menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo


 • Ekologia i �egluga

  Ekologia i �egluga

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Nie jednokrotnie si� zastanawiam, o co chodzi tym wszystkim, kt�rzy s� tak przeciwni budowaniu stopni wodnych na rzekach! Przecie� tu chodzi nie tylko o budowanie elektrowni. Chodzi mi o spojrzenie z


 • Okolice P�ocka – k�usowniczy czarny punkt

  Okolice P�ocka – k�usowniczy czarny punkt

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Oko�o 3 tygodni temu dobrze dali�my w ko�� k�usownikom w Zalewie Wi�lanym w Soczewce ( ok.14 km od P�ocka—tras� na W�oc�awek ). Nad akwenem zn�w pojawili si� w�dkarze i zn�w zacz�li �owi� ryby.


 • K�usownictwo a PROJEKT zmian do ustawy o rybactwie �r�dl�dowym...

  K�usownictwo a PROJEKT zmian do ustawy o rybactwie �r�dl�dowym...

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W�a�nie trafi� w moje r�ce projekt zmian do ustawy o rybactwie �r�dl�dowym, kt�ry zosta� opublikowany w listopadzie na stronach ministerstwa. Po wst�pnym zapoznaniu si� z tre�ci� proponowanych zmian


 • U�askawienie karpia

  U�askawienie karpia

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Zbli�aj� si� �wi�ta. Znowu karpie maj� „przechlapane”. Jak co roku rzesze Polak�w poch�on� ca�e tony tej kr�lewskiej ryby, ale chyba taki ju� jej los. Amerykanie maj� swojego indyka, my sw


 • Konferecja Klimatyczna w Poznaniu

  Konferecja Klimatyczna w Poznaniu

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Wydaje mi si�, �e jest to dobra okazja do chwili zastanowienia si� nad tym co dzieje si� przy akwenach PZW. Sezonowe sprz�tanie teren�w przyleg�ych do zbiornik�w wodnych, prowadzone przez poszczeg�lne


 • Przesta�my zabija�

  Przesta�my zabija�

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W ostatni� sobot� wybrali�my si� z koleg� Tomkiem, aby pow�dkowa� z ��dki, w okolicach mostu Siekierkowskiego. Sandacze bra�y bardzo s�abo, wi�c ci�gle zmieniali�my miejsca, a� w ko�cu stan�li�my na w


 • Spo�eczna Stra� Rybacka w Kole nr 16 Sobienie Jeziory

  Spo�eczna Stra� Rybacka w Kole nr 16 Sobienie Jeziory

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Dnia 27 listopada zosta�a powo�ana Spo�eczna Stra� Rybacka w Kole nr 16 Sobienie Jeziory. Do SSR do��czyli Piotr Karpisz i Tomasz Hirze vel Jagielski. W najbli�szym czasie liczba cz�onk�w SSR Sobienie


 • K�usownictwo – kolejne sieci w Zalewie Wi�lanym w Soczewce!

  K�usownictwo – kolejne sieci w Zalewie Wi�lanym w Soczewce!

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Nie tak dawno bo zaledwie 13 dni wcze�niej wyci�gn�li�my 8 sztuk sieci w Zalewie Wi�lanym w Soczewce ( tj. oko�o 14 km od P�ocka ). Jest to woda stoj�ca-- obowi�zuje na tym odcinku ( ok.4 km ) ca�kowi


 • Sukces p�ockiej SSR – Zalew Wi�lany w Soczewce

  Sukces p�ockiej SSR – Zalew Wi�lany w Soczewce

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  K�usownictwo zawsze by�o obecne na wodach okr�gu p�ocko-w�oc�awskiego, lecz w ci�gu tego roku uros�o do monstrualnych rozmiar�w. W czasie naszych kontroli w�dkarze �owi�cy na Wi�le i wok� jezior powi


