menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo


 • Ryby zagro�one wygini�ciem przez wydry

  Ryby zagro�one wygini�ciem przez wydry

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Sprawa braku du�ych okaz�w w rzekach ma si� nast�puj�co:W rzece Skrwie bywa�y okazy, �e ho!ho! A jakie by�y raki! Jakie� 5 lat temu osiedli�y si� wydry. Koniec z rybami i rakami. Znajdowa�em na brzegu


 • Powt�rne patrole naszych w�d

  Powt�rne patrole naszych w�d

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W godzinach nocnych dnia 14.08.2012 i w godzinach popo�udniowych dnia 15.08.2012 roku stra�nicy Spo�ecznej Stra�y Rybackiej PZW Kamienna G�ra przeprowadzili kontrole w�d powiatu. Do przeprowadzenia ko


 • Kolejne kontrole

  Kolejne kontrole

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W dniu 12.08.2012 i 13.08.2012 roku stra�nicy Spo�ecznej Stra�y Rybackiej PZW Kamienna G�ra przeprowadzili kontrol� w�d powiatu Kamiennog�rskiego. Kontroli poddano rzeki Zadrna, Lesk, B�br i zbiorniki


 • Podsumowanie p�rocza - SSR okr�g opolski

  Podsumowanie p�rocza - SSR okr�g opolski

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Praca SSR w pierwszym p�roczu 2012 .Spo�eczna Stra� Rybacka naszego Okr�gu liczy�a w tym czasie 125 czynnych cz�onk�w, kt�rzy przepracowali 4260 godzin, co daje �redni� 33 godz. Stra�nicy wykonali 40


 • No Kill- obowi�zek w�dkarzy, czy wymys� jednostki?

  No Kill- obowi�zek w�dkarzy, czy wymys� jednostki?

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Witam.W ostatnim czasie jako� nasz�o mnie na przemy�lenia, kt�rymi postanowi�em si� z wami podzieli�.Ostatnimi czasy w�r�d w�dkarzy panuje nowa moda(a mo�e stara?)- no kill, czyli wypuszczanie z�owion


 • Surfing przed p�noc�

  Surfing przed p�noc�

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W pi�tek 03.08.2012r sze�cioosobowa grupa SSR Powiatu Kolskiego przeprowadzi�a kontrol� nocn� jeziora Brd�w. Patrol mia� na celu odnalezienie sieci zastawianych przez osoby do tego nieuprawnion


 • Nie pop�ywa� i nie po�owi�

  Nie pop�ywa� i nie po�owi�

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W dniu 04.08.2012 roku Spo�eczna Stra� Rybacka PZW Kamienna G�ra otrzyma�a informacj� telefoniczn� od w�dkarza, �e n/n m�czy�ni p�ywaj� z bardzo du�� pr�dko�ci� �odzi� spalinow� na zbiorniku wodnym B


 • K�usownicy dzia�aj� - stra�nicy przeszkadzaj�

  K�usownicy dzia�aj� - stra�nicy przeszkadzaj�

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Powiat Kolski - dzia�ania k�usownicze:4 maja- rzeka Warta miejscowo�ci Zawadka (lewy brzeg): po��w ryb za pomoca podrywki rybackiej o wymiarach 180x180 cm - sprawca uj�ty, doprowadzony na policj� (


 • Nocna kontrola w�d powiatu

  Nocna kontrola w�d powiatu

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W dniu 27.07.2012/28.07.2012 roku stra�nicy Spo�ecznej Stra�y Rybackiej PZW powiat Kamienna G�ra przeprowadzili nocn� kontrol� w�d powiatu. W akcji wzi�o udzia� 7 spo�ecznych stra�nik�w. Patrolu doko


 • Sprawozdanie za II kwarta� SSR Powiatu My�liborskiego

  Sprawozdanie za II kwarta� SSR Powiatu My�liborskiego

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Sprawozdanie z dzia�alno�ci Spo�ecznej Stra�y Rybackiej Powiatu My�liborskiego za II kwarta�.ilo�� w�d PZW na terenie powiatu- 1363 hailo�� kontroli - 145ilo�� kontroli nocnych - 25kontroli z policj�


