menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Wiadomo�ci


 • Badanie polskiego w�dkarstwa - Instytut Rybactwa �r�dl�dowego

  Badanie polskiego w�dkarstwa - Instytut Rybactwa �r�dl�dowego

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  W�dkarzu - podziel si� swoj� opini� na temat stanu w�d w Polsce, sposobu ich zagospodarowania, metod i preferencji w�dkarskich. Udzia� w badaniu to unikalny spos�b wyra�enia anonimowo swoich opinii, k


 • Sprz�tanie Chorzewy, 18.03.2023 r.

  Sprz�tanie Chorzewy, 18.03.2023 r.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zapraszamy wszystkich w�dkarzy na sprz�tanie Chorzewy w dniu 18.03.2023. Zbi�rka o godzinie 8:00 na parkingu.Po zako�czeniu porz�dk�w zapraszamy wsp�lne ognisko z pieczeniem kie�baski, gdzie b�dzie mo


 • Zawody Puchar Zimy Zalew Je�ewo

  Zawody Puchar Zimy Zalew Je�ewo

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

                                                        &


 • Mistrzostwa Ko�a Nr 14 Oko� w Goleniowie

  Mistrzostwa Ko�a Nr 14 Oko� w Goleniowie

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  W dniu 26 marca 2023 roku na rzece Inie odb�d� si� zawody sp�awikowe o Mistrzostwo Ko�a Oko� w Goleniowie I tura po��czone z zawodami rozpocz�cia sezonu 2023 dla cz�onk�w ko�a.Zbi�rka zawodnik�w o god


 • Zawody sp�awikowe 26.03.2023

  Zawody sp�awikowe 26.03.2023

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zarz�d Ko�a PZW nr 10 Sira Sieradz zaprasza na zawody sp�awikowe "Otwarcie Sezonu".


 • Zawody Wolna Amerykanka 19.03.23.

  Zawody Wolna Amerykanka 19.03.23.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zarz�d Ko�a W�dkarskiego nr 26 w Koszalinie uprzejmie informuje, �e 19.03.2023 r.  na �owisku "Kana� Morski " w Dar��wku odb�d� si� zawody WOLNA AMERYKANKA (sp�awik, grunt, bez �ywca).Mo�na w


 • Method Feeder Polska Masters 2023 - zapisy

  Method Feeder Polska Masters 2023 - zapisy

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Czterodniowa impreza pe�na w�dkarskiej rywalizacji, wspania�ej atmosfery i integracji!Trening po��czony z integracj� i pocz�stunkiem 29.06.2023r3 dniowe zawody 30.06-02.07.2023r�owisko Ma�lanka PsaryP


 • Rozpocz�cie sezonu 2023

  Rozpocz�cie sezonu 2023

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  ZAWODY W�DKARSKIE ROZPOCZ�CIE SEZONU


 • Terminarz zawod�w ko�a Mosina Miasto w 2023 rok

  Terminarz zawod�w ko�a Mosina Miasto w 2023 rok

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

                                                          &nbs


 • Rybomania Pozna� 2023 - panel naukowy o przysz�o�ci w�dkarstwa

  Rybomania Pozna� 2023 - panel naukowy o przysz�o�ci w�dkarstwa

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Przed nami kolejne �wi�to w�dkarstwa - targi Rybomania Pozna� 2023. W dniach 3-5 marca kilkuset wystawc�w wype�ni po brzegi hal� nr 5 Mi�dzynarodowych Targ�w Pozna�skich. Nie zabraknie oczywi�cie lege


 • Zebranie sprawozdawcze kola Z�ota Rybka za rok 2022

  Zebranie sprawozdawcze kola Z�ota Rybka za rok 2022

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  W dniu 16.12.2022 odby�o si� zebranie sprawozdawcze ko�a Z�ota Rybka za rok 2022. Miejscem 


 • W�dkarski sezon 2022

  W�dkarski sezon 2022

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Ma�e wspomnienie z zesz�ego sezonu 2022 par� zdj�� uda�o si� zrobi�. By� to ci�ki sezon jak sami wiecie woda w rzekach by�a bardzo p�ytka. Ci�ko by�o znale�� kawa�ek �adnej wody, a jak ju� co� si� z


 • Terminarz spotka� w�dkarskich na rok 2023.

