menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo


 • Pa�stwowa Stra� Rybacka na Warmii i Mazurach

  Pa�stwowa Stra� Rybacka na Warmii i Mazurach

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W tym artykule, chc� Wam w skucie u�ywaj�c mo�na powiedzie� regu�ek. Przedstawi� wam co to jest PSR i zakres jej dzia�ania. Jak te� podaje kontakty do poszczeg�lnych plac�wek rejonowych PSR w regionie


 • Szarpakowcy na zimowiskach ryb

  Szarpakowcy na zimowiskach ryb

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  P�n� jesieni� ryby zaczynaj� gromadzi� si� w miejscach ich zimowego bytowania, w tzw. „zimowiskach”. Sytuacj� t� wykorzystuj� amatorzy rybiego mi�sa, kt�rzy przy zastosowaniu jednej z naj


 • Kradzie� �odzi

  Kradzie� �odzi

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W nocy z wtorku na �rod�, (19/20 listopad) ok. 4 nad ranem skradziono ��d� w�dkarsk� Crescent 550 – oznakowan� jako POL 11756 z silnikiem Suzuki DF50.Zdarzenie mia�o miejsce na Wi�le �mia�ej, w


 • Sza�e po zarybieniu

  Sza�e po zarybieniu

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Z przykro�ci� stwierdzamy �e zach�anno�� ludzka nie ma granic. Nie dotyczy to oczywi�cie w�dkarzy kt�rzy w�dkuj� zgodnie z Regulaminem PZW oraz Ustaw� o Rybactwie �r�dl�dowym. Jednak trafiaj� si� osob


 • Relacja ze Sprz�tania �wiata 2013

  Relacja ze Sprz�tania �wiata 2013

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W dniu 12-10-2013 odby�a si� kolejna akcja z cyklu SPRZ�TANIE �WIATA . Spotkali�my si� w sobot� przed po�udniem jak zawsze pod MOSTEM SIEKIERKOWSKIM o godzinie 10tej.Cz�c z naszych koleg�w tradyc


 • Fina� zatrucia rzeczki Sucha

  Fina� zatrucia rzeczki Sucha

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Mamy wreszcie pozytywn� wiadomo��. Narzekali�my na opiesza�o�� i nieudolno��naszych organ�w �cigania, a tu wspania�a ich wiadomo��. Niestety jest tozarazem �mieszne �e mamy chore prawo. Pracownik zak�


 • Perspektywa dla jeziora Ro�nowskiego

  Perspektywa dla jeziora Ro�nowskiego

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Witam . Sporo czasu min�o od mojego ostatniego wpisu , ale zbiera�em dane dotycz�ce stanu zarybienia ww. jeziora oraz tego co z nim si� stanie do 2020 roku .Mo�e wpierw o tym co z rybami w jeziorze ,


 • Stop legalnym k�usolom

  Stop legalnym k�usolom

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  WitamZapraszam do poparcia petycji. Ju� czas zako�czy� wy�awianie ryb przez rybak�w na Zalewie Zegrzy�skim.Kole�anki i Koledzy podsy�ajcie i umieszczajcie link do petycji gdzie si� da. Pro�b� kieruj�


 • Skaner na Inie

  Skaner na Inie

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Nowo�� i efekty wsp�lnych dzia�a� PZW i Katedry Hydrobiologii, Ichtiologii i Biotechnologii Rozrodu ZUT w Szczecinie. Tym razem projekt realizowany na naszym terenie przez pracownik�w naukowych ZUT m


 • W�dkarze na jeziorze �wirkowym

  W�dkarze na jeziorze �wirkowym

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W�dkarze na jeziorze �wirkowymJest trzy rodzaje w�dkarzy na tym jeziorze:Pierwsi , to ci co udzielaj� si� w Kole. Uczestnicz� przy sprz�taniu otoczenia jeziora. Jest to najlepsza grupa w�dkarzy. Zale�


 • Ryba w wodzie wygla lepiej niz na talerzu

  Ryba w wodzie wygla lepiej niz na talerzu

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Ryba w wodzie wygl�da znacznie �adniej ni� na talerzu...Lubi� �owi� sandacze. To moja ulubiona ryba.Przed zabraniem ryby warto si� zastanowi� czy aby na pewno jest nam dzi� potrzebna i skonsumujemy j


 • Na rekiny w Polsce

  Na rekiny w Polsce

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  "Na rekiny w Polsce"Rekiny zawita�y do Polski. W mojej okolicy - w Kro�nie. Dowiedzia�em si� o nich z jednego z kro�nie�skich portali - krosno24.pl . Pisa�o tam, �e rekiny je�d�� po ca�ym �wiecie. Cie


 • Dotacja na tarliska Centurii przyznana

  Dotacja na tarliska Centurii przyznana

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Wojew�dzki Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zdecydowa� o przyznaniu nam dotacji na wykonanie zadania pt. "Poprawa warunk�w tarliskowych ryb litofilnych na potoku Centuria".