 • Dwa lata wi�zienia dla k�usownik�w

  Dwa lata wi�zienia dla k�usownik�w

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Kara 2 lat pozbawienia wolno�ci grozi dw�m k�usownikom, kt�rzy uj�ci zostali w �rod� przez goleniowskich policjant�w. Pierwszego z nich - 36-letniego Zbigniewa G., dokonuj�cego nielegalnego po�owu ry


 • S� pieni�dze dla rybak�w - blokad dr�g nie b�dzie

  S� pieni�dze dla rybak�w - blokad dr�g nie b�dzie

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Mamy dobr� wiadomo�� dla zainteresowanych sporem na linii resort rolnictwa – rybacy. Chodzi o rekompensaty za tymczasowe zawieszenie dzia�alno�ci po�owowej zwi�zanej z przekroczeniem limitu od�


 • Apel do wszystkich!!

  Apel do wszystkich!!

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Cze��,wybra�em si� na ryby mi�dzy godzin� 6.00, a 6.30 z rana, aby troch� mi�o sp�dzi� czas nad wod�, wi�c wzi��em spinning z my�l�, a nu� si� uda zahaczy� jakiego� z�batego. Po oko�o godzinie cepow


 • Rybacy kontynuuj� protest - szykuje si� kolejna blokada dr�g

  Rybacy kontynuuj� protest - szykuje si� kolejna blokada dr�g

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Nie ma odzewu po wtorkowej blokadzie dr�g w S�upsku i K�b�owie ko�o Wejherowa. By�a to odpowied� rybak�w na, ich zdaniem, z�udne obietnice resortu dotycz�ce uruchomienia wyp�at rekompensat za zawiesze


 • Resort obiecuje rekompensaty, rybacy blokuj� drogi

  Resort obiecuje rekompensaty, rybacy blokuj� drogi

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Dodajmy, i� w poniedzia�ek w Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gdyni odby�a si� konferencja prasowa sekretarza stanu Kazimierza Plocke. G��wnym punktem spotkania


 • W�dkarz, a rybak - stereotyp w�dkarski

  W�dkarz, a rybak - stereotyp w�dkarski

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Dlaczego w w�dkarstwie utar�o ju� si� to, �e po ka�dym wypadzie w�dkarz powinien do domu wraca� z pe�nym wiadrem ryb? Czy nie mo�na po prostu pojecha� dla samej rekreacji, sportu, odpoczynku? Czy mi�s


 • Zarybianie, a zarazem kradzie� suma

  Zarybianie, a zarazem kradzie� suma

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W dniach 13 -14 pa�dziernika do Wis�y w rejonie starego i nowego mostu zosta�o wpuszczone oko�o 11 ton suma – �rednia waga to 700 gram�w – tak, tak koledzy w�dkarze – niekt�re z nich


 • Polska w g�rach po�o�ona-wody g�rskie

  Polska w g�rach po�o�ona-wody g�rskie

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Czy jest taki okr�g w�dkarski, kt�ry nie mia�by wody g�rskiej, a jak nie ma to na pewno s� starania i poszukiwania, aby jaki� rowek, strumyk zamieni� w wody g�rskie tak nam si� chce pstr�ga lub �ososi


 • Kradzie�e suma

  Kradzie�e suma

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W dniach 13 -14 pa�dziernika do Wis�y wpu�cili�my oko�o 11 ton suma, ,pilnujemy ich ju� jaki� czas, a w�dkarze - trudno ich nazwa� w�dkarzami, trzepi� po kilkadziesi�t sztuk z ��dek spod starego mostu


 • Martwe ryby w Pop�acinie

  Martwe ryby w Pop�acinie

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W dniu 15 pa�dziernika przed godz. 21.00 podczas kontroli dw�ch patrol�w w Pop�acinie, okolice P�ocka, zauwa�y�em ogromne ilo�ci resztek ryb r�nych gatunk�w - ca�e g�owy, wyfiletowane resztki z kr�g


 • Precz z no kill

  Precz z no kill

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Gdzie wybra� sie na ryby? Nic dzi� nie pi�em. Ani browarka, ani whiskacza z col�, czy cho�by ma�ego drineczka…Przepraszam, pi�em. Kaw� i to kolejn�, ca�kiem niedawno. Przez to nie mog� teraz spa


 • Pseudo-w�dkarze-

  Pseudo-w�dkarze-

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Jak w temacie dzisiaj napisz� o pseudow�dkarzach. Na szcz�cie nie ma ich tak du�o i miejmy nadziej�, �e nie b�dzie. Ale jednak s�. Spotka�em si� wielokrotnie z bezmy�lno�ci� w�dkarzy i samolubno�ci�.


