menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska


 • �egnaj Kolego

  �egnaj Kolego

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

      Z przykro�ci� zawiadamiamy �e dnia09.08.2023 odszed� na wieczn� wart� po d�ugiej i ci�kiejchorobie nasz Kolega, wieloletni cz�onek Zarz�du naszego ko�aTadeusz Goc�. Po�egnanie odb


 • Po co nam w�dkarstwo?

  Po co nam w�dkarstwo?

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Takie korzy�ci daje w�dkowanie. O ilu z nich nie wiedzia�e�?W�dkarstwo to nie tylko czekanie z w�dk� a� ryba zacznie bra�. �owienie ryb to kontakt z natur�, przebywanie w otoczeniu pi�knych krajobraz�


 • ALKOfishing czyli prawie kulturalne picie na rybach.

  ALKOfishing czyli prawie kulturalne picie na rybach.

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Karpiarze, grunciarze te� to do�� specyficzna grupa w�dkarzy. To te� specyficzne podej�cie do w�dkarstwa. :) Opr�cz samego �owienia, a czasem tylko oczekiwania na branie, mamy sporo czasu na inn� dzia


 • Czy czeka nas w�dkarski raj ?

  Czy czeka nas w�dkarski raj ?

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  W�dkarstwo w Polsce przechodzi zmiany. Temat dotyczy w�d nale��cych do skarbu Pa�stwa, kt�re do tej pory w du�ej mierze u�ytkowanie by�y przez Polski Zwi�zek W�dkarski. Wody Polskie sukcesywnie nie pr


 • Ko�o Tro�- prace osobiste 08.10.2022

  Ko�o Tro�- prace osobiste 08.10.2022

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Zarz�d Ko�a Tro� zaprasza wszystkich ch�tnych dnia 08.10.2022r. na prace osobiste. Zbi�rka o godzinie 8,00 na naszej polanie nad jeziorem Karolewo. Jednocze�nie, bior�c pod uwag� ograniczone mo�liwo�c


 • Zawody z okazji Dnia Dziecka 2022.

  Zawody z okazji Dnia Dziecka 2022.

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Zgodnie z kalendarzem  imprez na 2022r. Zarz�d WKW „Tro�” zaprasza  05 czerwca 2022r na zawody z okazji Dnia DzieckaPrawo startu w zawodach maj� cz�onkowie- uczestnicy oraz


 • W�dkarskiego Alleluja

  W�dkarskiego Alleluja

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Ryba skacze po rzece , �yczenia �wi�teczne w�dkarzowi niesie : Niech to b�d� dni radosne a po�owy wr�cz owocne ju� za chwil� �wi�ta !, �wi�ta wielkanocne . Radosnych �wi�t Wielkanocnychwype�niony


 • W�dkarskie endorfiny

  W�dkarskie endorfiny

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Kolejny wypad na pstr�gi czyli w�dkarstwo spinningowe nad ma�� rzek�. Ten w�a�nie spos�b w�dkowania podobnie jak nocne �owienie sandaczy wyzwala we mnie najwi�cej w�dkarskich endorfin. Mi�dzy innymi o


 • Z w�dkarskimi �yczeniami!

  Z w�dkarskimi �yczeniami!

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Drogi �wi�ty Miko�aju, piszemy do Ciebie list w imieniu naszym - redakcji wedkuje.pl ale i wszystkich w�dkarzy w Polsce, przynie� nam pod choink� na nowy - 2022 rok wymarzone �owiska pe�ne okazowych r


 • Bo�onarodzeniowe �yczenia W�dkarskie

  Bo�onarodzeniowe �yczenia W�dkarskie

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Jest taki dzie�, bardzo ciep�y, cho� grudniowyDzie�, zwyk�y dzie�, w kt�rym gasn� wszelkie sporyJest taki dzie�, w kt�rym rado�� wita wszystkichDzie�, kt�ry ju� ka�dy z nas zna od ko�yskiNiebo ziemi,