 • Raport kwartalny SSR Goleni�w - kwiecie�-czerwiec 2012

  Raport kwartalny SSR Goleni�w - kwiecie�-czerwiec 2012

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  RAPORT KWARTALNY SPO�ECZNEJ STRA�Y RYBACKIEJ POWIATU GOLENIOWSKIEGO Z KONTROLI W�DKARSKICH NA WODACH PZW ZNAJDUJ�CYCH SI� NA TERENIE POWIATU GOLENIOWSKIEGO.KWARTA� II (kwiecie�-czerwiec 2012)LICZBA


 • Kolejny, wsp�lny patrol SSR Kamienna G�ra

  Kolejny, wsp�lny patrol SSR Kamienna G�ra

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W dniu 20.07.2012 roku Spo�eczna Stra� Rybacka PZW Kamienna G�ra przeprowadzi�a w godzinach nocnych kontrol� w�d powiatu Kamienna G�ra wraz z funkcjonariuszami Pa�stwowej Stra�y Rybackiej w Jeleniej G


 • SSRyb. Pow. Kaliskiego - Sprawozdanie za II kw. 2012 r.

  SSRyb. Pow. Kaliskiego - Sprawozdanie za II kw. 2012 r.

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Spo�eczna Stra� Rybacka Powiatu Kaliskiego licz�ca 37 cz�onk�w przeprowadzi�a w II kwartale 2012 r.: 54 kontrole dzienne oraz 7 kontroli nocnych. Skontrolowano ��cznie 841 w�dkarzy. W wyniku tych ko


 • Sprawozdanie za II kwarta� PSR Opole 2012

  Sprawozdanie za II kwarta� PSR Opole 2012

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Wyniki dzia�alno�ci - II kwarta� 2012r. Zorganizowano 160 patroli,skontrolowano 2924 osoby,na�o�ono 325 mandat�w karnych na kwot� 36 150 z�, uj�to 19 sprawc�w przest�pstw,w 13 przypadkach skierow


 • Wsp�lna kontrola SSR i PSR.

  Wsp�lna kontrola SSR i PSR.

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W dniu wczorajszym tj 5 lipca nasza grupa SSR wystawi�a wsp�lnie z PSR posterunek w Piotrkowie Trybunalskim patrol w celu przeprowadzenia kontroli w�dkarskiej.Zbi�rka wyznaczona by�a o godzinie 16.00


 • Kolejny k�usownik uj�ty w Bogatyni

  Kolejny k�usownik uj�ty w Bogatyni

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W dniu 05.07.12 Stra�nicy z Grupy Terenowej SSR w Bogatyni zauwa�yli m�czyzn� brodz�cego w rzece. Po kilkunastominutowej obserwacji okaza�o si� �e brodzenie wcale nie jest podyktowane ch�ci� och�odze


 • K�usowa� na rzece

  K�usowa� na rzece

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Dzi� 04. 07. 2012 roku w miejscowo�ci Lubawka dzi�ki informacji spo�eczno�ci lokalnej zosta� uj�ty miejscowy k�usownik trudni�cy si� nielegalnym po�owem ryb. Rzeka Czarnuszka to jeden z dop�yw�w Bobr


 • K�usownicza noc

  K�usownicza noc

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W nocy 30.06.2012/ 01.07.2012 roku Spo�eczna Stra� Rybacka PZW Kamienna G�ra przeprowadzi�a kontrol� zbiornik�w wodnych na terenie powiatu Kamiennog�rskiego. Skontrolowano zbiorniki Buk�wka i S�dzis�a


 • W�dkarze i WOPR m�wi� nie k�usownikom

  W�dkarze i WOPR m�wi� nie k�usownikom

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Witam wszystkie kole�anki i koleg�w po kiju. Chcia�bym dzisiaj zaprezentowa� efekty wsp�pracy kilku w�dkarzy z WOPR-em Sochaczewskim jak� uda�o si� nam nawi�za� przy okazji organizowania w roku 20


 • PSR - okr�g opolski wyniki maj 2012

  PSR - okr�g opolski wyniki maj 2012

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Wyniki dzia�alno�ci - maj 2012 Zorganizowano 51 patroli,- skontrolowano 972 osoby,- na�o�ono 103 mandaty karne na kwot� 10 630 z�, - w jednym przypadku mand


