menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Wiadomo�ci


 • Zebranie sprawozdawcze kola Widok w Skierniewicach 16.12. 22.

  Zebranie sprawozdawcze kola Widok w Skierniewicach 16.12. 22.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zarz�d Ko�a PZW Widok w Skierniewicach zawiadamia cz�onk�w ko�a, �e w dniu 16.12.2022 roku w klubie Oaza przy ul. Iwaszkiewicza 13 odb�dzie si� Zebranie Sprawozdawcze za rok 2022. Pierwszy termin zebr


 • Walne zgromadzenie ko�a w Barcinie 11.12.22.

  Walne zgromadzenie ko�a w Barcinie 11.12.22.

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  Zarz�d Ko�a na podstawie � 54 Statutu Polskiego Zwi�zku W�dkarskiego zwo�uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Cz�onk�w Ko�a Nr 71 Polskiego Zwi�zku W�dkarskiego w Barcinie.Zgromadzenie odb�d


 • Dodatkowe zawody spinningowe 27.11.22.

  Dodatkowe zawody spinningowe 27.11.22.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zarz�d ko�a BIG FISH zaprasza swoich cz�onk�w na dodatkowe zawody spinningowe kt�re odb�d� si� w dniu 27.11.2022r. niedziela)na rzece Odra Zbi�rka zawodnik�w o godz. 7.30 na. Ul. Zbo�owa 4 n


 • Zebranie sprawozdawcze ko�a za rok 2022.

  Zebranie sprawozdawcze ko�a za rok 2022.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zarz�d ko�a PZW w Kowalewie Pomorskim, zaprasza wszystkich w�dkarzy ko�a na zebranie Spraw


 • S�dy przyzna�y racj� PZW Okr�g Kalisz

  S�dy przyzna�y racj� PZW Okr�g Kalisz

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  Informacja z ostatniej chwili !Szanowni Pa�stwo zgodnie z informacjami przekazanymi przez naszych pe�nomocnik�w z Kancelarii Dubois i Wsp�lnicy, s�dy rozpoznaj�ce pow�dztwa w sprawie ustalenia bezskut


 • Zarybienie w�d kroczkiem karasia pospolitego 14.11.2022 r.

  Zarybienie w�d kroczkiem karasia pospolitego 14.11.2022 r.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  W dniu 14 listopada 2022 r. odby�o si� zarybienie w�d Okr�g Polskiego Zwi�zku W�dkarskiego w Olsztynie w Powiecie K�trzy�skim kroczkiem karasia pospolitego.Zarybiono nast�puj�ce wody:jezioro M�j - 60


 • Zebranie sprawozdawcze w kole PZW SUM przy KPP Sieradz

  Zebranie sprawozdawcze w kole PZW SUM przy KPP Sieradz

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

         Zarz�d ko�a PZW SUM przy KPP w Sieradzu zaprasza cz�onk�w ko�a na zebranie sprawozdawcze,  kt�re odb�dzie si�  dnia 11.12.2022 roku o godz. 14:00 w resta


 • Walne zebranie sprawozdawcze cz�onk�w Ko�a PZW 109 Metalurg Kutno.

  Walne zebranie sprawozdawcze cz�onk�w Ko�a PZW 109 Metalurg Kutno.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  W dniu 30.12.2022r. o godz. 16.00 (I termin), godz. 16.30 (II termin) w Domu Seniora przy ul. Wyszy�skiego 11a odb�dzie si� Walne Zebranie Sprawozdawcze cz�onk�w naszego Ko�a.Porz�dek obrad:1. Otwarci


 • �wi�to Niepodleg�o�ci w Kole PZW 109 Metalurg Kutno

  �wi�to Niepodleg�o�ci w Kole PZW 109 Metalurg Kutno

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  W dniu 11.11. na jeziorze Lubie� w Lubieniu Kujawskim Zarz�d Ko�a przy wsparciu Kapitanatu Sportowego zorganizowa� towarzyskie zawodygruntowe z okazji NARODOWEGO �WI�TA NIEPODLEG�O�CI o PucharPrezyden


