menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo


 • K�usownictwo rybackie i �owieckie

  K�usownictwo rybackie i �owieckie

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Cz�sto k�usownicy rybaccy zajmuj� si� r�wnie� nielegalnym pozyskiwaniem zwierzyny �ownej.3 listopada 2015 roku stra�nicy Pa�stwowej Stra�y Rybackiej z p�ockiego posterunku zatrzymali m�czyzn�, k


 • Zatrucie rzeki Warty

  Zatrucie rzeki Warty

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Co na to ichtiolodzy z g��wnego zarz�du  PZW  Pozna� Znanieckiego 9. Jakie jest ich stanowisko w tym kierunku jak i samego zarz�du.Czy ko�a otrzyma�y jaki� informator czy informacje z z


 • Co ja b�d� teraz robi� ?

  Co ja b�d� teraz robi� ?

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Chodz� na spacery tu i tam , parki, skwery, ulice og�lnie wsz�dzie gdzie nogi po nios�. Nadstawiam uszu jak si� da gdy tylko widz� jak koledzy w�dkarze rozmawiaj� ze sob�, a tematem na j�zykach t


 • Warta Pozna� Zatrucie

  Warta Pozna� Zatrucie

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W mediach mowa o zatruciu rz. Warty lecz nie m�wi si� kto to zrobi�. Wina jest przypisana jakiej� firmie lecz ja jestem innego zdania. Winien jest tylko cz�owiek ( B....an)  bez rozumu. Kiedy b�d


 • Warta- w g�r� rzeki

  Warta- w g�r� rzeki

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  To, co si� sta�o na naszej rzece Warcie- wiadomo wszystkim. Praktycznie zosta� wy��czony z w�dkowania pot�ny odcinek rzeki od centrum Poznania do samych Obornik. Najbli�ej Poznania zosta� nam odcinek


 • Kotwica

  Kotwica

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Pojecha�em wczoraj na ryby. Niby nic nadzwyczajnego,a jednak...nie!�owi�em na feederka,jak zwykle na tym zbiorniku. O Zalew pilchowicki chodzi. Troch� zimno,nieprzyjemny wietrzyk. Bra� �adnych. W�dkar


 • Masakra na Warcie

  Masakra na Warcie

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  To co sta�o si� kilka dni temu (zesz�a sobota) na rzece Warcie jest przera�aj�ce......Mianowicie na odcinku od Poznania dok�adniej od mostu Lecha a� do Obornik pojawi�y si� setki �ni�tych ryb....W�r�d


 • SSRyb -Grupa Terenowa Kalisz-Miasto - trzeci kwarta� 2015 r.

  SSRyb -Grupa Terenowa Kalisz-Miasto - trzeci kwarta� 2015 r.

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W trzecim kwartale 2015 r. nasza grupa licz�ca 13-cz�onk�w przeprowadzi�a 20 kontroli w�d oraz w�dkarzy - w tym 8-nocnych. Powierzchnia w�d obj�tych kontrol� to 370 ha. Z Pa�stwow� Stra�� Ryback� prze


 • Oczyszczanie rzek czyli destrukcyjna regulacja

  Oczyszczanie rzek czyli destrukcyjna regulacja

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Wst�p


 • Chcie� to m�c-nie za�miecajmy �owisk!

  Chcie� to m�c-nie za�miecajmy �owisk!