  Terminarz spotka� w�dkarskich na rok 2023.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Terminarz spotka� w�dkarskich na 2023 rok.1. 30.04.2023r. - sp�awikowe rzeka Narew Bondary.2. 21.05.2023r. - sp�awikowe rzeka Narew Bondary.3. 04.06.2023r. - spinningowe zalew Siemian�wka.4. 25.06.202


 • Zawody spinningowe ko�a Energetyk Koszalin 04.03.2023.

  Zawody spinningowe ko�a Energetyk Koszalin 04.03.2023.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zarz�d Ko�a PZW nr 26 Energetyk w Koszalinie uprzejmie informuje, �e w dniu 4 marca 2023 na rzece Radew odb�d� si� zawody spinningowe.Zapisy oraz wpisowe w wysoko�ci 40 z� od uczestnika  w nieprz


 • Terminarz zawod�w w 2023-Sira Sieradz

  Terminarz zawod�w w 2023-Sira Sieradz

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Ko�o PZW Sira w Sieradzu


 • Targi Silesia Fishing w Gliwicach 18-19 luty 2023

  Targi Silesia Fishing w Gliwicach 18-19 luty 2023

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Zapraszamy i zapowiadamy swoj� obecno�� na pierwszej edycji �l�skich targ�w w�dkarskich czyli Silesia Fishing w Gliwicach 18-19 lutego 2023B�dziecie mogli nas spotka� w sobot� na terenie ca�ych targ�w


 • W�dkarze ko�a Perkoz dotyczy zezwolenia na Repczyce na 2023r.

  W�dkarze ko�a Perkoz dotyczy zezwolenia na Repczyce na 2023r.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

   Uwaga w�dkarze ko�a Perkoz.Zezwolenia na Repczyce b�d� do wykupienia u skarbnika ko�a na zam�wienie po wcze�niejszym kontakcie telefonicznym.Telefon 509-610-077 po godz: 15:00 .    &nb


 • Okr�gowa Szk�ka W�dkarska

  Okr�gowa Szk�ka W�dkarska

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Aby wzi�� udzia� w zaj�ciach, nale�y si� zapisa� - wi�cej informacji na stronie FB Warsztaty W�dkarskie dla dzieci.  Zapisy i informacje tak�e pod numerem telefonu 533 923 559. Przewidz


 • Nadzwyczajne Walne Zebranie ko�a PZW Mszczon�w

  Nadzwyczajne Walne Zebranie ko�a PZW Mszczon�w

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  W dniu 26.02.2023 o godz.10.00 zapraszamy wszystkich cz�onk�w na Nadzwyczajne Walne Zebranie. Miejsce zebrania -Mszczon�w Plac Pi�sudskiego- Urz�d MiejskiTemat spotkania:1. Poszerzenie zarz�du ko


 • Terminarz zawod�w Ko�a PZW Be�ch�w na rok 2023

  Terminarz zawod�w Ko�a PZW Be�ch�w na rok 2023

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Oto oficjalny terminarz zawod�w Ko�a PZW Be�ch�w na rok 2023:01.04 - Rozpocz�cie sezonu -metoda dowolna30.04 - Mistrzostwa Ko�a w kat. spinning 06.05 - Mistrzostwa Ko�a w kat. sp�awik I tura07.05


 • Puchary i nagrody w�dkarskie na ka�d� okazj�

  Puchary i nagrody w�dkarskie na ka�d� okazj�

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  W�dkarstwo to bardzo przyjemne zaj�cie. Relaksuj�ce i pozwalaj�ce sp�dzi� czas na �wie�ym powietrzu. Czasem jednak warto do tego hobby wprowadzi� nieco adrenaliny. T� zapewni� zawody w�dkarskie. Najle


 • Piknik rodzinny i zawody sp�awikowe 15.04. 2023 r.