 • Walne Zgromadzenie Wyborczo Sprawozdawcze w Bolewicach dnia 03.12.2022

  Walne Zgromadzenie Wyborczo Sprawozdawcze w Bolewicach dnia 03.12.2022

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zarz�d Ko�a nr 171 WYDRA z Bolewic zaprasza swoich cz�onk�w na Walne Zgromadzenie Wyborczo - Sprawozdawcze (wyb�r Prezesa Ko�a), kt�re odb�dzie si� 03.12.2022 r (sobota) na Sali Wiejskiej w Bolewicach


 • Zebranie Sprawozdawczo Ko�a PZW Kolejarz Krotoszyn

  Zebranie Sprawozdawczo Ko�a PZW Kolejarz Krotoszyn

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  Zarz�d Ko�a PZW Kolejarz Krotoszyn zaprasza cz�onk�w ko�a na Zebranie Sprawozdawcze w dniu 4.12.2022 o godz. 10:00 w sekretariacie na B�oniu przy ul.Sportowej 2.Plan zebrania pozwala oszacowa� d�ugo��


 • Zarybienie pstr�giem planowane na 18.11.2022

  Zarybienie pstr�giem planowane na 18.11.2022

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zarz�d Ko�a informuje o planowanym zarybieniu pstr�giem t�czowym �owiska w H�omczy staw nr2 na dzie� 18.11.2022.W razie zmiany terminu b�dziemy informowa� na stronie internetowej Ko�a.Przypomina si� r


 • Zaproszenie na zebranie Ko�a PZW nr 6 Oko� w Chociwlu

  Zaproszenie na zebranie Ko�a PZW nr 6 Oko� w Chociwlu

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zarz�d Ko�a PZW nr 6 Oko� w Chociwlu zaprasza cz�onk�w Ko�a PZW nr 6 Oko� na Walne Zgromadzenie sprawozdawcze za 2022 rok i wyborcze - uzupe�niaj�ce. Zebranie odb�dzie si� dnia 04 grudnia 2022 r.


 • 45 lecie Ko�a Nr 109 PZW Metalurg Kutno.

  45 lecie Ko�a Nr 109 PZW Metalurg Kutno.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Z okazji 45 – lecia Ko�a nr 109 PZW Metalurg Kutno zapraszamy cz�onk�w Ko�a oraz naszych przyjaci� na organizowane spotkanie integracyjne p.n. XIX W�DKARSKA KARCZMA PIWNA w dniu 18 listopada 20


 • Zebranie Sprawozdawcze Ko�a za 2022r

  Zebranie Sprawozdawcze Ko�a za 2022r

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje


 • Zarybienie zalewu boryszewskiego

  Zarybienie zalewu boryszewskiego

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  W dniu 24 wrze�nia do zalewu Boryszew przywieziono 300kg k


 • Splawikowe zawody w�dkarskie o Puchar Starosty Sochaczewskiego.

  Splawikowe zawody w�dkarskie o Puchar Starosty Sochaczewskiego.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  W dniu 18 wrze�nia br nad zalewem Boryszewskim doby�y si�


 • 60-lecie Ko�a PZW Sochaczew - Miasto

  60-lecie Ko�a PZW Sochaczew - Miasto

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Uroczysto�� odby�a si� 10 wrze�nia w kramnicach miejskich.Obecny by� burmistrz miasta Sochaczewa Pan Piotr Osiecki,przedstawiciele w�adz starostwa, sochaczewskiej policji oraz w�dkarze z naszego ko�a.


 • Zawody spinningowe Jak Bzury- �wieto Bzury 2022

  Zawody spinningowe Jak Bzury- �wieto Bzury 2022

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje


 • Walne zgromadzenie sprawozdawcze cz�onk�w ko�a PZW Ursyn�w 2022

  Walne zgromadzenie sprawozdawcze cz�onk�w ko�a PZW Ursyn�w 2022

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

   


 • Zarybianie �owiska szczupakiem 08.11.2022

  Zarybianie �owiska szczupakiem 08.11.2022

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zarz�d ko�a informuje, �e w dniu 08.11.2022 stawy na �owisku H�omcza zosta�y zarybione szczupakiem w ilo�ci 150kg. Wielko�� ryb mie�ci�a si� w przedziale wagowym 0,5 - 1,5kg.


