menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo


 • Zaproszenie na sprz�tanie �owiska na Wyspie Puckiej 01.04.2017

  Zaproszenie na sprz�tanie �owiska na Wyspie Puckiej 01.04.2017

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Zarz�d ko�a Big Fish organizuje sprz�tanie �owiska na Wyspie Puckiej od przepompowni do Dziewoklicza. Zapraszamy wszystkich w�dkarzy oraz dzia�kowc�w.Zbi�rka 01.04.2017 godz 9.00 sobota  przy dzi


 • Kormorany - czy to problem dla w�dkarza.

  Kormorany - czy to problem dla w�dkarza.

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Pisz� o tym problemie drugi raz na forum bo te zdj�cia jasno pokazuj� jak wielkim szkodnikiem s�.Fa�szywcy z ministerstwa i zarz�d PZW w porozumieniu z nimi dopuszczaj�c limity ograniczenia populacji


 • Z�odzieje ryb na Pojezierzu Brodnickim

  Z�odzieje ryb na Pojezierzu Brodnickim

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Na niebie gwiazdy, ciemna noc. Z�odziejski sezon -  zaczynaj� kwietniu -  maju, wtedy zaczyna si� tar�o wi�kszo�ci ryb s�odkowodnych, ko�cz� we wrze�niu p�niej  ju� zim�. Kil


 • Szarpakowiec z D�be

  Szarpakowiec z D�be

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  19 lutego 2017 roku, oko�o godziny 14:00, stra�nicy Pa�stwowej Stra�y Rybackiej z Posterunku Terenowego w Ciechanowie zatrzymali na gor�cym uczynku m�czyzn�, kt�ry dokonywa� po�owu ryb metod� kalecz�


 • Szacunek do innych i do z�owionych ryb.

  Szacunek do innych i do z�owionych ryb.

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Szanowni w�dkarze prosz� przesta�cie si� obra�a� na wzajem . L�d jeszcze trzyma ci co nie lowil niech spr�buja bierzcie ryby wypuszczajcie jak przepisy karz� . Zbli�a si� ci�g tarlowy p�oci jazi  


 • Nadbu�a�ski k�usownik z siekier�

  Nadbu�a�ski k�usownik z siekier�

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  12 stycznia 2017 roku oko�o godz. 14:00 patrol Pa�stwowej Stra�y Rybackiej z posterunku terenowego w Ma�kini G�rnej zaobserwowa� m�czyzn�, kt�ry na starorzeczu Bugu w okolicy miejscowo�ci Kamie�czyk


 • Co mnie wkurza?

  Co mnie wkurza?

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Na pewno wiele razy ka�dy z Was spotka� si� z czym� takim na rybach jak wsz�dobylskie �mieci. No bo przecie� przynie�� wucht� piwka i jedzenia, to �atwo, ale spakowa� i zabra� puste puszki i opakowani


 • Rzeka Warta p�acze!

  Rzeka Warta p�acze!

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Blisko30 w�dkarzy z k� PZW lewobrze�nego Poznania stawi�o si� wsobot�, 23.04. na zbi�rk� - g.8.00 - parking przed hotelem"Naramowice",  Dokonano tu przy


 • Kontrola w�dkarska SSR.

  Kontrola w�dkarska SSR.

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W sobot� 15 pa�dziernika 3 osobowy patrol stra�nik�w SSR dzia�aj�cej przy naszym kole zg�osi� Komendantowi Powiatowemu SSR wyjazd na kontrol�. Jesie� wida� i czu� w powietrzu wi�c jest to okres, gdy


 • Zdychaj�ce ryby na zbiorniku w Staniowicach.

  Zdychaj�ce ryby na zbiorniku w Staniowicach.

