menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo


 • Wiadomo�� z Okr�gu Sieradz

  Wiadomo�� z Okr�gu Sieradz

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Okresowy zakaz spinningowania za tam� zb. Jeziorsko - "mi�siarzom" m�wimy NIEW odpowiedzi na liczne apele Stra�y Rybackiej oraz wielu w�dkarz


 • Zanieczyszczone jezioro cz.III- dlaczego dekalcyfikacja tak �mierdzi

  Zanieczyszczone jezioro cz.III- dlaczego dekalcyfikacja tak �mierdzi

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Zanieczyszczone jezioro cz.III - dlaczego dekalcyfikacja tak �mierdzi?Min�� ponad miesi�c od zg�oszenia sprawy zanieczyszczania jeziora. W zwi�zku z brakiem odpowiedzi na efekty sprawdzenia pozosta�y


 • SSRyb. Kalisz . Podsumowanie za 2014 r.

  SSRyb. Kalisz . Podsumowanie za 2014 r.

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Rok 2014 zako�czyli�my nie najgorszym wynikiem. Przy stanie osobowym 41 cz�onk�w i powierzchni chronionej wody 370 ha przeprowadzili�my 241 kontroli w�d i w�dkarzy. Z udzia�em PSR by�a tyl


 • SSRyb. Powiatu Kaliskiego - IV kwarta� 2014 r.

  SSRyb. Powiatu Kaliskiego - IV kwarta� 2014 r.

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Nadszed� czas �eby poda� wyniki dzia�alno�ci Naszej SSRyb. w IV kw. 2014 r. Ilo�� cz�onk�w - 41. Powierzchnia chronionych w�d to 370 ha. Przeprowadzono 62- kontrole w�d oraz w�dkarzy, w tym 19 kontro


 • Akcja wypu�ci� karpia-opinie

  Akcja wypu�ci� karpia-opinie

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Wigilijna akcja wypu�ci� karpia.Dla mnie to akurat �wietna akcja,pozwala na uratowanie jednego na ile� tam tysi�cy karpi,niech przynajmniej jaki� odsetek procenta karpi odzyska wolno��.A co do r�nych


 • Zwierzaki, czy zwierz�ta, a mo�e….?

  Zwierzaki, czy zwierz�ta, a mo�e….?

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Zwierzaki, czy zwierz�ta, a mo�e….?Wczoraj wybrali�my si� na w�dkowanie nad jezioro Pami�tkowo. Pogoda przekropna, a woda dla spinningu z brzegu wymagaj�ca. Troch� pomost�w, najcz�ciej zrujnowa


 • Zanieczyszczone jezioro cz.II - pomaga Teleskop, TVP Pozna�

  Zanieczyszczone jezioro cz.II - pomaga Teleskop, TVP Pozna�

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W�dkarski plan na sobot� jest prosty. W osiedlowym sklepiku wykupujemy pozwolenie na jezioro Swarz�dzkie i ruszamy na rozpoznanie wody ze spinningiem. Pogoda niepewna, ale jezioro pod samym nosem, wi�


 • Zanieczyszczone jezioro

  Zanieczyszczone jezioro

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Tak truj� nasz� wod�!Nie tak dawno, gdy� jesieni� 2012 roku, opisywali�my spraw� zanieczyszczenia pi�knego jeziora, po�o�onego w Wielkopolsce opodal Puszczy Zielonka, kt�re nasze ko�o w�dkarskie dzier


 • Plaga �mieci -sprz�tanie J.Budzieszewskiego

  Plaga �mieci -sprz�tanie J.Budzieszewskiego

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Korzystaj�c z  niew�tpliwie sprzyjaj�cej pogody Zarz�d Ko�a „Oko�” w Goleniowie zorganizowa� 10 pa�dziernika br.&nb


 • SSRyb. Powiatu Kaliskiego - III kwarta� 2014 r.

  SSRyb. Powiatu Kaliskiego - III kwarta� 2014 r.