 • Komunikat- sprawy organizacyjne

  Komunikat- sprawy organizacyjne

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  � � � � � � �  Informujemy, �e w dniach 28.08; 04.09; oraz 11.09 w godzinach 6,00- 15,00 na naszym �owisku b�d� rozgrywane zawody. W zwi�zku z powy�szym nie b�dzie m


 • �Utracone kontakty

  �Utracone kontakty

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Utracone kontaktyUbywa mi w telefonie kontakt�w … . To smutne. Jestem ju� zbyt „doros�y” na nowe przyja�nie i znajomo�ci, a �wiat wok� mnie nieustannie si� zmienia, powstaj� w moim


 • �egnaj Kolego Niezapomniany Jerzy �ab�ski

  �egnaj Kolego Niezapomniany Jerzy �ab�ski

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Oto ju� jesie� i pora umiera�,po��k�e li�cie wiatr str�ca i miecie,dr��ce ga��zie do naga obdziera,ch�r, gdzie sto ptak�w modli�o si� w lecie.Ja jestem zmierzchem dnia, kt�ry si� sk�aniaku zachodowi


 • Mi�siarstwo na zbiorniku Por�ba

  Mi�siarstwo na zbiorniku Por�ba

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  witam temat stary jak rzeka a jednak ludzie nie znaja szacunku do ryb bior� jakby wiecznie nie na�arci byli a gdzie ta przyjemno�� z �owienia�  pisz� tutaj o zbiorniku nr 103Por�ba ko�o Zawiercia


 • VII Memoria� im. Jurka Weso�owskiego- aktualizacja

  VII Memoria� im. Jurka Weso�owskiego- aktualizacja

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Zarz�d WKW „Tro�” zaprasza w dniu 10 lipca 2021 r. naVII Memoria� im. Jurka Weso�owskiego.     Memoria� b�dzie rozgrywany na naszym jeziorze Karolewo w takiej formule,


 • Sp�awikowe Mistrzostwa Ko�a 19.06.2021

  Sp�awikowe Mistrzostwa Ko�a 19.06.2021

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Zarz�d WKW „Tro�” organizuje w dniu 19 czerwca 2021r.�  SP�AWIKOWE MISTRZOSTWA KO�A „TRO�” 2021� � � �  � Zawody rozegrane zostan� na jez. Karolew


 • Zebrania Zarz�du, prace bie��ce.

  Zebrania Zarz�du, prace bie��ce.

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  W roku 2021 posiedzenia Zarz�du odbywa� si� b�d� nad naszym jeziorem Karolewskim w dniach: 05 czerwca; 03 lipca; 07 sierpnia; 04 wrze�nia; 02 pa�dziernika o sta�ej godzinie tzn. 11,00Informujemy, �e w


 • Komunikat- sprawy organizacyjne polany

  Komunikat- sprawy organizacyjne polany

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  � � �  1 maja- (sobota) na polanie nasza niezast�piona Katarzyna w godzinach 1000 do 1200 b�dzie zbiera�a op�aty za energi� elektryczn�, 3 maja (poniedzia�ek) o godzinie 1200 zebranie "


 • Wstrzymanie sprzeda�y zezwole� jednodniowych

  Wstrzymanie sprzeda�y zezwole� jednodniowych

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  � � �  Z uwagi na nik�e zainteresowanie Koleg�w w�dkarzy Zarz�d Ko�a WKW TRO� wstrzymuje do odwo�ania sprzeda� zezwole� jednodniowych pozostawiaj�c jednocze�nie mo�liwo�� zakupu zezwole


 • Odwo�anie zawod�w do ko�ca maja

  Odwo�anie zawod�w do ko�ca maja

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Cytat ze strony Okr�gu Pozna�:„W zwi�zku z publikacj� przez Ministerstwo Zdrowia RP nowych zasad ogranicze� sanitarnych oraz og�oszeniu o cz�ciowych z�agodzeniach obostrze� sanitarnych, kt�re d


 • Odwo�anie pracy osobistej

  Odwo�anie pracy osobistej

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  � � � � � �  Ze wzgl�du na przed�u�enie obowi�zywania obostrze� zwi�zanych z COVID-19 Zarz�d Ko�a informuje, �e praca osobista zaplanowana na 17 kwietnia 2021 roku zostaj


