menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Wiadomo�ci


 • Zako�czenie Sezonu 2023 Ko�a Mi�tus Koszalin. Wyniki.

  Zako�czenie Sezonu 2023 Ko�a Mi�tus Koszalin. Wyniki.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Witam kole�anki i koleg�w ko�a Mi�tus Koszalin. Dnia 01.10.2023 na �owisku Wyspa rozegrano ostatnie w tym sezonie zawody w�dkarskie sp�awikowe. W zawodach startowa�o tylko dziesi�ciu w�dkarzy kt�rzy w


 • Eliminacje do tytu�u Mistrz Ko�a w Chociwlu 2023 -II tura.

  Eliminacje do tytu�u Mistrz Ko�a w Chociwlu 2023 -II tura.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Zarz�d Ko�a PZW nr 6 Oko� w Chociwlu zorganizowa� indywidualne zawody sp�awikowe z pomost�w, kt�re by�y II tur� eliminacji do tytu�u Mistrz Ko�a 2023. Zawody odby�y si� 8 pa�dziernika 2023 roku od god


 • Spinningowe Mistrzostwa Ko�a 14.10.2023

  Spinningowe Mistrzostwa Ko�a 14.10.2023

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zgodnie z kalendarzem imprez w�dkarskich na rok 2023 Zarz�d WKW Tro� organizuje w dniu 14 pa�dziernika 2023 roku Spinningowe Mistrzostwa ko�a Tro�Zawody na �ywej rybie rozegrane zostan� zgod


 • Zawody spinningowe Ko�a Oko� w Goleniowie odwo�ane.

  Zawody spinningowe Ko�a Oko� w Goleniowie odwo�ane.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zarz�d Ko�a Nr 14 Oko� w Goleniowie informuje o odwo�aniu zawod�w spinningowych zaplanowanych na kana�ach �wi�ta 15 pa�dziernika br. Powodem tej decyzji jest brak odpowiedniej ilo�ci ch


 • Wyniki zawod�w z dnia 1.10.2023 r.

  Wyniki zawod�w z dnia 1.10.2023 r.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Dnia 1.10.2023 r na zalewie w Dubiczach Cerkiewnych odby�y si� zawody sp�awikowe ko�a perkoz.W zawodach wzi�o udzia� 41 zawodnik�w.Oto wyniki: 1. Artur Sieciarek - 2940 pk.       


 • Wyniki zawod�w gruntowych 03.09.2023 r.

  Wyniki zawod�w gruntowych 03.09.2023 r.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Wyniki zawod�w gruntowych ko�a Perkoz z dnia 03.09.2023 r.1. Dariusz Niemcunowicz - 4155 pk.2.�ukasz Siekan             - 3475 pk.3.Dawid Kalinowski    &nb


 • Zawody gruntowe ko�a Perkoz Siemian�wka Stary Dw�r 15.10.2023.

  Zawody gruntowe ko�a Perkoz Siemian�wka Stary Dw�r 15.10.2023.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  W�dkarze ko�a Perkoz dnia 15.10.2023 odb�d� si� zawody gruntowe ko�a na zalewie Siemian�wka Stary Dw�r.Zapisy prowadzi sekretarz ko�a do dnia 13.10.23 od godz:8:00 do 20:00.Ilo�� miejsc ograniczona.1.


 • Puchar Jesieni 15.10.2023

  Puchar Jesieni 15.10.2023

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  ZAWODY W�DKARSKIE&nb


 • Mistrz Ko�a PZW Gr��awy 08.10.2023-zaproszenie na zawody.

  Mistrz Ko�a PZW Gr��awy 08.10.2023-zaproszenie na zawody.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zarz�d Ko�a PZW Gr��awy zaprasza wszystkich swoich cz�onk�w na zawody spinningowe o tytu� Mistrza Ko�a


 • Zawody sp�awikowe -Zako�czenie Sezonu Chorzewa 08.10.2023 r.