 • K�usownictwo – czy i jak reagowa�?

  K�usownictwo – czy i jak reagowa�?

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  K�usownictwo to bez w�tpienia temat-morze, kt�ry od niepami�tnych czas�w jest przyczynkiem wielu burzliwych i kontrowersyjnych polemik w �wiecie w�dkarskim. Postawienie tezy na temat przyczyn tego pr


 • Nie b�jmy si� odezwa�

  Nie b�jmy si� odezwa�

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Odwiedzi�em w okresie minionych wakacji kilka jezior mazurskich i augustowskich. Z ma�ymi wyj�tkami, do kt�rych nale�a�y jeziora b�d�ce w r�kach prywatnych, pozosta�e jeziora przedstawia�y obraz n�dzy


 • Jesie� nad Wis��

  Jesie� nad Wis��

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Witam nadesz�a jesie�. Dla niekt�rych czas �a�oby, a dla mi�o�nik�w spinningu pora �niw. Jak niekt�rzy ju� wiedz�, okresem najlepszych bra� drapie�nik�w jest pocz�tek kalendarzowej jesieni. Ryby, a w


 • P�o� - puszcza� czy nie?

  P�o� - puszcza� czy nie?

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Chcia�bym poruszy� temat - czy wypuszcza� ryby czy nie? My�le, �e na pewno trzeba wypuszcza� ryby, ale jak si� z�apie du�� ryb�, to dlaczego nie powino si� jej wzi�� do domu? Po to niekt�rzy chodz� n


 • Nasze dorsze

  Nasze dorsze

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Pisz� ten tekst w nadziei, �e porusz� Wasze sumienia i wsp�lnie co� zmienimy. Pierwszy raz pojechali�my na dorsze z kolegami z ko�a w lipcu 2006 roku i by�a to najwspanialsza jak dot�d wyprawa. Poza P


 • Z��w i wypu�� - Poradnik dla pocz�tkuj�cych / Mateusz Baran

  Z��w i wypu�� - Poradnik dla pocz�tkuj�cych / Mateusz Baran

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Lubicie �owi�? Martwi Was coraz mniejsza liczba ryb? Dowiedzcie si�, co zrobi�, by za kilka lat wci�� m�c w�dkowa�. Przedstawiam swoje najnowsze wydawnictwo – poradnik przybli�aj�cy ide� modn�


 • Mini elektrownia wodna na Bzurze?

  Mini elektrownia wodna na Bzurze?

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Du�e niezadowolenie mieszka�c�w i w�dkarzy 40-tysi�cznego Sochaczewa wywo�a� projekt budowy na przep�ywaj�cej przez miasto Bzurze mini elektrowni wodnej i ponad 3-metrowego jazu pi�trz�cego. Inwestor


 • Jeziora Rydz�wka i Harsz �owiskami specjalnymi?

  Jeziora Rydz�wka i Harsz �owiskami specjalnymi?

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  By� mo�e ju� wkr�tce na jeziorach Rydz�wka i Harsz stan� si� �owiskami specjalnymi. Tym samym zbiorniki te zostan� zagospodarowane w pierwszej kolejno�ci, jako elementy budowy wielkiego kompleksu w�dk


 • Przyjemno�� z wypuszczania

  Przyjemno�� z wypuszczania

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Tak ju� si� utar�o, �e gdy m�czyzna jedzie na ryby, to powinien wr�ci� z pe�nym worem. Ostatnio jednak na skutek grabie�czej gospodarki rybackiej i du�ej presji w�dkarskiej, coraz cz�ciej w�dkarze w


 • Wi�ksza kontrola na Ba�tyku

  Wi�ksza kontrola na Ba�tyku

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  5 wrze�nia minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki oraz komendant g��wny Stra�y Granicznej pp�k. Leszek Elas podpisali porozumienie dotycz�ce wymiany informacji o statkach rybackich na polskich


 • Co dalej z karpiami w Rybniku?