 • Ska�enie Ba�tyku - bomba chemiczna na dnie morza

  Ska�enie Ba�tyku - bomba chemiczna na dnie morza

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Tym artyku�em chcia�bym uzmys�owi� wszystkim w�dkarzom, jakie Ska�enie Ba�tyku niebezpiecze�stwo kryje si� na dnie naszego morza. �api�c rybki nad polskim morzem, a najcz�ciej w moim przypadku zatoce


 • K�usowa� sieciami w rzece Wi�le

  K�usowa� sieciami w rzece Wi�le

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  14 czerwca 2013 roku, ok. godz. 22:00 stra�nicy Pa�stwowej Stra�y Rybackiej z posterunku terenowego w P�ocku wsp�lnie ze stra�nikami Spo�ecznej Stra�y Rybackiej z Wyszogrodu zatrzymali na gor�cym uczy


 • Kontrole w�d Powiatu Luba�skiego

  Kontrole w�d Powiatu Luba�skiego

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W ostatnich dniach na terenie powiatu Luba�skiego zosta�y przeprowadzone kontrole w�d przez Spo�eczn� Stra� Ryback� we wsp�pracy z Komend� Powiatow� Policji w Lubaniu. W trakcie kontroli stwierdzono


 • Apel o ratunek dla Je�. Ro�nowskiego

  Apel o ratunek dla Je�. Ro�nowskiego

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Witam . Wracam do mojego poprzedniego wpisu i do sprawy , kt�ra mnie bulwersuje. Ot� , je�. Roznowskie i Cz�uchowskie do tej pory znane by�o jako jeziora przyjazne ekologii i ludzom tam odpoczywajacy


 • K�usownik na jez.przybiernowskim

  K�usownik na jez.przybiernowskim

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo


 • Zatrzymali k�usownik�w

  Zatrzymali k�usownik�w

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo


 • Nowy Komendant SSR pow. Goleni�w

  Nowy Komendant SSR pow. Goleni�w

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo


 • Turek trafiony i zatopiony na Rybacz�wce

  Turek trafiony i zatopiony na Rybacz�wce

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Przymkn�� oko?                                                    &nbs


 • Niekompetencja czy g�upota - a ryb szkoda

  Niekompetencja czy g�upota - a ryb szkoda

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Czytaj�c strony internetowe jednego z lokalnych k� w�dkarskich nale��cych do PZW czytamy "W dniu 10.05.2013r w godz. 9.00-10.00 zosta�y przywiezione i wpuszczone ryby karp kroczek w ilo�ci 300 kg, o


 • Nowy sprz�t dla SSR w Okr�gu Szczecin

  Nowy sprz�t dla SSR w Okr�gu Szczecin

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W dniu 16.05.2013 odby�o si� przekazanie w u�ytkowanie sprz�tu zakupionego z unijnych �rodk�w pozyskanych przez Lokaln� Grup� Ryback� „LGR Sieja” do walki z k�usownictwem dla Spo�ecznej St


 • Zn�w truj� w stoczni rzecznej P�ock

  Zn�w truj� w stoczni rzecznej P�ock

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W Stoczni Rzecznej w P�ocku ( dzielnica Radziwie ) , zn�w kto� truje ryby . W niedziel� 5 maja dosta�em telefon , �e przy brzegach jest sporo martwych ryb . Uda�em si� wi�c na miejsce i zrobi�em spor


 • K�usownicy uj�ci nad Wkr�

  K�usownicy uj�ci nad Wkr�

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  18 kwietnia 2013 r. ok. godziny 20:30 w miejscowo�ci Dziektarzewo (powiat p�o�ski) patrol Pa�stwowej Stra�y Rybackiej z posterunku w Ciechanowie zatrzyma� na gor�cym uczynku trzech m�czyzn, kt�rzy do


 • K�usownicy nie �pi�

  K�usownicy nie �pi�

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Pozornie "bezpieczne" zbiorniki.          Wydawa�oby si�, �e nasze stawy "Spa�ek" i "Dewizowiec" s� bezpieczne i nie ma dla nich zagro�enia od k�usownik�w. Niestety ostatnie d


 • Problemy z k�usownikiem

  Problemy z k�usownikiem

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Witam chcia�bym przedstawi� problem jaki mnie spotyka od ponad 4 lat,mianowicie mam na my�li najwi�kszego szkodnika polskich w�d kt�remu nawet najlepsi k�usownicy do pi�t nie dorastaj�,a jest nim oczy


 • Kradzie� i zanieczyszczenie wody

  Kradzie� i zanieczyszczenie wody

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Na co dzie� spotykamy si� ze �ladami jakie pozostawiaj� nad wod� z�odzieje, czyli k�usownicy. Najgorsi i najbardziej znienawidzeni przez w�dkarzy s� ,,K�usownicy elektrycy”. 


