menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie


 • Wyniki konkursu SMS

  Wyniki konkursu SMS

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Do dotychczasowej listy laureat�w konkurs�w sms na wedkuje.pl do��czaj� dzi� kolejne osoby. Czas na og�oszenie wynik�w ostatniej rywalizacji, w kt�rej nagradzamy 6 os�b. Przypomnijmy, �e aby mie� szan


 • Wyniki konkursu z Grauvell Fishing

  Wyniki konkursu z Grauvell Fishing

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Znamy ju� zwyci�zc� �drugiej ods�ony konkursu z Grauvell Fishing Przypominamy, �e aby�wzi�� udzia� w zabawie nale�a�o wymy�li� kr�tkie i ciekawe ha


 • Wyniki konkursu dla cz�onk�w grupy Daiwa!

  Wyniki konkursu dla cz�onk�w grupy Daiwa!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Przyszed� czas na og�oszenie zwyci�zc�w konkursu dla cz�onk�w grupy Daiwa. Aby wzi�� udzia� w konkursie, wystarczy�o opisa� kr


 • Konkurs z okazji 10000 lajk�w na Facebooku!

  Konkurs z okazji 10000 lajk�w na Facebooku!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Nasz fanpage wedkuje.pl na Fejsbooku zalajkowa�o ju� ponad 10000 w�dkarzy! Bardzo wszystkim dzi�kujemy za "polubienie" portalu wedkuje.pl oraz w zwi�zku z tak okr�g�� liczb� og�aszamy konkurs na najci


 • Wyniki Konkursu dla Grupy Robinson!

  Wyniki Konkursu dla Grupy Robinson!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Nadszed� czas na og�oszenie wynik�w konkursu dla cz�onk�w grupy Robinson. Przypominamy, �e aby Aby wzi�� udzia� w konkursie wystarczy wymy�li� kr�tkie has�o reklamuj�ce i promuj�ce sprz�t firmy R


 • Konkurs dla cz�onk�w grupy Daiwa!

  Konkurs dla cz�onk�w grupy Daiwa!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Zapraszamy Was do wzi�cia udzia�u w zabawie na forum grupy firmy Daiwa. Wystarczy Opisa� kr�tko w jaki spos�b u�ytkujecie sprz�t firmy Daiwa nad wod�. Autorzy najciekawszych opis�w zgarn� up


 • Nowa formu�a konkursu SMS!

  Nowa formu�a konkursu SMS!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Zapraszamy do udzia�u w zabawie sms w ca�kowicie nowej formule. Na uczestnik�w konkursu, jak zwykle czekaj� atrakcyjne nagrody o ��cznej warto�ci ponad  1500z� – tym razem marki Robins


 • Wyniki konkursu SMS!

  Wyniki konkursu SMS!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Do dotychczasowej listy laureat�w konkurs�w sms na wedkuje.pl do��czaj� dzi� kolejne osoby. Czas na og�oszenie wynik�w ostatniej rywalizacji, w kt�rej nagradzamy 6 os�b. Przypomnijmy, �e aby mie� szan


 • Druga ods�ona konkursu z Grauvell Fishing

  Druga ods�ona konkursu z Grauvell Fishing

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Zapraszamy na drug� ods�on� konkursu z firm��Grauvell Fishing. Aby wzi�� udzia� w zabawie nale�y wymy�l


 • Konkurs dla Grupy Robinson!

  Konkurs dla Grupy Robinson!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Posiadasz sprz�t w�dkarski firmy Robinson, interesujesz si� t� mark�, lubisz j�? Je�li jeszcze nie nale�ysz do grupy Robinson na wedkuje.pl teraz masz doskona�� okazj�, aby do niej do��czy�. Og�aszamy


 • Wyniki konkursu z Grauvell Fishing!

  Wyniki konkursu z Grauvell Fishing!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Przypominamy, �e aby wzi�� udzia� w zabawie nale�a�o wymy�li� kr�tkie i ciekawe has�o promuj�ce jeden z produkt�w znajduj�cych si� na stronie firmy pod podanym przez nas


 • Wyniki konkursu z firm� Energizer

  Wyniki konkursu z firm� Energizer

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Znamy ju� zwyci�zc�w konkursu z firm� Energizer! Przypominamy, �e aby wzi�� udzia� w konkursie wystarczy�o kr�tko opisa� w jaki spos�b latarka czo�owa Energizer u�atwi realizacj� w�dkarskiego hobby. A


 • Konkurs z Grauvell Fishing!

  Konkurs z Grauvell Fishing!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Zapraszamy na pierwsz� ods�on� konkursu z firm��Grauvell Fishing. Aby wzi�� udzia� w zabawie nale�y wymy�li� kr�tkie i ciekawe has�o promuj�ce jeden z produkt�w znajduj�cych si� na stronie firmy pod p


 • Wyniki konkursu z firm� Multico!