 • Walne Zebranie Cz�onk�w Ko�a PZW nr 76 w Cekcynie

  Walne Zebranie Cz�onk�w Ko�a PZW nr 76 w Cekcynie

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Chcia�bym poinformowa� kole�anki i koleg�w �e  w dniu 20.11.2022r  o godz. 11:00 w Sali GOK odb�dzie si� Walne zebranie sprawozdawcze cz�onk�w ko�a nr 76 w Cekcynie (drugi termin tego samego


 • Zebranie Walne Sprawozdawcze 19.11.2022r

  Zebranie Walne Sprawozdawcze 19.11.2022r

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zarz�d zaprasza wszystkich cz�onk�w naszego ko�a na zebranie walne sprawozdawcze w dniu 19,11,2022r sobota o godz.15,00 drugi termin godz.15,15 w Fabryce Kultury Reda ul ��kowa 59A.     


 • ALKOfishing czyli prawie kulturalne picie na rybach.

  ALKOfishing czyli prawie kulturalne picie na rybach.

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Karpiarze, grunciarze te� to do�� specyficzna grupa w�dkarzy. To te� specyficzne podej�cie do w�dkarstwa. :) Opr�cz samego �owienia, a czasem tylko oczekiwania na branie, mamy sporo czasu na inn� dzia


 • III Tura Spinningowych Mistrzostw Ko�a Big-Fish 13.10.22.

  III Tura Spinningowych Mistrzostw Ko�a Big-Fish 13.10.22.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  W dniu 23.10.2022r. na Odrze oraz Kanale Le�nym Ody�ca odby�a si� trzecia tura spinningowych mistrzostw Ko�a Big-Fish. Na zbi�rce o godz. 7.30 stan�o 23 cz�onk�w naszego ko�a. Po wydaniu miar oraz sz


 • Zarybienie w�d kroczkiem lina 04.11.2022 r.

  Zarybienie w�d kroczkiem lina 04.11.2022 r.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  4 listopada 2022 roku odby�o si� zarybienie w�d PZW Olsztyn w Powiecie K�trzy�skim.W kt�rym pomagali w�dkarze z ko�a Ko�o PZW Mazury.I jak obiecali�my jeziora Siercze i Arklickie by�y zarybione za �ro


 • Zawody spinningowe Ko�a Nr 14

  Zawody spinningowe Ko�a Nr 14

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje


 • Zdobywamy kart� w�dkarsk� z Ko�em PZW 109 Metalurg Kutno

  Zdobywamy kart� w�dkarsk� z Ko�em PZW 109 Metalurg Kutno

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zdobywaj� kart� w�dkarska z Ko�em 109 KutnoZgodnie z planowanymi dzia�aniami na rzecz dzieci i m�odzie�y w roku 2022 realizujemy projekt pod nazw� „Czas na zdrowe hobby. Zdobywamy kart� w�dkarsk


 • Walne zebranie sprawozdawcze Ko�a PZW nr 2 w Sanoku 04.12.2022

  Walne zebranie sprawozdawcze Ko�a PZW nr 2 w Sanoku 04.12.2022

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zarz�d Ko�a PZW nr 2 w Sanoku zaprasza na ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ,kt�re odb�dzie si� 04 grudnia 2022r o godzinie 9.00 w Osiedlowym Domu Kultury "PUCHATEK przy ulicy Traugutta 9 w Sanoku. W przypadku b


 • Jesienne zarybienie karpiem-H�omcza 03.11.2022

  Jesienne zarybienie karpiem-H�omcza 03.11.2022

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zarz�d ko�a nr 2 w Sanoku informuje, �e w dniu 03.11.2022 dokonano zarybienia karpiem �owiska w H�omczy na ��czn� wag� 1400kg. Do stawu nr 2  wpuszczono ryby w ilo�ci 800kg natomiast 600kg do sta


