menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo


 • Dw�ch rybak�w straci�o prac� w PZW dzi�ki spo�ecznikom

  Dw�ch rybak�w straci�o prac� w PZW dzi�ki spo�ecznikom

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Machlojki rybak�w z Okr�gu P�ocko-W�oc�awskiego si�gaj� ju� zenitu , jeden chroni drugiego i na odwr�t. Dzi�ki naszej wytrwa�ej spo�ecznej pracy , gdzie ostatnio du�o czasu po�wi�cili�my nocnym kontro


 • Spo�ezcna Stra� Rybacka ko�a 88 Wolbrom dzia�a

  Spo�ezcna Stra� Rybacka ko�a 88 Wolbrom dzia�a

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Nie tak dawno informowa�em o tym �e nasi stra�nicy zacz�li wsp�prace z policj�, a dzisiaj donosz� o kolejnym sukcesie stra�nik�w podczas kontroli jeden z cz�onk�w stra�y rybackiej przy naszym kole z�


 • Kormorany do odstrza�u

  Kormorany do odstrza�u

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  JAK SIE CHCE TO MO�NA D E C Y Z J ANa podstawie art. 56 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.


 • Zarz�d Okr�gu P�ocko W�oc�awskiego PZW przyj�� uchwa�� o od�owach

  Zarz�d Okr�gu P�ocko W�oc�awskiego PZW przyj�� uchwa�� o od�owach

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Zarz�d Okr�gu P�ocko W�oc�awskiego PZW przyj�� uchwa�� o od�owach rybackich na jeziorach naszego Okr�gu .W sytuacji gdy nie ma ju� ryby w Wi�le i rybacy niech�tnie wykupuj� zezwolenia, zarz�d doszed�


 • Wsp�lny patrol spo�ecznej stra�y rybackiej i policji

  Wsp�lny patrol spo�ecznej stra�y rybackiej i policji

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  NAd zalewem wolbromskim zosta�a wprowadzona akcja bezpieczne wakacje maj�ce podnie�� bezpiecze�stwo nad zalewem wolbromski i wodami naszej gminy .Propozycja wsp�lnych patroli zosta�a zainicjowana prze


 • Rybak nie stanie przed obliczem S�du Rejonowego

  Rybak nie stanie przed obliczem S�du Rejonowego

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Rybak, kt�ry ju� nie raz by� karany drobnymi mandatami, nie stanie przed S�dem Powszechnym , mimo , �e powinien. W�adze Okr�gu we W�oc�awku wstawi�y si� za nim w policji ( kt�ra to mia�a przygotowa�


 • PSR Opole - wysokie mandaty dla k�usownik�w

  PSR Opole - wysokie mandaty dla k�usownik�w

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  O sukcesie poinformowa�a nas Pa�stwowa Stra� Rybacka w Opolu. Na gor�cym uczynku z�apano tam k�usownik�w, kt�rzy regularnie penetrowali obr�g hodowlany Gospodarstwa Rybackiego Las�w Pa�stwowych w Kro


 • Sobotnie k�usowanie - pora�ka k�usownik�w

  Sobotnie k�usowanie - pora�ka k�usownik�w

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W sobot� w rannych godzinach otrzyma�em telefon od w�dkarza , kt�ry poinformowa� Mnie , i� na �rodku Wis�y ( w terenie zakazanym do po�ow�w rybackich ) jest rozstawiona siec k�usownik�w , z widoczny


 • D�wi�ki wydawane przez ryby

  D�wi�ki wydawane przez ryby

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  D�wi�ki wydawane przez ryby mo�na podzieli� na kilka grup ze wzgl�du na pochodzenie:1 ) D�wi�ki mog� by� zwi�zane z regulacj� ci�nienia gazowego. Wiele ryb ( karpiowate, labiryntowate i inne) przy odd


 • Zbiornik Cieszanowice - totalny �mietnik

  Zbiornik Cieszanowice - totalny �mietnik

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  B�d�c w miejscowo�ci R�czno na obozie sportowym z m�odymi ch�opcami kt�rzy �wicz� podnoszenie ci�ar�w,jako instruktor postanowi�em,�e pojedziemy wyk�pa� si� na zb. Cieszanowice. Oczywi�cie jako zapal


 • Rybak stanie przed S�dem Rejonowym

  Rybak stanie przed S�dem Rejonowym

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Kilka razy namierzali�my rybaka, kt�ry zapuszcza� si� na wody niedozwolone , wy��czone z obwod�w rybackich ( rybak posiada baz� na terenie tych zabronionych dla niego w�d ) .Jest to odcinek rzeki Wis�


 • Jeszcze o Bugu - wielki �al tej pi�knej rzeki!