  Wyniki konkursu z firm� Multico!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy wyniki konkursu z firm� Multico. Aby wzi�� udzia� w konkursie wystarczy�o opisa� czym si� kierowa� dobieraj�c w�dk�, ko�owrotek, �y�k� lub plecionk�, oraz przyn�ty na dany gatunek drapie�nik


 • Konkurs z firm� Energizer!

  Konkurs z firm� Energizer!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Podczas nocnych zasiadek lub spinningowania, niezb�dnym atrybutem jest porz�dna i niezawodna latarka.�Opisz nam kr�tko, w jaki spos�b latarka czo�owa Energizer u�atwi Ci realizacj� Twojego w�dkarskieg


 • W�dkuj nowym sprz�tem – konkurs SMS!

  W�dkuj nowym sprz�tem – konkurs SMS!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Zapraszamy do udzia�u w nowej zabawie sms. Na uczestnik�w konkursu, jak zwykle czekaj� atrakcyjne nagrody – tym razem marki Robinson, Dragon oraz Daiwa. Aby mie� szans� na wygran� wystarczy w


 • Fina� konkursu SMS!

  Fina� konkursu SMS!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Do dotychczasowej listy laureat�w konkurs�w sms na wedkuje.pl do��czaj� dzi� kolejne osoby. Czas na og�oszenie wynik


 • Ostatni dzie� konkursu!

  Ostatni dzie� konkursu!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Na dniach zaczyna si� sezon na szczupaki i bolenie. Przed nami czerwiec - miesi�c sandacza, a zaraz po im lipiec, okres w kt�rym mo�emy si� zmierzy� z w�satym drapie�c�. Wszystkich w�dkarzy specjalizu


 • Wyniki konkursu z firm� Daiwa

  Wyniki konkursu z firm� Daiwa

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Zapraszamy do zapoznania si� z wynikami konkursu na has�o promuj�ce forum grupy Daiwa. Przypominamy, �e aby wzi�� udzia� w konkursie i zgarn�� upominek, wystarczy�o przyst�pi� do grupy Daiwa i 


 • Og�aszamy laureat�w Konkursu Fotograficznego Dragon!

  Og�aszamy laureat�w Konkursu Fotograficznego Dragon!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Nadszed� czas na rozwi�zanie konkursu fotograficznego pt. "Pomys�owe i zaskakuj�ce zdj�cia z u�yciem sprz�tu i odzie�y Dragon". Przypominamy, �e�do wygrania by� ko�owrotek Dragon Viper, oraz T-Shirty


 • Wyniki �wi�tecznego konkursu z firm� Robinson!

  Wyniki �wi�tecznego konkursu z firm� Robinson!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy wyniki konkursu "�wi�teczny konkurs z firm� Robinson", Przypominamy, �e aby wygra� sprz�t z puli nagr�d, wystarczy�o opisa� jakich zestaw�w firmy Ro


 • Ostatni dzie� konkursu SMS!

  Ostatni dzie� konkursu SMS!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Idzie wiosna! Daj sobie�mo�liwo��


 • Promuj grup� Daiwa i zgarnij upominek!

  Promuj grup� Daiwa i zgarnij upominek!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Zapraszamy Was do wzi�cia udzia�u w zabawie na forum grupy firmy Daiwa. Wystarczy wymy�li� has�o promuj�ce grup� firmy Daiwa i zgarn�� upominek. Pierwszy krok to przyst�pienie do grupy je�li jeszcze d


 • Wyniki boleniowego konkursu sms!

  Wyniki boleniowego konkursu sms!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Do dotychczasowej listy laureat�w konkurs�w sms na wedkuje.pl do��czaj� dzi� kolejne osoby. Czas na og�oszenie wynik�w ostatniej rywalizacji, w kt�rej nagradzamy 6 os�b. Przypomnijm


 • Pierwszy sprz�t i jego zalety

  Pierwszy sprz�t i jego zalety

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Gdy zaczyna�em przygod� z w�dkowaniem nie wa�ne by�o jak� mia�em w�dk�, ko�owrotek, �y�k� i co �apa�em. Wa�nna dla mnie by�a dobra zabawa i mi�o sp�dzony czas, by�o to 15 lat temu, gdy jako dz


 • �wi�teczny konkurs z firm� Robinson!

  �wi�teczny konkurs z firm� Robinson!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Z okazji �wi�t Wielkanocnych �yczymy Wam wszystkiego najlepszego, oraz zapraszamy do kolejnej zabawy z firm� Robinson skierowanej do spo�eczno�ci grupy Robinson na wedkuje.pl. Aby wygra� sprz�t z puli


 • Tylu nagr�d jeszcze nie by�o – konkurs SMS

  Tylu nagr�d jeszcze nie by�o – konkurs SMS

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Zapraszamy do udzia�u w nowej zabawie sms. Na uczestnik�w konkursu, jak zwykle czekaj� atrakcyjne nagrody – tym razem marki Robinson. Aby mie� szans� na wygran� wystarczy wys�a� sms pod numer 72