  Zawody sp�awikowe -Zako�czenie Sezonu Chorzewa 08.10.2023 r.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zpraszamy w�dkarzy Ko�a PZW Lin w J�drzejowie na zawody sp�awikowe Zako�czenie Sezonu, kt�re odb�d� si�  w dniu 08.10.2023 r na zbiorniku I ma�ym w Chorzewie. Zbi�rka o godz. 7.00 przy wej�ciu na


 • Du�e leszcze o zachodzie s�o�ca na method feeder .

  Du�e leszcze o zachodzie s�o�ca na method feeder .

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Zapraszamy was na kolejny materia� tym razem nasza taktyka skierowana jest na po��w du�ych leszczy o zachodzie s�o�ca i co ciekawe uda�o si�


 • Zako�czenie sezonu 2023 w kole Oko� Goleni�w.

  Zako�czenie sezonu 2023 w kole Oko� Goleni�w.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Sezon 2023 w w�dkarstwie sp�awikowym zako�czony. 24.09.2023 roku odby�y si� ostatnie zawody, kt�rych g��wnym trofeum by� Puchar Prezesa Ko�a Nr 14 Oko�. Zdobywc� pucharu zosta� Kazimierz&nbs


 • Zawody spinningowe- J. Ostrowiec 15.10.23.

  Zawody spinningowe- J. Ostrowiec 15.10.23.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zarz�d Ko�a w�dkarskiego nr 26 Energetyk w Koszalinie uprzejmie informuje, �e 15.10.23 r. na Jeziorze Ostrowiec odb�d� si� spinningowe zawody w�dkarskie zaliczane do "W�dkarza Roku". Zapisy oraz op�at


 • Zawody w�dkarskie ko�a PZW Turek Miasto 24.09.23.

  Zawody w�dkarskie ko�a PZW Turek Miasto 24.09.23.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez


 • Prace osobiste ko�a Tro� 07.10.2023r

  Prace osobiste ko�a Tro� 07.10.2023r

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zarz�d Ko�a Tro� zaprasza wszystkich ch�tnych dnia 07.10.2023r. na prace osobiste. Zbi�rka o godzinie 8,00 nanaszej polanie nad jeziorem Karolewo. Jednocze�nie, bior�c pod uwag� ograniczone mo�liwo�ci


 • Zmiana terminu zawod�w Puchar Jesieni .

  Zmiana terminu zawod�w Puchar Jesieni .

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Nast�pi�a zmiana terminu zawod�w spinningowych o Puchar jesieni, kt�re mia�y si� odby� 16.09.2023r.Nowa data to 30.09.2023r.Wszystkich ch�tnych serdecznie zapraszamy.


 • Puchar Prezesa Ko�a Widok 24.09.23.

  Puchar Prezesa Ko�a Widok 24.09.23.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  W dniu 24.09.2023 r. na zalewie w Be�chowie odby�y si� zawody w�dkarskie w dyscyplinie sp�awikowej o Puchar Prezesa Ko�a Widok. W zawodach wzi�o udzia� sze�ciu zawodnik�w. Pogoda dopisa�a, by�o ciep�


 • Czas na zdrowe hobby - m�odzie�y i samorz�dowc�w.

  Czas na zdrowe hobby - m�odzie�y i samorz�dowc�w.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  15 wrze�nia na terenie zespo�u dworsko-parkowego w Leszczynku odby�o si� zadanie realizowane przez Ko�o OM PZW nr 109 Metalurg Kutno pn. "Czas na zdrowe hobby - m�odzie�y i samorz�dowc�w".


 • Jesie� 2023- Sp�awik Bez Zan�ty. Wyniki.