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W trzecim kwartale 2014 r. SSRyb. Powiatu Kaliskiego licz�ca 40-cz�onk�w przeprowadzi�a 70 - kontroli w�dkarzy oraz w�d. 24 kontrole przeprowadzono w godzinach nocnych. W kilku kontrolach wspomagali


 • Wycinka drzew w Sochaczewie - degradacja terenu zalewu Boryszew

  Wycinka drzew w Sochaczewie - degradacja terenu zalewu Boryszew

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Do napisania kilku s��w na ten temat zmotywowa�o mnie to co zobaczy�em w dniu 26.09.2013 na terenie zalewu Boryszew w Sochaczewie.


 • K�usownik z Micha�owa

  K�usownik z Micha�owa

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  1 wrze�nia 2014 roku stra�nicy z Posterunku Terenowego Pa�stwowej Stra�y Rybackiej w Pu�tusku zatrzymali na gor�cym uczynku m�czyzn�, kt�ry dokonywa� nielegalnego od�owu sieciowego ryb na starorzeczu


 • K�usownictwo sieciowe na Narwi

  K�usownictwo sieciowe na Narwi

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  12 sierpnia 2014 r., oko�o godziny 21:00, patrol Pa�stwowej Stra�y Rybackiej z Posterunku Terenowego w Pu�tusku zatrzyma� na gor�cym uczynku dw�ch m�czyzn dokonuj�cych nielegalnego od�owu sieciowego


 • B�d� strzela� do Kormoran�w

  B�d� strzela� do Kormoran�w

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  B�d� strzela� do Kormoran�wDzi� przegl�daj�c pras�. A dok�adniej Gazet� Olszty�sk� z 04.08.2014, na str 5, znalaz�em artyku� traktuj�cy kormorany i ryby "Zabijaj� za du�o ryb, wi�c trzeba zmniejszy� i


 • W�dkarz barbarzy�ca

  W�dkarz barbarzy�ca

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Wczo


 • K�usowali pr�dem w Bugu

  K�usowali pr�dem w Bugu

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  7 lipca 2014 roku, ok. godz. 1:40, stra�nicy z siedleckiego posterunku terenowego Pa�stwowej Stra�y Rybackiej zatrzymali na gor�cym uczynku dw�ch m�czyzn, kt�rzy dokonywali nielegalnego po�owu ryb pr


 • Od��w kontrolny Karolewo Czarne

  Od��w kontrolny Karolewo Czarne

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Maj�c na uwadze w�a�ciw� gospodark� ryback� oraz wychodz�c naprzeciw Uchwale Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Ko�a za rok 2013 w dniach 13 i 14 maja przeprowadzony zosta� od��w kontrolny n


 • W�dkarze, czy ba�aganiarze?

  W�dkarze, czy ba�aganiarze?

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W dniu dzisiejszym 17.06.2014 r. rano po zmianie nocnej, wybra�em si� na ryby na jezioro �wirkowe.Pe�en optymizmu i zadowolony z wolnego czasu, postanowi�em uda� si� na grobl� miedzy jeziorem a rzek


 • Nadbu�a�scy k�usownicy

  Nadbu�a�scy k�usownicy

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  8 czerwca 2014 roku, dzi�ki informacji otrzymanej od w�dkarza, patrol Pa�stwowej Stra�y Rybackiej z Posterunku Terenowego w Ma�kini G�rnej zatrzyma� na gor�cym uczynku trzech m�czyzn dokonuj�cych nie


 • Akcje na tarliskach

  Akcje na tarliskach

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Uaktywnili si� k�usownicy od�awiaj�cy ryby w czasie wiosennego tar�a. Na szcz�cie przybywa os�b, kt�re pomagaj� s�u�bom skutecznie chroni� naturalne tarliska i informuj� nas o potrzebie interwencji.