 • Weso�ego Alleluja �wi�teczne �yczenia Wielkanocne

  Weso�ego Alleluja �wi�teczne �yczenia Wielkanocne

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Radosnych �wi�t Wielkanocnychwype�nionych nadziej� budz�cej si� do �yciawiosny i wiar� w sens �ycia.Pogody w sercu i rado�ci p�yn�cej z faktuZmartwychwstania Pa�skiegooraz smacznego �wi�conego w groni


 • Puszczanie wody- domkowicze

  Puszczanie wody- domkowicze

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  17.04.2021 otwieramy wod� na naszej polanie- z wiadomych wzgl�dów obecno�� w�a�cicieli domków obowi�zkowa. Ze wzgl�du na pandemi� apelujemy o zachowanie re�imu sanitarnego oraz pozostani


 • O��w, co w zamian- id� zmiany! �egnaj boczny troku !!

  O��w, co w zamian- id� zmiany! �egnaj boczny troku !!

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  ECHA - Europejska Agencja Chemikaliów z�ozy�a wniosek o dalsze ograniczenia stosowania o�owiu w w�dkarstwie (strzelectwie i my�listwie). Wszystko oczywi�cie dla dobra zwierz�t , �rodowiska i na


 • Zasady w�dkowania na naszym �owisku w 2021r.

  Zasady w�dkowania na naszym �owisku w 2021r.

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  � � �  W zwi�zku z wprowadzeniem z dniem 01.01.2021 roku nowego Regulaminu Amatorskiego Po�owu Ryb okr�gu Pozna� zwracamy uwag� na fakt, �e obowi�zuje on r�wnie� na naszym �owisku wraz


 • Dla mi�o�nik�w troci-nowa ksi��ka.

  Dla mi�o�nik�w troci-nowa ksi��ka.

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Jaki� czas temu w�asnym sumptem Artur Justy�ski wyda� ksi��k� pt: ,,Trociowe opowie�ci". Tomik sk�ada si� z jedenastu opowiada�. Autor �owi� kiedy� na Wi�le, a po przeprowadzeniu si� do Szczecina zacz


 • Terminy zbierania sk�adek na 2021 rok.

  Terminy zbierania sk�adek na 2021 rok.

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

         Us�uga zbierania sk�adek na 2021rok b�dzie realizowana w naszym sekretariacie na os. Jana III Sobieskiego 17F w godzinach


 • �wi�teczne �yczenia Bo�onarodzeniowe

  �wi�teczne �yczenia Bo�onarodzeniowe

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

    Jest taki dzie�, bardzo ciep�y, cho� grudniowy Dzie�, zwyk�y dzie�, w kt�rym gasn� wszelkie spory Jest taki dzie�, w kt�rym rado�� wita wszystkich  Dzie�, kt�ry ju� ka�dy z nas z


 • Narybek z Ostro��ki. Szansa na zmiany w produkcji materia�u zarybieniowego w ca�ym kraju?

  Narybek z Ostro��ki. Szansa na zmiany w produkcji materia�u zarybieniowego w ca�ym kraju?

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Je�li ju� s� elektrownie w�glowe to dobrze �eby pomaga�y rybom. Co do ich szkodliwo�ci s� te� nieporozumienia. Bo dzisiejsze elektrownie to ju� nie te same „zanieczyszczacze” co 50 lat tem


 • Zawody spinningowe o puchar Zarz�du Ko�a 10.10.2020 odwo�ane

  Zawody spinningowe o puchar Zarz�du Ko�a 10.10.2020 odwo�ane

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Szanowne kole�anki i koledzy, maj�c na  wzgl�dzie bezpiecze�stwo naszych organizator�w,  zawodniczek, zawodnik�w oraz komisji s�dziowskiej decyzj� Zarz�du Ko�a planowane na dzie� 10 pa�dzier


 • Zawody spinningowe o puchar Zarz�du Ko�a.

  Zawody spinningowe o puchar Zarz�du Ko�a.

