menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo


 • Terminy prac na rzecz Ko�a Kolejarz Krotoszyn .

  Terminy prac na rzecz Ko�a Kolejarz Krotoszyn .

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Informuj� wszystkich cz�onk�w o ustaleniu przez Gospodarza Ko�a termin�w prac na rzecz ko�a.Pierwszy termin to 16 marca a drugi to 20 kwietnia 2024r.Prace dotycz� porz�dkowania wok� akwenu Biadki II


 • Ustawianie namiot�w w�dkarskich na Karolewie

  Ustawianie namiot�w w�dkarskich na Karolewie

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W odpowiedzi na liczne zapytania w za��czeniu przedstawiamy stanowisko Nadle�niczego Nadle�nictwa Durowo odno�nie rozstawiania namiot�w, palenia ognia otwartego oraz za�miecania teren�w le�nych. Prosi


 • Wiosenne prace porz�dkowe na �owisku J�zefin.

  Wiosenne prace porz�dkowe na �owisku J�zefin.

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W dniu 15 kwietnia przeprowadzono wiosenne prace porz�dkowe na �owisku J�zefin. Zosta�y uprz�tni�te brzegi zbiornika ze �mieci, kt�re z przykro�ci� trzeba stwierdzi� w wi�kszo�ci pozostawione zosta�y


 • Posprz�tajmy brzegi swojego Jeziora – relacja

  Posprz�tajmy brzegi swojego Jeziora – relacja

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Dnia 01 kwietnia 2023 roku odby�a si�  coroczna akcja pod nazw�: „Posprz�tajmy brzegi swojego jeziora".  Akcja zosta�azorganizowana przez Ko�o PZW nr 6 "Oko�" w Chociwlu, przy udziale


 • Sprz�tanie �owiska Odra Kamienie - 01.04.2023r.

  Sprz�tanie �owiska Odra Kamienie - 01.04.2023r.

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Zarz�d Ko�a PZW nr 69 BIG FISH Szczecin informuje, �e w dniu 01.04.2023r. (sobota) odb�dzie si� coroczna akcja sprz�tania �owiska  ODRA KAMIENIE na Wyspie Puckiej.Zbi�rka o godz. 9.00 w


 • Obszary dzia�ania Pa�stwowej Stra�y Rybackiej - Wojew�dztwo Mazowieckie

  Obszary dzia�ania Pa�stwowej Stra�y Rybackiej - Wojew�dztwo Mazowieckie

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo


 • Rybomania Pozna� 2023 - panel naukowy o przysz�o�ci w�dkarstwa

  Rybomania Pozna� 2023 - panel naukowy o przysz�o�ci w�dkarstwa

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Przed nami kolejne �wi�to w�dkarstwa - targi Rybomania Pozna� 2023. W dniach 3-5 marca kilkuset wystawc�w wype�ni po brzegi hal� nr 5 Mi�dzynarodowych Targ�w Pozna�skich. Nie zabraknie oczywi�cie lege


 • Informacja dotycz�ca Ptasiej Grypy

  Informacja dotycz�ca Ptasiej Grypy

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W zwi�zku z wp�yni�ciem do Okr�gu Polskiego Zwi�zku W�dkarskiego w Szczecinie pisma z Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego dotycz�cego PTASIEJ GRYPY Zarz�d ko�a Big Fish prosi swoich cz�onk�w o za


 • Zaporowa cena - jak drogi wodne wp�ywaj� na ryby

  Zaporowa cena - jak drogi wodne wp�ywaj� na ryby

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Zasobna w ryby woda to marzenie ka�dego w�dkarza. W ostatnim czasie, gdy coraz cz�ciej doskwieraj� nam susze i niedobory opad�w, zaczynamy zastanawia� si�, czy poziom wody w rzekach pozwoli na zachow