  Jeszcze o Bugu - wielki �al tej pi�knej rzeki!

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Dzisiaj wr�ci�em z urlopu. Jeszcze wczoraj spacerowa�em brzegami Buga w Mielniku. Nadal jest bardzo �le,mimo �e nie widzia�em ju� �ni�tych, p�ywaj�cych do g�ry brzuchami ryb. Woda ma kolor bardzo ciem


 • Przyducha - tlenu wi�cej, zakaz utrzymany

  Przyducha - tlenu wi�cej, zakaz utrzymany

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Poprawia si� sytuacja w zbiornikach, gdzie w ostatnich kilkunastu dniach dosz�o do przyduchy i masowego �ni�cia ryb. Przypomnijmy, �e pod lup� Wojew�dzkiego Inspektoratu Ochrony �rodowiska znalaz�y si


 • Wojna z k�usownikami trwa nadal - SSR Wyszogr�d

  Wojna z k�usownikami trwa nadal - SSR Wyszogr�d

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Pozornie ka�dy z tych ,,marudnych ,, w�dkarzy twierdzi ,�e za ma�o si� robi aby wyeliminowa� k�usownictwo , jednak tak nie jest , patrole naszej grupy s� ,ale oczywi�cie nie wszyscy musz� o nich wiedz


 • Gnoj�wka wp�ywa do Zalewu Wolbromskiego

  Gnoj�wka wp�ywa do Zalewu Wolbromskiego

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  PZW WOLBROM KO�O 88 we wsp�pracy z U M i G Wolbrom podj�y dzia�ania maj�ce na celu doprowadzeniu Wolbromskiego Zalewu do czysto�ci .Zalew Wolbromski to 16 hektarowy zbiornik wodny najwi�kszy w powie


 • APEL DO WSZYSTKICH W�DKARZY - SSR WYSZOGR�D

  APEL DO WSZYSTKICH W�DKARZY - SSR WYSZOGR�D

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Apel do w�dkarzy !!!Zarz�d Ko�a Nr. 54 PZW w Wyszogrodzie oraz Spo�eczna Stra� Rybacka dzia�aj�ca przy tym kole zwraca si� z goracym apelem do wszystkich koleg�w w�dkarzy odwiedzaj�cych Wis�� oraz jej


 • LGD9 tworzy Lokaln� Grup� Ryback�

  LGD9 tworzy Lokaln� Grup� Ryback�

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Lokalna Grupa Dzia�ania 9, o kt�rym pisali�my ju� na wedkuje wielokrotnie, podejmuje kolejne inicjatywy. Przypomnijmy, �e g��wnym celem dzia�alno�ci Grupy jest utworzenie Mazurskiego Centrum W�dkarstw


 • Czy zapora wodna we W�oc�awku runie ze staro�ci?

  Czy zapora wodna we W�oc�awku runie ze staro�ci?

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Ostatnio od niemal 7 miesi�cy w telewizjach publicznych , jak i komercyjnych poruszana jest istotna wiadomo�� o tamie na rzece Wi�le we W�oc�awku. Owe informacje s� bardzo niepokoj�ce dla w�dkarzy i m


 • Przyducha i �ni�te ryby – winny cz�owiek

  Przyducha i �ni�te ryby – winny cz�owiek

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Narew, Bug, Rz�dza, a w ostatni weekend tak�e Zalew Zegrzy�ski. Efekty s�abego natlenienia w�d, tzw. przyduchy da�y w tym roku o sobie zna� wyj�tkowo mocno. Katastrofa, bo tak z pewno�ci� mo�na okre�l