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Zawsze kierowa�em si� dewiz�, �e porz�dki nale�y zaczyna� od siebie. Ka�dego roku od wieeeelu lat za�atwiam kilka mniejszych lub wi�kszych spraw zwi�zanych z patologiami nad wod�. Pisz�


 • Stop sieciom na szlaku Dajny

  Stop sieciom na szlaku Dajny

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Kiedy� ryby by�o tu pe�no. W�gorze �apa�o si� na zwyk�y kij. Ja sam wyci�gn��em trzy sandacze po 8,5 kg. Dzi� mo�e czasem we�mie leszcz… zosta�a tylko drobnica. Za to sieci stawiaj� kilometrami,


 • K�usownik chcia� wr�czy� �ap�wk� stra�nikom

  K�usownik chcia� wr�czy� �ap�wk� stra�nikom

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  1 wrze�nia 2015 roku, o godzinie 19:10 stra�nicy z warszawskiego posterunku Pa�stwowej Stra�y Rybackiej zatrzymali na gor�cym uczynku dw�ch m�czyzn, kt�rzy po�awiali ryby na rzece Narew w o


 • Karmienie, dokarmiania, a przekarmianie

  Karmienie, dokarmiania, a przekarmianie

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Witam serdcznie.Kiedy wybieramy si� na spacer, wypoczynek w dzie� wolny od pracy cz�sto ogl�damy przykre dzia�ania spacerowicz�w nad wodami obj�tymi opiek� k� PZW. Niekiedy jest to dzia�anie automaty


 • Grupa Terenowa SSRyb. Kalisz-Miasto II kw. 2015 r.

  Grupa Terenowa SSRyb. Kalisz-Miasto II kw. 2015 r.

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Przedstawiam kr�tkie sprawozdanie z dzia�alno�ci tej Grupy. Liczba cz�onk�w - 13 . Przeprowadzono 10 kontroli w tym 5-nocnych. Z PSRyb. przeprowadzono 5 kontroli. W jednym przypadku by�a konieczna int


 • Spo�eczna Stra� Rybacka w Powiecie �ni�skim

  Spo�eczna Stra� Rybacka w Powiecie �ni�skim

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Starosta �ni�ski, Rada Powiatu i Okr�g Polskiego Zwi�zku W�dkarskiego w Bydgoszczy planuj� utworzy� Spo�eczn� Stra� Ryback�. Biuro okr�gu prosi Ko�o nr 71 PZW w Barcinie, Ko�o nr 104 PZW w �abiszynie


 • Czyn spo�eczny zb. Kolasa - pi�tek 31.07 godz. 17.00

  Czyn spo�eczny zb. Kolasa - pi�tek 31.07 godz. 17.00

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Zarz�d Ko�a PZW Bole� Sieradz informuje wszystkich w�dkarzy Ko�a i� w dniu 31.07 (pi�tek) od godziny 17.00 b�d� prowadzone prace oczyszczania zbiornika (usuwanie ro�linno�ci wodnej). Zapraszamy w


 • �mieci, �mieci, �mieci - wsz�dzie �mieci. Ratujmy nasze zbiorniki!

  �mieci, �mieci, �mieci - wsz�dzie �mieci. Ratujmy nasze zbiorniki!

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Wybra�em si� wczoraj zobaczy� nad wod�, trafi�em nad zbiornik wodny Gzel w Rybniku (nr 613). �eby mi�o sp�dzi� czas przeszed�em si� brzegiem le�nym - od strony parkingu naprzeciw o�rodka Kotwica. 


 • Z w�dk� na...ptaki - uwaga na woblery!

  Z w�dk� na...ptaki - uwaga na woblery!

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Ten wpis ma charakter edukacyjny a jednocze�nie jest apelem do wszystkich w�dkarzy kochaj�cych przyrod� a szczeg�lnie ptaki (poza rybami rzecz jasna). Wiem, �e sympatia do wodnych ptak�w poluj�cych na


 • PZW Radom - opinia

  PZW Radom - opinia

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  witam jestem tu pierwszy raz wiec z g�ry przepraszam za b��dy a wiec moje opowiadanie zaczynam od tego iz jestem ,,m�odym,,wedkarzem niedawno wyrobi�em karte wedkarska ,wczesniej jezdzi�em z kumplami