  Jesie� 2023- Sp�awik Bez Zan�ty. Wyniki.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Witam cz�onk�w ko�a Mi�tus Koszalin. Podajemy wyniki ko�cowe zawod�w sp�awikowych bez zan�towe rozegranych w dniu 17.09.2023.Zawody zosta�y rozegrane na �owisku Kana� Energetyczny Rosnowo. W zawodach


 • Zapraszamy na II tur� eliminacji do tytu�u Mistrz Ko�a 2023

  Zapraszamy na II tur� eliminacji do tytu�u Mistrz Ko�a 2023

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zarz�d Ko�a PZW nr 6 Oko� w Chociwlu zaprasza w�dkarzy, wy��cznie cz�onk�w Ko�a na indywidualne zawody sp�awikowe z pomost�w –II tura eliminacji do tytu�u „Mistrz Ko�a 2023" Zapisy prowadz


 • Zawody w�dkarskie –I Memoria� Im. Stefana Zas�awskiego.

  Zawody w�dkarskie –I Memoria� Im. Stefana Zas�awskiego.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Dnia 24 wrze�nia na jeziorze Starzyc w Chociwlu odby�y si� otwarte sp�awikowe zawody w�dkarskie – I Memoria� Im. Stefana Zas�awskiego. Zawody zosta�y przygotowane przez Zarz�d Ko�a nr 6 Oko


 • Kondolencje.

  Kondolencje.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

                                                          &nbs


 • Spotkanie w�dkarskie ko�a Perkoz Dubicze Cerkiewne 01.10.2023.

  Spotkanie w�dkarskie ko�a Perkoz Dubicze Cerkiewne 01.10.2023.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  01.10.2023 r. Na zalewie w Dubiczach Cerkiewnych odb�dzie si� spotkanie w�dkarskie ko�a Perkoz.Zasady: jedna w�dka sp�awikowa.Zapisy przyjmuje sekretarz ko�a tel: 797 761 268 do dnia 29.09.2023 r.1. Z


 • Relacja z zawod�w gruntowych ko�a Energetyk.

  Relacja z zawod�w gruntowych ko�a Energetyk.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  W dniu 16.09.2023 na jeziorze Rosnowo ko�o nr 26 Energetyk rozegra�o zawody gruntowe. Zawody te by�y zaliczane do klasyfikacji w�dkarza roku. W zawodach wzi�o udzia� 16 zawodnik�w. Ryby tego dnia pob


 • Feederowe Mistrzostwa Ko�a Big Fish- 24.09.2023.

  Feederowe Mistrzostwa Ko�a Big Fish- 24.09.2023.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zarz�d ko�a Big Fish zaprasza swoich cz�onk�w na II tur� feederowych mistrzostw ko�a.  Zawody odb�d� si� w dniu 24.09.2023r. na �owisku Odra Kamienie na Wyspie Puckiej. Zbi�rka o godz. 7.30


 • Zako�czenie sezonu sp�awikowego

  Zako�czenie sezonu sp�awikowego

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  10.09.2023r. na j. Jaracz zawodnicy zjechali si�, aby uczestniczy� w zawodach zako�czenie sezonu.Przywita�a nas pi�kna i s�oneczna pogoda, kt�ra towarzyszy�a nam przez ca�y dzie�.Jak to zawsze bywa ni


 • Puchar ko�a Z�ota Rybka 27.08.2023.

  Puchar ko�a Z�ota Rybka 27.08.2023.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Dnia 27.08.2023r. spotkali�my si� w �mi�owie nad Jeziorem  Jaracz  aby wzi�� udzia� w  zawodach sp�awikowych o Puchar Ko�a.W ten pochmurny dzie� wszyscy zawodnicy bardzo �adnie po�owili


 • Zawody Spinningowe o Tytu� Mistrza Ko�a PZW Gr��awy 24.09.2023.

  Zawody Spinningowe o Tytu� Mistrza Ko�a PZW Gr��awy 24.09.2023.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zarz�d Ko�a PZW Gr��awy zaprasza wszystkich swoich cz�onk�w na Zawody Spinningowe o tytu� Mistrza Ko�a PZW Gr���wy( pierwsza Tura ) nad rzek� Drw�c�  dnia 24.09.2023 zbi�rka o godzinie 6:00 . Zar


 • Zarybienie karpiem-H�omcza 14.09.2023

  Zarybienie karpiem-H�omcza 14.09.2023

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zarz�d ko�a nr 2 w Sanoku informuje, �e w dniu 14.09.2023 �owisko w H�omczy zosta�o zarybione karpiem o ��cznej wadze 400kg. Ryby w przedziale wagowym od 1 do 1,5kg  zosta�y wpuszczone do stawu n


 • Puchar Prezesa Ko�a PZW Kolumna 01.10.2023.

