. Zaplanowa�em sobie �e zal


 • Sobota grzyby -niedziela ryby

  Sobota grzyby -niedziela ryby

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Jest pi�tek i koniec dni�wki tak zwanej ,atmosfera w robocie delikatnie m�wi�c tragiczna ale za p�otem Bercik z warsztatu obok a to osoba, z kt�r� nie do��  �e mo�na pogada� ale jest i facetem na


 • W�dkarstwo jesieni�

  W�dkarstwo jesieni�

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

        Budz� si� rano, patrz� za okno a tu szaro, buro i ponuro...  jesie� na dobre zago�ci�a na zewn�trz. Dla wielu ludzi to najgorsza pora roku, ze wzgl�du na panuj�cy ch��d i wil


 • Z pami�tnika w�dkareczki - Dobre jeszcze lepszego pocz�tki

  Z pami�tnika w�dkareczki - Dobre jeszcze lepszego pocz�tki

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Nale�a�oby chyba zacz�� od tego: „Jak to wszystko si� zacz�o”… Mo�na by�oby odpowiedzie� na to pytanie kr�tko i zwi�le: przekazane mi zosta�o w genach. Ale sami powiedzci


 • Jesienne prace osobiste ko�a

  Jesienne prace osobiste ko�a 'TRO�' Pozna�.

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Zgodnie z planem zasadniczych przedsi�wzi�� na 2016 rok Zarz�d Ko�a "TRO�" zaprasza dnia 22.10.2016r. na jesienne prace osobiste.  Zbi�rka o godzinie 8,00 na naszej polanie nad jeziorem Karolewo


 • M�j pierwszy wypad ze spinem

  M�j pierwszy wypad ze spinem

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Nie chcia� bym tu w czym� sklama� z jakims szczeg�em bo pamie� po mniej wi�cej trzydziestu paru latach mo�e troszk� zawodzi� ale postaram si� "odkurzy� "moje szare kom�rki i opisac co� co w sferze w�


 • Co z t� Wis��?

  Co z t� Wis��?

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

       �owi� ryby od 20 lat, Wis�a sta�a si� moim w�dkarskim domem i z �alem patrz� co si� z ni� dzieje z roku na rok... Gdy mia�em kilka lat to ka�dy wsp�lny wypad z tat� nad Wis�� ko�cz


 • W�dkarska wyprawa - Jedna ryba a trzech Kamrat�w

  W�dkarska wyprawa - Jedna ryba a trzech Kamrat�w

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

   W pi�tkowy wiecz�r zacz��em snu� plany co i jak na weekend czyli sobotnie popo�udnie (niestety rano do roboty) no i w planie niedziela ale jak na razie jest pi�tek i ko�czy si� jeden z dziesi�ci


 • Powr�t na Blog

  Powr�t na Blog

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Witam po dwu letniej przerwie w blogowaniu.Okres ten by� bardzo bogaty w w�dkarskie wyjazdy. Te w  naszym kraju, jak i zagraniczne.Przez ten czas pozna�em du�o ciekawych osób, wiele nowych


 • Reklama, a rzeczywisto�� w�dkarska.

  Reklama, a rzeczywisto�� w�dkarska.

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Kilka dni temu wpad� mi w r�ce nowy katalog produkt�w angielskiej firmy sonubaits. Jest to jeden z najwi�kszych angielskich producent�w przyn�t, zan�t w�dkarskich oraz wszelkiego rodzaju atraktor�w di


 • Niewinny karp a KASA i karpiowa moda

  Niewinny karp a KASA i karpiowa moda

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Tu trza uruchomi� wehiku� czasu czyli cofn�� si� gdzie� do lata 81 XX wieku i mojego pierwszego karpia.. Takiego jak ten dnia nie zapomina si� nigdy bo w�a�nie wtedy zaliczy�em pierwszego karpia


 • W�dkarski wypad - Ojciec Chrzestny :-)

  W�dkarski wypad - Ojciec Chrzestny :-)

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

   Jest pi�tek czyli niby weekendu pocz�tek ale tak �atwo niestety niema , bo rano w sobot� do roboty , popo�udniu prawdopobnie te� do drugiej i raczej jutro nici z zaplanowanego chrztu nowego naby


 • W�dkarski wypad - Czarna i Kamil

  W�dkarski wypad - Czarna i Kamil

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

   Wsta�em oko�o si�dmej rano,teoretycznie za godzink� lub dwie mam by� z doskoku w robocie na kilka godzin no ale co z reszt� dzionka ? Komp odpalony oczywi�cie na Naszej stronce ,kawa si� pa


 • W�dkarski wypad - cudze chwalicie czyli debiut na Czarnej

  W�dkarski wypad - cudze chwalicie czyli debiut na Czarnej

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

   Czterdzie�ci lat min�o - m�wi Wam to co�? Z tym �e nie czterdzie�ci a 39 jak zaczolem swoja przygod� z kijem w �apie,w tym czasie zaliczy�em praktycznie wszystkie znane �owiska w Polsce od �ywi


 • Jezioro Soli�skie czyli magia Bieszczad

  Jezioro Soli�skie czyli magia Bieszczad

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Solina, w�r�d bardziej wtajemniczonych nazywana jest bieszczadzkim morzem. Nazwa wzi�a si� najprawdopodobniej st�d, �e jest to najwi�kszy akwen wodny w Bieszczadach oraz na ca�ym Podkarpaciu. Zapora


 • Wypad w�dkarski - Nie w pe�ni udany weekend

  Wypad w�dkarski - Nie w pe�ni udany weekend

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

   Plan by� nast�puj�cy..w pi�tek wyrwac si� z roboty tak by przed siedemnast� zameldowa� si� u mnie pod domem w w�dkarskim ,w celu uzupelnienia NIEDOBOR�W sprz�towych ,spakowa� si� i cho�by na dwireplywr��