menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo


 • Zanieczyszczenie w�d

  Zanieczyszczenie w�d

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Po okresie zimowym stan naszych w�d wo�a o pomst� do nieba :( Przy brzegach pojawi�y si� (sp�awiki ), �mieci r�nego rodzaju porzucone przez okolicznych mieszka�c�w oraz (o zgrozo!!! ) przez w�dkarzy


 • Wypu�� szczupaka i z��w nagrod�

  Wypu�� szczupaka i z��w nagrod�

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Zgodnie z zapowiedzi� portal wedkuje.pl og�asza konkurs na najwi�kszego i najpi�kniejszego wypuszczonego szczupaka. Nasza akcja zosta�a zainicjowana przez Monik� Urba�sk�, znan� w naszym portalu jako


 • Zasada Z��w i Wypu�� to przysz�o�� w�dkarstwa

  Zasada Z��w i Wypu�� to przysz�o�� w�dkarstwa

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Zasada Z��w i Wypu��, znana na �wiecie jako „Catch and Release”, zdobywa coraz wi�ksz� popularno�� i uznanie w�r�d polskiej spo�eczno�ci w�dkarskiej. Niema�a w tym zas�uga organizacji i in


 • Catch and Release / Z��w , Zr�b fotk� i Wypu��

  Catch and Release / Z��w , Zr�b fotk� i Wypu��

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Witam koleg�w po kiju i pytam co koledzy s�dzicie na temat zasady z�apa� ryb�, zrobi� zdj�cie i wypu�ci� ja do wody. Ciekawe ilu jest zwolennik�w tej zasady, ilu innej. Ja sam jestem tego zdania �e od


 • Barwa ryb - czy s� niebieskie ryby?

  Barwa ryb - czy s� niebieskie ryby?

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Ubarwienie jest wsp�lnie z kszta�tem najbardziej rzucaj�c� si� zewn�trzn� cech� ryby. Najcz�ciej pozwala odr�ni� poszczeg�lne gatunki mi�dzy sob�, a tak�e zawiera w pewien spos�b morfologi� i map� �


 • Typy jezior - charakterystyka

  Typy jezior - charakterystyka

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Na obszarze Polski mo�emy wyr�ni� zasadniczo wystepowanie pi�� typ�w jezior, s� to jeziora sielawowe, leszczowe, sandaczowe, linowo-szczypakowe oraz karasiowe.JEZIORA SIELAWOWE- do grupy tej zaliczanreplywr��