 • Op�aty PZW na 2023 rok

  Op�aty PZW na 2023 rok

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Poni�ej znajduje si� do pobrania wykaz op�at, kt�re b�d� obowi�zywa�y w 2023 roku, b�d�cy za��cznikiem nr 1 do Uchwa�y nr 52/IX/2022 ZG PZW z dnia 24 wrze�nia 2022 r.WYSOKO�� SK�ADKI CZ�ONKOWSKIEJ w 2


 • Informacja ko�a Oko� dla uczestnik�w zawod�w w�dkarskich

  Informacja ko�a Oko� dla uczestnik�w zawod�w w�dkarskich

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  WA�NA INFORMACJA DLA UCZESTNIK�W KA�DYCH ZAWOD�W W�DKARSKICH.Wszyscy uczestnicy ka�dych zawod�w w�dkarskich organizowanych przez Ko�o PZW nr 6 Oko� w Chociwlu musz� posiada� aktualne, op�acone zezwole


 • Zebranie sprawozdawcze 03.12.2022

  Zebranie sprawozdawcze 03.12.2022

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje


 • Karpiowa Liga Mistrz�w - pula nagr�d p� miliona z�otych.

  Karpiowa Liga Mistrz�w - pula nagr�d p� miliona z�otych.

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Chcia�bym zaproponowa� Wam film/wywiad (cho� momentami mo�e to monolog :) ) z� Mariuszem Radeckim, kt�ry jest Prezesem� Fundacja "Pomorskie Zrzeszenie W�dkarskie". Fundacja "PZW" jest organi


 • Zawiadomienie zarz�du ko�a nr.50 w Stalowej Woli

  Zawiadomienie zarz�du ko�a nr.50 w Stalowej Woli

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

                                   &n


 • Zawody Feederowe 06.11.2022

  Zawody Feederowe 06.11.2022

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  W DNIU 06.11.2022 NA ZBIORNIKU W DZIERLINIE ODB�D� SI� TOWARZYSKIE ZAWODY FEEDEROWE, ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CZ�ONK�W KO�A PZW NR 10 SIRA SIERADZZBI�RKA ZAWODNIK�W O GODZINIE 7.00. DOJAZD DO �OWISKA NA


 • Grand Prix ko�a Lin 23.10.2022 r.

  Grand Prix ko�a Lin 23.10.2022 r.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  W niedziel� 23 pa�dziernika br. odby�y si� ostatnie zawodyw�dkarskie ko�a Lin zaliczane do Grand Prix. W sezonie 2022 r. rozegranojedena�cie tur zawod�w, kt�re odby�y si� na zbiornikach, ma�ym i du�ym


 • Tabela sk�adek na rok 2023 w Okr�g PZW Skierniewice

  Tabela sk�adek na rok 2023 w Okr�g PZW Skierniewice

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  Wysoko�� sk�adki cz�onkowskiej w 2023 r.za�. nr 1 do Uchwa�y nr 52/IX/2022 ZG PZWz dnia 24 wrze�nia 2022 r.Lp Tre�� Wysoko�� kwotowaw z�otych1 Sk�adka cz�onkowska 150,-2 Sk�adka cz�onkowska ulgowa 75%


 • Paczka od Przypony Fluorocarbonowe Hand Made AW

  Paczka od Przypony Fluorocarbonowe Hand Made AW

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Dzi� szybki Unboxing paczki otrzymanej od Przypony Fluorocarbonowe Hand Made AWDzi�kuje za otrzymane pakiety przypon�w https://www.youtube.com/watch?v=osb0jKJccnk         


 • Szara�cza drobnych leszczy na legendarne zan�ty

  Szara�cza drobnych leszczy na legendarne zan�ty

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Dzisiejsz� przygod� rozpoczynamy na �owisku PZW Rog�w ( No kill ) w woj ��dzkim. W zwi�zku z tym, �e akwen s�ynie z leszczy nastawiamy si� na ten gatunek.Nad wod� melduj� si� w godzinach popo�udnreplywr��