menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo


 • Sobotnie sprz�tanie zbiornika Sig�y.

  Sobotnie sprz�tanie zbiornika Sig�y.

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Witamy Koleg�w w�dkarzy. Ko�o Czarna �ada a dok�adniejSpo�eczna Stra� Rybacka dnia 17.10.2020r. sobota  organizuje sprz�tanie zbiornika Sig�y wmiejscowo�ci D�browa, Jest to trzecie w tym roku spr


 • K�usownicy z�apani na gor�cym uczynku

  K�usownicy z�apani na gor�cym uczynku

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  K�usownicy z P�czna w gm. Studzienice w powiecie ko�cierskim nie mieli szcz�cia. Pomimo tego, �e sieci postawili na teoretycznie "bezpa�skim" rozlewisku zarz�dzanym przez Lasy Pa�stwowe to i tak nie


 • �owisko Z�ap i Wypu�� kontra k�usownicy

  �owisko Z�ap i Wypu�� kontra k�usownicy

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Obrazek z Miejsca K�odnickiegoS�oneczna niedziela. Interwencja po zg�oszeniu od w�dkarzy - OGROMNE PODZI�KOWANIA ZA W�A�CIW� POSTAW�.Po przybyciu na �owisko okaza� si� oczom stra�nik�w taki oto sielsk


 • Zarz�d Ko�a Sochaczew Miasto zbiera po w�dkarzach tony �mieci

  Zarz�d Ko�a Sochaczew Miasto zbiera po w�dkarzach tony �mieci

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Sterta �mieci!Chcia�bym kolegom w�dkarzom przedstawi� w formie zdj�� ile zarz�d ko�a Sochaczew-Miasto zbiera �mieci!Jednocze�nie mam pro�b� do w�dkarzy, albo pseudo w�dkarzy kt�rzy nie do�� �e zostawi


 • Spo�eczna Stra� Rybacka - Okr�gu PZW w Opolu - Ko�o K�dzierzyn Ko�le

  Spo�eczna Stra� Rybacka - Okr�gu PZW w Opolu - Ko�o K�dzierzyn Ko�le

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  K�DZIERZY�SKO-KOZIELSKIE WYNIKIDwudniowy patrol cz�onk�w SSR z powiatu K�dzierzyn -Ko�le ujawni� 5 wykrocze�, kt�re zako�czy�y si� interwencj� policji i mandatami:- 3 razy brak uprawnie� do po�owu,- u


 • Sprz�tanie jeziora Wlk.G��boczek dnia 19.04.2020

  Sprz�tanie jeziora Wlk.G��boczek dnia 19.04.2020

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Dbaj�c o czysto�� naszych w�d , kolega Marcin Cegielski z  ko�a PZW Gr��awy  w dniu 19.04.2020 posprz�ta� linie brzegow� jeziora Wielki G��boczek. Efekt jego pracy wida� na za��czonym zdj�ci


 • PRACE NA RZECZ KO�A ODWO�ANE

  PRACE NA RZECZ KO�A ODWO�ANE

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W zwi�zku z epidemi� koronawirusa odwo�uj� prac� na rzecz ko�a przewidziane w tym miesi�cu. O nowych decyzjach powiadomi� po zako�czeniu epidemii. Jednocze�nie prosz� o zachowanie du�ej ostro�no�ci pr


 • Terminarz Zawod�w W�dkarskich na 2020-Kolejarz Krotoszyn

  Terminarz Zawod�w W�dkarskich na 2020-Kolejarz Krotoszyn

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  TERMINY ZAWOD�W W�DKARSKICH w KOLE PZW KOLEJARZ KROTOSZYN05.04.2020 - PUCHAR PREZESA KO�A - BIADKI II03.05.2020 - MISTRZOSTWA KO�A I TURA - BIADKI II�� 10.05.2020 - MISTRZOSTWA KO�A II TURA - BIA