 • SSR w Bogatyni wsp�lnie z policj� uj�a k�usownik�w

  SSR w Bogatyni wsp�lnie z policj� uj�a k�usownik�w

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Od jakiego� czasu Stra� Rybacka w Bogatyni oraz zarz�d Miejsko – Gminnego Ko�a PZW otrzymywali informacje, �e na terenie Bogatyni dzia�aj� k�usownicy kt�rzy na rzece Miedzianka gdzie obowi�zuje


 • Stra�nicy na kontroli

  Stra�nicy na kontroli

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  O godzinie 12:30 w sk�adzie trzyosobowym rozpocz�� si� patrol na jeziorze Niepruszewskim a nast�pnie jeziorze Strykowskim. Kontroli poddano og�em 21 w�dkarzy. Prawie wszyscy stosowali sie do RAPR. Pi


 • Kontrola Buk�wki

  Kontrola Buk�wki

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W dniu 09.06.2012 roku Spo�eczna Stra� Rybacka PZW Kamienna G�ra przeprowadzi�a kontrol� zbiornika wodnego Buk�wka za pomoc� pontonu ze szczeg�lnym zwr�ceniem uwagi na przestrzeganie Ustawy o Rybactw


 • Trolling - czy mo�na zatrzyma� t� rze� ?

  Trolling - czy mo�na zatrzyma� t� rze� ?

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  My�l� ,�e nadszed� ostatni czas aby za�o�y� grup� dzia�aj�c� na rzecz ograniczenia trollingowania na naszych stosunkowo ma�ych rzekach? Nie m�wi� tu o wielkich mazurskich jeziorach, czy zbiornikach za


 • Zatrucie ryb w Potoku Mi�oszowskim

  Zatrucie ryb w Potoku Mi�oszowskim

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Niestety poraz kolejny co sta�o si� ju� rzecz� normaln� mia�o miejsce zatrucie ryb zwi�zane z pracami regulacji koryta rzek. W sobot� otrzymano informacj� o �ni�tych pstr�gach w Potoku Mi�oszowskim. P


 • Nie po�apali

  Nie po�apali

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Dzi� 20.05.2012 roku Stra�nicy Spo�ecznej Stra�y Rybackiej PZW Kamienna G�ra zostali poinformowani telefonicznie przez w�dkarza chc�cego pozosta� anonimowym , �e na zbiorniku wodnym Buk�wka dw�ch m�c


 • Nocny obch�d

  Nocny obch�d

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W dniu 19-20.05.2012 roku Spo�eczna Stra� Rybacka PZW Kamienna G�ra w godzinach 22.00-02.00 dokona�a nocnej kontroli zbiornika wodnego Buk�wka. Aura sprzyja�a dlatego nad zbiornikiem by�o bardzo du�o


 • Po�cig za k�usownikiem

  Po�cig za k�usownikiem

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Spo�eczna Stra� Rybacka PZW Kamienna G�ra poinformowana zosta�a drog� telefoniczn� przez W�dkarza, �e na rzece Zadrna w Kamiennej G�rze (odcinek zamkni�ty od w�dkowania) n.n m�czyzna uprawia po��w ry


 • Raport kwartalny SSR Goleni�w - kwarta� I (stycze�-marzec 2012)

  Raport kwartalny SSR Goleni�w - kwarta� I (stycze�-marzec 2012)

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  RAPORT KWARTALNY SPO�ECZNEJ STRA�Y RYBACKIEJ POWIATU GOLENIOWSKIEGO Z KONTROLI W�DKARSKICH NA WODACH PZW ZNAJDUJ�CYCH SI� NA TERENIE POWIATU GOLENIOWSKIEGO.KWARTA� I (stycze�-marzec 2012)LICZBA KONT


 • Martwe szczupaki na Zalewie w Kamiennej

  Martwe szczupaki na Zalewie w Kamiennej

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W dniu 14.05.2012 roku stra�nik SSR Kamienna G�ra zauwa�y� podczas obchodu zbiornika wodnego Zalew w Kamiennej G�rze kilkana�cie �ni�tych szczupak�w . Szczupaki by�y pokryte ple�ni�.Spotkani na miejsc


