menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska


 • Wspomnie� czar

  Wspomnie� czar

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  W ostatnim dniu 2017 roku robi�em kr�tki objazd, i postanowieniem zobaczy� te miejsca gdzie jako ma�y ch�opak a p�niej ju� jako m�odzieniec sp�dza�em czas.A by�y to nie tylko przyjemno�ci by�y tez ob


 • Ostatki lipieniowe. Filmik.

  Ostatki lipieniowe. Filmik.

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Bez ryb , ale pi�knie. Górna Radew 29.12.2017. Rzeka o bardzo podwy�szonej wodzie. Wszytsko na wiosn� b�dzie zmienione. Trzeba na nowo odkrywa� stanowiska i to jest pi�kne. Oznak �erowania zero


 • �owiska zachodniopomorskie cz.26. P�o� przez ca�y rok.

  �owiska zachodniopomorskie cz.26. P�o� przez ca�y rok.

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Kilka rad dla �owc�w p�oci.               1.  Du�a p�o� jest jak emeryt, je ma�o ale tre�ciwie i lubi spok�j. Dlatego podchod� do 


 • Obserwator

  Obserwator

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Siedzia� i patrzy� w wod� z uwag� jak gdyby spodziewa� si� czego� spektakularnego. Z takim spokojem i wytrwa�o�ci� jak nieraz umys�owo chory patrzy w tw�r swojej wyobra�ni. W tw�r, kt�rego nikt inny n


 • �owiska zachodniopomorskie cz.25. Fenologia.

  �owiska zachodniopomorskie cz.25. Fenologia.

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Fenologia             Termin ten pozna�em b�d�c dzieckiem. Zaznajomi�em si� z nim podczas s�uchania rozm�w starych koszali�skich w�dkarzy w


 • Zachodniopomorskie �owiska cz.24. Model w�dkarstwa w XXI w.

  Zachodniopomorskie �owiska cz.24. Model w�dkarstwa w XXI w.

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Nowe podej�cie do �owisk. System kanadyjski.            W dzisiejszej dobie, kiedy pseudoekolodzy krzycz� „ Ziemia ginie”, a przedsi�


 • �owiska zachodniopomorskie cz. 23. Zawody..... .

  �owiska zachodniopomorskie cz. 23. Zawody..... .

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Zawody dawniej i dzi� (chocia� co� dzi� jest lepsze ni� dawniej- chyba….. )             Dzi� ju� na zawody nie je�d��. Szkoda mi czasu


 • Zdrowych �wi�t Bo�ego Narodzenia,Szcz�liwego Nowego Roku

  Zdrowych �wi�t Bo�ego Narodzenia,Szcz�liwego Nowego Roku

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Zdrowych,pe�nych rado�ci,spokojnych i pogodnych �wi�t Bo�ego Narodzenia,Szcz�liwego Nowego Roku dla wszystkich przegl�daj�cych m�j blog i pozosta�ych u�ytkownik�w.W nadchodz�cym roku samych rekordowy


 • �wi�t spokojnych. Pod choink� samych w�dkarskich prezent�w. �yczy bloger Patagonia

  �wi�t spokojnych. Pod choink� samych w�dkarskich prezent�w. �yczy bloger Patagonia

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  �wi�t spokojnych. Pod choink� samych w�dkarskich prezent�w. Dobrych kobiet. Pe�nych w�d �yczy wszystkim czytelnikom bloger Patagonia.Sumiarzom - duzych sum i sum�w.Okoniarzom - r�k zdartych od obieran


 • Pierwszy wyjazd. Magia czy gor�czka?

  Pierwszy wyjazd. Magia czy gor�czka?

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Pierwszy wyjazd.             Znacie Pa�stwo ten stan, kiedy zbli�a si� wyjazd na ryby? Oczywi�cie nie taki zwyk�y „codzienny” ty


 • �owiska zachodniopomorskie cz.22. Rarytas ze Szwecji.