 • Zanieczyszczenie wody Zalewu Boryszewskiego

  Zanieczyszczenie wody Zalewu Boryszewskiego

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Kolejny raz firma Biopelet zanieczyszcza wod� poprodukcyjnymi py�ami Zalew Boryszewski.Zawiadomili�my ochron� �rodowiska UM.Poni�ej zdj�ciahttps://www.f


 • Sprz�tanie stawu na zbiorniku �w.Anny. 03 12 2022r

  Sprz�tanie stawu na zbiorniku �w.Anny. 03 12 2022r

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Uwaga !W dniu 03.12.2022 o godz. 10.00 zapraszamy cz�onk�w ko�a (i nie tylko) na sprz�tanie grobli g�rnego stawu na zbiorniku �w.Anny.Istnieje potrzeba uprz�tni�cia i wycinki wszystkich krzak�w, w zwi


 • Sprz�tanie Boryszewa 24 09 2022

  Sprz�tanie Boryszewa 24 09 2022

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Zarz�d ko�a Sochaczew-Miasto zaprasza cz�onk�w ko�a na sprz�tanie terenu wok� Zalewu boryszewskiego dnia 24.09.2022r.Zbi�rka o godz.8,00 ko�o hydroforniihttps://www.facebook.com/pzwsochaczewmiasto/po


 • Gdzie ta ryba? - wtorek 27.09 TVP1 godz. 21.00

  Gdzie ta ryba? - wtorek 27.09 TVP1 godz. 21.00

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Zapraszamy wszystkich pasjonat�w w�dkarstwa na specjalny magazyn "Gdzie ta ryba?", kt�ry zostanie wyemitowany na antenie TVP1 we worek 27 wrze�nia o godz. 21 w pa�mie Pe�ny obraz.Autorzy programu, kt�


 • Odka�anie wody na zalewie Zad�bie w Skierniewicach.

  Odka�anie wody na zalewie Zad�bie w Skierniewicach.

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W dniu 20.08.2022r. nasze Ko�o Zad�bie, Ko�o Skierniewice Miasto oraz Ko�o Widok przeprowadzi�o odka�anie wody na zalewie Zad�bie w Skierniewicach. Zgod� na odka�anie wyda� ichtiolog PZW Skierniewice.


 • Wapnowanie wody w zalewie Zad�bie

  Wapnowanie wody w zalewie Zad�bie

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Szanowne Kole�anki, Szanowni Koledzy.� Wapnowanie wody w zalewie Zad�bie zosta�o wykonane zgodnie z planem. Koleg� kt�rzy uczestniczyli w tej pracy serdecznie dzi�kuje. Niestety nie by�o to pospo


 • W Rawie Mazowieckiej Zbiornik Tatar pad�y kaczki

  W Rawie Mazowieckiej Zbiornik Tatar pad�y kaczki

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W zwi�zku z ujawnieniem na zbiorniku Tatar w Rawie Mazowieckiej pad�ych kaczek, do czasu pozyskania informacji o przyczynie tego zdarzenia Pa�stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej


 • Nowoczesne w�dkarstwo: zasady, ograniczenia i ochrona ryb

  Nowoczesne w�dkarstwo: zasady, ograniczenia i ochrona ryb

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Kto nadzoruje ochron� w w�dkarstwie?Przez prawie ca�� histori� ludzkiej cywilizacji rybo��wstwo by�o wa�n� cz�ci� �ycia ludzi. I je�li przez wi�kszo�� tego okresu w�dkarstwo by�o konieczno�ci� i spos


 • Zg�o�Rur�.pl

  Zg�o�Rur�.pl

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Co to jest ZglosRure.pl?Serwis ZglosRure.pl to proste narz�dzie, kt�re pozwoli zg�osi� zaobserwowane przez Ciebie nieprawid�owo�ci do odpowiednich organ�w Pa�stwa. Jest to ca�kowicie niezale�na i pryw


 • Akcja Ko�a 109 na rzece Ochni

  Akcja Ko�a 109 na rzece Ochni

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W dniu 12.08.2022 r. o godz. 14.20 przedstawicielka Pa�stwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” Nadz�r Wodny w Kutnie powiadomi�a o �ni�tych rybach na rzece Ochni w okolicach ��k Ko�ci


 • Kto zatru� Odr�?