 • K�usownicy z Bra�szczyka uj�ci przez wsp�lny patrol PSR i Policji

  K�usownicy z Bra�szczyka uj�ci przez wsp�lny patrol PSR i Policji

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  13 kwietnia 2014 roku, dzi�ki informacji od w�dkarza, zatrzymano cztery osoby, kt�re dokonywa�y nielegalnego od�owu sieciowego ryb na starorzeczu rzeki Bug w miejscowo�ci Bra�szczyk, powiat wyszkowski


 • Nadchodzi Nowa Era.Okr�g PZW Szczecin

  Nadchodzi Nowa Era.Okr�g PZW Szczecin

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Zgodnie z zapowiedziami zosta� zrealizowany kolejny projekt wykorzystania Funduszy Unijnych. Okr�g PZW w szczecinie wsp�lnie z Lokalna Grup� Ryback� SIEJA zrealizowa� projekt doposa�enia SSR w tym SSR


 • Jezioro Jeziorak - czy dzier�awca sam k�usuje?

  Jezioro Jeziorak - czy dzier�awca sam k�usuje?

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Niedawno trafi�em na bardzo ciekawy artyku� w lokalnej prasie. Wyja�nia to problem braku ryb w naszych jeziorach. Zapraszam do lekturyhttp://www.kurier-ilawski.pl/czytaj/Zakaz-lowienia-podczas-tarla-N


 • Wielkanocna kontrola w�d

  Wielkanocna kontrola w�d

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W dniu dzisiejszym stra�nicy Spo�ecznej Stra�y Rybackiej Powiatu Luba� przeprowadzili kontrol� w�d  w obwodzie rybackim rzeki Kwisa nr 2 dokonuj�c pieszo patrolu oko�o 8 km odcinka rzeki Kwisa or


 • SSRyb. Powiatu Kaliskiego - I kwarta� 2014

  SSRyb. Powiatu Kaliskiego - I kwarta� 2014

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W pierwszym kwartale 2014 r SSRyb naszego powiatu licz�ca 39 cz�onk�w przeprowadzi�a 46 kontroli w�dkarzy , w tym 9 kontroli nocnych. Powierzchnia w�d na kt�rej dzia�amy to 370 ha. Skontrolowano ��


 • Sprz�tanie �owiska Odra - Kamienie Szczecin 05.04.2014

  Sprz�tanie �owiska Odra - Kamienie Szczecin 05.04.2014

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W dniu 05. 04. 2014 Kolo Big-Fish , wsp�lnie z Zarz�dem Okr�gu PZW w Szczecinie kt�ry reprezentowa� osobi�cie Prezes ZO  kol. Emilian Pilch zorganizowa�o sprzatanie lowiska Odra/Kamienie.  O


 • Troch� o �mieciach i mi�ych s��wkach

  Troch� o �mieciach i mi�ych s��wkach

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Na pocz�tek o tym pierwszym: Bardzo chcia�bym zwr�ci� uwag� na problem dotycz�cy �amania j�zyka polskiego, a dok�adniej-"obra�ania go". My�l� �e niejednokrotnie by�o wam dane us�ysze� wulgaryzmy nad


 • Kolejna kontrola w�d

  Kolejna kontrola w�d

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W dniu dzisiejszym stra�nicy Spo�ecznej Stra�y Rybackiej Powiatu Luba� przeprowadzili kontrol� w�d  powiatu wsp�lnie z Pa�stwow� Stra�� Ryback� z Jeleniej G�ry. ��cznie


 • Przygotowanie materia�u na tarliska

  Przygotowanie materia�u na tarliska

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Wiosna zbli�a si� wielkimi krokami , wida� to wsz�dzie. My tradycyjnie jak co roku by pom�c naszym rybkom w mi�osnych igraszkach , przygotowujemy im gniazdka mi�o�ci. Dzisiaj na terenie le�nictwa ,,Sk


 • Zanim zaczniesz wymaga�

  Zanim zaczniesz wymaga�

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Wymagania, pobo�ne �yczenia a mo�e obowi�zek ka�dego z nas? Te i wiele innych hase� przemija na co dzie� ka�dego dnia z tym, �e nie ka�dy je uto�samia wzgl�dem siebie samego.Zasiadaj�c do refleksji, p


 • Szkolenie i pierwszy tegoroczny patrol SSR

  Szkolenie i pierwszy tegoroczny patrol SSR

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W niedziel� 16.03.2014 o godz. 9/00 nasi stra�nicy i kandydaci  na SSR odbyli szkolenie. Od samego rana panowa� na dworze potworny zi�b i bez przerwy wia�o i la�, la� deszcz.