  �owiska zachodniopomorskie cz.22. Rarytas ze Szwecji.

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Rarytas ze Szwecji.  Jak trudno by�o kupi� porz�dne b�ystki przed 1989 rokiem. Udawa�o si� czasem za nielegalne dolary zrobi� zakupy w Peweksie, ale potem i tam ju� tych b�ystek nie by�o. Ja


 • Zanim zaczniesz ocenia� innych

  Zanim zaczniesz ocenia� innych

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Wieloletnia dzia�alno�� ca�ego Polskiego Zwi�zku W�dkarskiego (okr�g�w i k� w�dkarskich), troska o zmiany w dzia�alno�ci statutowej oraz przedsi�wzi�ciach stra�y rybackich i nie tylko, powinna mie� o


 • 100 lecie Niepodleg�o�ci. W�dkarze dla Polski i jej przyrody.

  100 lecie Niepodleg�o�ci. W�dkarze dla Polski i jej przyrody.

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  „Z�ote my�li” profesora Rozwadowskiego.            Mija 117 lat od pierwszego wydania dzie�a prof. Rozwadowskiego „Poradnik dla


 • �owiska zachodniopomorskie cz.20. Ruski teleskop.

  �owiska zachodniopomorskie cz.20. Ruski teleskop.

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Szczupak na ruski teleskop.  Lata siedemdziesi�te i osiemdziesi�te XX wieku sp�dzali�my na jeziorach wokó� S�pólna Wielkiego. �owiska niewielkie, ale bardzo zasobne. Pi�kne by�


 • �owiska zachodniopomorskie cz.19. Leszcze ... najlepiej w�dzone!!

  �owiska zachodniopomorskie cz.19. Leszcze ... najlepiej w�dzone!!

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Leszcz- najlepszy jest w�dzony!!!!  Na pocz�tku lat 90-ych mieli�my niez�� met� w domkach nale��cych do Ch�odni Koszalin w Rosnowie, dzi� o�rodek Lasów Pa�stwowych dzier�awiony przez&


 • �owiska zachodniopomorskie cz.18. Mama Borysa.

  �owiska zachodniopomorskie cz.18. Mama Borysa.

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Mama Borysa.  Chodzi�em kiedy� na ryby z Borysem. On �owi�, jego tata �owi� no i �owi�a jego mama. To jedyna historia, które nie do�wiadczy�em sam, ale wydaje mi si� warta opisania w


 • �owiska zachodniopomorskie cz.17. Na ryb� trzeba poczeka�.

  �owiska zachodniopomorskie cz.17. Na ryb� trzeba poczeka�.

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Niecierpliwo�� na rybach nie wró�y sukcesu.   Par� lat temu na Hajce. Wyl�dowali�my tam bardzo pó�no jak na zimowe warunki bo oko�o 13.30. Jednak dla mi�o�ników w�dkarst


 • �owiska zachodniopomorskie cz.21. Kilka okoni z lodu.

  �owiska zachodniopomorskie cz.21. Kilka okoni z lodu.

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  „Kilka” okoni z lodu.  Naszym ulubionym �owiskiem podlodowych okoni by�y obszary „Wyspy” na Jeziorze Rosnowskim. Kochali�my ten pierwszy lód na Rosnowskim. Po�


 • �owiska zachodniopomorskie cz.16. Bocian nad Mo�stow�.

  �owiska zachodniopomorskie cz.16. Bocian nad Mo�stow�.

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Bocian nad Mo�stow�.            Ten tekst jest o ludziach i rybach. Niestety czasem ludzie wypadaj� gorzej od ryb. Swego czasu cz�sto odwiedza�em


 • To pasja, czy ju� choroba?

  To pasja, czy ju� choroba?

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Dzi� wybra�em si� na rybki, bo to ju� ostatki chwil gdzie mo�na pogania� za z�batym. Niby to takie normalne, bo przecie� ka�d� woln� chwil� po�wi�camy swemu hobby. Ale dzi� stwierdzi�em �e ja nie jest


 • �owiska zachodniopomorskie cz. 14. Nicemino - Rekowo.

