menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo


 • Zalew Wolbromski b�dzie czysty

  Zalew Wolbromski b�dzie czysty

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Po latach, Zalew Wolbromski ma szans� na odzyskanie dawnej �wietno�ci . Zalew, nie mieszcz�cy si� od lat w �adnej kategorii czysto�ci w�d, ju� za rok mo�e posiada� wod� w drugiej klasie. Szans� na pop


 • Walka z K�usownictwem - nr telefon�w s�u�bowych

  Walka z K�usownictwem - nr telefon�w s�u�bowych

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Wykaz numer�w telefon�w Komendant�w SSRyb. i Inspektor�w Ochrony Mienia PZW:1. Brodnica 604 591 4222. Che�mno 603 682 4793. Golub-Dobrzy� 695 452 7294. Grudzi�dz 600 393 5705. Nowe Mi


 • Le�ny �ciek p�yn�cy do Li�nicy - rzeka Li�nica

  Le�ny �ciek p�yn�cy do Li�nicy - rzeka Li�nica

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Wczoraj po po�udniu dosta�em informacj� od kolegi, kt�ry wybra� si� na pstr�gi na rz. Li�nic� w okolicach m. Podborsko. Widok, kt�ry spotka�, przerazi� go. Niedaleko nowo powsta�ego o�rodka karnego u


 • Nieudane �niwa k�usownik�w

  Nieudane �niwa k�usownik�w

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Zn�w uniemo�liwili�my k�usownikom grabie�y Naszych Wsp�lnych W�d na rzece Wi�le w okolicach P�ocka. Z powod�w oczywistych nie mog� napisa� gdzie dok�adnie to by�o , gdy� by�a by to cenna w


 • Bezpieczne wypuszczanie z�owionych ryb

  Bezpieczne wypuszczanie z�owionych ryb

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Witam wszystkich po d�u�szej przerwie. Do napisania tego posta sk�oni�o mnie par� artyku��w w kt�rych temat „z��w i wypu��” wraca jak woda podczas przyp�ywu i odp�ywu w oceanie. Jednak nie


 • Namierzyli k�usownik�w

  Namierzyli k�usownik�w

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Nad rzek� Zian w gminie Grab�w w pow. ��czyckim, policjanci zatrzymali dw�ch m�czyzn nielegalnie �owi�cych ryby.Funkcjonariusze skonfiskowali te� nale��c� do nich�ie� ryback� tzw. drygawic�. K�usowni


 • Gatunki chronione ryb

  Gatunki chronione ryb

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Ryby chronione. Do poruszenia tego tematu nak�oni�y mnie dyskusje na forum. Jeden z m�odych w�dkarzy pyta� o po��w piskorza. Dzi� ta ryba jest pod ca�kowit� ochron� i obowi�zuje zakaz jej po�owu. Chyb


 • K�usownicy nadal w akcji

  K�usownicy nadal w akcji

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Uniemo�liwili�my k�usownikom kradzie� naszych ryb , gdy� dosta�em informacj� telefoniczn� –od etycznego w�dkarza ( chwa�a mu za to i niech inni bior� przyk�ad ) , kt�ry widzia� jak k�usole sta


 • W�dkarz czy k�usownik?

  W�dkarz czy k�usownik?

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Witam, w tym artykule chc� poruszy� ciekawy temat. Cz�sto wybieraj�c si� nad wod� z kijem w r�ku i ochot� na wspania�y relaks,zastanawiam si� kogo dzi� spotkam na �owisku. Mo�e to troch� dziwne,ale wa


 • Czysto�� w�d w kujawsko-pomorskim

  Czysto�� w�d w kujawsko-pomorskim

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Je�eli chodzi o czysto�� w�d w kujawsko-pomorskim, a w szczeg�lno�ci jezioro Ksi�te, na kt�rym w�dkuje to mam informacje, niestety niezbyt dobr�, chodzi o ocen� stanu czysto�ci tej wody. Opieram si� t