  Kto zatru� Odr�?

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Od kilku dni ca�� Polsk� obieg�y zdj�cia tysi�cy pad�ych ryb z drugiej co do wielko�ci polskiej rzeki – Odry. Od miejscowo�ci O�awa truj�ca substancja w ci�gu ponad dw�ch tygodni zd��y�a przemie


 • Dbamy o wody

  Dbamy o wody

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Do ko�a zadzwoni�a Magda i poinformowa�a nas o awarii �luzy na jednym z jezior na Mazurach. A my powiadomili�my o tym fakcie miejscow� jednostk� W�d Polskich. Jak si� okaza�o, dosz�o do wyrwy z boku r


 • Podzi�kowanie za udzia� w sprz�taniu brzegu jeziora

  Podzi�kowanie za udzia� w sprz�taniu brzegu jeziora

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Zarz�d Ko�a PZW nr 6 Oko� w Chociwlu serdecznie dzi�kuje wszystkim uczestnikom za udzia� w dniu 02 kwietnia 2022 roku w corocznej akcji pod nazw�: „Posprz�tajmy Brzegi Swojego Jeziora".W sprz�ta


 • Domoros�e k�usownictwo przekazywane z pokolenia na pokolenie.

  Domoros�e k�usownictwo przekazywane z pokolenia na pokolenie.

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W ubieg�� sobot� wczesnym popo�udniem wybra�em si� kolejny raz po przerwie (z racji wypraw nad inne rzeki) nad Red� na pstr�gi. By�o dosy� pochmurnie, ale spo�r�d tych chmur przebija�o od czasu do cza


 • Akcja stawiania krze�lisk na zbiorniku Klimk�wka.

  Akcja stawiania krze�lisk na zbiorniku Klimk�wka.

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W sobot� 9 kwietnia zarz�d ko�a PZW Klimk�wka organizuje akcj� stawiania krze�lisk na zbiorniku Klimk�wka.


 • PGW Wody Polskie chroni� tarliska

  PGW Wody Polskie chroni� tarliska

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Od kilku miesi�cy w�dkarze w Polsce z �ywym zainteresowaniem �ledz� zmiany dotycz�ce prowadzonej gospodarki na krajowych wodach. Internetowe fora i socjalmedia hucz� od rozmaitych pog�osek. Pojawia si


 • Sprz�tanie terenu wok� jeziora Starzyca.

  Sprz�tanie terenu wok� jeziora Starzyca.

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Zarz�d Ko�a nr 06 Oko� w Chociwlu zaprasza wszystkich ch�tnych sympatyk�w w�dkarstwa oraz mieszka�c�w Gminy Chociwel na ak


 • Sprz�tanie J. M�j w Czernikach.

  Sprz�tanie J. M�j w Czernikach.

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W dniu 24 Kwietnia 2022 r. planujemy akcj� sprz�tania brzegu J. M�j przy pla�y gminnej w Czernikach.Dok�adnie tam gdzie jeszcze rok temu by�o pobojowisko, a dzieki w�dkarzom z Ko�a PZW Mazury w Ketrzy


 • Zebranie i szkolenie dla stra�nik�w SSR

  Zebranie i szkolenie dla stra�nik�w SSR

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Informacja dla stra�nik�w Spo�ecznej Stra�y Rybackiej‼W najbli�sz� �rod� 16 lutego o godz. 17.00 w �wietlicy Ko�a nr 21 "Miejskiego", przy ul. Batorego, odb�dzie si� zebranie stra�nik�w wraz ze


 • Wyci�cie trzcin na jeziorze

  Wyci�cie trzcin na jeziorze

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W dniu 29.01.2022 do Ko�o PZW Mazury w K�trzynie wp�yn�o zawiadomienie od w�dkarzy �e na pobliskim jeziorze zosta�y wyci�te trzciny. Dostali�my fotografie i dane GPS miejsca zdarzenia.Poniewa� Ko�o w