 • Nowa strona internetowa Pa�stwowej Stra�y Rybackiej we Wroc�awiu

  Nowa strona internetowa Pa�stwowej Stra�y Rybackiej we Wroc�awiu

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Witam serdecznie, od kilku lat zajmuje si� prowadzeniem stron internetowych. Prowadz�c strony dla w�dkarzy i nie tylko, wiem czego oczekuj� czytelnicy. Dlatego zawsze staram si� pisa� na tematy aktual


 • Dwie spokojne kontrole naszych powiatowych w�d

  Dwie spokojne kontrole naszych powiatowych w�d

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Witam serdecznie, w niedziele i poniedzia�ek (tj. 26 i 27.04.2015r) odby�y si� kontrole SSR na wodach naszego powiatu. Skontrolowali�my przez dwa dni ponad 50 w�dkuj�cych, co do kt�rych nie mieli�my �


 • Zarybianie szczupakiem jeziora G�rzno 2015

  Zarybianie szczupakiem jeziora G�rzno 2015

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W dniu 3 maja zarybiali�my szczupakiem nasze jezioro G�rzno.Chcia�bym podzi�kowa� kolegom w�dkarzom za pomoc i po�wi�cenie si� przy zarybianiu.Jezioro zosta�o zarybione szczupakiem letnim. &


 • Wsp�lna kontrola z Pa�stwow� Stra�� Ryback�

  Wsp�lna kontrola z Pa�stwow� Stra�� Ryback�

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo


 • Wsp�lna kontrola na zalewie w Mietkowie i rzece Bystrzycy

  Wsp�lna kontrola na zalewie w Mietkowie i rzece Bystrzycy

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo


 • Strona internetowa SSR

  Strona internetowa SSR

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Witam serdecznie na nowej stronie internetowej utworzonej dla stra�nik�w SSR i w�dkarzy chc�cych zapoznawa� si� aktualizowanymi przepisami Ustawy o Rybactwie �r�dl�dowym, Rozporz�dzeniami Ministra Rol


 • SSRyb-Grupa Terenowa Kalisz-Miasto I kwarta� 2015 r.

  SSRyb-Grupa Terenowa Kalisz-Miasto I kwarta� 2015 r.

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Poniewa� nast�pi�y pewne zmiany organizacyjne podaj� wyniki dzia�alno�ci tylko jednej grupy. Grupa Terenowa Kalisz-Miasto w I kwartale 2015 liczy�a 13-cz�onk�w . Powierzchnia chronionych w�d to 370


 • Niszczenie rzeki Czarna

  Niszczenie rzeki Czarna

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Rzeka czarna potocznie nazywana Strug� jest ma�ym potokiem. Od kilkunastu lat by�a bardzo zaro�ni�tym akwenem w kt�rej wyst�powa�a du�a ilo�� ryb, kt�re schodzi�y do niej z Kana�u �era�skiego. Niestet


 • Stra�nicy udaremnili pr�b� samob�jcz�

  Stra�nicy udaremnili pr�b� samob�jcz�

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  11 kwietnia 2015 roku stra�nicy Pa�stwowej Stra�y Rybackiej z Posterunku Terenowego Warszawa kontrolowali �odzi� patrolow� rejon Kana�u �era�skiego. Ok. godziny 10:10 stra�nicy zaobserwowali na mo�cie


 • Ochrona wiosennych tarlisk

  Ochrona wiosennych tarlisk

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  8 kwietnia 2015 roku ok. godz. 20:00 wsp�lny patrol Pa�stwowej Stra�y Rybackiej z Posterunku Terenowego P�ock oraz Spo�ecznej Stra�y Rybackiej powiatu gostyni�skiego w okolicy miejscowo�ci Budy Lucie�


 • Sprz�tanie rzeki Raduni

  Sprz�tanie rzeki Raduni

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Portal internetowy Pomorski Przewodnik W�dkarski wraz z Urz�dem Gminy �ukowo informuj� i zapraszaj� wszystkich ch�tnych nie tylko w�dkarzy na sprz�tanie brzeg�w rzeki Raduni. Kt�re odb�dzie si� 19.04.