 • Konkurs fotograficzny Dragon

  Konkurs fotograficzny Dragon

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Og�aszamy KONKURS FOTOGRAFICZNY PT.: „Pomys�owe i zaskakuj�ce zdj�cia z u�yciem sprz�tu i odzie�y DRAGON”.Zdj�cia mo�na nadsy�a� do 14.04. 2013 r. Rozstrzygni�cie konkursu nast�pi 5 kwietn


 • Konkurs fotograficzny Stowarzyszenia Przyjaci� Bia�ej Przemszy

  Konkurs fotograficzny Stowarzyszenia Przyjaci� Bia�ej Przemszy

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Zapraszamy do udzia�u w konkursie fotograficznym na najlepsze zdj�cie w�dkarskie wykonane w dorzeczu Bia�ej Przemszy. Na zdj�cia os�b chc�cych wzi�� udzia� w konkursie czekamy do ko�ca lutego. Pr


 • Konkurs sms - fina�

  Konkurs sms - fina�

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Do dotychczasowej listy laureat�w konkurs�w sms na wedkuje.pl do��czaj� dzi� kolejne osoby. Czas na og�oszenie wynik�w ostatniej rywalizacji, w kt�rej nagradzamy 6 os�b. Przypomnijmy, �e a


 • Konkurs sms

  Konkurs sms

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Zapraszamy do udzia�u w nowej zabawie sms. Na uczestnik�w konkursu, jak zwykle czekaj� atrakcyjne nagrody – tym razem marki Robinson oraz Dragon. Aby mie� szans� na wygran� wystarczy wys�a� sms


 • APETYZER - nab�r na tester�w oraz konkurs

  APETYZER - nab�r na tester�w oraz konkurs

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Min�� ju� rok odk�d APETYZER uzyska� numer patentowy i sta� si� wyj�tkowym produktem na skal� �wiatow�. Z tej okazji chcemy, aby wybrani mi�o�nicy w�dkarstwa stali si� naszymi testerami. Og�aszamy nab


 • Sklepy w�dkarskie ADA�, U- Rekina

  Sklepy w�dkarskie ADA�, U- Rekina

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Sklep w�dkarski ADA�, sklep w�dkarski U- Rekina & Tartak Fly Fishing Center zapraszaj� do konkursu:


 • Wasze pocz�tki z firm� Mistrall – zwyci�zcy

  Wasze pocz�tki z firm� Mistrall – zwyci�zcy

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Ko�owrotki Mistrall z nowej oferty na 2013 rok rozdane. Znamy ju� zwyci�zc�w konkursu pt. „Moje pocz�tki z firm� Mistrall”, w kt�rym czekali�my na Wasze relacje z zakup�w produkt�w tej mar


 • �wi�teczno-noworoczny konkurs sms - fina�

  �wi�teczno-noworoczny konkurs sms - fina�

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Do dotychczasowej listy laureat�w konkurs�w sms na wedkuje.pl do��czaj� dzi� kolejne osoby. Czas na og�oszenie wynik�w ostatniej rywalizacji, w kt�rej nagradzamy 6 os�b. Przypomnijmy, �e aby mie� szan


 • Moje pocz�tki z firm� Mistrall – konkurs

  Moje pocz�tki z firm� Mistrall – konkurs

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Jeste� fanem marki Mistrall? Do��cz do grupy firmy na wedkuje.pl, we� udzia� w konkursie i wygraj super ko�owrotki z nowej oferty Mistrall na 2013 rok. To wyj�tkowa szansa nie tylko na zdobycie atrakc


 • �wi�teczno – noworoczny konkurs sms

  �wi�teczno – noworoczny konkurs sms

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Szans na �atw� i szybk� wygran� w ostatnim czasie na wedkuje.pl nie brakuje. Zapraszamy Was do kolejnej zabawy sms-owej, tym razem �wi�teczno-noworocznej, w kt�rej czeka na Was sprz�t w�dkarski firmy


 • Z rodzink� na rybach – wyniki

  Z rodzink� na rybach – wyniki

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Miko�ajkowy konkurs fotograficzny pt. „Z rodzink� na rybach”, organizowany wsp�lnie ze sklepem w�dkarskim BASS, dobieg� w�a�nie ko�ca. Autorzy nagrodzonych zdj�� prezentuj�cych rodzinne w�


 • Poznaj zwyci�zc�w konkursu sms

  Poznaj zwyci�zc�w konkursu sms

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Nadszed� wielki fina� konkursu sms, czas zatem zaprezentowa� szcz�liwe numery zwyci�zc�w, do kt�rych trafi atrakcyjny sprz�t w�dkarski. Gratulujemy! Mamy nadziej�, �e przyznane nagrody b�d� dla Was m


 • Konkurs sms - zapraszamy do udzia�u

  Konkurs sms - zapraszamy do udzia�u

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Zapraszamy do udzia�u w nowym konkursie sms, adresowanym do spo�eczno�ci wedkuje.pl. W�r�d nagr�d atrakcyjny sprz�t w�dkarski przeznaczony do r�nych metod po�owu, a tak�e praktyczna kurtka Geoff Andreplywr��