 • Kolejne sieci zdj�te dzi�ki w�dkarzowi - Gubin

  Kolejne sieci zdj�te dzi�ki w�dkarzowi - Gubin

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W dniu 6.05.2012r. oko�o godz.15.30 dosta�em informacj� telefoniczn� od jednego z w�dkarzy ko�a nr 1 Gubin , kt�ry podczas spiningowania zaczepi� sie� ryback� na rzece Odra, wysoko�� miejscowo�ci Chle


 • Sprawozdanie z dzia�alno�ci SSR Powiatu Dzier�oniowskiego

  Sprawozdanie z dzia�alno�ci SSR Powiatu Dzier�oniowskiego

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  1. Ilo�� aktywnych cz�onk�w grup SSR -21 / aktywnych grup SSR-42. Przeprowadzono 23 kontroli w�d 3. W tym:a. Z udzia�em PSRyb-6b. Z udzia�em Policji-4. Ilo�� skontrolowanych w�dka


 • Sprz�tanie Odry 2012

  Sprz�tanie Odry 2012

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W sobot� 31 marca odwiedzili�my Ko�o PZW Big Fish Szczecin, kt�re wsp�lnie z ZOPZW Szczecin oraz okr�gowymi ko�ami PZW zorganizowa�o: "Sprz�tanie Odry 2012". Niestety natura nie by�a przychylna sprz�t


 • Martwe ryby

  Martwe ryby

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Witam koledzy dzisiaj wybra�em si� na przechadzk� po stawach w towarzystwie kolegi no i piwka, pogoda raczej nie dopisywa�a do dalszych spacer�w to poszli�my na Matyld�. Nic si� tam nie dzia�o, postal


 • Podsumowanie kwarta�u SSR Barlinek

  Podsumowanie kwarta�u SSR Barlinek

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Jak co kwarta� podsumowano dzia�alno�� Spo�ecznej Stra�y Rybackiej grupy Barlinek. W pierwszym kwartale mieli�my okres zimy w lutym czyli kontrole na lodzie, oraz pi�kny czas wczesnej wiosny. W grupi


 • Spo�eczny stra�nik rybacki - k�usownikiem

  Spo�eczny stra�nik rybacki - k�usownikiem

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Dzi�ki anonimowej informacji funkcjonariusze PSR w dniu 10.04.2012r. oko�o godz. 21 zatrzymali spo�ecznego stra�nika rybackiego, tu� po tym, jak na zbiorniku retencyjnym Turawa zastawi� 100 metrow�


 • SSRyb. Pow. Kaliskiego - Sprawozdanie za I kw. 2012

  SSRyb. Pow. Kaliskiego - Sprawozdanie za I kw. 2012

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W pierwszym kwartale 2012 r. Spo�eczna Stra� Rybacka Pow. Kaliskiego przeprowadzi�a 15 kontroli w�dkarzy. Skontrolowano 134 osoby. Do S�du Kole�e�skiego skierowano 2-doniesienia. Stan cz�onk�w SSR. to


 • Sprz�tanie Jeziora �wirkowego 1 kwietnia 2012

  Sprz�tanie Jeziora �wirkowego 1 kwietnia 2012

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Dnia 01.04.2012 r o godz. 8.00 na Jeziorku �wirkowym, odby�o si� co roczne sprz�tanie jeziorka. Akcja mia�a na celu posprz�tanie otoczenia wok� jeziora oraz przygotowanie stanowisk w�dkarskich, na kt


 • Udana akcja dzi�ki zg�oszeniu w�dkarza - SSR Wyszogr�d

  Udana akcja dzi�ki zg�oszeniu w�dkarza - SSR Wyszogr�d

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Nieuchronnie nadchodzi prawdziwa w�dkarska wiosna wi�c i k�usownicy te� przestali pr�nowa� ( cho� nasuwa si� pytanie czy oni kiedy� pr�nuj� ?) Nas jako posterunek jednej ze stra�y na Mazowszu bardzo


 • Efekty dzia�a� SSR Okr�gu PZW Opole w 2011 roku

  Efekty dzia�a� SSR Okr�gu PZW Opole w 2011 roku

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Efekty pracy SSR w 2011 roku .Spo�eczna Stra� Rybacka Okr�gu PZW Opole przeprowadzi�a w 2011 roku 977 patroli, co daje �redni� 2,68 dziennie. W patrolach udzia� bra�o 147 stra�nik�w i 18 kandydat�w doreplywr��