 • Presja k�usownicza obywateli Ukrainy

  Presja k�usownicza obywateli Ukrainy

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W pi�tek bedac nad Wis�a napotka�emobywateli z ukrainy jak stawiali siatki,sobota ....na jez.Lubien zwijali siatki.Njbzrdziuej wkurzy�o mnie to jak wr�ci�em do domu z kilkma leszczami napotka�em s�sia


 • Zaleg�e sprz�tanie brzeg�w zbiornika �eronice

  Zaleg�e sprz�tanie brzeg�w zbiornika �eronice

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  ************************************ Zaleg�e sprz�tanie brzeg�w zbiornika �eronice odb�dzie si� w dn


 • Akcja sprz�tanie odwo�ana.

  Akcja sprz�tanie odwo�ana.

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  UWAGA! Akcja sprz�tania zbiornika �eronice w dniu 1 maja 2021r., ze wzgl�du na z�e warunki atmosferyczne zostaje odwo�ana!******************************************************************************


 • Relacja - sprz�tanie

  Relacja - sprz�tanie

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W dniu 27.04 grupa 8 os�b g��wnie cz�onk�w Zarz�du Ko�a zebra�a wok� staw�w numer 2 i 5 zalegaj�ce �mieci. G��wnie to by�y butelki, puszki po piwie, po kukurydzy i worki. Ca�o�� da�a oko�o 25 work�w


 • Sprz�tanie Zbiornika Sig�a

  Sprz�tanie Zbiornika Sig�a

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Dnia 17 kwietnia 2021 r. o godzinie 14.00 odb�dzie sie  sprz�tanie wok� zbiornika Sig�aZapraszamy wszystkich ch�tnych  w�dkarzy ale i r�wnie� inne osoby ch�tne do pomocy.Worki oraz r�kawicz


 • STOP K�USOWNICTWU

  STOP K�USOWNICTWU

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  AKCJA   STOP   K�USOWNICTWU      &nb


 • Sprz�tanie �mieci wok� zbiornika Chociszew

  Sprz�tanie �mieci wok� zbiornika Chociszew

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Zwracamy si� z pro�b� do cz�onk�w naszego ko�a o pomoc w uprz�tni�ciu �mieci wok� zbiornika Chociszew.Ch�tne osoby zapraszamy w dniu 20.03.2021 o godzinie 16.30.Zbi�rka przy altanie.Osoby ch�tne mog�


 • Siarzewo - nowa bomba ekologiczna?

  Siarzewo - nowa bomba ekologiczna?

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Rz�d przygotowuje plany budowy nowego stopnia wodnego w okolicach wsi Siarzewo pomi�dzy W�oc�awkiem i Ciechocinkiem. Z informacji do jakich dotarli�my w przysz�ym tygodniu wydana ma by� decyzja �rodow


 • WWF Polska razem z w�dkarzami dla dobra ryb

  WWF Polska razem z w�dkarzami dla dobra ryb

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W 13 lutego w warszawskiej siedzibie WWF Polska odby�o si� spotkanie przedstawicieli Fundacji WWF ze �rodowiskiem w�dkarskim reprezentowanym przez fundacj� SWP "Nasze Wody" przy udziale redakcji wedku


 • Zarybienia obwod�w rybackich za rok 2020

  Zarybienia obwod�w rybackich za rok 2020

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Zapraszam serdecznie do poczytania i wyci�gni�cia wniosk�wMi�ej lektury dna dobranoc he he :)                              &n


 • Zbiorniki posprz�tane

  Zbiorniki posprz�tane

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Dnia 17.10.2020r. odby�o si� sprz�tanie wok� zbiornikaSig�a i zbiornika G�recko , w kt�rym udzia� brali Stra�nicy SSR z Ko�a Czarna�ada. Wszyscy zostali podzieleni na cztery grupy i po pewnym czasiereplywr��