menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo


 • Zimowe k�usownictwo

  Zimowe k�usownictwo

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  25 stycznia 2013 r., ok. godz. 19:10, patrol Pa�stwowej Stra�y Rybackiej z Posterunku Terenowego w Pu�tusku dokona� zatrzymania pi�ciu m�czyzn, kt�rzy na starorzeczu Bugu w miejscowo�ci Dr�szew (gm.


 • Sprawozdanie z dzia�alno�ci SSR Powiatu Dzier�oniowskiego za 2012r.

  Sprawozdanie z dzia�alno�ci SSR Powiatu Dzier�oniowskiego za 2012r.

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Informuj� �e, stan liczebny Spo�ecznej Stra�y Rybackiej Powiatu Dzier


 • Taryfikator mandat�w za nieprzestrzeganie regulaminu PZW

  Taryfikator mandat�w za nieprzestrzeganie regulaminu PZW

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Nie jeste� panem natury, tylko jej r�wnoprawn� cz�stk�. Kiedy godzisz w ni�, godzisz w siebie. Nie ��daj od niej wi�cej ni� to konieczne. Z wody powsta�e� i dzi�ki niej �yjesz. Dbaj o ni� tak,


 • Rekultywacja jeziora Swarz�dzkiego - kolejne dobre wiadomo�ci

  Rekultywacja jeziora Swarz�dzkiego - kolejne dobre wiadomo�ci

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Witam wszystkich portalowicz�w.Chcia�bym udost�pni� najnowsze wiadomo�ci dotycz�ce rekultywacji jeziora Swarz�dzkiego.Nie b�d� kopiowa� �adnych tekst�w dlatego wpis m�j bardziej b�dzie si� opiera� na


 • W�dkarskie k�usownictwo

  W�dkarskie k�usownictwo

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Wybra�em si� rano na spacer z moim psem do parku w Che�m�y. Szed�em wzd�u� linii brzegowej w pewnym momencie moj� uwag� zwr�ci� Pan, kt�ry holowa� ryb�. Obserwuje go wyci�ga ryb� patrz� i my�l� to jes


 • Co si� dzieje z Wis�okiem? Odpowied�.

  Co si� dzieje z Wis�okiem? Odpowied�.

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

   Witam. Na forum jest ju� w�tek, kt�ry nawi�zuje do tego, ale postanowi�em wstawi� jeszcze podobny na stron� klubu, w szczeg�lno�ci dla tych, kt�rzy nie przegl�daj� forum, ale na w�tki czasami zw


 • Jak udowodni� �e jazgarz nie jest szkodnikiem?

  Jak udowodni� �e jazgarz nie jest szkodnikiem?

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Witam Do napisania tego artyku�u sk�oni�a mnie nuda, grypa oraz �al za jazgarzami znikaj�cymi z polskich w�d. Czytaj�c wiele for internetowych i przebywaj�c nad wod�, zauwa�y�em �e wi�kszo�� braci


 • SSRyb Pow. Kaliskiego - Sprawozdanie za IV kwarta� 2012 r.

  SSRyb Pow. Kaliskiego - Sprawozdanie za IV kwarta� 2012 r.

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Spo�eczna Stra� Rybacka Powiatu Kaliskiego w IV kwartale przy stanie osobowym -37 stra�nik�w przeprowadzi�a 42 kontrole w�dkarzy w tym -3 nocne. Skontrolowano ��cznie - 422 w�dkarzy. Sporz�dzono -


 • Jaki wp�yw ma Spo�eczna Stra� Rybacka na k�usownictwo?

  Jaki wp�yw ma Spo�eczna Stra� Rybacka na k�usownictwo?