  Piknik rodzinny i zawody sp�awikowe 15.04. 2023 r.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zarz�d Ko�a PZW Mazury i Szk�ka W�dkarska Mazurskie Okonki zapraszaj� na Piknik Rodzinny wraz z Sp�awikowymi Zawodami W�dkarskimi kt�re organizujemy 15 kwietna 2023 r., na Kanale Mazurskim.Zawody b�d


 • Wykre�lenie zawod�w podlodowych z kalendarza imprez

  Wykre�lenie zawod�w podlodowych z kalendarza imprez

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Warunki pogodowe od kilku ju� lat nie pozwalaj� na organizacj� zawod�w podlodowych. W zwi�zku z powy�szym Zarz�d Ko�a na swoim ostatnim posiedzeniu podj�� decyzj� odno�nie rezygnacji z organizacji ty


 • Informacja dotycz�ca Ptasiej Grypy

  Informacja dotycz�ca Ptasiej Grypy

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W zwi�zku z wp�yni�ciem do Okr�gu Polskiego Zwi�zku W�dkarskiego w Szczecinie pisma z Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego dotycz�cego PTASIEJ GRYPY Zarz�d ko�a Big Fish prosi swoich cz�onk�w o za


 • Nekrolog Kazimierz Micholcz.

  Nekrolog Kazimierz Micholcz.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Dnia 04.02.2023 roku nieoczekiwanie zmar� nasz nieod�a�owany kolega i wieloletni cz�onek ko�a M�tus Koszalin KAZIMIERZ MICHOLCZ . Pogrzeb odb�dzie si� dzi� tj. 07.02.2023 roku na Cmentarzu Komunalnym


 • Zawody Ko�o PZW Rog�w w 2023.

  Zawody Ko�o PZW Rog�w w 2023.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zawody ko�a Rog�w w 2023.26 mar 2023 Mistrzostwa ko�a feeder I tura- Zalew Tatar Dolna16 kwi 2023 Zawody otwarcia sezonu – feeder- Zbiornik w Rogowie30 kwi 2023 MISTRZOSTWA KO�A SP�AWIK I T


 • Szkolenie s�dzi�w w�dkarskich - kurs.

  Szkolenie s�dzi�w w�dkarskich - kurs.

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  Okr�gowe Kolegium S�dziowskie informuje Ko�a Okr�gu PZW w Szczecinie, �ew dniu 19 lutego 2023 roku o godz. 10.00 w Biurze Okr�gu w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 3 odb�dzie si� szkolenie oraz ku


 • Nowa strona ko�a PZW Wschowa

  Nowa strona ko�a PZW Wschowa

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  http://www.kolo1.wschowa24.pl/  Wszystkie nowiny z ko�a na stronie http://www.kolo1.wschowa24.pl/ Zapraszamy na odwiedziny -wszystkie nowo�ci, sk�adki ,zawody.        &nb


 • Op�aty karty w�dkarskiej w kole PZW 029 G�owno.

  Op�aty karty w�dkarskiej w kole PZW 029 G�owno.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zarz�d Ko�a PZW 029 G�owno informuje w�dkarzy , �e dost�pne s� ju� zezwolenia na 2023rok.Op�aty karty w�dkarskiej mo�na dokona� u skarbnika naszego Ko�a 029 kol.Grzgorza Tylke.Sprzeda� znaczk�w odbywa


 • Terminarz zawod�w PZW Kolumna w 2023.