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Zarz�d WKW "TRO�" organizuje w dniu 10 pa�dziernika towarzyskie zawody spinningowe o puchar Zarz�du Ko�a.Zawody rozegrane zostan� na �ywej rybie zgodnie z regulaminem PZW oraz zasadami organizacji Spo


 • Do Taty - odcinek 6. Wspomnienia w�dkarskie.

  Do Taty - odcinek 6. Wspomnienia w�dkarskie.

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Zapomniany spos�b.A pami�tasz….? Jak w latach siedemdziesi�tych ubieg�ego wieku �owili�my szczupaki. Spos�b by� do�� prosty, ale jak�e wydajny. Dzi� w�dkarz przyje�d�a nad wod� samochodem , tasz


 • Do Taty - odcinek 5. ( Wspomnienia w�dkarskie).

  Do Taty - odcinek 5. ( Wspomnienia w�dkarskie).

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Szczupak na ruski teleskop.A pami�tasz…?? Lata siedemdziesi�te i osiemdziesi�te XX wieku sp�dzali�my na jeziorach wokó� S�pólna Wielkiego. �owiska niewielkie, ale bardzo zasobne.


 • Do Taty - odcinek 4. Wspomnienia w�dkarskie.

  Do Taty - odcinek 4. Wspomnienia w�dkarskie.

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Szwed przyjecha�..  .A pami�tasz..??? Jak trudno by�o kupi� porz�dne b�ystki przed 1989 rokiem. Udawa�o si� czasem za nielegalne dolary zrobi� zakupy w Peweksie, ale potem i tam ju� tych b�ystek


 • Do Taty - odcinek 3. Wspomnienia w�dkarskie.

  Do Taty - odcinek 3. Wspomnienia w�dkarskie.

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Pozwolenie na wszystko………A pami�tasz? By�o lato, gdzie� w g��bokich latach siedemdziesi�tych. Mieli�my wtedy takie �owisko na Zalewie Rosnowskim, nieopodal wioski Kliszno. Najgorzej


 • Do Taty - odcinek 2. Wspomnienia w�dkarskie.

  Do Taty - odcinek 2. Wspomnienia w�dkarskie.

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  P�o� na „plecach”.A pami�tasz….??? By�o to na Jeziorze Rosnowskim w 1975 mo�e 76’ roku. Mia�em wtedy sze�� mo�e siedem lat. Przyje�d�ali�my tam po wielkie polodowe p�ocie tkz.


 • Do Taty - odcinek 1. Wspomnienia w�dkarskie.

  Do Taty - odcinek 1. Wspomnienia w�dkarskie.

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Zb�j z Grabowskiego.A pami�tasz…??? Kiedy�, w po�owie lat osiemdziesi�tych w poszukiwaniu nowych �owisk dotarli�my do jeziora zwanego Jeziorem Grabowskiego. Ma�e przytulne jeziorko niedaleko tra


 • �egnaj Wiesiu. Wspomnienie tw�rcy najciekawszego pisma w�dkarskiego w III RP.

  �egnaj Wiesiu. Wspomnienie tw�rcy najciekawszego pisma w�dkarskiego w III RP.

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  14 sierpnia 2020 roku odszed� do „krainy wiecznych �ow�w” Wies�aw D�bicki. Ceremonia pogrzebowa odby�a si� we Wroc�awiu 21 sierpnia 2020 r.Kim by� Wiesiu wie ka�dy lekko starszy mi�o�nik w


 • Prace osobiste 03.10.2020r.

  Prace osobiste 03.10.2020r.

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

        Zarz�d Ko�a "TRO�" zaprasza wszystkich ch�tnych dnia 03.10.2020r. na prace osobiste. Zbiórka o godzinie 9,00 na naszej polanie nad jeziorem Karolewo. Je


 • Temat rzeka czyli kajaki na wodach

  Temat rzeka czyli kajaki na wodach

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Tym razem do�� powa�nie , mianowicie temat licznych sp�yw�w kajakowych a co za tym idzie niszczenie rzek i tego co �yj� w tych rzekach . Nie da si� ukry� , �e te letnie miesi�ce s� dla w�dkarzy jednymreplywr��