  �owiska zachodniopomorskie cz. 14. Nicemino - Rekowo.

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Nicemino (Rekowo) - okonie z k�adki.            Jezioro Nicemino by�o celem naszych wypraw w�dkarskich od po�owy lat osiemdziesi�tych. Od kiedy p


 • �owiska zachodniopomorskie. Cz.13. Znale�� ryb�..... .

  �owiska zachodniopomorskie. Cz.13. Znale�� ryb�..... .

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  W�dkarz �owi to oczywiste ale czasem……   !             Znalezione ryby! Czy wam to si� te� zdarzy�o? Ja mia�em tak c


 • �owiska zachodniopomorskie cz.12. Oko� na �rubokr�t.

  �owiska zachodniopomorskie cz.12. Oko� na �rubokr�t.

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Oko� na „ �rubokr�t”.            Jedn� z metod �owienia , kt�r� zawsze uwielbia�em jest po��w ryb z pod lodu. Co si� cz�owiek namarz�


 • �owiska zachodniopomorskie cz.11. Radew- m�j pierwszy pstr�g.

  �owiska zachodniopomorskie cz.11. Radew- m�j pierwszy pstr�g.

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Radew- mój pierwszy pstr�g.            Oko�o roku 1987 po latach �owienia na jeziorach, kana�ach, stawach i innych bajorach zapragn��em cz


 • �owiska zachodniopomorskie cz10. Miedziany Meppsik.

  �owiska zachodniopomorskie cz10. Miedziany Meppsik.

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Meppsik miedziany na ratunek nieudanego dnia.            Gdzie� na pocz�tku lat dziewi��dziesi�tych XX w. postanowili�my odwiedzi� par� �owisk ko


 • Po�egnalny Kropek

  Po�egnalny Kropek

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Tak ,niema przebacz i po prawie trzech miesi�cach nale�a�oby  doko�czy� nie doko�czone, zako�czone CDN>>> D�ugo si� zabiera�em do tego, wpierw awarie sprz�towe a potem niestety moje


 • �owiska zachodniopomorskie cz 10. Tylko karasi �al..... .

  �owiska zachodniopomorskie cz 10. Tylko karasi �al..... .

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Kara�, karasek ta nazwa nie brzmi dumnie. By�o kiedy� nawet powiedzenie „Laski, piaski i karaski” opisuj�ce Podlasie. Jednak wielu w�dkarzy �owi, �owi�o i b�dzie �owi� karasie. Oczywi�cie


 • �owiska zachodnipomorskie 9. Tro� z Chotli.

  �owiska zachodnipomorskie 9. Tro� z Chotli.

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Pierwsze trocie – Chotla            By�o to w latach osiemdziesi�tych. Po zach�y�ni�ciu si� �owieniem p�oci, leszczy, okoni i szczupak�w za


 • �owiska zachodniopomorskie cz.8. Szczupaki na macanego.

  �owiska zachodniopomorskie cz.8. Szczupaki na macanego.

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Szczupaki na „macanego”.            W latach 70-tych XX w. �owili�my ca�y miesi�c najcz�ciej w czerwcu na jeziorach wok� S�p�lna Wi


 • �owiska zachodniopomorskie w latach 1975-2017. Cz.5.

  �owiska zachodniopomorskie w latach 1975-2017. Cz.5.

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Zapiski w�dkarskie. Dlaczego ( nie ) �owi� w samo po�udnie?          Utar�o si�, �e na ryby wyruszamy z samego rana lub pod wiecz�r. A co z w�dkarzami, kt�


 • �owiska zachodniopomorskie w latach 1975-2017. Cz.4.

  �owiska zachodniopomorskie w latach 1975-2017. Cz.4.