 • �wiate�ko w tunelu - w sprawie zatrucia rzeczki Sucha

  �wiate�ko w tunelu - w sprawie zatrucia rzeczki Sucha

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Zatrucie Suchej - ci�g dalszyPo grudniowym zanieczyszczeniu rzeki Suchej, w wyniku kt�rego doszlo do masowego �ni�cia ryb, spraw� przej�a Prokuratura Rejonowa w Strzelacach Opolskich. W toku przeprow


 • Sprz�tamy wok� jezior i rzek.

  Sprz�tamy wok� jezior i rzek.

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W dniu 05 maja br. odb�dzie si� akcja proekologiczna  „Sprz�tamy wok� naszych jezior i rzek”. G��wnym celem akcji jest organizacja przedsi�wzi�cia, s�u��cego ochronie w�d i


 • Biotechnologia w s�u�bie w�dkarzom

  Biotechnologia w s�u�bie w�dkarzom

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Wreszcie mimo bezsensownych i niezrozumia�ych dla nas protest�w i apeli przeciwko GMO, uda�o si� dopi�� �swego. Prezydent Bronis�aw Komorowski podpisa� pod koniec zesz�ego roku ustaw� o nasiennictwie.


 • Fauna wodna - raki

  Fauna wodna - raki

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  [p]Raki s� skorupiakami o grubym pancerzu pokrywaj�cym ca�e cia�o i stanowi�cym rodzaj zewn�trznego szkieletu. W Polsce �yj� trzy gatunki tych zwierz�t: rak szlachetny, osi�gaj�cy ponad 20 centymetr�w


 • Ryby najcz�ciej mylone - Piekielnica

  Ryby najcz�ciej mylone - Piekielnica

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Pozwol� sobie przedstawi� dosy� rzadk� a zarazem cz�sto mylon� ryb� kt�r� jest Piekielnica . Ryba ta na terenach Polski jest pod ca�kowit� ochron� i w rejonach wyst�powania dosy� cz�sto mylona jest


 • Od�owy pstr�ga w Potoku Mi�oszowskim

  Od�owy pstr�ga w Potoku Mi�oszowskim

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W �rod� w str


 • Petycja dotycz�ca melioracji odcinka rzeki B�br

  Petycja dotycz�ca melioracji odcinka rzeki B�br

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Witam serdecznie Zwracam si� pro�b� o poparcie i podpisanie petycji w sprawie wstrzymania prac melioracyjnych na rzece B�br. Z g�ry dzi�kujemy. Igor Glinda KO�O PZW Grodzkie.Kolejna rzeka z naszego r


 • Wi�lany k�usownik

  Wi�lany k�usownik

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  12 marca 2013 r., oko�o godziny 9:00, w okolicach miejscowo�ci Wykowo, powiat p�ocki, stra�nicy Pa�stwowej Stra�y Rybackiej z posterunku terenowego w P�ocku zatrzymali na gor�cym uczynku m�czyzn� dok


 • Szkolenie SSR Powiatu Luba�skiego

  Szkolenie SSR Powiatu Luba�skiego

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W dniu 10.03.2013 r. w siedzibie ko�a PZW Luba� Miasto odby�o si� szkolenie stra�nik�w SSR Luba� przeprowadzone przez funkcjonariuszy Pa�stwowej Stra�y Rybackiej z Jeleniej G�ry. W trakcie szkolenia o


 • Kuku�cze jajo

  Kuku�cze jajo

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Monitoruj�c aktualne wpisy koleg�w dostrzegaj�cych istniej�cy od dawna problem zanieczyszczania teren�w i obiekt�w naszego zainteresowania widz�, �e urasta to niejednokrotnie do walki z wiatrakami. Ni


 • Metoda kalecz�ca na zimowisku

  Metoda kalecz�ca na zimowisku

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  14 lutego 2013 r. stra�nicy Pa�stwowej Stra�y Rybackiej z posterunku w P�ocku zatrzymali na gor�cym uczynku trzech m�czyzn, kt�rzy w Wi�le, w okolicy �luzy stoczni rzecznej w P�ocku, po�awiali ryby z


 • Dlaczego nie ratujemy naszych rybek i rzek

  Dlaczego nie ratujemy naszych rybek i rzek

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  [p] Tak pokr�tce...Czy nie dziwi Was fakt taki �e kiedy do wody by�y zrzucane ogromne ilo�ci �ciek�w miejskich to w tych miejscach by�o mo�na spotka� ogromne rzesze powiedzmy to delikatnie W�dkarzy,jareplywr��