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Uprawnienia widmoJak powszechnie wiadomo z Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. O rybactwie �r�dl�dowym. do uprawnie� SSR nale��W czasie wykonywania czynno�ci s�u�bowych stra�nik Spo�ecznej Stra�y Rybac


 • Lody puszczaj�, a k�usownicy sieci wstawiaj�

  Lody puszczaj�, a k�usownicy sieci wstawiaj�

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W sobot� 5 stycznia oko�o godz. 09,30 w�dkarz b�d�cy nad jeziorem Trzebin zauwa�y� oko�o 100 metr�w od brzegu, wstawion� sie�. O tym fakcie powiadomi� SSR powo�an� przy naszym kole PZW w Cz�opie. Tele


 • SSR- Efekty dzia�a�

  SSR- Efekty dzia�a�

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Z ko�cem roku przyszed� czas na podsumowanie minionego roku. SPRAWOZDANIE Z DZIA�ALNO�CI S S RSpo�eczna Stra� Rybacka O.PZW w Koninie – Ko�o Nr 12


 • Tak u nas �apiemy

  Tak u nas �apiemy

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Tak u nas �apiemy?Rzeka o ka�dej porze roku potrafi nas zaskoczy� przer�nymi niespodziankami p�ywaj�cymi w wodzie. Opr�cz niezliczonej ilo�ci ga��zi poci�tych przez coraz bardzie powszechne bobry, po


 • Wyciek - i dlatego nie ma ryb

  Wyciek - i dlatego nie ma ryb

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

   Wiadomo�� z portalu Krosno24.pl w sprawie zanieczyszczenia rzeki Lubat�wki: Stra�acy zebrali zanieczyszczenia, kt�re wyp�yn�y z kana�u burzowego wprost do Lubat�wki. Najprawdopodobniej by� to w


 • Jak walczymy z trucicielami naszych w�d

  Jak walczymy z trucicielami naszych w�d

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Ju� na samym pocz�tku pragn� zaznaczy�, �e nie podoba mi si� opcja wymuszania pojawiania si� wpis�w na okre�lonych stronach typu "m�j wpis..." Materia� ten przenosz� m.in. z tego powodu do grupy blogi


 • Szarpakowcy z obr�bu ochronnego

  Szarpakowcy z obr�bu ochronnego

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  6 grudnia 2012 r. ok. godz. 19:00, w wyniku wsp�lnej akcji przeprowadzonej przez stra�nik�w Pa�stwowej Stra�y Rybackiej z Posterunku Terenowego w Warszawie oraz przez stra�nik�w ze Spo�ecznej Stra�y R


 • Nagonka na No kill

  Nagonka na No kill

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Na wst�pie musz� wyja�ni� �e nie pomyli�em portali – temat nie b�dzie traktowa� o szczuciu zwierzyny, cho� na pewno cz�� uzna �e ni�ej podpisany to �o�, i to pierwszej klasy. Portal staram si�


 • Studiuj rybactwo - kierunek z tradycjami

  Studiuj rybactwo - kierunek z tradycjami

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Drogi maturzysto, studiuj rybactwo, kierunek z tradycjami, kierunek z przysz�o�ci�, kierunek dla Ciebie! Dlaczego rybactwo i dlaczego u nas? Pow�d pierwszyNieprzerwanie, od 1951 r. kszta�cimy fachowc�


 • K�usole nie odpuszczaj�.

  K�usole nie odpuszczaj�.

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  S� ma�e, bezbronne i masowo mordowane. Je�li tak dalej p�jdzie, znikn� z w�d kr�lowej polskich rzek. Chodzi o sandacze, a dok�adnie o niewymiarowe, niedu�e ryby, kt�re s� od�awiane w okolicach K�py Po


 • Mydelniczka

  Mydelniczka

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Po godzinnym przeczesaniu najbli�szej zatoczki, owiani wschodnimi podmuchami wiatru przemieszczaj�cymi lodowat� mg��, sp�ywamy na spotkanie z redaktorem miesi�cznika „podSkoki”. Celem spot


 • Ko�, jezioro i obornik

  Ko�, jezioro i obornik

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Tym razem co� innego i nie koniecznie dla rozrywki. Spinningujemy bez wi�kszych efekt�w ju� trzeci� godzin�, pogoda nie odpuszcza. Mg�a, przenikliwy wiatr wschodni Z odleg�o�ci kilkudziesi�ciu metr�w


 • Powstrzyma� degradacj� jezior.