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Jak poinformowa� nas czytelnik w ostatnich dniach na zbiorniku w Staniowicach (woj. �wi�tokrzyskie) dosz�o do zagadkowego pogromu ryb w ww. zbiorniku. "Zarz�d ko�a rozk�ada r�ce. Ryby padaj� w oczach"


 • Sprz�tanie jeziora Lechickiego 23.09.2016

  Sprz�tanie jeziora Lechickiego 23.09.2016

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Zapraszam  wszystkich w�dkarzy, kt�rzy s� ch�tni do wzi�cia ud


 • K�usownicy uj�ci dzi�ki informacji od stra�nik�w Spo�ecznej Stra�y Rybackiej

  K�usownicy uj�ci dzi�ki informacji od stra�nik�w Spo�ecznej Stra�y Rybackiej

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  18 sierpnia 2016 roku patrol Pa�stwowej Stra�y Rybackiej z Posterunku Terenowego w Warszawie zatrzyma� na gor�cym uczynku dw�ch m�czyzn, kt�rzy dokonywali nielegalnego po�owu sieciowego ryb w Wi�le w


 • Odstrza� kormoran�w - jest zgoda!

  Odstrza� kormoran�w - jest zgoda!

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Rozpocz�� si� okres odstrza�u kormoran�w, kt�re w�dkarze nazywaj� szkodnikami. W tym roku na Warmii i Mazurach zezwolono na odstrza� 1610 ptak�w.  Kormoran czarny zjada dziennie oko�o p� kilog


 • Sprz�tanie rejonu

  Sprz�tanie rejonu

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Ko�o 101 Pozna� �rudmie�cie. Jak co sezon podczas sprzatania rejonu terenu zielonego.Wraz z kolegami Prezes ko�a zawsze jese obecny. Szkoda tylko �e w�dkarze pozostawiaj� tyle �mieci i nie tylko. 


 • Zatrucie rzeki Bzury oraz Pisi

  Zatrucie rzeki Bzury oraz Pisi

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W sobot� komendant Stra�y W�dkarskiej powiatu sochaczewskiego Marek Panek otrzyma� zawiadomienie o p�ywaj�cych w rzekach martwych rybach. Po udaniu si� na miejsce potwierdzi� doniesienia. Dno rzeki us


 • Stra�nicy udzielili pomocy �eglarzowi

  Stra�nicy udzielili pomocy �eglarzowi

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Podczas patrolowania Jeziora Zegrzy�skiego, stra�nicy z Posterunku Terenowego Pa�stwowej Stra�y Rybackiej w Warszawie zauwa�yli wywr�con� �agl�wk� i cz�owieka za burt�. Po wyci�gni�ciu �eglarza 


 • Wi�lani k�usownicy

  Wi�lani k�usownicy

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  13 czerwca 2016 roku stra�nicy z p�ockiego posterunku Pa�stwowej Stra�y Rybackiej zatrzymali na gor�cym uczynku dw�ch m�czyzn dokonuj�cych nielegalnego po�owu sieciowego ryb w rzece Wi�le w okolicy m


 • Zakaz na Lubat�wce oraz akcja ochrony ryb na Podkarpaciu!

  Zakaz na Lubat�wce oraz akcja ochrony ryb na Podkarpaciu!

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W tym artykule pragn� poinformowa� o drobnych niuansach, które mog� spotka� osob� w�dkuj�c� na naszych górskich wodach. W ko�cu ochrona ma�ych Podkarpackich rzeczek b�dzie wygl�da� tak j


 • Kolejna demonstracja w�dkarzy ju� jutro!

  Kolejna demonstracja w�dkarzy ju� jutro!

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  We wtorek 7 czerwca w godzinach 12 – 14 na Twardej 42 w Warszawie odb�dzie si� kolejna demonstracja w�dkarzy, kt�rzy zn�w b�d� protestowa� przeciwko gospodarczym od�owom sieciowym na wodach PZW.


 • Kolejny k�usownik uj�ty na tarlisku dzi�ki informacji od w�dkarzy

  Kolejny k�usownik uj�ty na tarlisku dzi�ki informacji od w�dkarzy

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  4 maja 2016 roku na starorzeczu rzeki Orzyc w miejscowo�ci Stary Strachocin (powiat makowski) stra�nicy z Posterunku Terenowego Pa�stwowej Stra�y Rybackiej w Pu�tusku schwytali na gor�cym uczynku m�c


 • Brzegi Raduni posprz�tane.