 • Zaproszenie-ko�o Pstr�g Suwa�ki

  Zaproszenie-ko�o Pstr�g Suwa�ki

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Zaproszenie


 • Bi�goraj EKO Challenge & Ko�o Czarna �ada Bi�goraj

  Bi�goraj EKO Challenge & Ko�o Czarna �ada Bi�goraj

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Za murami cmentarza w Puszczy, nad brzegiem rzeki Bia�a �ada znajdujesi� wspania�e miejsce jak i dla w�dkarzy tak i d


 • WY��CZENIE ZBIORNIKA GLINY

  WY��CZENIE ZBIORNIKA GLINY

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  UWAGA !!!Informujemy Kolegów w�dkarzy,�e w okresie od 22.11.2019r. do 31.12.2019r.w��czniezbiorniki Gliny b�dzie wy��czony z ogólnodost�pnego w�dkowania.Uzgodniono z Zarz�dem OPZW w Koni


 • Ostateczna zmiana w wymiarze karpia!

  Ostateczna zmiana w wymiarze karpia!

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Zarz�d Sekcji W�dkarskiej dzia�aj�cy przy Stowarzyszeniu Pi�awa Dolna informuje �e, po merytorycznej szerokiej dyskusji, w�dkarzy oraz zarz�du., osi�gni�to  ostatecznie porozumienie dotycz�ce now


 • Wilcza Wola wczoraj i dzi�.

  Wilcza Wola wczoraj i dzi�.

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Od przej�cia zbiornika "Maziarnia" w Wilczej Woli przez Zarz�d Okr�gu w Tarnobrzegu zacz�a si� post�puj�ca degradacja tego pi�knego miejsca. Zag�ada ryb wykonana przez majsterklepk�w zajmuj�cych si�


 • Reaktywacja grupy SSR w Kole METALURG Kutno

  Reaktywacja grupy SSR w Kole METALURG Kutno

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W trakcie ostatniego wspólnego pobytu nad jeziorem Przytomne grupa Kolegów wyst�pi�a z wnioskiem o reaktywacj� Spo�ecznej Stra�y Rybackiej przy naszym Kole. Wskazywano na brak dzia�a� w


 • Jezioro Piekie�ko

  Jezioro Piekie�ko

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Nowe „stare” �owisko zachodniopomorskich w�dkarzy. Jezioro „Piekie�ko” bo o nim mowa zosta�o rezerwatem w 1965 r. Mo�e �yj� jeszcze w�dkarze, którzy �owili tam legalnie


 • Kto za tym stoi i czy ten kto� za to odpowie

  Kto za tym stoi i czy ten kto� za to odpowie

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  https://www.youtube.com/watch?v=2P-1DcgDWks   Tako to ju� u nas ciekawa sprawa,setki ryb gin� winnego nie ma ,mo�e znajd� mo�e nie a jak ju� to ciekawe jakie poniesie ko


 • Podzi�kowanie uczestnikom sprz�tania J.G��boczek

  Podzi�kowanie uczestnikom sprz�tania J.G��boczek

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Podzi�kowanieuczestnikom sprz�tania jeziora G��boczekDnia 21


 • Sprz�tanie jezior Tychowskich, 21.04.18

  Sprz�tanie jezior Tychowskich, 21.04.18

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W�dkarze ko�a Sp�dzielca Stargard spotkali si� w sobot� tj. 21 kwietnia na brzegami jezior Tychowskich. Celem by�y porz�dki. Zebrali wiele �mieci co wida� na zdj�ciach. Prezes Waldek dzi�kuje wszystk


 • �owisk specjale jezioro Karolewskie - skandal

  �owisk specjale jezioro Karolewskie - skandal

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Skandal na �owisku specjalnymhttps://wedkuje.pl/n/odlow-kontrolny/98399W przedostatnim tygodniu kwietnia, z wtorku na �rod� (17.04. na 18.04.2018r.) na �owisku specjalnym j. Karolewskie gmina Skoki, n


 • Nast�pne zarybienie

  Nast�pne zarybienie

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W ostatnim sprawozdaniu kt�re dla Was napisa�em o zarybieniu naszych staw�w w dnia 7.04.2018r., dowiedzieli�cie si� �e, staw nr.4., zosta� od�owiony z ryb daj�c nam ponad p� tony materia�u zarybienio