  Powstrzyma� degradacj� jezior.

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Obserwuj�c w naszych wodach post�puj�c� degradacj�, przejawiaj�c� si� zanikaniem ro�linno�ci zanurzonej i wynurzonej, pojawianiem si� ro�linno�ci typowo bagiennej, coraz mocniejsze i d�u�sze zakwity


 • �cieki z beki do rzeki

  �cieki z beki do rzeki

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  „�cieki z beki do rzeki”Przy sklepie w Rejowcu zatrzymujemy si� kr�tko po 7.00 w drodze na nasze �owisko. Woda, pieczywo i par�weczki na zgrzanie to prawie standardowe menu na nasze �niada


 • K�usowali pr�dem nad Narwi�

  K�usowali pr�dem nad Narwi�

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  7 listopada 2012 r. ok. godz. 22:00 w miejscowo�ci Dzb�dz (powiat makowski, gmina R�an) patrol Pa�stwowej Stra�y Rybackiej z Posterunku Terenowego w Ostro��ce zatrzyma� na gor�cym uczynku trzech k�u


 • K�usownicza fala

  K�usownicza fala

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W dniu 03.11.2012 roku stra�nicy Spo�ecznej Stra�y Rybackiej PZW Kamienna G�ra ujawnili kolejnego k�usownika pustosz�cego zamkni�ty rejon rzeki Zadrna w Kamiennej G�rze. Stra�nicy w zwi�zku z wieloma


 • Policjanci ratowali w�dkarza

  Policjanci ratowali w�dkarza

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Policjantem jest si� nie tylko na s�u�bie.Policjanci nie tylko �api� bandyt�w ,nios� te� pomoc ofiarom nieszcz�liwych wypadk�w.Pami�ta� o tym policjant z Wydzia�u Kryminalnego z Komisariatu I Polic


 • Rzeka Bug - film promuj�cy ide� z��w i wypu��

  Rzeka Bug - film promuj�cy ide� z��w i wypu��

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Film promuj�cy ide� z��w i wypu��. W filmie wyst�puj�: szczupaki, bolenie, lin, oko�, sum(40kg).Materia� zosta� nakr�cony na rzece Bug oraz jej starorzeczach w latach 2011-2012.No moim odcinku rzeki B


 • Jezioro Lutomskie zatrzymani k�usownicy

  Jezioro Lutomskie zatrzymani k�usownicy

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Od pewnego czasu do policjant�w nap�ywa�y informacje o wzmo�onej aktywno�ci k�usownik�w na jeziorze Lutowskim. Chc�c ukr�ci� t� przest�pcz� dzia�alno�� policjanci ze Zb�szynia oraz Miedzichowa rozpocz


 • K�usownik bez skrupu��w

  K�usownik bez skrupu��w

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W dniu 20.10.2012 roku stra�nicy Spo�ecznej Stra�y Rybackiej PZW Kamienna G�ra przeprowadzili czynno�ci kontrolne maj�ce na celu ujawnienie m�czyzny k�usuj�cego na rzece Zadrna w miejscowo�ci Kamie


 • K�usownicy jak na swoim

  K�usownicy jak na swoim

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Mia�em nadziej� �e m�j pierwszy wpis na blogu b�dzie dotyczy� fajnej wyprawy na rybki ale realia sprawi�y �e jednak nie.Dzi� z samego rana wybra�em si� nad toru�sk� Wis�� na wysoko�ci oczyszczalni z


 • SSRyb. Powiatu Kaliskiego - Sprawozdanie za III kwarta� 2012 r.

  SSRyb. Powiatu Kaliskiego - Sprawozdanie za III kwarta� 2012 r.

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Spo�eczna Stra� Rybacka Powiatu Kaliskiego w 3-kwartale 2012 r przeprowadzi�a 66-kontroli w�d oraz w�dkarzy. Z udzia�em Policji przeprowadzono 23-kontrole. W czasie tych kontroli Policja na�o�y�a 21


 • Kto zatruwa jezioro Karolewo-Czarne?