  Brzegi Raduni posprz�tane.

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W niedziel� 24 kwietnia odby�o si� coroczne sprz�tanie rzeki Raduni organizowane przez Pomorski Przewodnik W�dkarski, UG �ukowo oraz Ko�o W�dkarskie „Gryf” z �ukowa.Zebrali�my si� w �ukowi


 • Jezioro Szczuka - 31 work�w �mieci

  Jezioro Szczuka - 31 work�w �mieci

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Dnia  6 kwietnia 2016r  UCHWA�A ZARZ�DU KO�A” -    idziemy sprz�ta� jezioro „SZCZUKA” Przygotowania do tej akcji by�y natychmiastowe  - og�oszenia w Int


 • Akcja Sprzatanie �wiata

  Akcja Sprzatanie �wiata

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W dniu 16.04.2016 Zarz�d Ko�a nr 45 Kolejarz wraz ze Spo�eczn� Stra�� Ryback� Powiatu Stargardzkiego zorganizowa� coroczn� akcj� Sprz�tanie �wiata. Tym razem akcja odby�a si� wok� jeziorek  w ok


 • Sprz�tanie kana�u Ulgi w Koninie.

  Sprz�tanie kana�u Ulgi w Koninie.

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Uwaga !!!Zarz�d ko�a PZW nr 3 Fugo-Konin, przypomina o Akcji Sprz�tanie �wiata kt�re odb�dzie si� po raz trzeci na kanale Ulgi w Koninie dnia 09 kwietnia


 • Zarybienie Zofi�wki 2016

  Zarybienie Zofi�wki 2016

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Dzi� 29.03.2016 na Zofi�wk� wpuszczono ok.400 kg.karpi.W zwi�zku z tym obowi�zuje ca�kowity zakaz po�owu ryb na du�ym stawie do 06.04.2016 - �roda ,w��cznie .Mo�na �owi� od czwartku 07.04.2016.


 • K�usownicy na Wi�le zagra�aj� tarliskom

  K�usownicy na Wi�le zagra�aj� tarliskom

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  19 marca 2016 roku, ok. godz. 17:00, patrol Pa�stwowej Stra�y Rybackiej z Posterunku Terenowego w Ciechanowie, przy wsp�pracy ze Spo�eczna Stra�� Ryback�, zatrzyma� na gor�cym uczynku dw�ch m�czyzn,


 • Staw nr 1 (du�y) zamkni�ty po zarybieniu.

  Staw nr 1 (du�y) zamkni�ty po zarybieniu.

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Staw nr 1 (du�y) zamkni�ty po zarybieniu.Zarz�d Sekcji W�dkarskiej dzia�aj�cej przy Stowarzyszeniu Pi�awa Dolna informuje, �e staw nr 1 (du�y - pierwszy od Dzier�oniowa) zosta� w dniu dzisiejszym zary


 • K�usownicy uj�ci na Wi�le

  K�usownicy uj�ci na Wi�le

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  24 lutego 2016 roku, oko�o godziny 19:30, stra�nicyPa�stwowej Stra�y Rybackiej z posterunku terenowego w P�ocku zatrzymali nagor�cym uczynku dw�ch m�czyzn, kt�rzy dokonywali nielegalnego od�owusiecio


 • Kormorany nad Zalewem Jeziorsko

  Kormorany nad Zalewem Jeziorsko

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Zalew JeziorskoPowierzchniowo Jeziorsko jest drugim co do sztucznych zb


 • KOMUNIKAT ko�o nr 114

  KOMUNIKAT ko�o nr 114

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  PZW KO�O 44 PSZCZYNA i ko�a zaprzyja�nione pni�wek �ory borynia i SUSZEC oraz Klub P�etwonurk�w "PARTNUR"przy wsp�pracy zUrz�dem Miejskim w Pszczynie organizuj�WIELKIE SPRZ�TANIEOBRZE�Y ZBIORNIKA "��


 • UWAGA ZAKAZ PO�OWU NA WIEPRZY I PARS�CIE !

  UWAGA ZAKAZ PO�OWU NA WIEPRZY I PARS�CIE !