 • K�usownictwo podczas burzy

  K�usownictwo podczas burzy

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W dniu wczorajszym to jest 10 lipca 2009 r zaplanowali�my wypad ��dk� SSR przy Kole Miejskim Nr 1 w P�ocku , gdy ju� mieli�my zako�czy� spo�eczn� prac� , sprawdziwszy wiele zakamark�w na wodach jezior


 • Regulamin Jeziora Piwoni�skiego

  Regulamin Jeziora Piwoni�skiego

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Na mocy uchwa�y ZO PZW Siedlce nr 02 z dnia 29.06.2009 zostaje wprowadzony poni�szy regulamin.Regulamin �owiska „Jezioro Piwoni�skie”1. Na wy�ej wymienionym �owisku obowi�zuje: „Reg


 • Zatruta woda

  Zatruta woda

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Gdy pracowa�em us�ysza�em radiu �e w rzece bug wy�owiono niedaleko mielnika ok 30kg martwych ryb. M�wili �e przyczyn� s� �cieki kt�re s� wylewane dowody lub szambo. Bardzo mnie zaskoczy�a ta wiadomo�


 • Katastrofa Stawu Starzyckiego w Tomaszowie Mazowieckim

  Katastrofa Stawu Starzyckiego w Tomaszowie Mazowieckim

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Staw Starzycki istnia� w�a�ciwie do roku 2005. Dzisiaj �ycie w tym zbiorniku wymar�o i ulega zdziczeniu. Staw Starzycki we wcze�niejszych latach t�tni� �yciem. By� on systematycznie zarybiany wszelaki


 • Koledzy, nie k�usujcie!

  Koledzy, nie k�usujcie!

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Koledzy, ukarani i jeszcze Ci kt�rzy b�d�. Nie ma przepro� �e boli. Od Lipca sam b�d� nad zalewem i nie przepuszcz� �adnego K�USOLA. �owimy na dwie w�dki.Czy to dociera?. B�d� dysponowa� ��dk� motorow


 • K�usownictwo podczas zawod�w z okazji Dnia Dziecka

  K�usownictwo podczas zawod�w z okazji Dnia Dziecka

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W dniu 31 maja odby�y si� w Soczewce odby�y si� zawody w�dkarskie z okazji Dnia Dziecka ( jezioro ze stanic� w�dkarsk� pod patronatem Ko�a Miejskiego Nr1 w P�ocku, na trasie P�ock-W�oc�awek ---14 km


 • Martwe to�pygi w Jeziorze Strykowskim

  Martwe to�pygi w Jeziorze Strykowskim

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  18 maja b�d�c na wieczornym spacerze z psem spotka�em naszego sekretarza Jacka, kt�ry opowiedzia� mi o znalezieniu w trzcinach jeziora Strykowskiego 3 martwych to�pyg. Wraz z koleg� zrobili zdj�cia i


 • �mieci na �owisku - jez. Wielki G��boczek

  �mieci na �owisku - jez. Wielki G��boczek

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Na pro�b� kol. jur56Po ponad miesi�cznej 'bezczynno�ci' na tym forum w tym temacie, tzn: '�miecenie na �owiskach', postanowi�em , �e jeszcze raz wr�c� do tego - by�o nie by�o nieco wstydliwego tematu


 • Sulej�w i Piotrk�w walczy z k�usolami

  Sulej�w i Piotrk�w walczy z k�usolami

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  20 kwietnia 2009r.K�usownicy wpadli w policyjn� sie�. Dzi�ki wsp�lnym dzia�aniom policjant�w z komisariatu w Sulejowie oraz funkcjonariuszy Pa�stwowej Stra�y Rybackiej, Spo�ecznej Stra�y Rybackiej, S�


 • Skrzydlaty k�usownik - kormoran

  Skrzydlaty k�usownik - kormoran

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W��czyli�my si� w akcj� informacyjn�, dotycz�c�, do�� k�opotliwego dla nas w�dkarzy, wyst�puj�cego zjawiska wzrostu ilo�ci kormoran�w. Dotyczy to akwen�w wodnych, znajduj�cych si� w powiecie nowodwors