  Kto zatruwa jezioro Karolewo-Czarne?

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  R�w Karolewski, ten ma�y ciek wodny wyp�ywaj�cy z jeziora Karolewo-Czarne do rzeki Ma�a We�na, po�o�ony jest w gminie Skoki. Jest to jedyny odp�yw z jeziora Karolewo-Czarne. Na nieszcz�cie jezioro or


 • Kradzie� czy celowe dzia�anie PZW - staw w Arkadii bez ryb

  Kradzie� czy celowe dzia�anie PZW - staw w Arkadii bez ryb

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W dniu 05.10.2012 oko�o godziny 11.00 postanowi�em, �e wybior� si� pospinningowa� na stawach w Arkadii, kt�re mieszcz� si� poni�ej Kr�likarni przy ul. Idzikowskiego. Kompleks to pi�� staw�w


 • Jesienna kontrola i k�usownicy z kartami w�dkarskimi

  Jesienna kontrola i k�usownicy z kartami w�dkarskimi

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W dniu 06.10.2012 roku stra�nicy Spo�ecznej Stra�y Rybackiej PZW Kamienna G�ra przeprowadzili kontrol� rejonu zbiornik�w wodnych i rzek powiatu Kamiennog�rskiego. Podczas kontroli zbiornik�w wodnych s


 • Akcja Latarka

  Akcja Latarka

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Spo�eczna Stra� Rybacka PZW Kamienna G�ra od 01 pa�dziernika 2012 roku rozpoczyna ju� po raz kolejny na terenie powiatu Kamiennog�rskiego akcj� pod kryptonimem "Latarka" .Ochron� zostan� obj�te wszyst


 • Z�apani na k�usownictwie

  Z�apani na k�usownictwie

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  CZY MO�NA K�USOWA� BEZKARNIE ?Koniec wakacji. Nad brzegami rzek i zbiornik�w wodnych coraz cz�ciej pojawiaj� si� osobnicy bez skrupu��w - k�usownicy. Wydaje im si�, �e w swojej bezwzgl�dnej pazerno�


 • K�usownik ukarany

  K�usownik ukarany

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  K�USOWNIK SKAZANY W dniu 4maja 2012 r. po blisko dwu godzinnej obserwacji cz�onkowie Spo�ecznej Stra�y Rybackiej powiatu Ko�o uj�li na gor�cym


 • Sieci na Klimk�wce - przest�pcy zatrzymani

  Sieci na Klimk�wce - przest�pcy zatrzymani

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Po brawurowej akcji poprzedzonej kilkutygodniow� obserwacj� 6 wrze�nia b. r. oko�o 1 w nocy na gor�cym uczynku zostali zatrzymani na jeziorze Klimk�wka k�usownicy, mieszka�cy Ro�nowa i Tabaszowej. Str


 • Truciciel z�apany na gor�cym uczynku

  Truciciel z�apany na gor�cym uczynku

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  TYM RAZEM SI� NIE UDA�O, TRUCICIEL Z�APANY NA GOR�CYM UCZYNKUW godzinach porannych od anonimowego w�dkarza otrzymali�my informacj� o zanieczyszczeniu Nysy K�odzkiej poni�ej oczyszczalni �ciek�w w Nysi


 • Poprawka do regulaminu

  Poprawka do regulaminu

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Pro�by, apele, przepisy i wo�anie o roztropno�� - czym jest „REGULAMIN AMATORSKIEGO PO�OWU RYB” oraz nak�adanie sankcji skoro ci�gle mamy do czynienia z ludzk� bezmy�lno�ci�.Jak niepowa�ny


 • K�usownik uj�ty na Nysie �u�yckiej

  K�usownik uj�ty na Nysie �u�yckiej

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W dniu 21.08.12 ok. godz 20.30, Stra�nicy z Grupy Terenowej SSR w Bogatyni podczas patrolu odcinka Nysy �u�yckiej, na jednym ze starorzeczy Nysy w Krzewinie (gm. Bogatynia), zauwa�yli m�czyzn� stoj�creplywr��