  Terminarz zawod�w PZW Kolumna w 2023.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

                                                          


 • Terminarz zawod�w w Kole W�dkarskim Amur na rok 2023

  Terminarz zawod�w w Kole W�dkarskim Amur na rok 2023

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Terminarz zawod�w w Kole W�dkarskim Amur na rok 202309.04.2023 - Sp�awikowe o mistrzostwo ko�a07.05.2023 - Federowe o mistrzostwo ko�a28.05.2023 - Spiningowe o mistrzostwo ko�a04.06.2023 - Dzie� Dziec


 • Quiz dla w�dkarzy ko�a PZW Mazury

  Quiz dla w�dkarzy ko�a PZW Mazury

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Wracamy do naszych w�dkarzy z podwojon� si�� :)No to lecimy z QuizemSpo�r�d wszystkich naszych cz�onk�w ko�a zostanie wybranych 5 w�dkarzy do kt�rych w dniu 10-05-2023 zostanie wykonany telefon i zada


 • Rozpocz�cie sezonu w p�ociowym stylu

  Rozpocz�cie sezonu w p�ociowym stylu

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Pierwszy wypad w nowym sezonie to zawsze spora ilo�� emocji , rado�ci, ekscytacji i nie mo�e zabrakn�� szcz�cia. Nasza pierwsza sesja w 2023 odby�a si� na zbiorniku PZW Rog�w. Pojawili�my s


 • Zebranie Sprawozdawcze Ko�a PZW 19 Turek-Miasto za rok2022.

  Zebranie Sprawozdawcze Ko�a PZW 19 Turek-Miasto za rok2022.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zebranie sprawozdawcze Ko�a PZW Nr 19 Turek - Miasto za rok 2022 odby�o si� 18 grudnia 2022 roku w lokalu Ochotniczego Hufca Pracy w Turku. W spotkaniu uczestniczy�o 13 cz�onk�w Ko�a oraz przedstawici


 • Uchwa�a Walnego Zgromadzenia na 2023rok.

  Uchwa�a Walnego Zgromadzenia na 2023rok.

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  Uchwa�a Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego cz�onk�w ko�a Tro� Pozna� podj�ta10.12.22.                                &


 • Relacja z Zawod�w Trociowych 07.01.2023.

  Relacja z Zawod�w Trociowych 07.01.2023.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  W dniu 7.01.2023r. na rzece Grabowa zosta�y zorganizowane Zawody Trociowe ko�a nr 26 Energetyk z Koszalina. W zawodach wzi�o udzia� 25 zawodnik�w. Do dyspozycji by� ca�y odcinek rzeki a do klasyfikac


 • Porozumienia 2023–Okr�g Skierniewice

  Porozumienia 2023–Okr�g Skierniewice

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  1. Okr�g PZW w Radomiu     30,-  2. Okr�g PZW w Bia�ej Podlaskiej    30,-3. Okr�g PZW w Bia�ymstoku   30,-4. OKr�g PZW w Che�mie     30,-5. Okr�g PZW w Cie


 • PZW ust�puje - pierwsze obwody u�ytkowane przez PZW obj�te Op�at� Krajow� W�d Polskich

  PZW ust�puje - pierwsze obwody u�ytkowane przez PZW obj�te Op�at� Krajow� W�d Polskich

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  Znamy list� pierwszych sze�ciu obwod�w rybackich u�ytkowanych dot�d przez Polski Zwi�zek W�dkarski, na kt�re odpisano z pocz�tkiem tego roku nowe umowy na u�ytkowanie. Nowe umowy z Pa�stwowym Gospodar


 • Zezwolenia na 2023 rok - PZW Rog�w

  Zezwolenia na 2023 rok - PZW Rog�w

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  Informujemy �e prowadzimy ju� sprzeda� zezwole� na 2023 rok.Wszystkich zainteresowanych nabyciem zezwolenia kierujemy do skarbnika naszego ko�a, tel. 501 289 217W miesi�cu styczniu kol. Waldek b�dzie


 • Terminarz zawod�w na rok 2023

  Terminarz zawod�w na rok 2023

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  PUCHAR PREZESA KO�A                                     - 16.04.2023, Biadki II godzina 7:00   replywr��