 • Ekociemni

  Ekociemni

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W�a�nie wpad� mi w r�ce artyku� z NIE z dat� jutrzejsz� pod powy�szym tytu�em. Niezwykle interesuj�ca rzecz. Zaczyna si�, cytuj�: Nadesz�a wiosna. z ziemi wy�a�� meszki, w bajorach l�gn� si� komary, b


 • Walka z k�usownictwem

  Walka z k�usownictwem

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  K�usownictwo - to jest zachodz�ce z naruszeniem obowi�zuj�cego prawa pozyskiwanie dzikiej zwierzyny i ryb. Oznacza tak�e zabijanie, chwytanie, �ciganie zwierzyny oraz �owienie ryb – bezprawne, w


 • K�usownik ukarany przez S�d Rejonowy

  K�usownik ukarany przez S�d Rejonowy

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W ostatnimi czasy S�dy Rejonowe zacz�y bardzo szybko dzia�a� (oby nie by� to tylko wyj�tek ? ). Szarpakowiec (m�ody cz�owiek, a jaki sprz�t ?), kt�rego z�apa�em na gor�cym uczynku , to jest przest�


 • Idea Catch and Release - Z��w i Wypu��

  Idea Catch and Release - Z��w i Wypu��

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Witam Serdecznie.Zastanawiam si� nad tym stwierdzeniem ju� d�ugi okres...Bardzo bol�cy jest fakt os�b, kt�re chodz� Po Ryby a nie Na Ryby, a dok�adniej ka�d� z�apan� ryb� (w tym niewymiarow�) umieszcz


 • Migracja i introdukcja ryb

  Migracja i introdukcja ryb

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W�dr�wki ryb podyktowane cz�sto konieczno�ci� odbycia tar�a, czyli zachowania gatunku oraz w poszukiwaniu zimowisk i dogodnych warunk�w pokarmowych, czyli �erowisk. S� to zjawiska jak najbardziej nat


 • Opad�y mg�y, sko�czy�a si� noc - pozimowy krajobraz

  Opad�y mg�y, sko�czy�a si� noc - pozimowy krajobraz

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  „Opad�y mg�y, sko�czy�a si� noc”, czyli pozimowy krajobraz. Parafrazuj�c s�owa tytu�u mo�na powiedzie�: „Roztopi� si� l�d, sko�czy�a si� zima”. I c� nam trwaj�ca od tygodnia


 • �mietnik czyli Miedzna Murowana

  �mietnik czyli Miedzna Murowana

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Zbiornik Miedzna Mur. jest zbiornikiem jak setki innych zbiornik�w w ca�ej Polsce i pewnie jak setki tych zbiornik�w brzegi s� okropnie za�miecone r�nymi rodzajami �mieci. W dniu 27 marca, b�d�c przy


 • Gdzie na ryby ?

  Gdzie na ryby ?

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Serdecznie witam kazdego na blogu. Jestem wedkarzem od ponad 40 lat. To piekne hobby odziedziczylem po moim ojcu, ktory tak jak kochal ten sport i traktowal to wspaniale hobby bardzo powaznie laczac


 • Uszkodzona ��dka SSR przez k�usownik�w

  Uszkodzona ��dka SSR przez k�usownik�w

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  K�usownicy zniszczyli nam ��dk� do patroli wodnych ( od �rodka , w po�owie d�ugo�ci ��dki przetarli narz�dziem tr�cym ��dk� –w miejscu na pozornie widocznym dla nas-zw�aszcza �e zawsze jest ciem


 • Cz�sto nie wiemy ile mo�emy

  Cz�sto nie wiemy ile mo�emy

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Wielu w�dkarzy korzysta z �owisk nie zastanawiaj�c si� dlaczego w danym akwenie jest taka, a nie inna ryba. I nie ma si� czemu dziwi�, poniewa� w�dkowanie to przede wszystkim wypoczynek na �wie�ym po


 • K�usownik stanie przed s�dem

  K�usownik stanie przed s�dem

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Wtorkowy p�ny wiecz�r nie by� �askawy dla k�usownik�w r�nej ma�ci. Wje�d�aj�c do Duninowa (trasa P�ock---W�oc�awek) w �wietle reflektor�w zauwa�yli�my k�usownika –kt�ry na bezczelnego szarpareplywr��