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Co ka�dy w�dkarz o obszarach prawnie chronionych wiedzie� powinien ?   My w�dkarze docieramy wsz�dzie. W pogoni za ryb� zapuszczamy si� w najdziksze rejony naszego kraju. Chcia�em tym a


 • �owiska zachodniopomorskie w latach 1975-2017. Cz.3. Lubi� poniedzia�ki!

  �owiska zachodniopomorskie w latach 1975-2017. Cz.3. Lubi� poniedzia�ki!

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Lubi� poniedzia�ki!!! A pami�tasz?? Od wielu lat znanym i cenionym �owiskiem w naszym okr�gu i ca�ej Polsce jest �owisko Wyspa na Zalewie Rosnowskim. Rozgrywaj� tam si� zawody towarzyskie, okr�gowe ,


 • �owiska zachodniopomorskie w latach 1975-2017. Cz.6. Jezioro Bielskie.

  �owiska zachodniopomorskie w latach 1975-2017. Cz.6. Jezioro Bielskie.

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Jeziora okolic Bia�ego Boru  Bielsko -  �owisko zapomniane przez w�dkarzy  Podstawowe dane:Jezioro po�o�one jest na R�wninie Charzykowskiej 150 m n.p.m.Dorzecze - przez rzek�


 • Kamera podwodna Water Wolf - rzeka Reda - przep�awka 2017.

  Kamera podwodna Water Wolf - rzeka Reda - przep�awka 2017.

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  zdj�cie: linka stalowa, trytytki, zacisk, o�owiana podstawa pod kamer� i mamy zestaw na ka�d� przep�awk�.Jak co roku z ko�cem wrze�nia �migam na przep�awk� znajduj�c� si� niedaleko mnie. Chodz� tam ab


 • W zdrowym ciele - zdrowy Bug!

  W zdrowym ciele - zdrowy Bug!

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

     M�j Tata zawsze powtarza� - nie pokonasz w�a w�ykiem. Mo�liwe �e mia� racj�, jednak zwyk� dzieli� si� ze mn� r�wnie� innymi sentencjami, nie koniecznie po polsku.Znaczenie jednej z


 • Nadzieja

  Nadzieja

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Jak mawiaj�- nadzieja umiera ostatnia.          Nadzieja na z�owienie niekt�rych gatunk�w ryb w naszym pi�knym �owisku powr�ci�a za spraw� rekonesansu kt�rego d


 • W�dkarskie niecodzienne zdarzenia

  W�dkarskie niecodzienne zdarzenia

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  W �yciu w�dkarza jest wiele chwil, kt�re wryj� si� w pami��, o pora�kach czy sukcesach pami�tamy, gdy spowodowane s� konkretn� adrenalinogenn� sytuacj�. Jako, �e w�dkuj� do�� d�ugo, takich nieprawdopo


 • W�dkowanie Jurajskie-36 godzin odskoczni

  W�dkowanie Jurajskie-36 godzin odskoczni

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

   Min�o nieco ponad rok a mi zn�w trafia si� okazja by sp�dzi�troszk� czasu na Jurze , jak rok temu jest transport i w sumie ca�areszta zapewniona a i "t�um" zapowiada si� umiarkowany ,no inajwa�


 • Jak za starego piyrwyj- sposoby na krasnopi�rki

  Jak za starego piyrwyj- sposoby na krasnopi�rki

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Kolejna niedziela a ja jak poprzednio bez konkretnego pomys�u, z tym �e wiem �e Borki odpadaj� (zawody),podobno na tauzenie podobnie  , wi�c mo�e popo�udniu Czarna? ano mo�e a na razie jedna rzec


 • Moje ma�e w�dkarskie retro.

  Moje ma�e w�dkarskie retro.

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Witam. Moje zbiory u�ytkowe si� powi�kszy�y o dwa ko�owrotki, kt�re to odkupi�em od kolegi Mariusza Mi�kowicza,  Daiwa oraz nieznany (pono� Olimpic japo�ski), doda�replywr��