 • Szkolenie Stra�nik�w Spo�ecznej Stra�y Rybackiej Powiatu Dzier�oniowskiego 2015

  Szkolenie Stra�nik�w Spo�ecznej Stra�y Rybackiej Powiatu Dzier�oniowskiego 2015

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Nasze Stowarzyszenie w dniu 29 marca 2015 r. go�ci�o stra�nik�w Spo�ecznej Stra�y Rybackiej Powiatu Dzier�oniowskiego. Celem dorocznego szkolenia by�o om�wienie przepis�w Ustawy o Rybactwie �r�dl�dow


 • SSR sprz�ta

  SSR sprz�ta

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo


 • Wsp�lna akcja na tarle

  Wsp�lna akcja na tarle

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Zatrzymaniem trzech k�usownik�w zako�czy�a si� akcja przeprowadzona przez stra�nik�w Pa�stwowej Stra�y Rybackiej z Posterunku Terenowego P�ock we wsp�pracy ze stra�nikami z Posterunku Pa�stwowej Stra


 • Wsp�praca PSR z policj�

  Wsp�praca PSR z policj�

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Wsp�praca stra�nik�w z pu�tuskiego posterunku Pa�stwowej Stra�y Rybackiej z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Pu�tusku uk�ada si� wzorowo. Policjanci uczestnicz� wsp�lnie ze stra�nikami w a


 • Stra�nicy udzielili pierwszej pomocy

  Stra�nicy udzielili pierwszej pomocy

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  13 lutego 2015 roku, ok. godziny 12:40, stra�nicy z posterunku terenowego Pa�stwowej Stra�y Rybackiej w P�ocku, podczas patrolowania rzeki Wis�y w okolicy miejscowo�ci Liszyno (gmina S�upno, powiat p�


 • Rzeka Krzesz�wka (�mietnisko) - PZW Krak�w

  Rzeka Krzesz�wka (�mietnisko) - PZW Krak�w

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Witam wszystkich koleg�w w�dkarzy z PZW Krak�w - albowiem do was chcia�bym si� zwr�ci�.Jestem w�dkarzem w kole PZW Krzeszowice - i od 1 lutego 2015 roku,czyli od dnia w kt�rym ko�czy si� okres ochronn


 • Chemia a w�dkarstwo

  Chemia a w�dkarstwo

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Jak koledzy s�dz� czy chemia w w�dkarstwie ma wp�yw na �rodowisko.Bo moje stanowisko jest takie �e za du�o jest tego �wi�stwa chemicznego napakowanego w karpiarstwie, mimo to �e producenci m�wi�, �e m


 • Wi�lany k�usownik z Troszyna Nowego

  Wi�lany k�usownik z Troszyna Nowego

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  7 lutego 2015 roku stra�nicy z Posterunku Terenowego P�ock Pa�stwowej Stra�y Rybackiej zatrzymali na gor�cym uczynku m�czyzn�, kt�ry dokonywa� nielegalnego od�owu sieciowego ryb w rzece Wi�le w okoli


 • K�usownik ze Starego Strachocina

  K�usownik ze Starego Strachocina

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  13 stycznia 2015 roku stra�nicy Pa�stwowej Stra�y Rybackiej z Posterunku Terenowego w Pu�tusku zatrzymali na gor�cym uczynku m�czyzn�, kt�ry dokonywa� nielegalnego po�owu ryb przy u�yciu sieci ryback


 • Zak�adamy krze�liska na jeziorze

  Zak�adamy krze�liska na jeziorze

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Jeszcze nie och�on�li�my z wra�e� po pobycie na pi�tkowej Rybomanii, a ju� w pi�kny sobotni, zimowy poranek wyruszamy nad jezioro. Ten poranek, w okolicach Poznania jest zdecydowanie jak dotychczas jereplywr��