 • K�usownicy na tarliskach

  K�usownicy na tarliskach

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  10 kwietnia 2018 roku, ok. godz. 22:00, stra�nicy z Posterunku Terenowego Pa�stwowej Stra�y Rybackiej w Warszawie, przy wspó�pracy ze stra�nikami Spo�ecznej Stra�y Rybackiej, zatrzymali na gor�


 • Prace porz�dkowe przy akwenie i stanicy w�dkarskiej w Biadkach.

  Prace porz�dkowe przy akwenie i stanicy w�dkarskiej w Biadkach.

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W dniu 26.03.2018 Zarz�d Ko�a Kolejarz Krotoszyn uzgodni� zakres prac przy �owisku i stanicy w�dkarskiej Biadki III na 2018 rok.Podaj� poni�ej terminy najbli�szych prac:07.04.2018 i 14.04.2018 - zbi�r


 • �owiska zachodniopomorskie cz.29. Czysto�� Radwi i innych rzek pomorskich.

  �owiska zachodniopomorskie cz.29. Czysto�� Radwi i innych rzek pomorskich.

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Co  o  czysto�ci  Radwi  w�dkarze  wiedzie�  powinni  ?           Opis  czysto�ci  rzeki  Radew 


 • W tym roku �owimy pstr�gi ju� od 31 grudnia

  W tym roku �owimy pstr�gi ju� od 31 grudnia

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Zgodnie z RAPR, przepisami ustawy o rybactwie �r�dl�dowymoraz decyzj� Okr�gu PZW w Koszalinie


 • Kontrola wody, ku przestrodze- Karolewo Czarne.

  Kontrola wody, ku przestrodze- Karolewo Czarne.

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Ku przestrodze. Nie tak dawno zarybiali�my nasz� wod� bia�� ryb� oraz drapie�nikiem. Chc�c da�  czas na zaaklimatyzowanie si� tych�e zosta� wprowadzony ca�kowity zakaz po�owów ryb, odno�ni


 • K�usownik na Wi�le w ok.Rakowa

  K�usownik na Wi�le w ok.Rakowa

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Od kilku tygodni stra�nicy z p�ockiego posterunku Pa�stwowej Stra�y Rybackiej organizowali zasadzki na k�usownika, kt�ry przemieszcza� si� �odzi� z silnikiem zaburtowym po du�ym obszarze Wis�y, dokonu


 • Przyzwolenie na k�usownictwo.

  Przyzwolenie na k�usownictwo.

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W�ród wielu ludzi panuje swego rodzaju przyzwolenie na k�usownictwo .�wie�e ryby od k�usownika. Czy to na pewno nie grzech? Kupienie sieci rybacki,  �aden problem. Na bazarze w Bydgoskim F


 • Sprz�tanie Witos�awia 23.09.2017

  Sprz�tanie Witos�awia 23.09.2017

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W dniu 23.09.2017 zosta� posprz�tany brzeg jeziora Witos�awskiego oraz przybrze�ny teren.Serdecznie dzi�kujemy za pomoc w sprz�taniu, Dyrektorowi Marcinowi Wi�niewskiemu, Panu Andrzejowi �akomemu.Dzi�


 • K�usownictwo sieciowe w Narwi

  K�usownictwo sieciowe w Narwi

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  8 wrze�nia 2017 roku stra�nicy z Posterunku Terenowego Pa�stwowej Stra�y Rybackiej w Ostro��ce wspólnie z policjantami z Komendy Miejskiej Policji w Ostro��ce zatrzymali na gor�cym uczynku m�c


 • K�usownik zatrzymany nad Narwi�

  K�usownik zatrzymany nad Narwi�

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  8 lipca 2017 roku stra�nicy Pa�stwowej Stra�y Rybackiej z Posterunku Terenowego w Ostro��ce, wspólnie ze stra�nikami Spo�ecznej Stra�y Rybackiej z ko�a PZW Narew 38 z Ostro��ki, zatrzymali na g