 • M�odzi k�usownicy - jak zapobiega�

  M�odzi k�usownicy - jak zapobiega�

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Po przeczytaniu artyku�u o "M�odych k�usownikach" - hitmana 1234 oraz licznych jego komentarzach, postanowi�em przedstawi� na tym forum, swoje przemy�lenia i pr�b� chocia�by cz�ciowego rozwi�zania t


 • Publikacje dla Stra�nik�w Spo�ecznej Stra�y Rybackiej

  Publikacje dla Stra�nik�w Spo�ecznej Stra�y Rybackiej

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Wiadomo i� Stra�nicy Spo�ecznej Stra�y Rybackiej powinni spe�nia� w �wietle obowi�zuj�cego prawa, wymagania, kt�re stawia si� Stra�nikom Pa�stwowej Stra�y Rybackiej zar�wno fizyczne jak i ze znajomo�c


 • 5 x z��w i wypu��

  5 x z��w i wypu��

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  „ 5 x z��w i wypu��”W numerze3/2009 przeczyta�em artyku� 5 x z��w i wypu�� i musz� powiedzie�, �e troch� si� ubawi�em poniewa� autor Pan Ewaryst Sielecki opisuje fantazje z opowia


 • Zarybienia 2008 - rejon Tomasz�w Mazowiecki

  Zarybienia 2008 - rejon Tomasz�w Mazowiecki

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Podczas zebra� w�dkarskich omawiane s� zarybienia przeprowadzone przez okr�gi. Tak si� sta�o i na zebraniu mojego ko�a. Pragn� przedstawi� zainteresowanym wynik zarybie� w rejonie Tomaszowa Mazowiecki


 • Zemsta na k�usownikach - port jachtowy w P�ocku

  Zemsta na k�usownikach - port jachtowy w P�ocku

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Pod koniec stycznia, gdzie wi�kszo�� os�b powali�a grypa i jej powik�ania ( r�wnie� Nas ) to k�usownicy wykorzystali te 3 dni –przez kt�re w nocy nie pilnowali�my Zatoki Portu Jachtowego (niepis


 • Z��w i wypu��

  Z��w i wypu��

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Z��W I WYPU�� tak na �amach w. w. nr 2/09 apeluje Mateusz Baran.Uwa�am �e kolega Baran bardzo sp�yci� temat ja chcia�bym go troch� zg��bi�, bo uwa�am, �e warto. Przeczyta�em o 10 powodach dla kt�ry


 • Melioracja - �wiadome czy nie�wiadome dzia�anie

  Melioracja - �wiadome czy nie�wiadome dzia�anie

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Chcia�bym napisa� o ostatnim dzikim odcinku na Rzece W�glanka w okolicach Opoczna. Dla wielu tutejszych w�dkarzy pierwsze wiosenne �owisko �adnej p�oci i jazia. Mieszka tam te� spora rodzina bobr�w.


 • K�usownicy nie odpuszczaj� nawet pod lodem

  K�usownicy nie odpuszczaj� nawet pod lodem

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Podczas gdy prawie ca�� Polsk� ogarn�a grypa, przezi�bienia to k�usownikom. To na r�k� ( mo�e i oni choruj�- lecz nie przeszkadza im to okrada� Nasze Wody ). A chodzi o Port Jachtowy w P�ocku dzi


 • Rybacy i w�dkarze

  Rybacy i w�dkarze

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Pragne kontynuowa� ....RYBAK NASZ WR�G Pochodz� z Pomorza, gdzie na Zalewie Szczeci�skim, Kamie�skim oraz Odrze rybactwo �r�dl�dowe przyj�o okaza�� form� i wraz z nim niemal legalne k�usownictwo! Je


 • Limit ratuje populacj�

  Limit ratuje populacj�

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Witam ponownie, po kr�tkim, a mo�e i nawet d�ugim milczeniu w kwestii „pismakowej” mojej osoby na tym portalu . Chcia�bym podda� dyskusji pewien temat, kt�ry mnie nurtuje, by� mo�e nie ty