  Puchar Prezesa Ko�a PZW Kolumna 01.10.2023.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  ZAWODY W�DKARSKIE&nb


 • Puchar Prezesa Ko�a PZW Oko� w Goleniowie 24.09.2023 .

  Puchar Prezesa Ko�a PZW Oko� w Goleniowie 24.09.2023 .

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zarz�d PZW Ko�a nr. 14 Oko� w Gol


 • Zako�czenie sezonu Freestyle-zaproszenie na zawody.

  Zako�czenie sezonu Freestyle-zaproszenie na zawody.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zarz�d ko�a Big Fish zaprasza swoich cz�onk�w na zawody 


 • Zawody Aktywu Ko�a PZW Gr��awy 10.09.2023

  Zawody Aktywu Ko�a PZW Gr��awy 10.09.2023

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  W dniu 10.09.2023 nad jeziorem Wlk. G��boczek  odby�y si� zawody atywu Ko�a PZW Gr��awy. Na miejsce zbi�rki o godzinie 6:00 stawi�o si� dziewi�ciu w�dkarzy. Na poc


 • Zawody w�dkarskie parami ko�a Turek Miasto.

  Zawody w�dkarskie parami ko�a Turek Miasto.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  9 wrze�nia 2023 roku na zbiorniku �eronice rozegrane zosta�y kolejne zawody, tym razem by�y to tzw. zawody parami. Poniewa� do konkurencji stan�o 13 zawodnik�w, pierwsza sz�stka z tabeli grand prix 2


 • Zawody sp�awikowe Z�oty Li�� 2023- wyniki

  Zawody sp�awikowe Z�oty Li�� 2023- wyniki

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Dnia 09.09.2023 odby�y si� na naszym jeziorze Karolewskim zawody sp�awikowe ,,Z�oty Li�� 2023". Pogoda dopisa�a a wyniki, no c�- na 9 startuj�cych, 2 nie z�owi�o ryby.Wyniki przedstawiaj� si� nast�pu


 • Zawody w�dkarskie-24.09.23-zaproszenie.

  Zawody w�dkarskie-24.09.23-zaproszenie.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zarz�d Ko�a PZW nr 6 Oko� w Chociwlu zaprasza w�dkarzy na otwarte indywidualne sp�awikowe zawody z pomost�w: I Memoria� im. Stefana Zas�awskiego Data zawod�w 24 wrze�nia


 • Zawody spinningowe Ko�a Oko� w Goleniowie

  Zawody spinningowe Ko�a Oko� w Goleniowie

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zarz�d&nbs


 • Towarzyskie zawody wyjazdowe - Jezioro Ublik Wielki - 2023

  Towarzyskie zawody wyjazdowe - Jezioro Ublik Wielki - 2023

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje


 • Zarybienia w�gorzem Ko�o PZW Mazury 15.06.23.

  Zarybienia w�gorzem Ko�o PZW Mazury 15.06.23.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  15 czerwca 2023 r. Ko�o PZW Mazury we wsp�pracy z ZO PZW w Olsztynie dokona�o zarybienia narybkiem w�gorza jezior Arklickie 5 kg i M�j 10 kg.�� Zarybienie finansowane w ca�o�ci ze �rodk�w ko�a.1


 • Mistrz Szk�ki W�dkarskiej 27.08.2023.

  Mistrz Szk�ki W�dkarskiej 27.08.2023.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

   Zawody Szk�ki W�dkarskiej dzia�aj�cej przy kole PZW w Kowalewie Pomorskim zosta�y zorganizowane nad Jeziorem Oszczywilk 27.08.2023. Przyby�o 18 stu zawodnik�w, kt�rzy walczyli o miano najlreplywr��