 • W�dkowanie nocne- Stowarzyszeniu Pi�awa Dolna

  W�dkowanie nocne- Stowarzyszeniu Pi�awa Dolna

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Zarz�d Sekcji W�dkarskiej dzia�aj�cy przy Stowarzyszeniu Pi�awa Dolna, wychodz�c naprzeciw oczekiwaniom naszych w�dkarzy, zaprasza na nocne w�dkowanie w dniu 14 na 15.06.2017r., czy z �rody na czwarte


 • K�usownicy z Bra�szczyka

  K�usownicy z Bra�szczyka

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  5 maja 2017 roku stra�nicy Pa�stwowej Stra�y Rybackiej z Posterunku Terenowego w Ma�kini G�rnej przy wsp�pracy ze Spo�eczn� Stra�� Ryback� zorganizowali zasadzk� na k�usownik�w, kt�rzy przy pomocy si


 • Posprz�tane brzegi Raduni

  Posprz�tane brzegi Raduni

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W tym roku wydarzenie sprz�tania brzeg�w rzeki "Raduni" przebieg�o troszk� inaczej ni� zwykle, oczywi�cie g��wnym celem by�a zbi�rka �mieci, kt�re wci�� s� bezczelnie gromadzone nad t� pi�kn� rzek�. W


 • Sprz�tanie brzeg�w jezior 22 kwietnia

  Sprz�tanie brzeg�w jezior 22 kwietnia

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W dniu 22 kwietnia odby�o si� sprz�tanie brzeg�w naszych jezior.Frekfencja by�a jak zawsze tj ok 10% stanu osobowego ko�a za co serdecznie wszystkim kolegom dzi�kuj�.Smieci  by�o bardzo du�o i w


 • Sprz�tanie jeziora Szczuka 2017-04-22

  Sprz�tanie jeziora Szczuka 2017-04-22

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Dnia  22 kwietnia 2017 -  idziemy sprz�ta� jezioro „Szczuka”. Og�oszenia w Internecie- stawi�o si� 17 w�dkarzy  w tym jedna kole�anka, p. Paulina ze sklepu w�dkarskiego


 • Nie �mie�

  Nie �mie�

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  By�em w tym sezonie dwa razy na Wi�le na rybach to co zasta�em na �owisku przechodzi ludzkie poj�cie , pozosta�o�ci po w�dkarzach ,torby po zanetach, opakowania po robakach,puszki butelki po alkoholu,


 • K�usownik z Kamie�czyka

  K�usownik z Kamie�czyka

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  13 kwietnia 2017 roku stra�nicy z Posterunku Terenowego Pa�stwowej Stra�y Rybackiej w Pu�tusku, przy wsp�pracy ze Stra�� Miejsk� z Wyszkowa, zatrzymali na gor�cym uczynku m�czyzn�, kt�ry dokonywa� n


 • Wiosenne porz�dki w kole Wydra

  Wiosenne porz�dki w kole Wydra

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Kolejny rok z rz�du w�dkarze zrzeszeni w kole Wydra z Bolewic wraz z  kilkoma sympatykami ko�a  postanowi�o oczy�ci� 01.04.2017 r. brzegi stawu mieszcz�cego si� przy ulicy Szkolnej w Bolewic


 • Wielkie sprz�tanie rzeki Raduni 2017

  Wielkie sprz�tanie rzeki Raduni 2017

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

                 W imieniu Zarz�du ko�a w�dkarskiego "Gryf" z �ukowa                       oraz &


 • K�usownicy zagra�aj� tarliskom

  K�usownicy zagra�aj� tarliskom

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  17 marca 2017 roku stra�nicy z Posterunku Terenowego Warszawa Pa�stwowej Stra�y Rybackiej, przy wsp�pracy z Policjantami z Komisariatu Rzecznego Policji (Ogniwo w Niepor�cie) i stra�nikami Spo�ecznejreplywr��