 • Spo�eczna Stra� Rybacka Powiatu Tomaszewskiego

  Spo�eczna Stra� Rybacka Powiatu Tomaszewskiego

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Czytaj�c szereg artyku��w, opinii i uwag na temat Spo�ecznej Stra�y Rybackiej( SSR ) postaram si� przedstawi� jak to formalnie wygl�da np. w moim powiecie.Spo�eczna Stra� Rybacka jest to instytucja zr


 • Jezioro Gajewo pod szczeg�ln� ochron�

  Jezioro Gajewo pod szczeg�ln� ochron�

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Wsp�ln� kontrole w�d w dniu 17 stycznia przeprowadzi�a Pa�stwowa Stra� Rybacka Wojew�dztwa Kujawsko Pomorskiego ze Spo�eczn� Stra�� Ryback� Powiatu Golubsko-Dobrzy�skiego,w celu efektywnego dzia�ania


 • Zagospodarowanie Jeziora Piwoni�skiego cd....

  Zagospodarowanie Jeziora Piwoni�skiego cd....

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Tak jak zaplanowali�my 18 stycznia punktualnie o godzinie 8.00 rano, wyposa�eni w 5kg m�ot, 2 pi�y spalinowe, siekiery i sekatory spotkali�my si� na po�udniowo-zachodnim brzegu Jeziora Piwoni�skiego.


 • Sylwestrowe k�usownictwo - kolejne ryby uwolnione

  Sylwestrowe k�usownictwo - kolejne ryby uwolnione

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  K�usownicy nie odpuszczaj� nawet w zim�. Na tym akwenie �ci�gn�li�my im ju� 4 sieci. W nocy z 30- na 31 grudnia wykuli dwie du�e przer�ble w lodzie, a po�r�d nich wiele mniejszych dziur i przeci�gn�li


 • K�usownicy na Warcie - okolice tamy Jeziorsko

  K�usownicy na Warcie - okolice tamy Jeziorsko

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Witam Podczas ostatnich wyjazd�w z w�dk� w r�ku nad wody PZW okr�gu Sieradzkiego zauwa�yli�my z ch�opakami �lady k�usownictwa. Podczas kt�rego� z kolei rzutu spiningowego doci�gn�li�my do brzegu, zami


 • Skora zanieczyszczana �ciekami!

  Skora zanieczyszczana �ciekami!

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Rzeka ,kt�ra jeszcze dwa , trzy lata temu by� dla mnie i dla wielu w�dkarzy naj�owniejsz� rzek� krainy pstr�ga i lipienia w okr�gu legnickim ,sta�a si� zwyk�ym �ciekiem melioracyjnym.Korzystaj�c


 • Ratujmy Utrat�

  Ratujmy Utrat�

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Witam.Mieszkam w Pruszkowie, a pracuj� w B�oniu, pokonuj�c codziennie drog� do pracy przeje�dzam przez most na Utracie w miejscowo�ci B�onie ( ko�o Pekaesu). Jest to rzeczka niezbyt wielka dop�yw Bzur


 • Wigilijne karpie odzyska�y wolno��

  Wigilijne karpie odzyska�y wolno��

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Bardzo przykro ogl�da� w mediach dialogi na temat naszej tradycji, tj. rze� karpi w Wigili�, dlatego ja i moi koledzy spo�ecznicy z Ko�a Miejskiego Nr 1 w P�ocku postanowili�my co roku kupowa� po ka


 • Szarpakowcy czekaj� na kar� w s�dzie

  Szarpakowcy czekaj� na kar� w s�dzie

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Doczekali�my si� w ko�cu, �e szarpakowcy z P�ocka nie tylko niekt�rzy, dostali mandaty karne od policji, ale r�wnie� kilku czeka na rozpraw� s�dow� za to przest�pstwo ( jawna kradzie� i jeszcze wi�ksz


 • Rybka na �wi�ta, a zasady

  Rybka na �wi�ta, a zasady

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Witam ! Moje osobiste przemy�lenia na temat etyki, humanitaryzmu i rozs�dku. Co zrobi� ze z�owion� ryb�, by nie popada� w skrajno�ci. Cz�owiek jako istota mi�so�erna ma instynkt my�liwego i to jest mo