  Co dalej z karpiami w Rybniku?

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Postanowi�em podzieli� si� z Wami swoimi spostrze�eniami na temat gwa�townie malej�cej populacji karpi w zbiorniku elektrowni w Rybniku. Jako zapalony karpiarz �owi� tam od 15 lat, ale od kilku lat o


 • K�usownicy na Pars�cie... tak ko�cz�

  K�usownicy na Pars�cie... tak ko�cz�

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Spo�eczna Stra� Rybacka powiatu bia�ogardzkiego nad ranem, 1 sierpnia uj�a na gor�cym uczynku dw�ch mieszka�c�w Karlina na k�usownictwie pr�dem na rzece Pars�cie. K�usownicy p�yn�li pontonem z elekt


 • Wypu��, aby m�c p�niej z�owi�

  Wypu��, aby m�c p�niej z�owi�

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  O zasadzie Z��w i Wypu��, znanej na �wiecie jako Catch and Release, pisali�my ju� wielokrotnie. Postanowil


 • Mazurskie Centrum W�dkarstwa – pierwszy zesp� �owisk w 2009 roku

  Mazurskie Centrum W�dkarstwa – pierwszy zesp� �owisk w 2009 roku

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Jaki� czas temu informowali�my o planach dotycz�cych utworzenia Mazurskiego Centrum W�dkarstwa, czyli kompleksu �owisk specjalnych zlokalizowanych na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Chodz


 • Z��w i wypu�� - fakty i mity o wypuszczaniu ryb

  Z��w i wypu�� - fakty i mity o wypuszczaniu ryb

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Wypuszczanie ryb – jeden z element�w Catch&Release budzi wiele w�tpliwo�ci. Zwolennicy przekonuj�, �e to podstawa etycznego w�dkarstwa, przeciwnicy twierdz� z kolei, �e bezsensowny zwyczaj,


 • K�usownictwo - Spo�eczna Stra� Rybacka o problemie

  K�usownictwo - Spo�eczna Stra� Rybacka o problemie

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Walka z k�usownictwem to w �wiecie w�dkarskim temat stary i dobrze znany. Jak ma�o kt�ry budzi w nas najwi�kszy sprzeciw, z�o��… i bezsilno��, bo pomys��w na zwalczanie tego procederu jest wiele


 • Po�owy dorsza – od 22 maja czasowy zakaz dla polskich rybak�w

  Po�owy dorsza – od 22 maja czasowy zakaz dla polskich rybak�w

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Od 22 maja do ko�ca wrze�nia obowi�zywa� b�dzie czasowy zakaz po�owu dorsza dla polskich rybak�w. Decyzj�, o kt�rej g�o�no by�o ju� od kilku tygodni, potwierdzi� podczas �rodowej konferencji prasowej


 • K�usownictwo - walka z wiatrakami?

  K�usownictwo - walka z wiatrakami?

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  K�usownictwo – plaga, z kt�r� zmaga si� w�dkarstwo od dziesi�cioleci, wci�� pozostaje zmor� dla wielu instytucji i w�dkarzy. Kolejne organy odpowiedzialne za walk� z k�usownictwem zrzucaj� win�


 • Mazurskie Centrum W�dkarstwa za dwa lata?

  Mazurskie Centrum W�dkarstwa za dwa lata?

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Najprawdopodobniej za dwa lata powstanie Mazurskie Centrum W�dkarstwa. W prace nad stworzeniem nowoczesnego kompleksu turystycznego, kt�ry swoj� ofert� przyci�ga�by nie tylko w�dkarzy, ale r�wnie� ca�replywr��