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  UWAGA ZAKAZ PO�OWU NA PARS�CIE I WIEPRZY ! *Wykupuj�cych zezwolenia na w�dkowanie w 2016 roku wydawane przez ko�a Okr�gu PZW w Koszalinie, do czasu wyja�nieniasytuacji z obwodem rzeki Pars�ty nr 1 or


 • Rozstrzygni�cie konkursu �owca Okaz�w Zofi�wka 2015

  Rozstrzygni�cie konkursu �owca Okaz�w Zofi�wka 2015

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W raz z ko�cem roku ,nadchodzi czas na analizy i podsumowania .Chcia� bym w kilku s�owach om�wi� konkurs "�owca Okaz�w �owiska Zofi�wka".Pierwsza edycja ruszy�a w 2014 ,g��wnie chcieli�my w ten spos�b


 • Warta - rzeka bez tajemnic

  Warta - rzeka bez tajemnic

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  We wiadomo�ciach podanych dnia 14. 12. 2015 r.  M�wi si� �e maj� sprawc� czynu lecz go nie mog� ujawni� - o co tu chodzi ?�e na odcinku siedemdziesi�ciu kilometr�w zosta�o wytrute kilka ton ryb,


 • Szarpakowcy w porcie stoczni rzecznej w P�ocku

  Szarpakowcy w porcie stoczni rzecznej w P�ocku

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Ze wzgl�du na zimowisko ryb zlokalizowane w porcie stoczni rzecznej w P�ocku, kontrola tego rejonu w okresie zimowym jest na sta�e wpisana w zadania patrolu Pa�stwowej Stra�y Rybackiej z Pos


 • Wiadomo co zatru�o ryby w Warcie

  Wiadomo co zatru�o ryby w Warcie

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Silnie st�ony �rodek insektob�jczy by� przyczyn� �mierci oko�o 8 ton ryb w Warcie. Do katastrofy ekologicznej dosz�o pod koniec pa�dziernika br. Badania prowadzi� Instytut Weterynarii w Pu�


 • Rz. Warta - debata w TV

  Rz. Warta - debata w TV

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Odby�a si� debata w TV do�� �adnie  i sk�adnie zorganizowana.Jestem ciekaw czy do trzymaj� s�owa urz�dnicy.Martwi mnie jedna  rzecz, mianowicie mowa by�a  o zarybieniu   Warty, zgo


 • Spo�eczna Stra� Rybacka Powiatu �ni�skiego

  Spo�eczna Stra� Rybacka Powiatu �ni�skiego

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  We wtorek 17 listopada 2015 roku w Starostwie Powiatowym w �ninie odby�o si� spotkanie po�wi�cone wyja�nieniu regulacji prawnych i om�wieniu spraw organizacyjnych funkcjonowania Spo�ecznej Stra�y Ryba


 • Szarpakowiec - recydywista

  Szarpakowiec - recydywista

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  14 listopada 2015 roku patrol Pa�stwowej Stra�y Rybackiej z Posterunku Terenowego Warszawa, realizowany wsp�lnie ze stra�nikami ochrony w�d Okr�gu Mazowieckiego Polskiego Zwi�zku W�dkarskiego, zatrzym


 • Zatrucie Warty - 100 tysi�cy dla P Z W?

  Zatrucie Warty - 100 tysi�cy dla P Z W?

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Jak m�wi�em chc� �eb ukr�ci� sprawie !!!!!!!!!.Za szkody spowodowane, zwi�zane z zatruciem rzeki Warty miasto chce przekaza� 100 tysi�cy z�otych na r�ce P Z W.Kpina i �enada m�wi� �e nie znaj� sprawcy


 • Prawdziwy smak okonia

  Prawdziwy smak okonia

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Mia�em ju� ewidentnie dosy� wszystkiego. Ten sezon to dla mnie nie ko�cz�ce si� pasmo pora�ek i rozczarowa�. Ch�odna wiosna, piekielnie upalne lato i jesie�, kt�ra poza wiatrem nie mia�a nic do zaoferreplywr��