 • Walka z burakami

  Walka z burakami

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Wielu ju� w�dkarzy wypowiada�o si� na temat czysto�ci �owisk i niechlujnych w�dkuj�cych. Mnie tak�e trafia nieraz szlag i os�upienie, kiedy to wcze�nie rano zajmuj�c miejsc�wk� jeszcze gdy jest ciemn


 • Pseudo w�dkarze

  Pseudo w�dkarze

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W poniedzia�ek, 15 grudnia pogoda by�a taka w miar�, wi�c postanowi�em wybra� sie 15 km od mojej miejscowo�ci do Portu w Nowym Mie�cie na okonie. Nie lubi� je�d�i� w sobot� czy niedziel�, bo zawsze je


 • Szarpakowcy z�apani na gor�cym uczynku

  Szarpakowcy z�apani na gor�cym uczynku

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W dniu 15 grudnia pojecha�em sam nad Zatok�-Port Jachtowy w P�ocku-Radziwiu celem obserwacji poczyna� w�dkarzy ( przez swoj� lornetk� ). Na parkingu, na pocz�tku akwenu spotka�em w samochodzie kol. M


 • Zatopione i zniszczone �odzie - zemsta k�usownik�w

  Zatopione i zniszczone �odzie - zemsta k�usownik�w

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Ci bezczelni k�usownicy ( gatunek podludzi ) pozatapiali wszystkim w�dkarzom, kt�rzy w pi�tek 12 grudnia w�dkowali w Zatoce-Porcie Jachtowym w P�ocku-Radziwiu oko�o 400 metr�w od starego mostu - gdzie


 • K�usownictwo w centrum P�ocka-Zalew-Port Jachtowy

  K�usownictwo w centrum P�ocka-Zalew-Port Jachtowy

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Dostali�my kolejny sygna� od znajomego w�dkarza, �e k�usownicy zn�w postawili sieci i to bezczelnie 400m od starego mostu. Zebrali�my szybko ekip� i przyjechali�my z ��dk� i silnikiem spalinowym. We w


 • Renaturyzacja rzek

  Renaturyzacja rzek

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Renaturyzacja rzek.  Tam gdzie jest Ona jest �ycie, a mowa jest o wodzie, kt�rej w naszym kraju, a w Wielkopolsce jest coraz mniej. Ten problem dotyczy nie tylko wysoczyzny kaliskiej, ale ca�eg


 • nieporadno�� w aspekcie dzia�a� pseudo w�dkarzy

  nieporadno�� w aspekcie dzia�a� pseudo w�dkarzy

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Pisa�em ju� o niekt�rych sprawach w moim po�cie pod tytu�em cyt.Wszystko i nic, a mo�e ��w... lecz nie mog�em pohamowa� swoich emocji i par� zda� dla was zakre�li�, tworz�c ten blog, by dalej sta� si


 • Niehumanitarne traktowanie karpi

  Niehumanitarne traktowanie karpi

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Witam Chcia�bym poruszy� temat niehumanitarnego traktowania ryb przed �wi�tami. Ot� by�em dzi� w jednym z ��dzkich market�w i przechodz�c obok stoiska rybnego nie by�em w stanie, jak zwykle zreszt�,


 • Wodni Supermanowie

  Wodni Supermanowie

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Jak to bywa w wielu filmach gdy sytuacja jest ju� tragiczna pojawia si� cz�owiek, kt�ry ratuje ca�� sytuacj�. Tak samo na naszych wodach zacz�li pojawia� si� Spo�eczni Stra�nicy, kt�rzy skutecznie wal


 • K�usownictwo na jeziorze Cichomickim

  K�usownictwo na jeziorze Cichomickim

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Dnia 11 grudnia zebra�em ekip� spo�ecznik�w i udali�my si� mi�dzy innymi na jezioro Ciechomickie, gdy� ze 3 tygodnie tam nie zagl�dali�my, a s�ycha� by�o plotki o w�gorzach. Akcj� zacz�li�my o 14.00,replywr��