 • Drogie w�dkowanie

  Drogie w�dkowanie

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Poniewa� aura sprzyja w�dkarskim wyprawom , zaczyna si� pracowity sezon dla Spo�ecznej Stra�y Rybackiej. Cz�ste patrole , zw�aszcza w najmniej spodziewanych miejscach przynosz� pierwsze rezultaty. Nie


 • Prace spo�eczne 2014

  Prace spo�eczne 2014

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  OG�OSZENIE ZARZ�D STOWARZYSZENIA W�DKARSKIEGO SANDACZ MA�A WIE� INFORMUJE,I� W DNIU 08.02.2014 (SOBOTA) ODB�D� SI� PRACE ZWI�ZANE Z UMACNIANIEM BRZEGU STAWU NR.2.   W ZWI�ZKU Z POW


 • Samo��wki

  Samo��wki

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Pomimo �e lody pokry�y stawy i jeziora k�usownicy nadal prowadz� swoje dzie�o. Spo�eczna Stra� Rybacka Ko�a nr. 4 z Kwidzyna wyjecha�a w dniu dzisiejszym na kontrol� akwen�w wodnych nale��cych do Ko�a


 • Zimowe Sprz�tanie Chorzewy 2014

  Zimowe Sprz�tanie Chorzewy 2014

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W dniu 11 stycznia 2014 roku Zarz�d PZW Ko�a „Lin”zorganizowa� sprz�tanie zbiornik�w w Chorzewie, korzysta


 • SSRyb. Kalisz – podsumowanie roku 2013

  SSRyb. Kalisz – podsumowanie roku 2013

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Og�lnie rzecz bior�c rok 2013 by� do�� pracowity. Przy 40 osobowej za�odze SSR. og�lne wyniki s� zadowalaj�ce. Na wodach o powierzchni 370 ha przeprowadzono ��cznie 150 kontroli . Z udzia�em PSRy


 • SSRyb Kalisz - IV kw. 2013r

  SSRyb Kalisz - IV kw. 2013r

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W IV kwartale Spo�eczna Stra� Rybacka Powiatu Kaliskiego licz�ca 40 os�b przeprowadzi�a 56 kontroli w�d o pow. 370 ha.W tym przeprowadzono 17-kontroli nocnych. Z PSRyb. oraz z Policj� przeprowadzono


 • Zasada Z��w i wypu��

  Zasada Z��w i wypu��

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Zasada catch and release czyli z��w i wypu�� staje si� coraz bardziej popularna w naszym kraju. Jednak wci�� nie jest tak popularna jak w innych krajach, takich jak cho�by Wielka Brytania, Szwecja, No


 • Tragiczny los �wi�tecznego karpia

  Tragiczny los �wi�tecznego karpia

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Szybkimi krokami zbli�a si� czas �wi�t. Czas rado�ci i pokoju. Pozosta�y ju� tylko dwa dni. Zanim jednak zasi�dziemy w gronie najbli�szych do �wi�tecznej wieczerzy obok nieocenionych warto�ci wyp�ywaj


 • Komu zg�osi�, kogo zawiadomi�

  Komu zg�osi�, kogo zawiadomi�

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Artyku� zosta� skopiowany z magazynu ,,NASZE WODY,, wydawanego w Okr�gu Toru�. Autorem opracowania jest Marek Pawlik. ,,Bywa, �e jeste�my bezradni wobec spraw, które nas zaskakuj�, bulwersuj�replywr��